Procedure : 2011/2168(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0399/2011

Indgivne tekster :

A7-0399/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/02/2012 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0045

BETÆNKNING     
PDF 161kWORD 187k
24.11.2011
PE 467.221v02-00 A7-0399/2011

om ændring af artikel 48, stk. 2, i Europa-Parlamentets forretningsorden om initiativbetænkninger

(2011/2168(REG))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: Stanimir Ilchev

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af artikel 48, stk. 2, i Europa-Parlamentets forretningsorden

(2011/2168(REG))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 7. april 2011 om initiativbetænkninger,

–   der henviser til skrivelse af 26. april 2011 fra Europa-Parlamentets formand til formanden for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0399/2011),

1.   noterer sig Formandskonferencens afgørelse af 7. april 2011, hvori anføres, at initiativbetænkninger, der udarbejdes på grundlag af årlige aktivitetsbetænkninger og overvågningsbetænkninger, som er opført i bilag 1 og 2 til Formandskonferencens afgørelse af 12. december 2002, der er indeholdt i bilag XVIII til forretningsordenen ("2002-afgørelsen"), skal betragtes som strategiske betænkninger, som omhandlet i artikel 48, stk. 2, sidste punktum, og pålægger sin generalsekretær at indarbejde afgørelsen i bilag XVIII;

2.  finder, at artikel 2, stk. 4, i 2002-afgørelsen er blevet overflødig som følge af Europa-Parlamentets afgørelse af 13. november 2007 om ændring af forretningsordenen i lyset af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer(1), og pålægger sin generalsekretær at tilpasse bilag XVIII i overensstemmelse hermed;

3.  vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

4.  gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode;

5.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Ændringsforslag  1

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 48 – stk. 2

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

2. Forslag til beslutninger, der er indeholdt i initiativbetænkninger, behandles af Parlamentet efter proceduren i artikel 139 med kortfattet forelæggelse. Der kan kun behandles ændringsforslag til sådanne forslag til beslutninger på plenarmødet, hvis de er indgivet af ordføreren for at tage hensyn til nye oplysninger eller af mindst 1/10 af Parlamentets medlemmer. Politiske grupper kan indgive alternative beslutningsforslag, jf. artikel 157, stk. 4. Dette stykke finder ikke anvendelse, når betænkningens emne giver anledning til en prioriteret forhandling på plenarmødet, når betænkningen er udarbejdet i medfør af en i artikel 41 eller 42 omhandlet initiativret, eller når betænkningen kan betragtes som en strategisk betænkning ifølge de kriterier, som Formandskonferencen har opstillet.

2. Forslag til beslutninger, der er indeholdt i initiativbetænkninger, behandles af Parlamentet efter proceduren i artikel 139 med kortfattet forelæggelse. Der kan kun behandles ændringsforslag til sådanne forslag til beslutninger på plenarmødet, hvis de er indgivet af ordføreren for at tage hensyn til nye oplysninger eller af mindst 1/10 af Parlamentets medlemmer. Politiske grupper kan indgive alternative beslutningsforslag, jf. artikel 157, stk. 4. Dette stykke finder ikke anvendelse, når betænkningens emne giver anledning til en prioriteret forhandling på plenarmødet, når betænkningen er udarbejdet i medfør af en i artikel 41 eller 42 omhandlet initiativret, eller når betænkningen er blevet tilladt som en strategisk betænkning.

Ændringsforslag  2

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 163 – stk. 2 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

2a. Denne artikel finder ikke anvendelse på initiativbetænkninger, bortset fra dem, der er nævnt i artikel 48, stk. 2, sidste punktum.

Ændringsforslag  3

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 167 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

Når der stemmes om initiativbetænkninger, bortset fra dem, der er nævnt i artikel 48, stk. 2, sidste punktum, kan der kun anmodes om afstemning ved navneopråb i forbindelse med den endelige afstemning.

(1)

EUT C 282 E af 6.11.2008, s. 106.


BEGRUNDELSE

På sit møde den 7. april 2011 godkendte Formandskonferencen en række henstillinger i et notat fra de politiske gruppers koordination om behandlingen af initiativbetænkninger.

Med henblik på at forbedre behandlingen af initiativbetænkninger navnlig på plenarmødet besluttede Formandskonferencen, at initiativbetænkninger, der er udarbejdet på grundlag af aktivitetsbetænkninger og overvågningsbetænkninger (som anført i bilag 1 og 2 til bilag XVIII til forretningsorden), skal håndteres som strategiske rapporter, som omhandlet i artikel 48, stk. 2, sidste punktum, i forretningsordenen.

Formandskonference besluttede på samme møde endvidere at opfordre AFCO-udvalget til at undersøge spørgsmålet om, hvorvidt forretningsordenens artikel 163 og 167 under hensyntagen til målene for den seneste revision af forretningsordenen, skulle finde anvendelse på initiativbetænkninger.

Ved skrivelse af 26. april 2011 anmodede formanden for Europa-Parlamentet AFCO-udvalget om at sikre en passende opfølgning af disse afgørelser.

Eftersom der i henstillingerne, der blev vedtaget af Formandskonferencen, fastslås, at "afgørelsen om, hvorvidt en initiativbetænkning er en strategisk betænkning, som omhandlet i artikel 48, stk. 2, sidste punktum, træffes (…) af Formandskonferencen i godkendelsesfasen ved hjælp af en mere politisk fortolkning af Formandskonferencens afgørelse den 12. december 2002 med senere ændringer (bilag XVIII til forretningsordenen)", mener ordføreren, at artikel 48, stk. 2, sidste punktum, bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt artikel 163 og 167 skal finde anvendelse på initiativbetænkninger, anføres det i betænkningen, at delt afstemning kun bør tillades i forbindelse med initiativbetænkninger, der er nævnt i artikel 48, stk. 2, sidste punktum. Afstemning ved navneopråb bør kun tillades i forbindelse med den endelige afstemning, bortset fra de betænkninger, der er nævnt i artikel 48, stk. 2, sidste punktum.

Endelig mener ordføreren, at eftersom bilag XVIII til forretningsordenen gengiver en afgørelse truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002, henhører ændringen af ​​dette bilag under Formandskonferencens kompetence, og AFCO kan derfor kun tage afgørelsen til efterretning og pålægge generalsekretæren at tilpasse bilaget i overensstemmelse hermed. Han benytter endvidere lejligheden til at pålægge generalsekretæren at tilpasse bilag XVIII i overensstemmelse med en tidligere afgørelse af Europa-Parlamentet.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

22.11.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Dimitrios Droutsas, Marietta Giannakou, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik