ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1931/2006 όσον αφορά τη συμπερίληψη της περιοχής του Καλίνινγκραντ και ορισμένων πολωνικών νομών στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή

24.11.2011 - (COM(2011)0461 – C7‑0213/2011 – 2011/0199(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Διαδικασία : 2011/0199(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0398/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0398/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1931/2006 όσον αφορά τη συμπερίληψη της περιοχής του Καλίνινγκραντ και ορισμένων πολωνικών νομών στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή

(COM(2011)0461 – C7‑0213/2011 – 2011/0199(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0461),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0213/2011),

–   έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία του καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας που έχει καθιερωθεί με τον κανονισμό αριθ. 1931/2006 (COM(2011)0047),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0398/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι- Γενικό πλαίσιο: Τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία

Στις 20 Δεκεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 περί κανόνων σχετικά με την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών μελών (στο εξής: ο κανονισμός) που επιτρέπει στα κράτη μέλη παρεκκλίσεις, όσον αφορά πρόσωπα που ζουν σε παραμεθόριες περιοχές, από τους γενικούς κανόνες που διέπουν τους συνοριακούς ελέγχους οι οποίοι προβλέπονται από τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης θεώρησης, της ανάγκης να διαθέτουν επαρκή μέσα συντήρησης, καθώς και της ανάγκης να αποδεικνύεται ο σκοπός της παραμονής. Στόχος του κανονισμού αυτού είναι η αποτροπή της δημιουργίας φραγμών στο εμπόριο, στις κοινωνικές και πολιτιστικές ανταλλαγές ή στην περιφερειακή συνεργασία με γειτονικές χώρες.

Προκειμένου τα πρόσωπα που ζουν σε παραμεθόριο περιοχή να είναι επιλέξιμα για άδεια τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας και να εμπίπτουν στις παρεκκλίσεις αυτές από τους γενικούς κανόνες που διέπουν τους συνοριακούς ελέγχους πρέπει (α) να έχουν στην κατοχή τους έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο· (β) να έχουν διαμείνει στην εν λόγω περιοχή για 1 τουλάχιστον έτος· (γ) να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ως κατοίκων παραμεθορίου περιοχής και τους λόγους της συχνής διέλευσης των συνόρων· (δ) να μην έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο ανεπιθύμητων του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν· και (ε) να μη θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη. Στην περίπτωση που οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να απολαύουν του καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας βάσει του οποίου έχουν το δικαίωμα αδιάλειπτης παραμονής στην επικράτεια της σχετικής γειτονικής χώρας για χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τις 90 ημέρες.

Προς εφαρμογή του καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες με γειτονικές χώρες με στόχο την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε σχέση με τις αντίστοιχες γειτονικές τους χώρες, καθώς οι ανάγκες αυτές ποικίλλουν λόγω των διαφορετικών τοπικών, γεωγραφικών, κοινωνικών και οικονομικών καταστάσεων. Μέχρι σήμερα, τέτοιου είδους συμφωνίες ισχύουν μεταξύ Ουγγαρίας, Σλοβακίας, Πολωνίας και Ουκρανίας, καθώς και μεταξύ Ρουμανίας και Μολδαβίας, ενώ οι συμφωνίες μεταξύ Λιθουανίας, Λετονίας και Λευκορωσίας, καθώς και μεταξύ Νορβηγίας, Λετονίας και Ρωσίας έχουν υπογραφεί χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη κυρωθεί.

II- Τοπικές παραμεθόριες περιοχές: η περίπτωση του Καλίνινγκραντ

Η περιοχή του Καλίνινγκραντ, η οποία αποτελεί τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μετετράπη σε θύλακα στο εσωτερικό της ΕΕ λόγω της διεύρυνσης της ΕΕ το 2004 και, από τότε, οι δεσμοί της με τις γειτονικές χώρες περιορίστηκαν σημαντικά. Η ΕΕ ανέλαβε κατά τα παρελθόντα έτη διάφορες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της μετακίνησης των κατοίκων του Καλίνινγκραντ (όπως το έγγραφο διευκόλυνσης της διέλευσης και το έγγραφο διευκόλυνσης της σιδηροδρομικής διέλευσης, που απλούστευσαν τις μετακινήσεις μεταξύ Καλίνινγκραντ και ρωσικής ενδοχώρας, ή η συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας του 2007 για την έκδοση ταξιδιωτικών θεωρήσεων, που διευκολύνει την έκδοση θεωρήσεων μικρής διαρκείας για όλους τους ρώσους πολίτες που ταξιδεύουν σε χώρες Σένγκεν).

