Betänkande - A7-0399/2011Betänkande
A7-0399/2011

BETÄNKANDE om att ändra artikel 48.2 i Europaparlamentets arbetsordning om initiativbetänkanden

24.11.2011 - (2011/2168(REG))

Utskottet för konstitutionella frågor
Föredragande: Stanimir Ilchev


Förfarande : 2011/2168(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0399/2011
Ingivna texter :
A7-0399/2011
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om att ändra artikel 48.2 i Europaparlamentets arbetsordning om initiativbetänkanden

(2011/2168(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 7 april 2011 om initiativbetänkanden,

–   med beaktande av talmannens skrivelse av den 26 april 2011 till ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor,

–   med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7‑0399/2011).

1.  Europaparlamentet noterar talmanskonferensens beslut av den 7 april 2011, enligt vilket initiativbetänkanden som utarbetas på grundval av årliga verksamhets- och övervakningsrapporter enligt förteckningarna i bilagorna 1 och 2 till talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002, vilket ingår i bilaga XVIII till arbetsordningen (”beslutet från 2002”), ska betraktas som strategiska betänkanden enligt vad som avses i artikel 48.2 sista meningen i arbetsordningen. Parlamentet uppdrar åt generalsekreteraren att införliva beslutet med bilaga XVIII.

2.  Europaparlamentet anser att artikel 2.4 i beslutet från 2002 blivit föråldrad till följd av parlamentets beslut av den 13 november 2007 om ändring av Europaparlamentets arbetsordning mot bakgrund av ledamotsstadgan[1] och uppdrar åt generalsekreteraren att anpassa bilaga XVIII på motsvarande sätt.

3.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

4.  Europaparlamentet påminner om att ändringen träder i kraft den första dagen under nästa sammanträdesperiod.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Ändringsförslag  1

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 48 – punkt 2

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

2. Resolutionsförslag i initiativbetänkanden ska behandlas av parlamentet i enlighet med det förfarande för kortfattad redogörelse som fastställs i artikel 139. Ändringsförslag till dessa texter ska behandlas i kammaren endast om de lagts fram av föredraganden för att beakta ny information eller av minst en tiondel av parlamentets ledamöter. Alternativa förslag till resolution får inges av de politiska grupperna i enlighet med artikel 157.4. Denna punkt ska inte tillämpas när ämnet för betänkandet kan bli föremål för en prioriterad debatt i kammaren, när betänkandet utarbetas i enlighet med den initiativrätt som avses i artiklarna 41 eller 42, eller när betänkandet kan anses vara ett strategiskt betänkande i enlighet med de kriterier som fastställts av talmanskonferensen.

2. Resolutionsförslag i initiativbetänkanden ska behandlas av parlamentet i enlighet med det förfarande för kortfattad redogörelse som fastställs i artikel 139. Ändringsförslag till dessa texter ska behandlas i kammaren endast om de lagts fram av föredraganden för att beakta ny information eller av minst en tiondel av parlamentets ledamöter. Alternativa förslag till resolution får inges av de politiska grupperna i enlighet med artikel 157.4. Denna punkt ska inte tillämpas när ämnet för betänkandet kan bli föremål för en prioriterad debatt i kammaren, när betänkandet utarbetas i enlighet med den initiativrätt som avses i artiklarna 41 eller 42, eller när betänkandet har godkänts som strategiskt betänkande.

Ändringsförslag  2

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 163 - punkt 2a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

2a. Denna artikel ska inte tillämpas på initiativbetänkanden, med undantag av dem som avses i artikel 48.2 sista meningen.

Ändringsförslag  3

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 167 - punkt 1 - stycke 1a (nytt)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Vid omröstningar om initiativbetänkanden, med undantag av dem som avses i artikel 48.2 sista meningen, får omröstning med namnupprop begäras endast för slutomröstningen.

  • [1]  EUT C 282 E, 6.11.2008, s. 106.

MOTIVERING

Vid sitt sammanträde den 7 april 2011 godkände talmanskonferensen en rad rekommendationer i ett meddelande som lagts fram av de politiska gruppernas samordningsgrupp och rörde behandlingen av initiativbetänkanden.

För att förbättra behandlingen av initiativbetänkanden, särskilt i kammaren, beslutade talmanskonferensen att initiativbetänkanden som utarbetas på grundval av årliga verksamhets- och övervakningsrapporter (enligt förteckningarna i bilagorna 1 och 2 i bilaga XVIII till arbetsordningen) bör behandlas som strategiska betänkanden enligt vad som avses i artikel 48.2 sista meningen i arbetsordningen.

Vid samma sammanträde beslutade talmanskonferensen vidare att uppmana vårt utskott att undersöka om artiklarna 163 och 167 bör tillämpas på initiativbetänkanden, med tanke på målen för den senaste översynen av arbetsordningen i denna fråga.

I en skrivelse av den 26 april 2011 uppmanade Europaparlamentets talman vårt utskott att se till att dessa beslut följs upp på lämpligt sätt.

I de rekommendationer som talmanskonferensen antog anges att beslutet om huruvida ett initiativbetänkande är strategiskt eller inte, enligt vad som avses i artikel 48.2 sista meningen i arbetsordningen, ska fattas (...) av talmanskonferensen i tillståndsskedet genom tillämpning av en mer politisk tolkning av talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002 med senare ändringar (bilaga XVIII i arbetsordningen). Föredraganden anser att artikel 48.2 sista meningen bör anpassas på motsvarande sätt.

När det gäller frågan om huruvida artiklarna 163 och 167 bör tillämpas på initiativbetänkanden anges i betänkandet att delad omröstning bör tillåtas endast i samband med de initiativbetänkanden som det hänvisas till i artikel 48.2 sista meningen. En begäran om omröstning med namnupprop bör tillåtas endast i samband med slutomröstningen, med undantag av de betänkanden som det hänvisas till i artikel 48.2 sista meningen.

Eftersom bilaga XVIII till arbetsordningen återger talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002 anser föredraganden slutligen att det är talmanskonferensen som är behörig att ändra denna bilaga. Därför kan AFCO-utskottet endast ta del av beslutet och uppdra åt generalsekreteraren att anpassa bilagan på motsvarande sätt. Föredraganden utnyttjar också det tillfälle som detta betänkande erbjuder till att uppdra åt generalsekreteraren att anpassa bilaga XVIII i överensstämmelse med ett tidigare parlamentsbeslut.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

22.11.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Dimitrios Droutsas, Marietta Giannakou, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo