RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)

  23.11.2011 - (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)) - ***I

  Comisia pentru afaceri externe
  Raportor: Gabriele Albertini
  [Procedura simplificată - articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

  Procedură : 2011/0193(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0397/2011
  Texte depuse :
  A7-0397/2011
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)

  (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0446),

  –   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea Parlamentului (C7–0208/2011),

  –   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –   având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0397/2011),

  1.  adoptă poziția sa în primă lectură, preluând propunerea Comisiei;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)

  Referințe

  COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)

  Data prezentării la PE

  4.10.2011

  Comisie competentă în fond

    Data anunțului în plen

  AFET

  13.9.2011

  Raportor(i)

    Data numirii

  Gabriele Albertini

  15.9.2011

   

  Procedură simplificată - data deciziei

  15.9.2011

  Examinare în comisie

  4.10.2011

   

   

   

   

  Data adoptării

  17.11.2011

  Data depunerii

  0.0.0000