Процедура : 2011/2157(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0400/2011

Внесени текстове :

A7-0400/2011

Разисквания :

PV 13/12/2011 - 14
CRE 13/12/2011 - 14

Гласувания :

PV 14/12/2011 - 9.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0576

ДОКЛАД     
PDF 350kWORD 436k
24.11.2011
PE 469.805v02-00 A7-0400/2011

относно преразглеждането на Европейската политика за съседство

(2011/2157(INI))

Комисия по външни работи

Докладчици: Marek Siwiec и Mário David

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно преразглеждането на Европейската политика за съседство

(2011/2157(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съвместните съобщения на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 25 май 2011 г. относно „Нов отговор на промените в съседните държави” (COM(2011)0303) и от 8 март 2011 г. относно „Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“ (COM(2011)0200),

–   като взе предвид съобщенията на Комисията от 11 март 2003 г. относно „Разширена Европа – съседни страни: Нова рамка за отношенията с източните и южните ни съседи” (COM(2003)0104), от 12 май 2004 г. относно „Европейска политика на съседство – Стратегически документ” (COM(2004)0373), от 4 декември 2006 г. относно „Укрепване на ЕПС” (COM(2006)0726), от 5 декември 2007 г. относно „Силна европейска политика за съседство” (COM(2007)0774), от 3 декември 2008 г. относно „Източно партньорство” (COM(2008)0823), от 20 май 2008 г. относно „Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието” (COM(2008)0319), от 12 май 2010 г. относно „Обстоен преглед на Европейската политика за съседство” (COM(2010)0207) и от 24 май 2011 г. относно „Диалог за миграция, мобилност и сигурност с държавите от Южното Средиземноморие“ (COM(2011) 0292),

–   като взе предвид развитието на Европейската политика на съседство (ЕПС) от 2004 г. нататък, и по-специално изготвените от Комисията доклади за напредъка по прилагането й,

–   като взе предвид плановете за действие, приети съвместно с Египет, Израел, Ливан, Мароко, Палестинската автономия и Тунис, Армения, Азербайджан, Грузия и Молдова, както и Програмата за асоцииране на Украйна,

–   като взе предвид заключенията относно ЕПС на Съвета по външни работи от 26 юли 2010 г. и 20 юни 2011 г. и заключенията на Съвета по външни работи/търговия от 26 септември 2011 г.,

–   като взе предвид заключенията от заседанието на министрите на външните работи в рамките на Източното партньорство (ИП) от 13 декември 2010 г.,

–   като взе предвид съвместните декларации от срещата на върха на Източното партньорство, проведена в Прага на 7 май 2009 г., и от срещата на върха на Източното партньорство, проведена във Варшава на 29–30 септември 2011 г.,

–   като взе предвид декларацията от Барселона за установяване на евро-средиземноморско партньорство, приета по време на евро-средиземноморската конференция на министрите на външните работи от 27 и 28 ноември 1995 г.,

–   като взе предвид, че на своето заседание, проведено в Брюксел на 13 и 14 март 2008 г., Европейският съвет одобри „Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието”,

–   като взе предвид декларацията на срещата на високо равнище за Средиземноморието, проведена в Париж на13 юли 2008 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета за асоцииране ЕС–Мароко от 13 октомври 2008 г., в съответствие с които на Мароко се предоставя статут на напреднала държава,

–   като взе предвид заключенията на Съвета за асоцииране ЕС–Йордания от 26 октомври 2010 г., в съответствие с които на Йордания се предоставя статут на напреднала държава,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП)(1),

–   като взе предвид своята писмена декларация 15/2011 от 27 септември 2011 г. относно създаването на евро-средиземноморски програми „Еразъм“ и „Леонардо“,

–   като взе предвид Специален доклад № 13/2010 на Европейската сметна палата, озаглавен „Успешен ли е стартът на новия Европейски инструмент за съседство и партньорство и постига ли той резултати в Южен Кавказ (Армения, Азербайджан и Грузия)?“,

–   като взе предвид Решение 2011/424/ОВППС на Съвета от 18 юли 2011 година за назначаване на специален представител на Европейския съюз за региона на Южното Средиземноморие(2) и Решение 2011/518/ОВППС на Съвета от 25 август 2011 г. за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и за кризата в Грузия(3),

–   като взе предвид своите резолюции относно прегледа на европейската политика на съседство – източно измерение и европейската политика за съседство – южно измерение от 7 април 2011 г. (B7-0198/2011 и B7-0199/2011),

–   като взе предвид своите резолюции от 19 януари 2006 г. относно Европейската политика на съседство (ЕПС)(4), от 15 ноември 2007 г. относно укрепване на ЕПС(5), от 6 юли 2006 г. относно Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП)(6), от 5 юни 2008 г. относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно главните аспекти и основните решения в областта на общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС)(7), от 19 февруари 2009 г.относно преразглеждане на ЕИСП(8), от 19 февруари 2009 г. относно Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието(9), от 17 януари 2008 г. относно подхода в областта на регионалната политика към Черно море(10), от 20 януари 2011 г. относно стратегията на ЕС за Черно море(11), от 20 май 2010 г. относно Съюза за Средиземноморието(12), от 20 май 2010 г. относно необходимостта от стратегия на ЕС за Южен Кавказ(13), от 9 септември 2010 г. относно положението с река Йордан и по-специално на региона на долното течение на река Йордан(14), от 3 февруари 2011 г. относно положението в Тунис(15), от 17 февруари 2011 г. относно положението в Египет(16), от 10 март 2011 г. относно южните съседи на ЕС и по-специално Либия, включително хуманитарни аспекти(17), и от 7 юли 2011 г. относно Сирия, Йемен и Бахрейн в контекста на положението в арабския свят и в Северна Африка(18), от 15 септември 2011 г. и от 20 януари 2011 г. относно положението в Беларус и всички свои предишни резолюции относно Беларус, и от 15 септември 2011 г. относно положението в Либия(19) и положението в Сирия,

–   като взе предвид препоръките на комисиите на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, приети по време на Седмото пленарно заседание, състояло се в Рим на 3 и 4 март 2011 г.,

–   като взе предвид Учредителния акт от 3 май 2011 г. на Парламентарната асамблея EURONEST, включваща ЕС и неговите източни съседи,

–   като взе предвид заключенията на учредителното заседание на Евро-средиземноморската асамблея на местните и регионалните власти (ARLEM), проведено в Барселона на 21 януари 2010 г.,

–   като взе предвид своята резолюция относно културното измерение на външната дейност на ЕС (2010/2161(INI))(20),

–   като взе предвид Европейската програма за култура в глобализиращия се свят (COM(2007)0242),

–   като взе предвид членове 8 и 21 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник

–   като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на комисията по развитие, комисията по бюджети, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по регионално развитие, комисията по култура и образование, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и на комисия по конституционни въпроси (A7-0400/2011),

А. като има предвид, че зачитането и насърчаването на демокрацията и правата на човека, и по-конкретно правата на жените, децата и малцинствата, правосъдието и принципите на правовата държава, основните свободи, включително свободата на словото, съвестта, вероизповеданието и убежденията, сексуалната ориентация, свободата на сдружаване и на медиите, включително неограничения достъп до информация, комуникации и интернет, укрепването на гражданското общество, сигурността, включително мирното разрешаване на конфликти и добросъседските отношения, демократичната стабилност, благосъстоянието, справедливото разпределение на доходите, богатството и възможностите, социалното сближаване, борбата срещу корупцията и насърчаването на доброто управление и устойчивото развитие са основополагащи принципи и цели на ЕС, които трябва да бъдат основополагащи общи ценности в сърцевината на прегледа на ЕПС;

Б.  като има предвид, че за ЕС е от върховна полза да бъде амбициозен в икономическото сътрудничество и да приеме взаимно изгодна, отговорна, гъвкава и основана на подпомагането на процесите на преход към демокрация и защитата на правата на човека стратегия, като извлече поуки от провалите и грешките на политиката на ЕС и държавите-членки, по-специално във връзка с добронамерения подход към авторитарните режими в южните му съседки, от който беше извлечена поуката, че цялостната Европейска политика на съседство следва да се основава на ценности;

В.  като има предвид, че в настоящия нов сценарий отношенията с въпросните държави следва да получат нов тласък, насочен към сътрудничество, основано на демокрацията и просперитета на двата бряга на Средиземно море, а не само на сигурността и контрола на миграционните потоци,

Г.  като има предвид, че Съюзът за Средиземноморието беше създаден с амбициозната цел да служи като постоянен инструмент за заздравяване на отношенията с южните съседки, заменяйки Процеса от Барселона, с цел да засили дейността и присъствието му в центъра на общественото внимание,

Д. като има предвид, че сътрудничеството в рамките на Парламентарната асамблея EURONEST цели постигането на положителни резултати, като служи за платформа за обмен на становища, постигане на общи позиции за посрещане на настоящите световни предизвикателства, свързани с демокрацията, политиката, икономиката, енергийната сигурност и социалните въпроси, както и за заздравяването на отношенията между държавите от региона и ЕС,

Е.  като има предвид, че член 49 от ДЕС гласи, че всяка европейска държава, която зачита ценностите, на които се основава Съюзът, а именно демокрацията, правовата държава, зачитането на правата на човека и основните свободи, и се ангажира да ги насърчава, може да поиска да членува в Съюза;

Ж. като има предвид, че засилените отношения изискват недвусмислена и доказана ангажираност по отношение на реформите с цел постигането на осезаем напредък при изпълнение на предварително определените референтни стойности;

З.  като има предвид, че ЕС следва да разполага с гъвкави и правилно финансирани инструменти, които да съответстват на неговите амбиции и на събитията в регионите, като отдава предимство на оптималното използване на съществуващите финансови инструменти;

И. като има предвид, че последиците от икономическата и финансовата криза се прибавиха към съществуващите политически и социални предизвикателства в държавите партньори, по-специално към проблема с безработицата; като има предвид, че е в общ интерес на тези страни и на ЕС да се намали процентът на безработицата в региона и да се предложи на хората в региона, и по-специално на жените, на младите хора и на населението в селските райони, надежда за бъдещето,

Й. като има предвид, че Европейският парламент дава своята подкрепа за създаването на евро-средиземноморски програми „Еразъм“ и „Леонардо“ чрез писмена декларация 15/2011 от 27 септември 2011 г.;

1.  приветства съвместните съобщения на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно „Нов отговор на промените в съседните държави” и „Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“ и представения в тях подход, по-специално с оглед на принципите на взаимна отчетност и споделен ангажимент към универсалните ценности на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, както и поставянето на условия, разработването на подход, съобразен с държавите партньори, напредването на многостранното и субрегионалното сътрудничество и принципа за допълнително ангажиране на обществата в рамките на ЕПС;

2.  признава европейските стремежи и европейския избор на някои партньори и техния ангажимент за изграждане на силна и устойчива демокрация и подчертава необходимостта от установяване на нови различни отношения между ЕС и държавите партньори от Източното партньорство, като подкрепя работата им за утвърждаване на устойчиви демокрации и пазарни икономики;

3.  настоява, въпреки това, че на съседните държави следва да се предоставят осезаеми и реални стимули, за да се ангажират с изпълнението на общата цел за изграждане на силна демокрация, и че разграничаването въз основа на политическата, икономическа и социална действителност, представянето и постиженията на всяка държава следва да бъде обусловено от ясно определени критерии и референтни стойности, които могат да бъдат оценявани; в тази връзка призовава Комисията и ЕСВД да разгледат референтните стойности, посочени в съвместното съобщение, като цели, които трябва да бъдат постигнати, и посочва, че за оценяване на постигнатия напредък тези цели изискват по-конкретни, измерими, постижими и обвързани със срокове референтни стойности, чиято отправна точка е различна за източните и южните съседни на ЕС региони; счита, че политиката, насочена към резултатите, изисква по-ясна методология на определяне на референтните стойности, и в този контекст подчертава значението на определянето на подходящи механизми за последващи действия за оценяване на напредъка на държавите партньори по ЕПС; подчертава, че този подход следва да се отрази в структурата на плановете за действие по ЕПС и в съответните годишни доклади за напредъка;

4.  счита, че преразглеждането на Европейската политика за съседство създава възможност ЕС ефективно да постигне целите си и да зачита ценностите си, установени в членове 2, 3, 6, 8 и 21 от ДЕС;

5.  подчертава, че ако политиката на ЕС в областта на сътрудничеството за развитие се вписва в рамката на принципите и целите на външната дейност на Съюза и следователно, в дадения случай, в рамките на европейската политика за съседство, ЕС има при все това конституционното задължение, залегнало в член 208, параграф 1, алинея втора от Договора за функционирането на ЕС, да взема предвид целите на сътрудничеството за развитие при осъществяването на политиките, които могат да имат отражение върху развиващите се страни; предвид това призовава Комисията и ЕСВД да не изпускат от погледа си тези цели, които са намаляването и в крайна сметка премахването на бедността, при осъществяването на Европейската политика за съседство, като това се отнася както за държавите партньори от източното съседство, така и за тези от южното;

6.  подкрепя консолидирането в Европейската политика за съседство (ЕПС) на отделни преди аспекти на външната политика и на политиката за подпомагане; очаква една по-силна мрежа от институционални разпоредби, която е стабилна, икономична и специално посветена на развиването на по-тясна икономическа интеграция и политическо асоцииране между всички участващи, включително хармонизирането на ценностите в рамките на всички международни форуми – и по-специално Обединените нации – с тези на Европейския съюз;

Силна демокрация и партньорство с обществата

7.  въпреки че ЕС не се стреми да наложи модел или предварително изготвена рецепта за политически реформи, подчертава, че ЕПС се основава върху общи ценности, съвместна ангажираност, взаимна отчетност и уважение и ангажираност към демокрацията, правата на човека, принципите на правовата държава, борбата с корупцията, пазарната икономика и доброто управление;

8.   подчертава значението за демокрацията на активните и независими организации на гражданското общество, включително социалните партньори; подчертава значението на диалога и подходящото финансиране от Европейския инструмент за съседство на организациите на гражданското общество, подчертава, че следва да се засили партньорството между ЕС и държавите по ЕПС и съответните граждански общества, за да се постигне изграждането на функциониращи демокрации и подпомагането на реформите и на устойчивия икономически растеж; подчертава, че тези партньорства с гражданското общество трябва да бъдат приобщаващи, включително и най-вече по отношение на женските организации и малцинствените групи; призовава ЕСВД и Комисията да оказват подкрепа на парламентите, органите на местната и регионалната власт и гражданското общество в усилията им да играят ролята си за определяне на стратегии по ЕПС, за търсене на отговорност от правителствата, за наблюдение и оценка на изпълнението и постигнатите резултати;

9.   подчертава, че е важно изграждането на партньорски отношения с гражданските общества като средство за насърчаване на промяната и демократизацията; в този контекст отбелязва отделянето на 22 милиона евро за Механизма за гражданско общество (МГО) за периода 2011–2013 г. и очаква този инструмент да получи още по-голямо финансиране в следващата многогодишна финансова рамка; призовава ЕСВД и Комисията да изяснят по-добре обхвата и целите на евентуалния механизъм за гражданско общество и отправя призив за по-голяма яснота на механизма за гражданско общество по отношение на взаимното допълване с Европейския инструмент за демокрация и права на човека и с Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП); отбелязва, че следва да се определят и инструменти за конкретно подпомагане на религиозните и етническите малцинства в районите, влизащи в обхвата на инициативата; препоръчва този механизъм да се използва за подобряване на работата на Форума на гражданското общество в Източното партньорство и за евентуалното създаване на такъв форум за южните партньори;

10. приветства предложението за Европейски фонд за демокрация (ЕФД), което представлява своевременен отговор на настоятелните призиви за демокрация на населението на съседните държави; подчертава, че този фонд следва да представлява гъвкав, бърз и целенасочен механизъм за подкрепа и следва да допълва вече съществуващите инструменти на ЕС и образцовата дейност на установените от дълго време европейски политически и неполитически фондации и организациите на гражданското общество, като не се забравя, че една от целите на тази инициатива следва да бъде постигането на осезаеми резултати; подчертава, че този фонд не бива да препятства, нито да дублира вече започнати от тези фондации действия или действия в рамките на съществуващи европейски програми, като например Европейския инструмент за демокрация и права на човека; подчертава, че неговият обхват и организация следва да бъдат ясно определени и че неговите структури и процедури следва да бъдат необременени и лесно разбираеми; призовава ЕСВД, Комисията и (полското) председателство да представят ясно разграничаване на компетенциите на бъдещия Европейски фонд за демокрация и посочените инструменти и уредби; настоява за правото на контрол и участието на Европейския парламент в структурата му на управление, за да помогне за определянето на годишните цели, приоритети, очаквани резултати и финансово разпределение в широк мащаб и да бъде част от дейностите по мониторинг; изразява известна загриженост във връзка с факта, че този бъдещ фонд би могъл да бъде финансиран, изцяло или отчасти, извън бюджета на ЕС, и подчертава правото на бюджетния орган да контролира и проверява усвояването на този фонд; изисква следователно разяснение от Комисията и от Съвета по въпроса;

11. призовава ЕСВД и Комисията да продължат да насърчават всяка политическа реформа, като отчитат потребностите и равнището на икономическо и социално развитие на всяка държава партньор по силата на техния нов и основан върху постижения подход, наречен „повече средства за по-големи постижения“; призовава ги да предоставят ясна и адекватна методология и подробни референтни стойности за оценка на постиженията на държавите по ЕПС в областта на зачитането и насърчаването на демокрацията и правата на човека (включително свободата на словото, съвестта, религията, сдружаването и медиите) и да представят редовни и подробни доклади, които следва да се превърнат в основа за предоставяне на средства по силата на новия и основан върху постижения подход, наречен „повече средства за по-големи постижения”; изисква тези оценки да бъдат включени в докладите за напредъка на ЕПС и да бъдат представяни ежегодно на комисията по външни работи; настоява върху необходимостта от систематично включване на организациите на гражданското общество на всички етапи на процеса на преразглеждане; счита, че този основан върху постижения подход означава и „по-малко средства за по-малки постижения“, и отново призовава за ефективно прилагане на клаузата за правата на човека и демокрацията в споразуменията на ЕС с трети държави;

12. приканва ЕСВД и Комисията да предоставят повече информация относно начините за прилагане на принципа на взаимна отчетност;

13. счита, че състоянието на правата на човека следва да бъде наблюдавано непрекъснато, по-специално що се отнася до правата на децата, жените и малцинствата, и следва да се провеждат обсъждания относно правата на човека с всички държави партньори и че годишната оценка на състоянието, както и резултатите от обсъжданията следва да бъдат включени в приложението към годишния доклад за напредъка на всяка страна партньор съвместно с ясен механизъм с цел преразглеждане и прогресивно ограничаване на двустранното сътрудничество в случай на потвърдени нарушения на правата на човека; подчертава, че подходът към различните държави партньори по отношение на състоянието на правата на човека следва да бъде надежден;

14. призовава ЕС и държавите-членки да насочат сътрудничеството си в рамките на ЕПС към побратимяване на демократичните участници от ЕС като профсъюзи, НПО, съответните организации на работодателите, земеделските стопани, жените, участниците в религиозния диалог, потребителите, младежта, журналистите, учителите, органите на местното управление, университетите, студентите, организациите, занимаващи се с проблемите на изменението на климата и съответните нововъзникващи участници в държавите по ЕПС;

15. подчертава, че свободата на изразяване и независимостта и плурализмът на медиите са основните предпоставки за стабилна и устойчива демокрация и споделяне на общи ценности; подчертава значението на независимите, устойчиви и отговорни обществени медии за предоставянето на качествено, плуралистично и разнообразно съдържание, като напомня, че свободните и независими обществени медии винаги играят важна роля за засилването на демокрацията, за оптимизирането на участието на гражданското общество в публичните дела и за увеличаването на правата на гражданите по пътя към демокрацията;

16. твърдо подкрепя и призовава за свободен поток на информация, за гарантиране на условия, които да позволяват на журналистите да работят ефективно и свободно без политически, икономически или друг натиск, и за изграждането на инфраструктура, която да осигури възможности за разработване на модерни електронни технологии; приветства декларацията на ООН от 6 юни 2011 г., която призовава достъпът до интернет да стане едно от основните права на човека; в тази връзка настоятелно призовава ЕСВД и Комисията да създадат специални инструменти за подпомагане на организациите на гражданското общество и на отделните хора в държавите по ЕПС да получат безпрепятствен достъп до интернет и други форми на електронни комуникационни технологии;

17. подчертава, че в текущия процес на демократичен преход в държавите от Арабската пролет, участието на жените, младите хора и гражданското общество и функционирането на свободни и независими медии са от изключително значение, и настоятелно призовава ЕС да засили подкрепата си за обучаване и организиране на тези участници, включително като ги кани да наблюдават избори и функционирането на демократичните институции в ЕС;

18. подкрепя установяването на пълно и ефективно спазване на правото на свобода на религията (в нейното индивидуално, колективно, публично, лично и институционално измерение) като приоритет, по-специално за всички религиозни малцинства в региона, и свързаната с това необходимост от конкретна помощ за тези групи;

19. по-специално подчертава значението на насърчаването на правата на детето и гарантирането на закрилата на детето в съответствие с Договора от Лисабон;

20. настоятелно призовава за подкрепа за развитието на демократично ориентирани политически партии в онези съседни страни, които все още се стремят към изграждането на демокрация, както и за създаване на НПО и организации на гражданското общество;

21. подчертава значението на подходящото представителство на жените в парламентите, министерствата, на висши ръководни постове в управлението, в процеса на вземане на решения в местната и държавната администрация и в управлението на публични предприятия; насърчава държавите партньори по ЕПС да приемат и включат политика за равенство между половете във всички политики и да приемат планове за действие за равенство между половете;

22. приветства работата на консултативната група на ЕС на високо равнище в Република Армения и създаването на подобна група в Молдова; насърчава Заместник-председателя/Върховен представител и Комисията да предложат такава помощ на всички държави партньори от Източното партньорство, като се уверят, както в случая на Армения, че е обхванато парламентарното измерение; призовава за подобряване на този инструмент на ЕС и препоръчва ЕСВД да отговаря пряко за набирането и управлението на съветници, за да гарантира най-подходящия трансфер на знания от ЕС към държавите партньори от Източното партньорство;

23. призовава ЕО да популяризира проектите по Източното партньорство и Съюза за Средиземноморието в държавите партньори и да ги направи по-разбираеми за техните граждани, показвайки ясно добавената стойност на сътрудничеството с ЕС;

24. припомня, че ангажиментът на ЕС към неговите съседи следва да зависи от техния напредък в демокрацията и зачитането на правата на човека; поради това призовава международната общност да замрази своята финансова помощ, отпускана на беларуския режим, както и тази на международните финансови институции, към които принадлежат нейните членове, до освобождаването, снемането на обвиненията и реабилитирането на всички арестувани и задържани опозиционни лидери, журналисти, кандидати за президенти и техните поддръжници;

25. одобрява настоящия официален подход на ЕС да санкционира беларуските органи, като в същото време се стреми да засили връзките с гражданското общество и народа на Беларус; в тази връзка призовава Европейския съюз да се преориентира към обществото и да увеличи помощта си за Беларус, за да обърне внимание на потребностите на населението, да засили финансовата и техническата си подкрепа за демократичната опозиция, защитниците на правата на човека и организациите на гражданското общество, включително нерегистрираните, както и за студентите и свободните медии;

Устойчиво икономическо и социално развитие

26. подчертава, че устойчивата демокрация, функциониращите и освободени от прекомерна бюрокрация институции, принципите на правовата държава и качественото образование не само насърчават политическата стабилност, социалното благоденствие и сближаване, но също така стимулират икономическия растеж, като подобряват бизнес средата и привличат инвестиции и като спомагат за възникване на нови МСП и насърчават търговията, екологосъобразната икономика и туризма, които на свой ред водят до създаването на нови работни места и нови възможности; припомня необходимостта от създаване на подходяща рамка за инвестициите, в която основно място да заемат стабилността и правната сигурност, както и борбата срещу корупцията; във връзка с това призовава Европейския съюз да насърчава, в рамките на своята подкрепа за прехода към демокрация, структурни реформи в икономическата, социалната и правната област, като обръща подчертано внимание на тясното преплитане на демократичното и социалноикономическото развитие; приветства водещите инициативи на Комисията за МСП и за регионалните енергийни пазари и енергийната ефективност; счита, че тези усилия следва да бъдат отразени в Многогодишната финансова рамка (МФР);

27. счита, че непосредствените мерки, като например съвместното финансиране на вече установени водещи или пилотни проекти или други конкретни икономически проекти със стратегическо значение, които могат да бъдат бързо осъществени, с безспорно осезаеми резултати, следва да бъдат предприети своевременно с цел облекчаване на положението на държавите, които понастоящем са изправени пред значителни кризи в социален и икономически план, като специално се вземат предвид държавите партньори, в които демократичният преход засилва икономическите затруднения; подчертава, че подобни финансирани от ЕС мерки могат да се предприемат единствено при условие че всички участващи страни се ангажират да спазват по контролируем начин за всеки отделен случай международните и действащите в ЕС социални, екологични и трудовоправни стандарти и че тези мерки служат за непосредствено подобряване на социалното положение на гражданите в държавите от ЕПС;

28. решително подкрепя насърчаването на субрегионалното сътрудничество и трансграничните проекти и подчертава колко е важно развитието на допълващи форми на двустранно и многостранно икономическо сътрудничество между различните партньори, което би донесло осезаеми ползи за гражданите и би подобрило политическия климат в региона; подчертава, че това субрегионално икономическо сътрудничество трябва да се вписва в по-широк проект за интеграция, който да насърчава създаването на субрегионални проекти в областта на мобилността, социалната защита и опазването на околната среда, културата и образованието; подчертава изрично, че е важно да се насърчава развитието на търговския обмен „Юг-Юг“ и „Изток-Изток“ и икономическата интеграция между съответните страни; счита, че подобренията в това сътрудничество между партньорите биха били знак за ангажираност към европейските ценности на добросъседски отношения и взаимноизгодни партньорства;

29. настоятелно призовава Комисията да подкрепя изграждането на административен капацитет в областта на заетостта и социалните въпроси, обръщайки специално внимание на изграждането на капацитет в областта на правните услуги, с което ще се гарантира по-добра подготвеност за водене на реформите;

30. подчертава значението на профсъюзите и социалния диалог като част от демократичното развитие на държавите партньори по ЕПС; насърчава ги да увеличат трудовите и профсъюзните права; посочва важната роля, която социалният диалог може да играе по отношение на социалноикономическите предизвикателства в регионите;

31. припомня необходимостта да се гарантира, че минималната работна заплата съгласно националната практика предоставя на работниците и техните семейства адекватен жизнен стандарт и че удръжките от заплати следва да не лишават договорно наетите лица и лицата, които са на тяхна издръжка, от средствата, необходими за самото им препитание;

32. отбелязва, че следва да бъде предвиден достатъчен срок на предизвестията за прекратяване на трудовите правоотношения, като се взема предвид стажът на служителите;

33. посочва, че Съюзът трябва да обърне особено внимание на децентрализираното сътрудничество на местно равнище, изразяващо се в малки проекти за незабавно и осезаемо подобряване на качеството на живот на гражданите на съседните държави, като в същото време засилва демократичния напредък на цялата територия на въпросните държави;

34. призовава Комисията да приеме стратегическите документи за намаляване на бедността като ръководната политическа рамка за средносрочен икономически растеж в полза на бедните и справедливо разпределяне на благата в съответствие с потребностите на страната;

Споразумения за асоцииране

35. подчертава, че преговорите по споразуменията за асоцииране предоставят възможности за засилване на реформите; подчертава, че всички съставящи следва да бъдат свързани, така че ЕС да може да задълбочава своите отношения по цялостен и последователен начин; вярва, че поради тази причина те следва да съдържат конкретни условия, графици и критерии за изпълнението, които следва да бъдат обект на редовен мониторинг; подчертава необходимостта в тези споразумения да се включат реални и осезаеми стимули за партньорите, за да бъде пътят на реформата по-привлекателен;

36. заявява, че разграничението следва да се прилага за търговията със стоки и услуги, приканва държавите партньори по ЕПС да постигнат напредък във връзка със създаването на условия, които ще позволят създаването на задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, и призовава ЕС да им оказва помощ в техните опити за реформи и да отвори своя вътрешен пазар при необходимото привеждане в съответствие с европейските стандарти на условията за качество и безопасност, и едновременно с това да стартира процес на постепенно и балансирано отваряне на своите пазари, което да доведе до взаимна изгода; подчертава, че ЕС следва също така да оценява политическото, икономическото и свързаното с околната среда положение на всяка държава по отношение на тяхното участие в бъдещата задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия и накрая да определя поетапни мерки за прилагането й, като гарантира мониторинга на спазването на международните конвенции в областта на трудовото право и детския труд; подчертава, че търговските връзки, особено в задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия, чрез изискванията им, следва да се разглеждат като средство за засилване на ангажимента за спазване на демократичните ценности на държавите партньори по ЕПС като част от принципа на поставянето на условията; подкрепя, успоредно с това, пълното членство в СТО на всички държави от Източното партньорство;

37. отбелязва, че европейската перспектива, включително член 49 от Договора за Европейския съюз и въжделенията на държавите от Източното партньорство за членство, представляват движеща сила за реформи в тези държави и допълнително засилва ангажираността им за спазване на споделените ценности и принципи като демокрация, принципи на правовата държава, зачитане на правата на човека и доброто управление; вярва, че сключването на споразумения за асоцииране може да бъде важна стъпка към по-нататъшен политически ангажимент и по-тесни връзки с Европа чрез обмен на добри практики и консолидиран политически и икономически диалог;

38. отново потвърждава, че за Южното партньорство целта е да се сближат страните от двата бряга на Средиземно море, за да се изгради пространство на мир, демокрация, сигурност и благоденствие за техните 800 милиона жители и да се предостави на ЕС и на неговите партньори ефективна двустранна и многостранна рамка, за да посрещнат демократичните, социалните и икономическите предизвикателства, за да се насърчи регионалната, по-специално търговската интеграция, и да се гарантира тяхното съвместно развитие в полза на всички, както и бъде оказана помощ на партньорите в изграждането на демократични, плуралистични и светски държави, най-вече чрез програми за изграждане на институционален капацитет, както и сключването на взаимно изгодни и амбициозни споразумения за търговия със стоки и услуги, предшествани от съответните оценки на въздействието, които могат да доведат до създаване на задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, което със сигурност ще представлява първата стъпка към едно голямо „Евро-средиземноморско икономическо пространство”, което също би могло да спомогне за облекчаване на икономическите проблеми на нашите съседни партньори от юг и да улесни интеграцията на целия юг; призовава Комисията и Съвета да улеснят прилагането на шестте пакета от мерки, представени в документа на Комисията от 30 март 2011 г. относно проследяването на инициативите в областта на търговията и инвестирането в полза на партньорствата от Южното Средиземноморие;

39. изразява желание да бъдат определени обективни и обвързващи критерии, които дават възможност за предоставяне на „статут на напреднала държава“; подчертава необходимостта да се изяснят правата и задълженията, които произтичат от този двустранен ангажимент за държавите партньори, както и за Европейския съюз;

40. подчертава, че договорните отношение с всички държави от ЕПС включват разпоредби за провеждане на редовен форум за разглеждане на въпросите, свързани с правата на човека, във формата на подкомисия по правата на човека; призовава ЕСВД да се възползва максимално от тези разпоредби и да взема участие в съществуващите подкомисии във всички преговори;

Отраслово сътрудничество

41. подчертава, че ЕС следва да насърчава взаимодействия между европейските външни и вътрешни политики, по-специално чрез сближаване на законодателството, насочено към създаване на работни места, намаляване на бедността, модернизация на политиките в областта на труда, енергийна сигурност и ефективност, разработване на възобновяеми източници на енергия и устойчивост на околната среда, подобряване на социалната защита, създаване на богатство и правосъдие и подпомагане на търговията в съответствие с принципа на диверсификация;

42. счита, че споделянето на общо пространство предполага справедливо споделяне на отговорностите, и призовава за по-добро сътрудничество, по-специално по отношение на всички политики и въпроси с трансгранично измерение; във връзка с това призовава за укрепване на регионалните и трансграничните измерения на отрасловото сътрудничество;

43. приветства засиленото взаимодействие между държавите партньори и агенциите на ЕС в различни сфери; призовава Комисията да представи ясен и изчерпателен списък на съответните агенции и програми, в които съседните държави биха могли да вземат участие, придружен от преглед на формата, финансовия принос и начина за такова диференцирано участие;

44. подкрепя по-нататъшното сътрудничество в областта на промишлеността, малките и средните предприятия, научните изследвания, развитието и иновациите, ИКТ, включително безопасността на информационните системи, космоса и туризма и подчертава ползите от съвместните научноизследователски програми от страна на ЕС и неговите партньори; приветства предложенията на Комисията относно разработването на общо пространство за знания и иновации и цифрова икономика, основана на ИКТ и призовава държавите-членки и съседните държави да потвърдят ангажимента си за постигане на напредък към това развитие; припомня значението на механизмите за ефективна търговия и улесняване на инвестициите между ЕС и съседните му държави за засилване на търговските партньорства и предоставяне на стопанските субекти, и по-специално на МСП, на достъп до адекватна и надеждна информация относно условията за търговия и инвестиции в държавите партньори;

45. приветства укрепването на измерението за енергийно сътрудничество на ЕПС; подчертава значението на споделянето на опита на ЕС в областта на реформите в енергийния сектор със съседни държави; счита за необходимо да се повиши енергийната ефективност и насърчаването на производството на енергия от възобновяеми източници; призовава за гарантиране на сигурността на енергийните доставки чрез диверсификация на източниците и управление на търсенето и по-голям ангажимент в отношенията с основните доставчици и транзитните държави и координация във връзка с мерките за ядрена безопасност, по-специално в региони, които са предразположени към висока сеизмична активност, както и увеличаване на прозрачността с цел да се гарантира, че пълно спазване на споразуменията в областта на околната среда и на международните споразумения за ядрена безопасност остава приоритет на енергийната политика на ЕС и че както източните, така и южните съседи остават основен акцент на външната енергийна политика на ЕС; призовава за ефективни мерки за гарантиране на прилагането на принципа на солидарност в областта на енергетиката;

46. приветства предложението за създаване на Европейска енергийна общност и счита, че това би могло да бъде важна стъпка към сътрудничество със съседите ни; подчертава важната роля на южните съседни държави за енергийните доставки на някои държави-членки; посочва необходимостта от засилване на евро-средиземноморските връзки в секторите на газа и електроенергията; подчертава стратегическото значение на проекта „Набуко“ и бързото му изпълнение, както и на преноса на втечнен природен газ (ВПГ) по проекта АГРИ; призовава Комисията да насърчава, включително посредством инвестиции, изграждането, модернизирането и развитието на интелигентни енергийни мрежи и инфраструктурни връзки със съседите на ЕС;

47. освен това обръща внимание на поддържащата роля, която ЕС би могъл да играе за разрешаването на проблемите в областта на околната среда в съседните държави, по-специално за премахване на огромните запаси от остарели пестициди, които могат да причинят мащабно химическо замърсяване;

48. подкрепя задълбочаването на сътрудничеството в транспортния сектор, включително чрез по-тясно свързване на инфраструктурната мрежа на ЕС и на държавите партньори, с цел да се улесни обмена на хора и стоки, което може да бъде постигнато чрез по-тясна пазарна интеграция и подобряване на инфраструктурните връзки;

49. счита, че съществено значение има международното, регионалното и междурегионалното културно сътрудничество, основано на действителен диалог между културите и включващо всички участници в обществото (органи, институции, организации и асоциации в областта на културата); призовава ЕСВД и Комисията да координират стратегическото разгръщане на културните аспекти на външната политика, като се стремят към взаимно допълване с външните политики на държавите-членки в областта на културата;

50. категорично потвърждава връзката между, от една страна, обмена и сътрудничеството между ЕС и държавите от ЕПС в областта на културата, образованието и спорта и, от друга страна, изграждането и укрепването на отворено гражданско общество, демокрация, правова държава, както и на насърчаването на основните свободи и на правата на човека; подчертава, че сътрудничеството в тези области представлява добавена стойност както за ЕС, така и за държавите от ЕПС;

51. вярва, че насърчаването на участието в културните програми на ЕС може да е от полза за материалното и нематериалното развитие в държавите от ЕПС и в този контекст подчертава значението на програми като Media Mundus и на проектите, провеждани под егидата на Съюза за Средиземноморието и на Културната програма на Източното партньорство; изтъква освен това, че културните програми и програмите за насърчаване на мобилността следва да обхващат и мобилността на хората на изкуството и на учещите в сферата на изкуството; застъпва се за създаването на виза за културни цели за хора на изкуството и други специалисти в областта на културата – граждани на държави от ЕПС; призовава също така Комисията да предложи инициатива за виза за краткосрочен престой с цел премахване на бариерите и пречките пред мобилността в сектора на културата;

52. подчертава, че е важно в рамките на ЕПС да се засили сътрудничеството за развитие на спорта в съответните страни, като се има предвид образователната стойност на спортните занимания; призовава институциите на ЕС и държавите-членки да работят за предоставянето на свободно движение на спортистите в целия свят, като се започне с тези от държавите от ЕПС;

53. настоятелно призовава за извършване на оценка на съществуващите програми с оглед обезпечаване на ефикасното използване на средства за осъществяване на целите и задачите на ЕС; препоръчва рационализиране на вътрешните дейности в Комисията с оглед на отделните съществуващи програми и проекти, свързани с културата и образованието;

54. подчертава добавената стойност на програмата „Tempus IV“ в полза на насърчаването на сътрудничеството и усилията за модернизация на образователните системи на съседните на ЕС държави и призовава Комисията да предостави подкрепа за тази програма в перспективата на следващата многогодишна финансова рамка;

55. изразява желание по-голяма съпричастност на държавите партньори към работата на European Training Foundation и на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура;

56. отбелязва, че засилването на младежкото измерение на Източното партньорство и на Съюза за Средиземноморието е важна инвестиция в бъдещето на отношенията между ЕС и държавите партньори по ЕПС с огромен потенциал за предстоящите години и в демократизацията на тези партньори и хармонизирането на тяхното законодателство с европейските стандарти; отново подчертава, че допълнителното финансиране, отпуснато на „Еразмус Мундус“ и „Младежта в действие“ за 2012 г. от бюджета на ЕС за 2012 г., следва да насърчи сътрудничеството между институциите за висше образование, да подобри обмена на академичен персонал и студенти и да изгради мрежи за увеличаване на капацитета на НПО, работещи в сферата на младежта в Европа и в държавите от Европейската политика на съседство;

57. счита, че Евро-средиземноморският университет (EMUNI) предоставя единствена по рода си платформа и възможност за засилване на сътрудничеството в сферата на висшето образование и студентската мобилност с южните ни съседки в момент, когато задълбочаването на отношенията ни с държавите партньори от юг е изключително важно, особено с по-младото им поколение; в тази връзка подчертава, че потенциалът на EMUNI следва да се развие във възможно най-голяма степен;

58. призовава Европейската комисия да приеме предложението на Европейския парламент, направено вследствие на „арабската пролет“, за създаване на Евро-средиземноморска програма „Еразъм“, инициатива, която, ако има успех, би могла да бъде разширена за всички съседни държави; изразява съжаление на този етап за слабостта на предложенията на Европейската комисия, която, въпреки своите заявления от 27 септември 2011 г., в действителност предвижда минимално увеличение на броя на стипендиите на „Еразмус Мундус“;

59. призовава Европейската комисия да приеме предложението на Европейския парламент, направено вследствие на „арабската пролет“, за създаване на Евро-средиземноморска програма „Леонардо да Винчи“ за насърчаване на мобилността на младите хора, които желаят да получат професионално обучение в чужбина, с цел да се подпомогне борбата срещу безработицата сред младите хора, която е широко разпространено явление в Южното Средиземноморие;

60. отново потвърждава огромната си подкрепа за финансирания от ЕС проект по ЕПС за отпускане на стипендии на висшисти от държавите партньори по ЕПС и от ЕС в Колежа на Европа; счита, че това ще даде възможност да се подготвят бъдещи европейски и от съседните държави представители, които да бъдат напълно и професионално запознати със същността и духа на политиките, правото и институциите на ЕС, за да заемат работни места, свързани с ЕПС на ЕС; призовава държавите партньори, гражданите на които са получили такива стипендии, да използват техните знанията и опит, като ги наемат в националната администрация и им предлагат подходящи условия на труд;

61. подчертава важната роля на органите на местните органи в демократичното развитие на нашите страни партньори; поради тази причина призовава Комисията да засили и повиши TAIEX(21) и програмите за побратимяване между местните органи от ЕС и страните партньори;

Мобилност

62. припомня, че ЕС следва да подобри управлението и да увеличи максимално взаимните ползи от миграцията за развитието, като, наред с другото, предоставя по-добри условия за установяване на законни мигранти в ЕС и предприема мерки срещу основните причини за незаконната миграция в държавите партньори; счита, че ЕС трябва да отдава предпочитание на законната трудова миграция чрез сключване на партньорства за мобилност, които отчитат демографското, социалното и професионалното равновесие от гледна точка и на двете участващи страни, и чрез насърчаване на обмена на специалисти между ЕС и трети държави; призовава държавите-членки да разглеждат разискването относно мобилността като важен елемент от политиката на съседство, което не следва да се води основно от гледна точка на аспектите, свързани със сигурността; подчертава значението на борбата с незаконната имиграция и предявяването на обвинения срещу организации, занимаващи се с трафик на хора;

63. счита, че ЕС следва да продължава успешно своята работа за сключване на споразумения за улесняване на визовия режим и успоредно с това споразумения за реадмисия по възможно най-прозрачния начин с оглед постепенното преминаване, след изпълнение на всички условия за всеки отделен случай, към безвизов режим; призовава също така за създаване на материални условия за предоставяне и подновяване на визи, които зачитат в по-голяма степен правата на човека; с оглед на това подчертава, че младежката и студентската мобилност следва да се разглеждат като приоритет; подчертава също така, че държавите партньори от Източното партньорство следва да получат привилегировано предложение от ЕС за либерализация на визовия режим по отношение на сроковете и процедурите; подчертава, че разпоредбите относно убежището трябва да бъдат изцяло в съответствие с международните задължения и ангажименти и норми на ЕС, особено в областта на правата на човека;

64. във връзка с това припомня, че държавите-членки трябва да спазват принципа на забрана за връщане и да положат всички необходими усилия, за да улеснят разработването на достъпна, справедлива и оказваща закрила европейска система за предоставяне на убежище;

65. призовава държавите-членки и ЕС да ратифицират Протокола срещу нелегалния трафик на мигранти по суша, море и въздух, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност; счита, че преразглеждането на ЕПС следва да улесни приемането на специфични мерки в посочените области; изразява съгласие със забележките на Комисията относно положението на миграцията по семейни причини и приветства предстоящата зелена книга по проблема;

66. подчертава, че е важно да се обръща особено внимание на младите хора и подчертава необходимостта от повишаване на взаимодействието между инициативата „Младежта в движение“ и ЕПС; подчертава, че ЕС следва да засили сътрудничеството в областта на академичното образование и професионалното обучение, като разширява непосредствено и засилва програмите за стипендии и мобилността на учещите, завършилите образованието си, учителите и университетските преподаватели чрез насърчаване на обмена между висши учебни заведения и институции за обучение, наред с публично-частни партньорства в сферата на образованието и предприятията; счита, че е необходимо да се определят по-гъвкави и ускорени процедури за издаване на визи за участниците в тези програми; подчертава необходимостта от ускоряване на работата по взаимното признаване на квалификации и образователни системи с държавите партньори по ЕПС, по-конкретно за привеждане на дипломите и стандартите за висше образование в съответствие с Европейското пространство за висше образование; подчертава особената необходимост от структурирана информационна политика, насочена към гражданите на държавите партньори по ЕПС, с оглед на възможностите за участие в програми на ЕС;

67. призовава Съвета и Комисията да установят структуриран диалог с органите на трети държави с цел да разработят подход от двустранна полза за свободното движение, да облекчат визовия режим, да използват в по-голяма степен възможностите, предлагани от Визовия кодекс на ЕС при едновременно подобряване и хармонизиране на неговото прилагане с цел създаване на еднакви и справедливи условия за кандидатите във всички държави-членки, като се съсредоточават особено върху последиците от взаимната зависимост между помощта за развитие, сигурността, законната и незаконна миграция във вида, в който са определени в глобалния подход към миграцията; призова да се обърне специално внимание, за да се гарантира, че държавите партньори няма да бъдат засегнати от „изтичане на мозъци“;

68. призовава ЕС да укрепи достъпността и насочването на средства на ЕС за проекти, имащи за цел осведомяването на мигрантите относно техните права и задължения, и осигуряване на защита на правата им, особено правата на непридружени непълнолетни и малолетни лица, жени и други уязвими групи; следователно изисква Комисията да предостави на Парламента подробен доклад относно използването на средства на ЕС, предназначени за съседни държави, включително по линия на тематичната програма на Комисията за сътрудничество с трети държави в областта на миграцията и убежището;

Регионално измерение

69. припомня своето убеждение, че Европейската политика на съседство ще бъде напълно ефективна единствено при условие че се създаде взаимодействие между двустранното и многостранното й измерение; следователно счита, че е необходимо да се укрепи многостранната основа в рамките на ЕПС и да й се предостави по-значителна част от средствата по Европейския инструмент за съседство и партньорство;

70. приветства предложението за по-стратегическо използване на многостранната рамка с цел постигане на напредък в двустранните отношения между партньорите и очаква конкретни мерки, насочени към прилагане на това предложение в практиката; във връзка с това очаква с голям интерес до края на годината пътната карта с целите, инструментите и действията, обявени от Заместник-председателя/Върховен представител и Комисията;

71. вярва, че следва да бъде допълнително засилено и развивано многостранното измерение на Източното партньорство, включително Форумът на гражданското общество; отбелязва значението на установяването на конструктивен диалог с Турция и Русия по регионални въпроси от общ интерес и по-специално по отношение на въпросите на сигурността;

72. изтъква, че ролята на регионите е от ключово значение, за да се осигури успеха на дългосрочни социални и икономически реформи и за да се гарантира устойчиво развитие; подчертава, че ЕПС следва да се интерпретира по-широко, за да тласка икономическото развитие на граничните райони; счита, че принципите за териториално сътрудничество се отнасят и за външните граници и са ключов инструмент за подобряване на икономическото развитие на ЕС, както и за разширяването като цяло на политическите цели на ЕС в сферата на ЕПС; изразява становището, че новият подход на ЕПС трябва да позволява макрорегионални стратегии на ЕС и че следва изцяло да се използва потенциалът на макрорегионите на ЕС, в които се включват и съседни на ЕС държави, за да има по-добра координация на приоритетите и проектите от общ интерес за ЕС и за държавите от ЕПС, така че да се постигат взаимноизгодни резултати и да се оптимизират инвестираните ресурси;

73. подчертава изключителната роля на Еврорегионите за постигането на целите на политиката на сближаване и насърчава Комисията да подкрепя и подпомага тяхното развитие, особено в граничните региони, за да се засили ролята на Еврорегионите в рамките на Европейската политика за съседство (ЕПС);

74. подчертава големия потенциал на Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), в които участват региони извън външните граници; насърчава сключването на конкретни споразумения със съседни трети страни с оглед на приемането на национално законодателство, чрез което да се дава възможност за установяване на структури на ЕГТС съгласно националното законодателство, както и междудържавни споразумения, чрез които да се дава възможност на местни и регионални органи на трети държави да участват в ЕГТС;

75. счита, че бъдещата ЕПС следва да взема предвид ролята на най-отдалечените региони във външната политика на ЕС; отбелязва, че те представляват реална възможност за повлияване на външната политика на ЕС, тъй като позволяват на ЕС от една страна да има по-близки отношения с голям брой трети страни и от друга да предприема мерки по отношение на сложни въпроси като незаконната миграция; призовава Комисията да осигури по-голяма гъвкавост по отношение на иновативните възможности за финансиране за избрани проекти в рамките на политиката на сближаване, така че да се даде възможност тези проекти да се реализират и от тях да имат полза както европейските региони, така и регионите в държавите, които не са членки на ЕС;

76. подчертава значението на по-широкия географски и стратегически подход в перспективите за ЕПС, като припомня, че след резолюцията на Европейския парламент от 19 януари 2006 г. относно ЕПС през ноември 2007 г. ЕС установи конкретни политики относно островните държави в Атлантическия океан, съседки на най-отдалечените региони на ЕС в близост до европейския континент, където бяха отбелязани конкретни въпроси, свързани с географската близост, културната и историческа принадлежност и взаимната сигурност; приветства високото равнище на постигнатите резултати и динамиката на специфичните политики, които вече се прилагат, а именно специалното партньорство ЕС/Кабо Верде; призовава ЕС да засили допълнително диалога и сближаването на политиките с тези държави и да подкрепи усилията им за консолидиране на политически, социални и икономически реформи;

77. осведомен е, че ГД „Регионално развитие“ на Комисията има богат опит в управлението на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и е убеден, че би било в интерес на целите на Европейския инструмент за съседство и партньорство да се възползва от съветите на ГД „Регионално развитие“, що се отнася до управлението на фондове; следователно счита, че управлението на тези финансови инструменти във връзка с програмите за трансгранично сътрудничество следва да се предостави отново на ГД „Регионално развитие“, която отговаряше за това досега;

78. приветства съвместната декларация на срещата на върха на Източното партньорство, проведена във Варшава на 30 септември 2011 г., както и декларацията относно положението в Беларус, по-специално по отношение на принципите на демокрация, зачитане на правата на човека, на принципите на правовата държава и ангажираността за задълбочаване на двустранното икономическо и политическо партньорство, включително желанието за напредък в преговорите за сключване на споразумения за асоцииране, в засилването на многостранното сътрудничество между партньорите и насърчаването на мобилността и ангажираността с ускоряване на нейното прилагане в интерес на обществата на държавите партньори,;

79. счита, че укрепването на Източното партньорство ще има ключова роля за развитието на граничните региони на ЕС; подчертава, че Източното партньорство и регионалното развитие трябва да вървят ръка за ръка и следва да насърчават дву- и многостранното сътрудничество, например споразумения за свободна търговия, както и подходящо финансирани съвместни проекти, например за културен обмен и за обмен между гражданските общества;

80. подчертава значението на допълнителното насърчаване на регионалното сътрудничество в Черноморското пространство и по-нататъшното развитие на стратегията на ЕС за Черно море; подчертава взаимното допълване на политиките на ЕС за Черно море и за Източното партньорство; призовава Комисията и ЕСВД да използват по положителен начин различаващите се подходи на двете инициативи и да разяснят на всички равнища как следва да се оползотвори тази значителна степен на взаимно допълване;

81. подчертава значението на Съюза за Средиземноморието като постоянен форум за диалог и сътрудничество и инструмент за насърчаване на демокрацията; настоятелно призовава предстоящото председателство на Съюза за Средиземноморието да продължава да изпълнява първоначално зададените амбициозни цели и да допринася за ефективното развитие на Европейската политика на съседство по отношение на Средиземноморието; счита, че Съюзът за Средиземноморието следва да подпомогне постигането на стабилно икономическо, социално и демократично развитие и да създаде здрава обща основа за тясно регионално сътрудничество между ЕС и нейните южни съседи; приветства възможността, предлагана от Съюза за Средиземноморието, за по-голямо допълване между двустранните политики и регионалните политики, за да се постигнат по-ефективно целите на евро-средиземноморското сътрудничество, основаващи се върху взаимното признаване на общи ценности и създаването на пространство на мир, сигурност и благоденствие; приветства по-специално поетия от новия генерален секретар на Съюза за Средиземноморието ангажимент да работи и постави на преден план проектите на Съюза за Средиземноморието в областта на демокрацията и гражданското общество; във връзка с това приветства увеличаването средствата за Механизма за инвестиции за съседството;

82. припомня, че е важно в многостранната си дейност EПС да подкрепя ефективното и бързо стартиране на конкретни проекти на Съюза за Средиземноморието, които имат за цел да създадат условия за споделен процес на развитие и интеграция, по-специално чрез съфинансиране на проучвания на осъществимостта и подкрепата за нарастване на концесионните заеми;

83. призовава Комисията и ЕСВД да проучат възможностите за установяване на институционални връзки между ЕПС и политиките на съседство на основните регионални участници, преди всичко на Турция; припомня амбициите на Анкара да вдъхновява и подпомага демократичния преход и социално-икономическите реформи в южните съседни държави; отбелязва, че участието на турските институции и неправителствени организации в инструментите на ЕПС би постигнало единствен по рода си ефект на взаимодействие, особено в области като изграждане на институциите и развитието на гражданското общество; счита, че практическото сътрудничество следва да бъде допълнено от структуриран диалог между ЕС и Турция с цел координиране на съответните им политики на съседство; препоръчва по принцип такова предложение за сътрудничество в рамките на ЕПС да се отправи и към Русия и други съответни заинтересовани страни;

ЕС и разрешаването на конфликти

84. припомня, че мирното разрешаване на регионалните военни конфликти, включително на така наречените „замразени конфликти“, е основна предпоставка за демократична консолидация, зачитане на правата на човека, благоденствие и икономически растеж и следователно е от изключителен интерес за ЕС;

85. припомня, че ЕС следва да взема по-голямо участие и да играе по-активна, последователна и конструктивна роля за разрешаване на регионалните конфликти, наред с другото, и чрез ЕСВД, чрез разработване на допълнителни мерки за изграждане на доверието, за помиряване и за медиация, като обмисля нови прагматични и новаторски подходи, включително като пуска в ход обществени кампании за осведомяване в държавите партньори, подкрепя европейския граждански корпус за мир и местните действия за медиация, като подпомага гражданската култура, по-конкретно обучението на деца и млади хора, образованието и участието и, наред с другото, диалога между общностите и вътре в общността, като включва организации на гражданското общество, разработва трансгранични проекти и засилва добросъседските отношения; припомня стратегическото значение на укрепването на политическото сътрудничество в областта на сигурността и борбата срещу тероризма и екстремизма;

86. счита, че междукултурният и междурелигиозният диалог е от изключително значение за засилване на взаимното разбирателство, уважение, солидарност и толерантност към и между съседните държави партньори; призовава предложените нови инструменти на ЕПС да обърнат особено внимание на насърчаването на тези ценности;

87. в контекста на последиците от революциите в Северна Африка, подчертава значението на предоставянето на подкрепа за преходното правосъдие и настоятелно призовава всички държави партньори да сътрудничат на международното правосъдие, по-специално на МНС;

88. настоява върху необходимостта от съхраняване на регионалния подход и приветства решението за назначаване на специален представител както на ЕС за Южен Кавказ, така и за региона на Южното Средиземноморие, а също така и на специална работна група за Южното Средиземноморие; счита, че следва да се разгледа възможността за създаване на такива работни групи и за Южен Кавказ; подчертава необходимостта да се гарантира осигуряването на подходящи ресурси за проактивната роля на ЕС в преговорите 5+2 за Приднестровието, особено след прекратяването на мандата на Специалния представител на ЕС;

89. подчертава, че регионалните конфликти не могат да бъдат разбрани, без да се вземе предвид техният културен контекст; призовава за прилагане на последователна стратегия по примера на стратегията, въведена чрез „Синия щит“, която предоставя на културата роля в областта на предотвратяването на конфликтите и възстановяването на мира;

90. приветства работата, извършвана на място от международните организации, по-специално от ОССЕ и агенциите на ООН, в ситуации на конфликт и в постконфликтни ситуации и за насърчаване на устойчиво развитие в целия регион, по-конкретно дългогодишната ангажираност на Агенцията на ООН за подпомагане и работа (UNRWA) за палестинските бежанци;

91. подкрепя хуманитарната дейност и дейността в полза на развитието и мира, която Съюзът осъществява в страните от Източното партньорство, и по-специално важния принос на ЕС за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток; при все това изразява съжаление, че тази дейност все още не се съпровожда от едно засилено влияние на Съюза като първостепенен политически фактор в Близкия изток; настоятелно призовава ЕСВД и Комисията да направят всичко възможно, за да придадат на присъствието и дейността на ЕС в региона политическа тежест, която да бъде на висотата на неговото решаващо участие в областта на хуманитарната помощ и на помощта за развитие;

Парламентарно измерение

92. подчертава, че Европейският парламент играе важна роля чрез своите парламентарни делегации и своите делегации в парламентарни асамблеи за засилване на политическия диалог и насърчаване на цялостни свободи, демократични реформи и утвърждаване на принципите на правовата държава в съседните държави партньори и подчертава, че тези контакти също така биха могли да се превърнат в начин за оценяване на изпълнението на предстоящите критерии и за адаптиране на двустранните и многостранните форми на сътрудничество в контекста на събитията и постигнатия напредък;

93. отново потвърждава, че многостранните парламентарни асамблеи, като например EURONEST и Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, са основни вектори за изграждане на доверие и последователност между ЕС и държавите партньори, както и сред самите държави партньори, и следователно допринасят в голяма степен за постигане на целите на Източното партньорство и на Съюза за Средиземноморието; приканва ЕСВД и Комисията да приобщят членовете на EURONEST във възможно най-голяма степен към многостранните структури и платформи на Източното партньорство; настоява, че е необходимо Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието да бъде призната като легитимна парламентарна институция на Съюза за Средиземноморието; подчертава, че един изцяло разгърнат секретариат ще осигури повишена съгласуваност на дейността на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието и на EURONEST и последователност с програмите на ЕПС, разработени за източното и южното регионално измерение;

94. призовава ЕО да осигури разширена финансова и техническа подкрепа и експертиза за администрациите на националните парламенти на страните от Източното партньорство в рамките на Програмата за цялостно институционално изграждане с цел засилване на тяхната ефикасност, прозрачност и отчетност, което е от изключително значение за правилното изпълнение на ролята на парламентите в демократичния процес на вземане на решения;

95. потвърждава готовността си да приветства представители на Беларуския парламент в Парламентарната асамблея Euronest веднага щом международната общност, включително ОССЕ, счете парламентарните избори в Беларус за демократични;

Финансиране

96. приветства предложението за Новия Европейски инструмент за съседство и увеличаването на средствата за ЕПС, както това беше изискано в предишни резолюции; счита, че разпределението на средствата следва да бъде гъвкаво и адекватно и за двата региона при едновременно запазване на регионалния баланс, въз основа на подход, движен от постиженията и основан върху ангажиментите и напредъка в областта на реформите на държавите партньори, а също така и върху техните потребности и капацитет; отбелязва, че по-голямата степен на гъвкавост и опростяване следва да зачитат правото на демократичен контрол и да бъдат придружавани от повишен надзор по отношение на разходите;

97. счита, че поддържането на разумен баланс между Изтока и Юга е от значение, особено предвид факта, че страните от Източното съседство са в процес на изпълнение на програмите и реформите, свързани с Източното партньорство, и имат перспектива за присъединяване към ЕС; счита обаче, че този баланс не може да се счита за постоянно установен; напълно подкрепя принципа на диференцирано и ръководено от постигнатите резултати гъвкаво финансово подпомагане, основаващо се на нуждите, капацитета за усвояване и постигнатите цели;

98. счита, че прегледът на ЕИС трябва да е в съответствие и да бъде извършен в контекста на настоящата оценка на МФР за 2007-2013 г. и преговорите относно периода след 2013 г., за да не се започват нови преговори относно финансирането на политиката за съседство през 2012 и 2013 г.;

99. настоява за значително увеличаване на максималния размер на средствата по функция 4 от бюджета на ЕС за Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП), като се има предвид, че през последните години стана ясно, че въпреки постигнатия известен напредък в насърчаването на засиленото сътрудничество и прогресивната икономическа интеграция между Европейския съюз и страните партньори, следва да се направи повече, тъй като възникват нови предизвикателства и области за сътрудничество;

100.    подчертава, че преразпределянето на бюджетните кредити, необходими за увеличаването на финансирането на ЕПС, следва да се основава на ясни приоритети и поради това не следва да бъде в ущърб на единствения инструмент на Съюза за реагиране при кризи и постигане на мир, Инструментът за стабилност, както беше предложено от Комисията; подчертава, че настоящата криза, свързана с държавния дълг, не следва да оказва въздействие върху финансирането на ЕПС;

101.    изразява съжаление, че висок процент от средствата за ЕПС се изразходва за консултации, вместо да се използва за проекти и програми, и в това отношение призовава за бързо преразпределяне на усвояването на средствата в новия инструмент;

102.набляга на значението, в случаите когато ЕС е мобилизирал хуманитарна помощ, да се гарантира подходящ преход между възстановяване, реконструкция и развитие, с цел да се противодейства на някои от разрушителните последствия на революциите;

103.счита, че Механизмът за гражданско общество следва да бъде считан за неотменна част на Европейския инструмент за съседство; предлага да бъде обмислена идеята за пренасочване на управлението на средствата за Европейския инструмент за съседство към Механизма за гражданско общество, ако държавите не успеят за изпълнят условията за финансиране поради незадоволително представяне;

104.подчертава решаващата роля на ЕИС в подкрепата на макрорегионалните стратегии на ЕС, като стратегията на ЕС за региона на Балтийско море и стратегията на ЕС за региона на река Дунав, чрез предоставяне на финансиране за външното измерение на тези стратегии, най-вече за дейности с участието на съседни държави;

105.подчертава, че предоставянето на средствата следва да се основава върху ограничен брой ясно определени приоритети, като се отчитат потребностите на държавите партньори и въз основа на ясни условия и вече постигнат напредък; подчертава, че бюджетната подкрепа следва да се използва единствено при наличие на гаранции за добро бюджетно управление и че цялостният набор от налични инструменти следва да бъде използван за по-добро отразяване на тези приоритети; в този контекст подчертава необходимостта от засилване на законодателството относно обществените поръчки и управлението на публичните финанси в държавите от ЕПС;

106.подчертава, че е необходим последователен подход в предоставянето на помощ на съседните държави от страна на всяка отделна държава-членка на ЕС и от ЕС в рамките на ЕПС; отдава предпочитание на всеки механизъм, който би спомогнал за координацията и оптимизирането на действията на различните донори от ЕС в държавите от ЕПС, без да бъдат добавяни допълнителни бюрократични наслоения;

107.посочва, че въпреки че помощта може да играе ролята на опорна точка за държавите от ЕПС, тя не е достатъчна, за да гарантира устойчиво и трайно развитие; поради това призовава държавите от ЕПС да засилят и мобилизират своите вътрешни ресурси, да създадат прозрачни системи за данъчно облагане, да ангажират ефективно частния сектор, органите на местното управление и гражданското общество в програмата на ЕПС и да засилят своята ангажираност в проектите по ЕПС;

108.приветства решението на страните членки на Г8 да се увеличат механизмите за отпускате на заеми на държавите от Южното партньорство, започнали демократичен преход; счита, че ангажиментите, поети в рамките на „Партньорството от Довил“ на 27 май 2011 г., биха могли да насърчат финансовата мобилизация в полза на демокрацията и развитието в държавите партньори на Европейския съюз;

109.призовава, в контекста на Арабската пролет и отстъплението от демокрацията в някои от държавите от Източното партньорство, за конкретна самокритична оценка на финансовите инструменти, използвани в миналото в рамките на Европейския инструмент за съседство и партньорство, по отношение на тяхното функциониране в областите на демокрацията, правата на човека, управлението, борбата с корупцията, изграждането на институции и подпомагането на гражданското общество; счита, че ЕС трябва да възприеме по-нов подход, който да засилва сътрудничеството за предотвратяване на конфликти;

110.твърдо вярва, че финансовото подпомагане на палестинската власт и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) също трябва да бъде разгледано в контекста на този преглед и да подлежи на дългосрочно програмиране като неделима част от политиката за съседство; не приема за валиден аргумента, че политическата нестабилност в региона и спецификите на политическия процес позволяват единствено временно програмиране и подсилване за всеки случай по отделно;

111.призовава, предвид настоящите неотложни нужди, особено в страните от Южното съседство, за бързо постигане на споразумение между Европейския парламент и Съвета относно предложението за укрепване на Инструмента за съседство за периода между 2012 и 2013 г.; призовава освен това държавите-членки бързо да изпълнят своите двустранни ангажименти към държавите от южното Средиземноморие и Източното партньорство;

112.настоява, че Съветът следва възможно най-бързо да приеме законодателното предложение за изменение на член 23 от регламента за ЕИСП, представено от Комисията през май 2008 г. и прието от Парламента на 8 юли 2008 г., което би направило възможно повторното инвестиране на върнати средства след минали операции; припомня, че тази мярка вече се счита за даденост и е отразена в предложението за финансиране на прегледа на ЕПС в бюджета за периода 2011-2013 г.; призовава Комисията да разгледа алтернативни начини, за да гарантира незабавното осигуряване на допълнителни средства за рисков капитал чрез ЕИБ както за източното, така и за южното измерение;

113.приветства дейността, извършвана от Европейската инвестиционна банка, по-специално чрез Евро-средиземноморския инструмент за подпомагане на инвестициите и партньорството, и от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), и подчертава, че е важно и необходимо да съществуват повече взаимодействия с други национални и международни финансови институции, които също развиват дейност в тези държави; подкрепя промяната на устава на ЕБВР, за да бъде позволено на държавите от Южното партньорство също да могат да получават помощ от нея, като в същото време се гарантира установяване между ЕИБ и ЕБВР, чийто капитал и в двата случая е с предимно европейски произход, на ползотворни отношения на сътрудничество, а не на конкуренция;

*

*    *

114.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председателя на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на правителствата и парламентите на държавите-членки и държавите от ЕПС, както и на генералния секретар на Съюза за Средиземноморието.

(1)

   OВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1.

(2)

  OВ L 188, 19.7.2011 г.

(3)

  OВ L 211, 27.8.2011 г.

(4)

  OВ C 287 E, 19.1.2006 г., стр. 312

(5)

   ОВ C 282 E, 6.11.2008 г., стр. 443.

(6)

   ОВ C 303 E, 13.12.2006 г., стр. 760.

(7)

   ОВ C 285 E, 26.11.2009 г., стр. 11.

(8)

     ОВ C 76 E, 25.3.2010 г., стр. 83.

(9)

     ОВ C 76 E, 25.3.2010 г., стр. 76.

(10)

   ОВ C 41 E, 19.2.2009 г., стр. 64.

(11)

   Приети текстове, P7_TA(2011)0025.

(12)

   Приети текстове, P7_TA(2010)0192.

(13)

   Приети текстове, P7_TA(2010)0193.

(14)

   Приети текстове, P7_TA(2010)0314.

(15)

   Приети текстове, P7_TA(2011)0038.

(16)

   Приети текстове, P7_TA(2011)0064.

(17)

   Приети текстове, P7_TA(2011)0095.

(18)

     Приети текстове, P7_TA(2011)0386.

(19)

     Приети текстове, P7_TA(2011)0387.

(20)

     Приети текстове, P7_TA(2011)0239.

(21)

Инструмент за техническа помощ и обмен на информация.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (8.11.2011)

на вниманието на комисията по външни работи

относно преразглеждането на Европейската политика за съседство

(2011/2157(INI))

Докладчик по становище: Michèle Striffler

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че ако политиката на ЕС в областта на сътрудничеството за развитие се вписва в рамката на принципите и целите на външната дейност на Съюза и следователно, в дадения случай, в рамките на европейската политика за съседство, ЕС има при все това конституционното задължение, залегнало в член 208, параграф 1, алинея втора от Договора за функционирането на ЕС, да взема предвид целите на сътрудничеството за развитие при осъществяването на политиките, които могат да имат отражение върху развиващите се страни; предвид това призовава Комисията и ЕСВД да не изпускат от погледа си тези цели, които са намаляването и в крайна сметка премахването на бедността, при осъществяването на европейската политика за съседство, като това се отнася както за страните партньори от източното съседство, така и за тези от южното;

2.  подкрепя хуманитарната дейност и дейността в полза на развитието и мира, която Съюзът осъществява в страните от Източното партньорство, и по-специално важния принос на ЕС за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток; при все това изразява съжаление, че тази дейност все още не се съпровожда от едно засилено влияние на Съюза като първостепенен политически фактор в Близкия изток; настоятелно призовава ЕСВД и Комисията да направят всичко възможно, за да придадат на присъствието и дейността на ЕС в региона политическа тежест, която да бъде на висотата на неговото решаващо участие в областта на хуманитарната помощ и на помощта за развитие;

3.  призовава мандатът на Специалния представител на ЕС за южното Средиземноморие да се използва за въпросите, свързани с развитието, доколкото той може да играе основна роля, за да гарантира, че демократичният напредък се съпътства от консолидиране на постиженията в областта на развитието, и по-специално в подобряването на социалните и икономическите условия в съответните страни;

4.  подчертава необходимостта от продължаване на финансирането за европейската политика за съседство въпреки настоящата икономическа криза, но при все това припомня, че в никакъв случай бюджетите на Съюза, предназначени за помощ за развитие и хуманитарна помощ, не могат да бъдат преразпределени за финансирането на европейската политика за съседство (което се осигурява от специфичен инструмент);

5.  набляга на значението, в случаите когато ЕС е мобилизирал хуманитарна помощ, да се гарантира подходящ преход между възстановяване, реконструкция и развитие, с цел да се противодейства на някои от разрушителните последствия на революциите;

6.  отбелязва, че възползвайки се от повея на свобода, задухал по време на арабската пролет по южните брегове на Средиземноморието, местните граждански общества се опитаха да се освободят от прекалено силното покровителство, упражнявано дотогава от управляващите; застъпва се за по-тясно подрегионално сътрудничество и подкрепя тази воля за освобождаване, доколкото тя бъде придружена от действителен демократичен напредък, позволяващ по-добрата защита на общите ценности (демокрацията и правата на човека, и в частност правата на жените, правосъдието и правовата държава, основните свободи, в това число свободата на изразяване, на убеждения, на религия, на сдружаване, както и свободата на средствата за масова информация, сигурността, демократичната стабилност, просперитета, справедливото разпределение на доходи, богатства и възможности, доброто управление и борбата срещу корупцията); предвид това подкрепя също така изграждането на демокрацията на местно равнище чрез децентрализация и институционално укрепване на местните органи;