Δεδομένης, ωστόσο, της ιδιόμορφης γεωγραφικής θέσης του Καλίνινγκραντ, οι πρωτοβουλίες αυτές αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης του Καλίνινγκραντ και των κατοίκων του. Για το λόγο αυτό, τόσο η Πολωνία όσο και η Ρωσική Ομοσπονδία ζήτησαν τροποποιήσεις στον κανονισμό για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία που θα λαμβάνουν υπόψη την ιδιόμορφη κατάσταση της περιοχής του Καλίνινγκραντ. Ο κανονισμός θα έπρεπε να τροποποιηθεί προκειμένου να μπορεί η περιφέρεια του Καλίνινγκραντ στο σύνολό της να θεωρείται ενιαία παραμεθόρια περιοχή, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό, μια τοπική παραμεθόριος περιοχή προσδιορίζεται ως ζώνη 30 km δυνάμενη εκτάκτως να επεκταθεί έως τα 50 km. Η τροποποίηση αυτή θα προλάμβανε τον τεχνητό κατακερματισμό μιας περιοχής με περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους σε τρεις περιφέρειες (μία καλυπτόμενη από συμφωνία τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας με την Πολωνία, μία από τη συμφωνία με τη Λιθουανία και μία χωρίς κάποια συμφωνία, δεδομένου ότι βρίσκεται εκτός της παραμεθορίου περιοχής) και θα επέτρεπε στο σύνολο των κατοίκων και υπό τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό να απολαύουν διευκολύνσεων για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία.

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιάζουσα κατάσταση της διοικητικής περιφέρειας Καλίνινγκραντ, που είναι ο μόνος θύλακας που περιβάλλεται πλήρως από την ΕΕ, με εξαίρεση τη Βαλτική θάλασσα, η Επιτροπή απεδέχθη να τροποποιήσει τον κανονισμό στο βαθμό που τούτο δεν συνιστά προηγούμενο αλλά ανταποκρίνεται σε μια μοναδική κατάσταση.

ΙΙΙ- Συμπεράσματα

Οι τοπικές παραμεθόριες ζώνες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέσο που ανέπτυξε η ΕΕ προκειμένου να εμποδίσει τη δημιουργία τεχνητών και αυθαίρετων φραγμών μεταξύ των λαών που ζουν σε περιοχές διαχωριζόμενες από εθνικά σύνορα. Ο εισηγητής ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνάψουν διμερείς συμφωνίες με τις γειτονικές τρίτες χώρες με στόχο την προώθηση των συνεχών επαφών μεταξύ των λαών που ζουν εκατέρωθεν των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Έχοντας κατά νου ότι η διεύρυνση του 2004 δημιούργησε ένα τέτοιο τεχνητό φραγμό σε μακρόχρονους πολιτιστικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της τροποποίησης του κανονισμού όπως διατυπώνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Η τροποποίηση αυτή παρέχει μια ακόμη ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επαναλάβει τη σθεναρή του δέσμευση στην αρχή της ελεύθερης διακίνησης και να στηρίξει έμπρακτα και ένθερμα το δικαίωμα των προσώπων να κυκλοφορούν ελεύθερα.

Δεδομένης της δυνατότητας που παρέχεται βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού στα κράτη μέλη να εισάγουν μέτρα με στόχο τη διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων από κατόχους αδειών τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας, ο εισηγητής ενθαρρύνει θερμά την Πολωνία να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η καθιέρωση ειδικών σημείων διέλευσης των συνόρων ή λωρίδων αποκλειστικά για τους κατόχους αδειών τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση και να αποφεύγονται ανώφελες καθυστερήσεις ή άλλες συνήθεις επιπλοκές που εκ των πραγμάτων παρεμποδίζουν την κυκλοφορία αυτή και εισάγουν νέους φραγμούς.

Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των προσώπων που αναμένεται να επωφεληθούν από το νέο αυτό καθεστώς, όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις θεωρήσεις για το έτος 2011. Φαίνεται ότι 72.532 άτομα διέρχονται σε ετήσια βάση τα σύνορα Καλίνινγκραντ-Πολωνίας. Σύμφωνα με σφυγμομετρήσεις στην περιοχή, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον για την απόκτηση αδειών τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας απορρέει από την επιθυμία για επίσκεψη στο τμήμα αυτό της Πολωνίας για τουρισμό (πολιτιστικό, φυσιολατρικό, αγορές) και για επίσκεψη σε τάφους. Βάσει των στατιστικών στοιχείων του 2011 για τις θεωρήσεις εισόδου, που αποκαλύπτουν ότι 22.209 άτομα διέρχονται τα σύνορα Καλίνινγκραντ-Πολωνίας για τουρισμό - 1.003 για επισκέψεις, 5.337 για πολιτιστικούς λόγους και 17.745 για άλλους λόγους - υπολογίζεται ότι το 10% περίπου του πληθυσμού του Καλίνινγκραντ ενδέχεται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση αδείας τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (18.11.2011)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1931/2006 όσον αφορά τη συμπερίληψη της περιοχής του Καλίνινγκραντ και ορισμένων πολωνικών νομών στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή
(COM(2011)0461 – C7‑0213/2011 – 2011/0199(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Krzysztof Lisek

