SPRAWOZDANIE w sprawie wprowadzenia zmian w art. 48 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącym sprawozdań z własnej inicjatywy

24.11.2011 - (2011/2168(REG))

Komisja Spraw Konstytucyjnych
Sprawozdawca: Stanimir Ilchev


Procedura : 2011/2168(REG)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0399/2011
Teksty złożone :
A7-0399/2011
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wprowadzenia zmian w art. 48 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącym sprawozdań z własnej inicjatywy

(2011/2168(REG))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z własnej inicjatywy,

–   uwzględniając pismo z dnia 26 kwietnia 2011 r. skierowane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego do przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych,

–   uwzględniając art. 211 i 212 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7–0399/2011),

1.   odnotowuje decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 7 kwietnia 2011 r. stanowiącą, że sprawozdania z własnej inicjatywy z rocznej działalności i sprawozdania z kontroli wymienione w załącznikach 1 i 2 do decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2002 r. zawartej w załączniku XVIII do Regulaminu Parlamentu Europejskiego („decyzja z 2002 r.”) mają być uznawane za sprawozdania strategiczne w rozumieniu ostatniego zdania art. 48 ust. 2 i zobowiązuje sekretarza generalnego do wcielenia tej decyzji do załącznika XVIII;

2.   jest zdania, że art. 2 ust. 4 decyzji z 2002 r. stał się nieaktualny w wyniku decyzji z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w świetle Statutu posła do Parlamentu Europejskiego[1], i zobowiązuje sekretarza generalnego do odpowiedniego dostosowania załącznika XVIII;

3.   podejmuje decyzję o wprowadzeniu do Regulaminu poniższych zmian;

4.   przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

5.   zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem informacji.

Poprawka  1

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Projekty rezolucji zawarte w sprawozdaniach z własnej inicjatywy są rozpatrywane przez Parlament zgodnie z procedurą krótkiej prezentacji określoną w art. 139. Poprawki do takich projektów rezolucji do rozważenia na posiedzeniu plenarnym są dopuszczalne jedynie, jeżeli zostały złożone przez sprawozdawcę w celu uwzględnienia nowych informacji lub przez co najmniej jedną dziesiątą posłów do Parlamentu. Grupy polityczne mogą składać projekty rezolucji w celu zastąpienia rezolucji zawartej w sprawozdaniu, zgodnie z art. 157 ust. 4. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania w przypadku, gdy temat sprawozdania uzasadnia przeprowadzenie priorytetowej debaty na posiedzeniu plenarnym, gdy sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z prawem do inicjatywy, o którym mowa w art. 41 lub 42, lub gdy sprawozdanie można uznać za strategiczne w świetle kryteriów określonych przez Konferencję Przewodniczących

2. Projekty rezolucji zawarte w sprawozdaniach z własnej inicjatywy są rozpatrywane przez Parlament zgodnie z procedurą krótkiej prezentacji określoną w art. 139. Poprawki do takich projektów rezolucji do rozważenia na posiedzeniu plenarnym są dopuszczalne jedynie, jeżeli zostały złożone przez sprawozdawcę w celu uwzględnienia nowych informacji lub przez co najmniej jedną dziesiątą posłów do Parlamentu. Grupy polityczne mogą składać projekty rezolucji w celu zastąpienia rezolucji zawartej w sprawozdaniu, zgodnie z art. 157 ust. 4. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania w przypadku, gdy temat sprawozdania uzasadnia przeprowadzenie priorytetowej debaty na posiedzeniu plenarnym, gdy sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z prawem do inicjatywy, o którym mowa w art. 41 lub 42, lub gdy sprawozdanie zostało dopuszczone jako strategiczne.

Poprawka  2

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 163 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2a. Niniejszego artykułu nie stosuje się do sprawozdań z własnej inicjatywy z wyjątkiem tych, o których mowa w ostatnim zdaniu art. 48 ust. 2.

Poprawka  3

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 167 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

W przypadku głosowania nad sprawozdaniami z własnej inicjatywy z wyjątkiem tych, o których mowa w ostatnim zdaniu art. 48 ust. 2, głosowanie imienne może być wymagane jedynie w odniesieniu do głosowania końcowego.

  • [1]  Dz.U C 282 E, 6.11.2008, s. 106.

UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2011 r. Konferencja Przewodniczących zatwierdziła szereg zaleceń przedstawionych w komunikacie koordynatorów grup politycznych dotyczącym postępowania ze sprawozdaniami z własnej inicjatywy.

Z myślą o usprawnieniu postępowania ze sprawozdaniami z własnej inicjatywy – zwłaszcza na etapie sesji plenarnej – Konferencja Przewodniczących zdecydowała, że sprawozdania INI z rocznej działalności i sprawozdania z kontroli (wymienione w załącznikach 1 i 2 do załącznika XVIII do Regulaminu Parlamentu Europejskiego) powinny być traktowane jak sprawozdania strategiczne w rozumieniu ostatniego zdania art. 48 ust. 2 Regulaminu.

Na tym samym posiedzeniu Konferencja Przewodniczących postanowiła również zwrócić się do naszej komisji o zbadanie, czy w świetle założeń ostatniej zmiany Regulaminu w tej kwestii art. 163 i 167 powinny mieć zastosowanie do sprawozdań INI.

W piśmie z dnia 26 kwietnia 2011 r. przewodniczący Parlamentu Europejskiego zwrócił się do naszej komisji o nadanie właściwego biegu tym decyzjom.

Ponieważ zgodnie z zaleceniami przyjętymi przez Konferencję Przewodniczących „Decyzję o tym, czy sprawozdanie INI jest strategiczne czy nie w rozumieniu ostatniego zdania art. 48 ust. 2 Regulaminu, podejmuje na etapie udzielania zgody Konferencja Przewodniczących [...] poprzez zastosowanie bardziej politycznej wykładni decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2002 r. po zmianach (załącznik XVIII do Regulaminu)”, sprawozdawca uważa, że należy odpowiednio dostosować ostatnie zdanie art. 48 ust. 2.

W odniesieniu do kwestii, czy art. 163 i 167 powinny mieć zastosowanie do sprawozdań INI, w sprawozdaniu uznano, że głosowanie podzielone może zostać dopuszczone jedynie w przypadku sprawozdań z własnej inicjatywy, o których mowa w ostatnim zdaniu art. 48 ust. 2. Wnioski o głosowanie imienne mogą być dopuszczone jedynie w przypadku głosowania końcowego, z wyjątkiem sprawozdań, o których mowa w ostatnim zdaniu art. 48 ust. 2.

Na koniec, jako że załącznik XVIII do Regulaminu zawiera decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2002 r., sprawozdawca uważa, że zmiana tego załącznika leży w gestii Konferencji Przewodniczących i dlatego komisja AFCO może jedynie odnotować przyjętą decyzję i zobowiązać sekretarza generalnego do odpowiedniego dostosowania załącznika. Sprawozdawca korzysta również z okazji, jaką stanowi to sprawozdanie, by zobowiązać sekretarza generalnego do dostosowania załącznika XVIII zgodnie z poprzednią decyzją Parlamentu.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

22.11.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Dimitrios Droutsas, Marietta Giannakou, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo