Ziņojums - A7-0399/2011Ziņojums
A7-0399/2011

ZIŅOJUMS par Parlamenta Reglamenta 48. panta 2. punkta grozīšanu attiecībā uz patstāvīgajiem ziņojumiem

24.11.2011 - (2011/2168(REG))

Konstitucionālo jautājumu komiteja
Referents: Stanimir Ilchev


Procedūra : 2011/2168(REG)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0399/2011
Iesniegtie teksti :
A7-0399/2011
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Parlamenta Reglamenta 48. panta 2. punkta grozīšanu attiecībā uz patstāvīgajiem ziņojumiem

(2011/2168(REG))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2011. gada 7. aprīļa lēmumu par patstāvīgajiem ziņojumiem,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2011. gada 26. aprīļa vēstuli Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam,

–   ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu,

–   ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0399/2011),

1.   pieņem zināšanai Priekšsēdētāju konferences 2011. gada 7. aprīļa lēmumu, kurā noteikts, ka patstāvīgie ziņojumi, ko sagatavo kā gada darbības pārskatus un uzraudzības ziņojumus, kuri uzskaitīti 1. un 2. pielikumā Priekšsēdētāju konferences 2002. gada 12. decembra lēmumam, kas iekļauts Reglamenta XVIII pielikumā („2002. gada lēmums”), ir jāuzskata par stratēģiskiem ziņojumiem Reglamenta 48. panta 2. punkta pēdējā teikuma izpratnē, un uzdod ģenerālsekretāram 2011. gada 7. aprīļa lēmumu iekļaut XVIII pielikumā;

2.   uzskata, ka 2002. gada lēmuma 2. panta 4. punkts ir kļuvis lieks, jo ir pieņemts Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra lēmums par Parlamenta Reglamenta grozījumiem atbilstīgi Deputātu nolikumam[1], un uzdod ģenerālsekretāram attiecīgi pielāgot XVIII pielikumu;

3.   nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

4.   atgādina, ka šie grozījumi stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu zināšanai Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Reglaments

48. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts

Grozījums

2. Rezolūciju priekšlikumi, kas iekļauti patstāvīgajos ziņojumos, Parlamentam jāizskata saskaņā ar īsā izklāsta procedūru, kas noteikta 139. pantā. Šādu rezolūciju priekšlikumu grozījumus pieņem izskatīšanai plenārsēdē tikai tad, ja tos ir iesniedzis referents, lai ņemtu vērā jaunu informāciju, vai vismaz desmitā daļa Parlamenta deputātu. Politiskās grupas var iesniegt alternatīvus rezolūciju priekšlikumus saskaņā ar 157. panta 4. punktu. Šo punktu nepiemēro, ja ziņojuma temats plenārsēdes debatēs var tikt iekļauts kā prioritārs, ja ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 41. vai 42. pantā minētajām iniciatīvas tiesībām vai to var uzskatīt par stratēģisku ziņojumu saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences noteiktajiem kritērijiem.

2. Rezolūciju priekšlikumi, kas iekļauti patstāvīgajos ziņojumos, Parlamentam jāizskata saskaņā ar īsā izklāsta procedūru, kas noteikta 139. pantā. Šādu rezolūciju priekšlikumu grozījumus pieņem izskatīšanai plenārsēdē tikai tad, ja tos ir iesniedzis referents, lai ņemtu vērā jaunu informāciju, vai vismaz desmitā daļa Parlamenta deputātu. Politiskās grupas var iesniegt alternatīvus rezolūciju priekšlikumus saskaņā ar 157. panta 4. punktu. Šo punktu nepiemēro, ja ziņojuma temats plenārsēdes debatēs var tikt iekļauts kā prioritārs, ja ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 41. vai 42. pantā minētajām iniciatīvas tiesībām vai to atļauts sagatavot kā stratēģisku ziņojumu.

Grozījums Nr.  2

Reglaments

163. pants - 2.a punkts (jauns)

Present text

Amendment

 

2.a Šo pantu nepiemēro patstāvīgajiem ziņojumiem, izņemot 48. panta 2. punkta pēdējā teikumā minētos ziņojumus.

Grozījums Nr.  3

Reglaments

167. pants - 1. punkts - 1.a daļa (jauna)

Present text

Amendment

 

Ja notiek balsošana par patstāvīgo ziņojumu, izņemot 48. panta 2. punkta pēdējā teikumā minētos ziņojumus, balsošanu pēc saraksta var pieprasīt tikai galīgajam balsojumam.

  • [1]  OV C 282 E, 6.11.2008., 106. lpp.

PASKAIDROJUMS

Priekšsēdētāju konference 2011. gada 7. aprīļa sanāksmē apstiprināja vairākus ieteikumus, kas izklāstīti politisko grupu koordinatoru iesniegtajā vēstulē par procedūru attiecībā uz patstāvīgajiem ziņojumiem.

Lai uzlabotu procedūru attiecībā uz patstāvīgajiem ziņojumiem, it īpaši plenārsēžu laikā, Priekšsēdētāju konference nolēma, ka INI ziņojumi, ko sagatavo kā gada darbības pārskatus un uzraudzības ziņojumus (uzskaitīti Reglamenta XVIII pielikuma 1. un 2. pielikumā), būtu jāuzskata par stratēģiskiem ziņojumiem Reglamenta 48. panta 2. punkta pēdējā teikuma izpratnē.

Tajā pašā sanāksmē Priekšsēdētāju konference arī nolēma aicināt mūsu komiteju izvērtēt, vai, ņemot vērā Reglamenta nesenajai pārskatīšanai noteiktos mērķus, INI ziņojumiem nebūtu jāpiemēro Reglamenta 163. un 167. pants.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs 2011. gada 26. aprīļa vēstulē aicināja mūsu komiteju nodrošināt atbilstošus, no šiem lēmumiem izrietošus pasākumus.

Priekšsēdētāju konferences pieņemtajos ieteikumos pausta nostāja, ka „lēmums par to, vai INI ziņojums uzskatāms par stratēģisku Reglamenta 48. panta 2. punkta pēdējā teikuma izpratnē vai ne, ir jāpieņem .. Priekšsēdētāju konferencei atļaujas sniegšanas posmā, grozīto Priekšsēdētāju konferences 2002. gada 12. decembra lēmumu (Reglamenta XVIII pielikums) interpretējot vairāk no politiskā viedokļa,” tāpēc referents uzskata, ka attiecīgi būtu jāpielāgo 48. panta 2. punkta pēdējais teikums.

Attiecībā uz jautājumu, vai INI ziņojumiem būtu jāpiemēro Reglamenta 163. un 167. pants, ziņojumā pausts uzskats, ka balsot pa daļām vajadzētu atļaut tikai par tādiem patstāvīgajiem ziņojumiem, kas minēti 48. panta 2. punkta pēdējā teikumā. Pieprasījumi balsot pēc saraksta būtu jāapstiprina tikai tad, ja tie attiecas uz galīgo balsojumu, taču 48. panta 2. punkta pēdējā teikumā minētie ziņojumi ir izņēmums.

Visbeidzot, tā kā Reglamenta XVIII pielikumā ir iekļauts Priekšsēdētāju konferences 2002. gada 12. decembra lēmums, referents uzskata, ka šā pielikuma grozīšana ir Priekšsēdētāju konferences kompetencē un tāpēc AFCO komiteja pieņemto lēmumu var tikai pieņemt zināšanai un uzdot ģenerālsekretāram minēto pielikumu attiecīgi pielāgot. Referents arī vēlas izmantot iespēju šajā ziņojumā uzdot ģenerālsekretāram XVIII pielikumu pielāgot iepriekšējam Parlamenta lēmumam.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

22.11.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Dimitrios Droutsas, Marietta Giannakou, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo