SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

23.11.2011 - (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)) - ***I

Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawca: Gabriele Albertini
(Procedura uproszczona – art. 46 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2011/0193(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0397/2011
Teksty złożone :
A7-0397/2011
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

(COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0446),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 212 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0208/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0397/2011),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, a także parlamentom narodowym.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiającego instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

Odsyłacze

COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)

Data konsultacji z PE

4.10.2011

Komisja(e) przedmiotowo właściwa(e)

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

13.9.2011

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Gabriele Albertini

15.9.2011

 

Procedura uproszczona - data decyzji

15.9.2011

Rozpatrzenie w komisji

4.10.2011

 

 

 

 

Data przyjęcia

17.11.2011

Data złożenia

0.0.0000