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή διαφόρων μέσων που αφορούν την κυκλοφορία των προσώπων. Πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα που περιπλέκεται ακόμα περισσότερο στην περίπτωση της περιφέρειας (Oblast) του Καλίνινγκραντ. Αυτός ο θύλακας με την τόσο ιδιόμορφη τοποθεσία, πλήρως περιβαλλόμενος από εδάφη κρατών μελών της ΕΕ, έχει μεγάλη σημασία τόσο για την συνεργασία της Βαλτικής Θάλασσας σε όλες τις παραμέτρους της, πολιτική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτισμική, όσο και τις καλές σχέσεις γειτονίας μεταξύ των κατοίκων της περιοχής. Προς τον σκοπό αυτό, έχει ήδη βρεθεί λύση από το 2003 χάρη στην έγκριση του κανονισμού αρ. 693/2003 του Συμβουλίου, ο οποίος κανονισμός άνοιξε τον δρόμο για την έκδοση του εγγράφου διευκόλυνσης της διέλευσης (FTD) και του εγγράφου διευκόλυνσης της σιδηροδρομικής διέλευσης (FRTD).

Η αναζήτηση συγκεκριμένων μέσων που καταστούν δυνατές τις καλές σχέσεις γειτονίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας ώθησε την Επιτροπή να προτείνει την τροποποίηση των κανόνων που διέπουν την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία (LBT), σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1931/2006. Δίνοντας συνέχεια σε προηγούμενη εισήγηση της Πολωνίας, η Επιτροπή πρότεινε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των κανόνων LBT ώστε να καλύπτουν το σύνολο της έκτασης της περιφέρειας του Καλίνινγκραντ και την αντίστοιχη έκταση στη πολωνική πλευρά. Αυτή η λύση θα αποδείξει την αξία της όχι μόνο από άποψη ασφάλειας της ζώνης του Σένγκεν αλλά και διότι φέρει τη σφραγίδα της κατεύθυνσης που επελέγη στους κόλπους της ΕΠΓ από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Με τα ανωτέρω κατά νου, πρόκειται για ένα μέσο που αξίζει να τύχει πλήρους υποστήριξης διότι καθιστά δυνατή την αποφυγή της τεχνητής διαίρεσης της περιφέρειας του Καλίνινγκραντ σε εδάφη που τίθενται εντός και εκτός πεδίου εφαρμογής του τρέχοντος κανονισμού LBT (μέχρι 30 χιλιόμετρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, μέχρι 50 χιλιόμετρα από τα χερσαία σύνορα)· η πρόταση τροποποίησης του κανονισμού αρ. 1931/2006 έχει επίσης ουσιαστική σημασία από την άποψη της διασυνοριακής συνεργασίας όπως διαμορφώθηκε αυτή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

Η βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες λαμβάνουν χώρα οι διασυνοριακές ροές προσώπων αξίζει να τύχει υποστήριξης εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πρόκειται φυσικά για συμπλήρωση και σε καμία περίπτωση για υποκατάσταση των ενεργειών για τις θεωρήσεις. Οι θεωρήσεις αποτελούν αντικείμενο των ήδη εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων ενώ προετοιμάζεται η έναρξη του διαλόγου ΕΕ – Ρωσίας για τις θεωρήσεις. Το αποτέλεσμα της τροποποίησης του κανονισμού αρ. 1931/2006 δεν μπορεί παρά να συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων σχέσεων γειτονίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι αυτή είναι η καλύτερη συγκυρία για να αξιοποιηθεί προς τον σκοπό αυτό.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ονομασία

Τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1931/2006, ώστε να συμπεριλάβει την περιοχή του Καλίνινγκραντ και ορισμένες πολωνικές διοικητικές περιφέρειες στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0461 – C7-0213/2011 – 2011/0199(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

13.9.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

13.9.2011

 

 

 

Συντάκτης(ες)

Ημερομηνία ορισμού

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

5.10.2011

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

17.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Charalampos Angourakis, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Göran Färm, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marije Cornelissen, Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ονομασία

τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1931/2006 όσον αφορά τη συμπερίληψη της περιοχής του Καλίνινγκραντ και ορισμένων πολωνικών νομών στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0461 – C7-0213/2011 – 2011/0199(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

27.7.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

13.9.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

13.9.2011

 

 

 

Συντάκτης(ες)

Ημερομηνία ορισμού

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

3.10.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.9.2011

3.10.2011

7.11.2011

23.11.2011

Ημερομηνία της έγκρισης

23.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Tanja Fajon, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Γεώργιος Παπανικολάου, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Valdemar Tomaševski, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Leonidas Donskis, Evelyne Gebhardt, Marian-Jean Marinescu, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström, Glenis Willmott

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Ismail Ertug, Esther Herranz García, Kent Johansson, Marit Paulsen, Ivo Vajgl, Andrea Zanoni

Ημερομηνία κατάθεσης

24.11.2011