Betänkande - A7-0397/2011Betänkande
A7-0397/2011

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

  23.11.2011 - (KOM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)) - ***I

  Utskottet för utrikesfrågor
  Föredragande: Gabriele Albertini
  (Förenklat förfarande – artikel 46.1 i arbetsordningen)

  Förfarande : 2011/0193(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0397/2011
  Ingivna texter :
  A7-0397/2011
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

  (KOM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2011)0446),

  –   med beaktande av artiklarna 294.2 och 212.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0208/2011),

  –   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –   med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A7‑0397/2011).

  1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

  Referensnummer

  KOM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD)

  Framläggande för parlamentet

  20.7.2011

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  AFET

  13.9.2011

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  INTA

  13.9.2011

   

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  INTA

  19.9.2011

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Gabriele Albertini

  15.9.2011

   

   

   

  Förenklat förfarande beslut

  15.9.2011

  Antagande

  17.11.2011

   

   

   

  Ingivande

  23.11.2011