Процедура : 2011/2168(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0399/2011

Внесени текстове :

A7-0399/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/02/2012 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0045

ДОКЛАД     
PDF 181kWORD 174k
24.11.2011
PE 467.221v02-00 A7-0399/2011

за изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно докладите по собствена инициатива

(2011/2168(REG))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчик: Станимир Илчев

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно докладите по собствена инициатива

(2011/2168(REG))

Европейският парламент,

–   като взе предвид решението на Председателския съвет от 7 април 2011 г. относно докладите по собствена инициатива,

–   като взе предвид писмото от 26 април 2011 г. на председателя на Европейския парламент до председателя на комисията по конституционни въпроси,

–   като взе предвид членове 211 и 212 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0399/2011),

1.   отбелязва решението на Председателския съвет от 7 април 2011 г., в което се посочва, че докладите по собствена инициатива, съставени въз основа на годишни доклади за дейността и мониторингови доклади (изброени в Приложения 1 и 2 от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г., съдържащи се в Приложение XVIII от Правилника за дейността („решение от 2002 г.“), следва да се разглеждат като стратегически доклади по смисъла на последното изречение от член 48, параграф 2; и възлага на генералния секретар да включи решението в Приложение XVIII;

2.   отбелязва, че член 2, параграф 4 от решението от 2002 г. е неприложим в резултат на решението на Европейския парламент от 13 ноември 2007 г. относно изменението на Правилника за дейността на Европейския парламент в светлината на Устава на членовете на ЕП(1), и възлага на генералния секретар да внесе съответните изменения в Приложение XVIII;

3.   реши да внесе в своя правилник следното изменение;

4.   напомня, че настоящото изменение влиза в сила на първия ден от следващата месечна сесия;

5.   възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 48 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2. Предложенията за резолюции, съдържащи се в докладите по собствена инициатива, се разглеждат от Парламента в съответствие с процедурата на кратко представяне, предвидена в член 139. Изменения на такива предложения за резолюции са допустими за разглеждане на пленарно заседание единствено ако са внесени от докладчика с цел отразяване на нова информация, или от най-малко една десета от членовете на Парламента. Политическите групи могат да внасят алтернативни предложения за резолюции в съответствие с член 157, параграф 4. Настоящият параграф не се прилага, когато темата на доклада отговаря на изискванията за провеждане на ключово разискване на пленарно заседание, когато докладът е съставен на основание на право на инициатива по член 41 или 42, или когато докладът може да бъде счетен за стратегически според определените от Председателския съвет критерии.

2. Предложенията за резолюции, съдържащи се в докладите по собствена инициатива, се разглеждат от Парламента в съответствие с процедурата на кратко представяне, предвидена в член 139. Изменения на такива предложения за резолюции са допустими за разглеждане на пленарно заседание единствено ако са внесени от докладчика с цел отразяване на нова информация, или от най-малко една десета от членовете на Парламента. Политическите групи могат да внасят алтернативни предложения за резолюции в съответствие с член 157, параграф 4. Настоящият параграф не се прилага, когато темата на доклада отговаря на изискванията за провеждане на ключово разискване на пленарно заседание, когато докладът е съставен на основание на право на инициатива по член 41 или 42, или когато докладът е бил разрешен като стратегически.

Изменение  2

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 163 – параграф 2 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

2a. Настоящият член не се прилага за докладите по собствена инициатива, с изключение на тези, посочени в последното изречение на член 48, параграф 2.

Изменение  3

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 167 – параграф 1 - алинея 1 а (нова)

Текст в сила

Изменение

 

При гласуване по доклади по собствена инициатива, с изключение на тези, посочени в последното изречение на член 48, параграф 2, може да се поиска поименно гласуване единствено за окончателното гласуване.

(1)

ОВ C 282 E, 6.11.2008 г., стр. 106.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На заседанието си от 7 април 2011 г. Председателският съвет одобри редица препоръки, съдържащи се в бележка, внесена от координаторите на политически групи относно разглеждането на докладите по собствена инициатива.

С цел да се подобри разглеждането на докладите по собствена инициатива, най-вече при обсъждането им на пленарно заседание, Председателският съвет реши, че докладите INI, съставени въз основа на годишни доклади за дейността и мониторингови доклади (изброени в Приложения 1 и 2 към Приложение XVIII от Правилника за дейността), следва да се разглеждат като стратегически доклади по смисъла на последното изречение от член 48, параграф 2 от правилника.

На същото заседание Председателският съвет реши да прикани нашата комисия да проучи дали, като се имат предвид целите на последното изменение на Правилника в тази област, членове 163 и 167 следва да се прилагат по отношение на докладите INI.

С писмо от 26 април 2011 г. председателят на Европейския парламент поиска от нашата комисия да осигури съответните последващи стъпки във връзка с посочените решения.

Предвид факта, че препоръките приети от Председателския съвет посочват, че „решението дали докладът INI е стратегически или не по смисъла на последното изречение от член 48, параграф 2 от Правилника следва да се вземе от (...) Председателския съвет на етапа на предоставяне на разрешение чрез използване на по-скоро политическо тълкуване на решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. във вида, в който е изменено (Приложение XVIII от Правилника)“, докладчикът счита, че последното изречение от член 48, параграф 2 следва да се приведе в съответствие.

По въпроса дали членове 163 и 167 следва да се прилагат спрямо докладите по собствена инициатива, докладът счита, че разделно гласуване следва да се допуска единствено за докладите по собствена инициатива, посочена в последното изречение на член 48, параграф 2. Искане за поименно гласуване следва да се допуска единствено за окончателното гласуване, с изключение на докладите, посочени в последното изречение на член 48, параграф 2.

В заключение, като се има предвид, че Приложение XVIII от Правилника възпроизвежда решение на Председателския съвет от 12 декември 2002 г., докладчикът счита, че изменението на посоченото приложение е от компетентността на Председателския съвет и следователно AFCO може единствено да се съобрази с взетото решение и да възложи на генералния секретар да приведе приложението в съответствие. Докладчикът се възползва също така от възможността, предоставена чрез доклада, за да възложи на генералния секретар да приведе Приложение VIII в съответствие с предишно решение на Парламента.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.11.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Станимир Илчев, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Dimitrios Droutsas, Marietta Giannakou, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo

Правна информация - Политика за поверителност