ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας

24.11.2011 - (2011/2168(REG))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Stanimir Ilchev


Διαδικασία : 2011/2168(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0399/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0399/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας

(2011/2168(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ημερομηνία 26 Απριλίου 2011 προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 211 και 212 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0399/2011),

1.   σημειώνει την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Απριλίου 2011, η οποία αναφέρει ότι οι εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας που συντάσσονται επί τη βάσει ετήσιας δραστηριότητας και οι εκθέσεις παρακολούθησης που απαριθμούνται στα Παραρτήματα 1 και 2 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002, όπως περιέχεται στο Παράρτημα XVIII του Κανονισμού του («η απόφαση του 2002») θα πρέπει να θεωρούνται στρατηγικές εκθέσεις κατά την έννοια του άρθρου 48, παράγραφος 2, τελευταία πρόταση, και αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να ενσωματώσει την απόφαση στο Παράρτημα XVIII·

2.   θεωρεί ότι το άρθρο 2, παράγραφος 4, της απόφασης του 2002 έχει καταστεί παρωχημένο, ως αποτέλεσμα της απόφασής του της 13ης Νοεμβρίου 2007 για την τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το Καθεστώς των Βουλευτών[1], και αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να προσαρμόσει αναλόγως το Παράρτημα XVIII·

3.   αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις παρακάτω τροποποιήσεις·

4.   υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, προς ενημέρωση.

Τροπολογία  1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2. Το Κοινοβούλιο εξετάζει τις προτάσεις ψηφίσματος που περιέχονται σε εκθέσεις πρωτοβουλίας σύμφωνα με τη διαδικασία συνοπτικής παρουσίασης του άρθρου 139. Τροπολογίες στις προτάσεις αυτές ψηφίσματος είναι παραδεκτές προς εξέταση στην ολομέλεια μόνον εάν κατατίθενται από τον εισηγητή προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέα στοιχεία ή τουλάχιστον από το ένα δέκατο των μελών του Κοινοβουλίου. Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 157, παράγραφος 4. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν το θέμα της έκθεσης πληροί τις προϋποθέσεις για συζήτηση κατά προτεραιότητα στην ολομέλεια, όταν η έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με το δικαίωμα πρωτοβουλίας κατά τα άρθρα 41 ή 42, ή όταν η έκθεση μπορεί να χαρακτηρισθεί στρατηγική σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει καθορίσει η Διάσκεψη των Προέδρων.

2. Το Κοινοβούλιο εξετάζει τις προτάσεις ψηφίσματος που περιέχονται σε εκθέσεις πρωτοβουλίας σύμφωνα με τη διαδικασία συνοπτικής παρουσίασης του άρθρου 139. Τροπολογίες στις προτάσεις αυτές ψηφίσματος είναι παραδεκτές προς εξέταση στην ολομέλεια μόνον εάν κατατίθενται από τον εισηγητή προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέα στοιχεία ή τουλάχιστον από το ένα δέκατο των μελών του Κοινοβουλίου. Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 157, παράγραφος 4. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν το θέμα της έκθεσης πληροί τις προϋποθέσεις για συζήτηση κατά προτεραιότητα στην ολομέλεια, όταν η έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με το δικαίωμα πρωτοβουλίας κατά τα άρθρα 41 ή 42, ή όταν η έκθεση έχει αποτελέσει αντικείμενο εξουσιοδότησης ως στρατηγική.

Τροπολογία  2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 163 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

2α. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας, εξαιρουμένων αυτών που ορίζονται στο άρθρο 48, παράγραφος 2, τελευταία πρόταση.

Τροπολογία  3

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 167 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Κατά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί οιασδήποτε εκθέσεως ιδίας πρωτοβουλίας, εξαιρουμένων όσων ορίζονται στο άρθρο 48, παράγραφος 2, τελευταία πρόταση, ονομαστική ψηφοφορία μπορεί να ζητηθεί μόνον για την τελική ψηφοφορία.

  • [1]  ΕΕ C 282 E, 6.11.2008, σ. 106.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη συνεδρίασή της στις 7 Απριλίου 2011, η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε μια σειρά από συστάσεις που αναπτύσσονται σε σημείωμα που υπέβαλε ο συντονισμός των πολιτικών ομάδων σε ό, τι αφορά τον χειρισμό των εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας.

Με στόχο τη βελτίωση του χειρισμού των εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας, ιδίως κατά το στάδιο της ολομέλειας, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ότι οι εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας που συντάσσονται επί τη βάσει ετήσιας δραστηριότητας και οι εκθέσεις παρακολούθησης (όπως απαριθμούνται στα Παραρτήματα 1 και 2 του Παραρτήματος XVIII του Κανονισμού), θα πρέπει να θεωρούνται στρατηγικές εκθέσεις κατά την έννοια της τελευταίας πρότασης του άρθρου 48, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε επίσης να καλέσει την επιτροπή μας να εξετάσει εάν, έχοντας υπόψη τους στόχους της τελευταίας αναθεώρησης του Κανονισμού για το θέμα αυτό, τα άρθρα 163 και 167 θα πρέπει να ισχύουν και για τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας.

Με επιστολή του στις 26 Απριλίου 2011, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε από την επιτροπή μας να διασφαλίσει ότι δόθηκε η κατάλληλη συνέχεια στις αποφάσεις αυτές.

Καθώς οι συστάσεις που ενέκρινε η Διάσκεψη των Προέδρων αναφέρουν ότι «η απόφαση για το εάν μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας είναι στρατηγική ή όχι υπό την έννοια της τελευταίας πρότασης του άρθρου 48, παράγραφος 2, του Κανονισμού λαμβάνεται (...) από τη Διάσκεψη των Προέδρων κατά το στάδιο έγκρισης της κατάρτισης χρησιμοποιώντας μια πιο πολιτική ερμηνεία της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002, όπως τροποποιήθηκε (Παράρτημα XVIII του Κανονισμού)», ο εισηγητής θεωρεί ότι η τελευταία αυτή πρόταση του άρθρου 48, παράγραφος 2, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

Σε ό, τι αφορά το ερώτημα κατά πόσον τα άρθρα 163 και 167 θα πρέπει να ισχύουν για τις εκθέσεις πρωτοβουλίας, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι η ψηφοφορία κατά τμήματα θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο για τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας που ορίζονται στο άρθρο 48, παράγραφος 2, τελευταία πρόταση. Η υποβολή αίτησης για ονομαστική ψηφοφορία επιτρέπεται μόνο για την τελική ψηφοφορία, εξαιρουμένων των εκθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 48, παράγραφος 2, τελευταία πρόταση.

Τέλος, καθώς το Παράρτημα XVIII του Κανονισμού αναπαράγει μια απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002, ο εισηγητής θεωρεί ότι η τροποποίηση του παραρτήματος αυτού εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Διάσκεψης των Προέδρων και, συνεπώς, η AFCO μπορεί απλώς να λάβει γνώση της ληφθείσας απόφασης και να αναθέσει στον Γενικό Γραμματέα να προσαρμόσει αναλόγως το Παράρτημα. Ο εισηγητής δράττεται επίσης της ευκαιρίας που του δίνει η παρούσα έκθεση για να αναθέσει στον Γενικό Γραμματέα να προσαρμόσει το Παράρτημα XVIII σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του Κοινοβουλίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski, Станимир Илчев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Μαριέττα Γιαννάκου, Δημήτριος Δρούτσας