Förfarande : 2011/0193(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0397/2011

Ingivna texter :

A7-0397/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2011 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0566

BETÄNKANDE     ***I
PDF 231kWORD 64k
23.11.2011
PE 472.255v01-00 A7-0397/2011

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

(KOM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Gabriele Albertini

(Förenklat förfarande – artikel 46.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

(KOM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2011)0446),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 212.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0208/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A7‑0397/2011).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

Referensnummer

KOM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD)

Framläggande för parlamentet

20.7.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

13.9.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

13.9.2011

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

19.9.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Gabriele Albertini

15.9.2011

 

 

 

Förenklat förfarande beslut

15.9.2011

Antagande

17.11.2011

 

 

 

Ingivande

23.11.2011

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy