POROČILO o spremembi člena 48(2) Poslovnika Parlamenta o samoiniciativnih poročilih

24. 11. 2011 - (2011/2168(REG))

Odbor za ustavne zadeve
Poročevalec: Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev))


Postopek : 2011/2168(REG)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0399/2011
Predložena besedila :
A7-0399/2011
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi člena 48(2) Poslovnika Parlamenta o samoiniciativnih poročilih

(2011/2168(REG))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 7. aprila 2011 o samoiniciativnih poročilih,

–   ob upoštevanju pisma z dne 26. aprila 2011, ki ga je predsednik Evropskega parlamenta naslovil na predsednika Odbora za ustavne zadeve,

–   ob upoštevanju členov 211 in 212 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0399/2011),

1.   je seznanjen s sklepom konference predsednikov z dne 7. aprila 2011, da bi morala biti samoiniciativna poročila, ki so oblikovana na podlagi letnih poročil o delu in spremljanju iz prilog 1 in 2 k sklepu konference predsednikov z dne 12. decembra 2002, kot je vsebovan v Prilogi XVIII Poslovnika („sklep iz leta 2002“), obravnavana kot strateška poročila v smislu zadnjega stavka člena 48(2) in naroči generalnemu sekretarju, naj sklep vključi v Prilogo XVIII;

2.   meni, da je postal člen 2(4) sklepa iz leta 2002 zaradi sklepa Evropskega parlamenta z dne 13. novembra 2007 o spremembi Poslovnika Evropskega parlamenta z vidika Statuta poslancev[1] zastarel, zato naroči generalnemu sekretarju, naj Prilogo XVIII ustrezno prilagodi;

3.   sprejme sklep o spremembi svojega poslovnika, kot je navedeno v nadaljevanju;

4.   opozarja, da bodo spremembe začele veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Predlog spremembe  1

Poslovnika Parlamenta

Člen 48 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

2. Parlament preuči predloge resolucij iz samoiniciativnih poročil v skladu s postopkom kratke predstavitve iz člena 139. Predlogi sprememb k takim predlogom resolucij so sprejemljivi za obravnavo na plenarnem zasedanju le, če jih poročevalec vloži z namenom, da bi upošteval nove informacije, ali če jih vloži vsaj desetina poslancev. Politične skupine lahko vložijo alternativne predloge resolucije v skladu s členom 157(4). Ta odstavek se ne uporablja, kadar predmet poročila izpolnjuje pogoje za prednostno razpravo na plenarnem zasedanju, kadar je poročilo pripravljeno v skladu s pravico do pobude iz člena 41 ali 42, ali kadar je mogoče poročilo obravnavati kot strateško poročilo v skladu z merili, ki jih določi konferenca predsednikov.

2. Parlament preuči predloge resolucij iz samoiniciativnih poročil v skladu s postopkom kratke predstavitve iz člena 139. Predlogi sprememb k takim predlogom resolucij so sprejemljivi za obravnavo na plenarnem zasedanju le, če jih poročevalec vloži z namenom, da bi upošteval nove informacije, ali če jih vloži vsaj desetina poslancev. Politične skupine lahko vložijo alternativne predloge resolucije v skladu s členom 157(4). Ta odstavek se ne uporablja, kadar predmet poročila izpolnjuje pogoje za prednostno razpravo na plenarnem zasedanju, kadar je poročilo pripravljeno v skladu s pravico do pobude iz člena 41 ali 42, ali kadar je bilo poročilo odobreno kot strateško poročilo.

Predlog spremembe  2

Poslovnika Parlamenta

Člen 163 – odstavek 2 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

2a. Ta člen se ne uporablja za samoiniciativna poročila, razen za tista iz zadnjega stavka člena 48(2).

Predlog spremembe  3

Poslovnika Parlamenta

Člen 167 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Kadar se glasuje o samoiniciativnih poročilih, z izjemo tistih iz zadnjega stavka člena 48(2), se lahko zahteva poimensko glasovanje le pri končnem glasovanju.

  • [1]  UL C 282 E, 6.11.2008, str. 106.

OBRAZLOŽITEV

Konferenca predsednikov je na seji 7. aprila 2011 odobrila niz priporočil iz opomb, ki jih je predložila enota za usklajevanje političnih skupin v zvezi z obravnavo samoiniciativnih poročil.

Konferenca predsednikov je v želji po boljši obravnavi samoiniciativnih poročil, še zlasti v fazi plenarnih zasedanj, sprejela odločitev, naj se samoiniciativna poročila, ki so oblikovana na podlagi letnih poročil o delu in spremljanju (kot so navedena v prilogah 1 in 2 k Prilogi XVIII Poslovnika), obravnavajo kot strateška poročila v smislu zadnjega stavka člena 48(2) Poslovnika.

Konferenca predsednikov se je na seji tudi odločila, da povabi naš odbor k preučitvi vprašanja, ali naj v skladu s cilji zadnje revizije poslovnika v tej zadevi za samoiniciativna poročila veljata člena 163 in 167.

Predsednik Evropskega parlamenta je v pismu z dne 26. aprila 2011 naš odbor zaprosil za sprejetje ustreznih nadaljnjih korakov v zvezi s temi sklepi.

Poročevalec meni, da je treba zadnji stavek člena 48(2) ustrezno spremeniti, saj je v priporočilih, ki jih je sprejela konferenca predsednikov, predlagano, da bi sklep o tem, ali je samoiniciativno poročilo strateško poročilo v smislu zadnjega stavka člena 48(2) Poslovnika sprejela konferenca predsednikov v fazi odobritve, in sicer z bolj politično razlago sklepa konference predsednikov z dne 12. decembra 2002, kot je bil spremenjen (Priloga XVIII Poslovnika).

Glede vprašanja, ali bi se morala člena 163 in 167 uporabljati za samoiniciativna poročila, je poročilo vsebuje mnenje, da bi se moralo dovoliti glasovanje po delih samo za samoiniciativna poročila, ki so omenjena v zadnjem stavku člena 48(2). Poimensko glasovanje se lahko zahteva samo pri končnem glasovanju, z izjemo poročil iz zadnjega stavka člena 48(2).

Ker Priloga XVIII Poslovnika povzema sklep konference predsednikov z dne 12. decembra 2002, poročevalec meni, da je za spremembo te priloge pristojna konferenca predsednikov, odbor AFCO pa je lahko z njenim sklepom le seznanjen in naroči generalnemu sekretarju, naj prilogo ustrezno prilagodi. Poročevalec želi to poročilo izkoristiti tudi za to, da generalnemu sekretarju naroči, naj v skladu s prejšnjim sklepom Parlamenta prilagodi Prilogo VXIII.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

22.11.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas), Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo