MIETINTÖ valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan muuttamisesta

24.11.2011 - (2011/2168(REG))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Esittelijä: Stanimir Ilchev


Menettely : 2011/2168(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0399/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0399/2011
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan muuttamisesta

(2011/2168(REG))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 7. huhtikuuta 2011 tekemän päätöksen valiokunta-aloitteisista mietinnöistä,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen 26. huhtikuuta 2011 päivätyn kirjeen perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajalle,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 211 ja 212 artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0399/2011),

1.  panee merkille puheenjohtajakokouksen 7. huhtikuuta 2011 tekemän päätöksen, jossa todetaan, että vuosittaisten toiminta- ja seurantakertomusten perusteella laadittuja valiokunta-aloitteisia mietintöjä, jotka on lueteltu parlamentin työjärjestyksen liitteeseen XVIII sisältyvän puheenjohtajakokouksen 12. joulukuuta 2002 tekemän päätöksen (vuoden 2002 päätös) liitteissä 1 ja 2, on pidettävä työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen mukaisina strategisina mietintöinä ja kehottaa parlamentin pääsihteeriä sisällyttämään kyseisen päätöksen liitteeseen XVIII;

2.  katsoo, että vuoden 2002 päätöksen 2 artiklan 4 kohta on vanhentunut Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisesta jäsenten asemaa koskevien sääntöjen johdosta 13. marraskuuta 2007 tehdyn parlamentin päätöksen[1] seurauksena ja kehottaa pääsihteeriä hyväksymään liitteen XVIII vastaavasti;

3.  päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

4.  palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Euroopan parlamentin työjärjestys

48 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

2. Parlamentti käsittelee valiokunta-aloitteisiin mietintöihin sisältyvät päätöslauselmaesitykset noudattaen 139 artiklan mukaista lyhyen esittelyn menettelyä. Tällaisiin päätöslauselmaesityksiin voidaan esittää täysistunnossa käsiteltäviä tarkistuksia ainoastaan, jos ne on esittänyt joko esittelijä uuden tiedon huomioon ottamiseksi tai vähintään kymmenesosa parlamentin jäsenistä. Poliittiset ryhmät voivat jättää käsiteltäväksi vaihtoehtoisia päätöslauselmaesityksiä 157 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Tätä 2 kohtaa ei sovelleta, jos mietinnön aihe edellyttää erityisen tärkeää keskustelua täysistunnossa, jos mietintö on laadittu 41 tai 42 artiklassa tarkoitetun aloiteoikeuden perusteella tai jos mietinnön voidaan katsoa olevan puheenjohtajakokouksen vahvistamien perusteiden mukainen strateginen mietintö.

2. Parlamentti käsittelee valiokunta-aloitteisiin mietintöihin sisältyvät päätöslauselmaesitykset noudattaen 139 artiklan mukaista lyhyen esittelyn menettelyä. Tällaisiin päätöslauselmaesityksiin voidaan esittää täysistunnossa käsiteltäviä tarkistuksia ainoastaan, jos ne on esittänyt joko esittelijä uuden tiedon huomioon ottamiseksi tai vähintään kymmenesosa parlamentin jäsenistä. Poliittiset ryhmät voivat jättää käsiteltäväksi vaihtoehtoisia päätöslauselmaesityksiä 157 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Tätä 2 kohtaa ei sovelleta, jos mietinnön aihe edellyttää erityisen tärkeää keskustelua täysistunnossa, jos mietintö on laadittu 41 tai 42 artiklassa tarkoitetun aloiteoikeuden perusteella tai jos mietintö on todettu strategiseksi mietinnöksi.

Tarkistus  2

Euroopan parlamentin työjärjestys

163 artikla – 2 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 a. Tätä artiklaa ei sovelleta valiokunta-aloitteisiin mietintöihin, lukuun ottamatta 48 artiklan 2 kohdan viimeisessä lauseessa tarkoitettuja mietintöjä.

Tarkistus  3

Euroopan parlamentin työjärjestys

167 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

Äänestettäessä valiokunta-aloitteisista mietinnöistä, lukuun ottamatta 48 artiklan 2 kohdan viimeisessä lauseessa tarkoitettuja mietintöjä, nimenhuutoäänestystä voidaan pyytää vain lopullisessa äänestyksessä.

  • [1]  EUVL C 282 E, 6.11.2008, s. 106.

PERUSTELUT

Puheenjohtajakokous hyväksyi 7. huhtikuuta 2011 pitämässään kokouksessa suosituksia, jotka poliittisten ryhmien koordinaattorit olivat antaneet valiokunta-aloitteisten mietintöjen käsittelystä.

Parantaakseen valiokunta-aloitteisten mietintöjen käsittelyä etenkin täysistuntovaiheessa puheenjohtajakokous päätti, että vuosittaisia toiminta- ja seurantakertomuksia koskevia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (jotka on lueteltu liitteessä XVIII olevissa 1 ja 2 liitteessä) olisi käsiteltävä työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaisina strategisina mietintöinä.

Puheenjohtajakokous päätti lisäksi samassa kokouksessa pyytää perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa tarkastelemaan, olisiko valiokunta-aloitteisiin mietintöihin sovellettava 163 ja 167 artiklaa, kun otetaan huomioon työjärjestyksen viimeisimmän tarkistuksen tavoitteet.

Euroopan parlamentin puhemies pyysi 26. huhtikuuta 2011 päivätyllä kirjeellä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa varmistamaan näiden päätösten asianmukaisen seurannan.

Koska puheenjohtajakokouksen hyväksymissä suosituksissa todetaan, että tulkiten poliittisemmin puheenjohtajakokouksen 12. joulukuuta 2002 tekemää päätöstä sellaisena kuin se on tarkistettuna (työjärjestyksen liite XVIII) puheenjohtajakokous tekee luvan myöntämistä koskevassa vaiheessa päätöksen siitä, onko valiokunta-aloitteinen mietintö työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu strateginen mietintö vai ei, esittelijä katsoo, että 48 artiklan 2 kohdan viimeistä virkettä olisi muutettava vastaavasti.

Mitä tulee kysymykseen siitä, olisiko valiokunta-aloitteisiin mietintöihin sovellettava 163 ja 167 artiklaa, esittelijä katsoo, että kohta kohdalta ‑äänestys olisi hyväksyttävä ainoastaan 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen valiokunta-aloitteisten mietintöjen käsittelyssä. Nimenhuutoäänestystä koskeva pyyntö olisi hyväksyttävä ainoastaan lopullisen äänestyksen osalta, lukuun ottamatta 48 artiklan 2 kohdan viimeisessä lauseessa tarkoitettuja mietintöjä.

Esittelijä katsoo lopuksi, että koska työjärjestyksen liitteessä XVIII toistetaan puheenjohtajakokouksen 12. joulukuuta 2002 tekemä päätös, liitteen muuttaminen kuuluu puheenjohtajakokouksen toimivaltaan, ja siksi perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta voi ainoastaan ottaa tehdyn päätöksen huomioon ja pyytää pääsihteeriä muuttamaan liitettä vastaavasti. Esittelijä hyödyntää lisäksi tämän mietinnön tarjoamaa tilaisuutta ja kehottaa pääsihteeriä mukauttamaan liitettä XVIII parlamentin aiemmin tekemän päätöksen mukaisesti.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

22.11.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Dimitrios Droutsas, Marietta Giannakou, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo