RAPORT referitor la modificarea articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind rapoartele din proprie inițiativă

24.11.2011 - (2011/2168(REG))

Comisia pentru afaceri constituționale
Raportor: Stanimir Ilchev


Procedură : 2011/2168(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0399/2011
Texte depuse :
A7-0399/2011
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind modificarea articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind rapoartele din proprie inițiativă

(2011/2168(REG))

Parlamentul European,

–   având în vedere decizia Conferinței președinților din 7 aprilie 2011 privind rapoartele din proprie inițiativă,

–   având în vedere scrisoarea din 26 aprilie 2011 adresată de Președintele Parlamentului European președintelui Comisiei pentru afaceri constituționale,

–   având în vedere articolele 211 și 212 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0399/2011),

1.   ia act de decizia Conferinței președinților din 7 aprilie 2011, în care se afirmă că rapoartele din proprie inițiativă redactate pe baza rapoartelor de activitate și de monitorizare anuale enumerate în anexele 1 și 2 la decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 2002, astfel cum figurează în Anexa XVIII la Regulamentul său de procedură („Decizia 2002”), trebuie considerate drept rapoarte strategice, în sensul ultimei propoziții din articolul 48 alineatul (2) și încredințează Secretarului General sarcina de a include decizia în Anexa XVIII;

2.   consideră că articolul 2 alineatul (4) din Decizia 2002 a devenit caduc, ca urmare a Deciziei Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European având în vedere Statutul deputaților[1] și încredințează Secretarului General sarcina de a adapta în consecință Anexa XVIII;

3.   hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificarea de mai jos;

4.   atrage atenția asupra faptului că aceste modificări vor intra în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Amendamentul  1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 48 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2) Propunerile de rezoluție conținute în rapoartele din proprie inițiativă sunt examinate de Parlament, în conformitate cu procedura prezentării succinte, prevăzută la articolul 139. Amendamentele la astfel de propuneri de rezoluție sunt admisibile în vederea examinării în plen doar dacă au fost depuse de raportor pentru a fi luate în considerare informații noi sau au fost depuse de cel puțin o zecime dintre deputați. Grupurile politice pot prezenta propuneri de rezoluție de înlocuire, în conformitate cu articolul 157 alineatul (4). Dispozițiile prezentului alineat nu se aplică în cazul în care obiectul raportului necesită o dezbatere prioritară în plen, în cazul în care raportul este întocmit în temeiul dreptului de inițiativă menționat la articolul 41 sau la articolul 42, sau în cazul în care raportul poate fi considerat un raport strategic, în conformitate cu criteriile stabilite de Conferința președinților.

(2) Propunerile de rezoluție conținute în rapoartele din proprie inițiativă sunt examinate de Parlament, în conformitate cu procedura prezentării succinte, prevăzută la articolul 139. Amendamentele la astfel de propuneri de rezoluție sunt admisibile în vederea examinării în plen doar dacă au fost depuse de raportor pentru a fi luate în considerare informații noi sau au fost depuse de cel puțin o zecime dintre deputați. Grupurile politice pot prezenta propuneri de rezoluție de înlocuire, în conformitate cu articolul 157 alineatul (4). Dispozițiile prezentului alineat nu se aplică în cazul în care obiectul raportului necesită o dezbatere prioritară în plen, în cazul în care raportul este întocmit în temeiul dreptului de inițiativă menționat la articolul 41 sau la articolul 42 sau în cazul în care raportul a fost autorizat drept raport strategic.

Amendamentul  2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 163 – alineatul 2a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2a) Prezentul articol nu se aplică rapoartelor din proprie inițiativă, cu excepția celor menționate la articolul 48 alineatul (2) ultima teză.

Amendamentul  3

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 167 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Atunci când se supune la vot orice raport din proprie inițiativă, cu excepția celor menționate la articolul 48 alineatul (2) ultima teză, votul prin apel nominal nu poate fi solicitat decât la votul final.

  • [1]  JO C 282 E, 6.11.2008, p. 106.

EXPUNERE DE MOTIVE

Cu ocazia reuniunii sale din 7 aprilie 2011, Conferința președinților a aprobat o serie de recomandări expuse într-o notă trimisă de către Coordonarea grupurilor politice privind regimul aplicabil rapoartelor din proprie inițiativă.

În vederea îmbunătățirii regimului aplicabil rapoartelor din proprie inițiativă, în special în stadiul ședințelor în plen, Conferința președinților a hotărât ca rapoartele INI redactate pe baza rapoartelor de activitate și de monitorizare anuale (așa cum sunt enumerate în anexele 1 și 2 la Anexa XVIII din Regulamentul de procedură) ar trebui să fie considerate drept rapoarte strategice, în sensul ultimei propoziții din articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Conferința președinților a hotărât, în cadrul aceleiași reuniuni, să invite comisia noastră să examineze aplicabilitatea articolelor 163 și 167 în cazul rapoartelor INI, având în vedere obiectivele ultimei revizuiri a Regulamentului de procedură în ceea ce privește acest aspect.

Prin scrisoarea din 26 aprilie 2011, Președintele Parlamentului European a solicitat comisiei noastre să asigure monitorizarea adecvată a acestor decizii.

Întrucât, potrivit recomandărilor adoptate de Conferința președinților, „decizia cu privire la faptul dacă un raport INI este strategic sau nu în sensul ultimei propoziții din articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură este luată (...) de către Conferința președinților în stadiul autorizării, utilizând o interpretare mai politică a deciziei Conferinței președinților din 12 decembrie 2002, așa cum a fost modificată (Anexa XVIII la Regulamentul de procedură)”, raportorul consideră că ultima propoziție din articolul 48 alineatul (2) ar trebui adaptată în mod corespunzător.

În ceea ce privește întrebarea dacă articolele 163 și 167 ar trebui să se aplice rapoartelor INI, raportul consideră că votul prin apel nominal nu ar trebui să fie permis decât pentru rapoartele din proprie inițiativă menționate la articolul 48 alineatul (2) ultima teză. Solicitările de vot prin apel nominal nu ar trebui să fie permise decât pentru votul final, cu excepția rapoartelor menționate la articolul 48 alineatul (2) ultima teză.

În sfârșit, întrucât Anexa XVIII la Regulamentul de procedură reproduce o decizie a Conferinței președinților din 12 decembrie 2002, raportorul consideră că modificarea acestei anexe ține de competența Conferinței președinților și, prin urmare, AFCO nu poate decât să ia act de decizia luată și să încredințeze Secretarului General sarcina de a adapta anexa în consecință. De asemenea, raportorul ar dori, cu ocazia acestui raport, să încredințeze Secretarului General sarcina de a adapta Anexa XVIII în conformitate cu o decizie anterioară a Parlamentului.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

22.11.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Membri supleanți prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Dimitrios Droutsas, Marietta Giannakou, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo