Procedură : 2011/0193(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0397/2011

Texte depuse :

A7-0397/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/12/2011 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0566

RAPORT     ***I
PDF 374kWORD 66k
23.11.2011
PE 472.255v01-00 A7-0397/2011

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)

(COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: Gabriele Albertini

[Procedura simplificată - articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)

(COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0446),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea Parlamentului (C7–0208/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0397/2011),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură, preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


PROCEDURĂ

Titlu

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)

Referințe

COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)

Data prezentării la PE

4.10.2011

Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

AFET

13.9.2011

Raportor(i)

  Data numirii

Gabriele Albertini

15.9.2011

 

Procedură simplificată - data deciziei

15.9.2011

Examinare în comisie

4.10.2011

 

 

 

 

Data adoptării

17.11.2011

Data depunerii

0.0.0000

Aviz juridic - Politica de confidențialitate