7.  подчертава, че зачитането на основните права на човека, включително социалните и икономически права, следва да бъде крайъгълният камък на политиката на съседство; приканва също така ЕС да разработи политика за борба срещу използването на детски труд, в съответствие с Конвенциите на МОТ относно минималната възраст за приемане на работа, а именно на 15-годиша възраст, както и относно най-тежките форми на детския труд с цел тяхното премахване; подчертава, че следва да се гарантира достъпът до основно образование и професионално обучение, в съответствие с Целите на хилядолетието за развитие;

8.  подчертава особената нужда програмите на ЕС в областта на развитието и правата на човека да подкрепят гражданското общество, което е действително заинтересована страна в тези процеси, и особено на женските и младежките организации; изтъква, че след изборите, които предстои да се произведат през идните месеци, следва да се засили работата за укрепване на националните парламенти, излъчени от изборните урни, за да им се даде възможност да развият капацитета си за контрол и наблюдение;

9.  настоява, че процесът на демократизация следва да се стреми към укрепване на правовата държава и изграждане на демократични институции, включително работещ парламент, който да отразява политическия плурализъм; подчертава съществената роля на гражданското общество в този процес и призовава за създаването на ясен и прозрачен механизъм, който да дава възможност за активно участие на гражданското общество;

10. подчертава, че свързаните с миграцията отношения между ЕС и съседните му страни не могат да бъдат свеждани единствено до приоритетите на политиката на Съюза в областта на сигурността; призовава ЕСВД и Комисията в бъдещите си политики да насочат своето внимание и към защитата на правата на човека на мигрантите и на бежанците, както и към връзката между миграцията и развитието на страните от Южното и от Източното партньорство.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.11.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Thijs Berman, Leonidas Donskis, Charles Goerens, András Gyürk, Eva Joly, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Santiago Fisas Ayxela, Fiona Hall, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Horst Schnellhardt, Giancarlo Scottà, Jan Zahradil

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Sophie Auconie, João Ferreira


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (8.11.2011)

на вниманието на комисията по външни работи

относно преразглеждането на Европейската политика за съседство

(2011/2157(INI))

Докладчик по становище: Göran Färm

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  счита, че конструктивната дългосрочна политика за съседство е от изключително значение за страните партньорки с оглед на насърчаването на напредъка към мир, демокрация, стабилност и благоденствие, и е също така от стратегическо значение за Европейския съюз, предвид важността на страните от Източното и Южното партньорство за нашата обща сигурност, околна среда и икономическо развитие;

2.  подчертава, че прегледа на ЕПС трябва да доведе до разработването на добре структуриран, дългосрочен и перспективен Европейски инструмент за съседство (ЕИС), по-специално при условията на ограничен бюджет, така че да се избегнат прекомерни колебания на финансирането и евентуално припокриване със съществуващи инструменти; изразява съжаление в тази връзка за заключението на Съвета по външни работи от 20 юни 2011 г., а именно, че значително увеличение на финансовото подпомагане [...] ще бъде решавано [...] без да се накърнява по-специално МФР;

3.  призовава, в светлината на Арабската пролет и отстъплението от демокрацията в някои от държавите от Източното партньорство, за конкретна самокритична оценка на финансовите инструменти, използвани в миналото в рамките на Европейския инструмент за съседство и партньорство, по отношение на тяхното функциониране в областите на демокрацията, правата на човека, управлението, борбата с корупцията, изграждането на институции и подпомагането на гражданското общество; счита, че ЕС трябва да възприеме по-нов подход, който да засилва сътрудничеството за предотвратяване на конфликти;

4.  счита, че прегледът на ЕИС трябва да е в съответствие и да бъде извършен в контекста на настоящата оценка на МФР за 2007-2013 г. и преговорите относно периода след 2013 г., за да не се започват нови преговори относно финансирането на политиката за съседство през 2012 и 2013 г.;

5.  счита, че финансовата помощ в рамките на политиката за съседство също така трябва да вземе предвид имиграцията и предоставянето на убежище и следва да подкрепя действия за ограничаване на „изтичането на мозъци“, за насърчаване на провеждането на информационни кампании относно възможностите за законна миграция, за предоставяне на структурна помощ за приемане на лица, търсещи убежище, и бежанци, за насърчаване на обучението на длъжностни лица от трети държави в областта на убежището и правата на човека, както и за улесняване на реинтеграцията на завръщащи се лица; счита за необходимо преразгледаният ЕИС да не пренебрегва това измерение и да бъде в състояние своевременно да подкрепя и работи в съответствие с други финансови инструменти, свързани с бежанците, като Европейския фонд за бежанци, Европейския фонд за завръщане и Фонда за външни граници;

6.  приема необходимостта от подобрено взаимодействие между ЕИС и други инструменти като ЕИБ и ЕБВР за увеличаване на добавената стойност на ЕС, за избягване на припокриването на усилията и ресурсите и за оптимизиране на въздействието на помощта; в тази връзка счита, че следва да се разгледа всеобхватна рамка за това взаимодействие;

7.  твърдо вярва, че финансовото подпомагане на палестинската власт и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) също трябва да бъде разгледано в контекста на този преглед и да подлежи на дългосрочно програмиране като неделима част от политиката за съседство; не приема за валиден аргумента, че политическата нестабилност в региона и спецификите на политическия процес позволяват единствено временно програмиране и подсилване за всеки случай по отделно;

8.  счита, че поддържането на разумен баланс между Изтока и Юга е от значение, особено предвид факта, че страните от Източното съседство са в процес на изпълнение на програмите и реформите, свързани с Източното партньорство, и имат перспектива за присъединяване към ЕС; счита обаче, че този баланс не може да се счита за постоянно установен; напълно подкрепя принципа на диференцирано и ръководено от постигнатите резултати гъвкаво финансово подпомагане, основаващо се на нуждите, капацитета за усвояване и постигнатите цели;

9.  подчертава решаващата роля на ЕИС в подкрепата на макрорегионалните стратегии на ЕС, като стратегията на ЕС за региона на Балтийско море и стратегията на ЕС за региона на река Дунав, чрез предоставяне на финансиране за външното измерение на тези стратегии, най-вече за дейности с участието на съседни държави;

10. приветства ангажимента на Комисията за засилено участие на съседните държави в работата на някои агенции на ЕС и в някои програми, отворени за трети държави; призовава Комисията да представи ясен и изчерпателен списък на съответните агенции и програми, в които съседните държави биха могли да вземат участие, придружен от преглед на формата, финансовия принос и начина за такова диференцирано участие;

11. настоява върху необходимостта от ясно определени приоритети и цели, за да се избегне прекаленото разпръскване, водещо до много ограничени резултати вследствие недостатъчното разпределение на финансовото подпомагане; счита подобно самоналожено ограничение на приоритетите за основен инструмент също така и за обвързването с условия и засиления надзор на подпомагането; подчертава следователно, че съседните държави и институциите на ЕС трябва да бъдат политически и правно подготвени за бързо преосмисляне на финансовото подпомагане, ако наложените условия не са били изпълнени;

12. отбелязва, че повторното използване на „обратните потоци“ на ЕИБ съставлява почти 20% от общия финансов портфейл за прегледа; подновява своя призив към Съвета за бързо приемане на законодателното предложение за изменение на Регламента за ЕИСП, така че да се позволи такова повторно използване; настоява, че не е била представена алтернатива на програмираната сума от 244 млн. EUR, в случай че за 3 години Съветът все още не е в състояние да постигне мнозинство по този въпрос; счита, че портфейл от 1,24 млрд. EUR е минимумът, който може да бъде заделен; вярва, че единствената алтернатива за компенсиране на неизползването на обратните потоци“ на ЕИБ би била мобилизирането на Инструмента за гъвкавост съгласно МИС;

13. подчертава, че подобрената координация между държавите-членки и между държавите-членки и ЕС при предоставянето на подпомагане за съседните държави е абсолютно необходима предпоставка за ефикасно и последователно европейско подпомагане; призовава всички държави-членки, в интерес на страните партньорки, да покажат същинска воля за съвместяване на националните си интереси с Европейската политика за съседство;

14. призовава, предвид настоящите неотложни нужди, особено в страните от Южното съседство, за бързо постигане на споразумение между Европейския парламент и Съвета относно предложението за укрепване на Инструмента за съседство за периода между 2012 и 2013 г.; призовава освен това държавите-членки бързо да изпълнят своите двустранни ангажименти към държавите от южното Средиземноморие и Източното партньорство;

15. отбелязва предложението за създаване на Европейски фонд за демокрация; отбелязва, че неговата рамка, детайлни насоки и финансиране предстои да бъдат определени и предупреждава, че не трябва да се стига до застъпване и припокриване със съществуващи инструменти; изразява известна загриженост във връзка с факта, че този бъдещ фонд би могъл да бъде финансиран, изцяло или отчасти, извън бюджета на ЕС и подчертава правото на бюджетния орган да контролира и проверява усвояването на този фонд; изисква следователно разяснение от Комисията и от Съвета по въпроса;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.11.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Isabelle Durant, James Elles, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ивайло Калфин, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Надежда Нейнски, Dominique Riquet, László Surján, Derek Vaughan

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Georgios Stavrakakis

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marisa Matias


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (9.11.2011)

на вниманието на комисията по външни работи

относно преразглеждането на Европейската политика за съседство

(2011/2157(INI))

Докладчик по становище: Sylvana Rapti

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че за постигането на устойчив икономически растеж се изисква цялостен подход, подпомагащ заетостта и социалната защита;

Б.  като има предвид, че Европейската политика за съседство (ЕПС) е от основно значение за стабилността на съседните на ЕС държави и допринася за сигурността и напредъка на всички, и като има предвид, че една по-широка демократична, стабилна, просперираща и мирна зона около Европа е от взаимен интерес;

В.  като има предвид, че ЕС служи за модел на социално развитие в световен мащаб и може да предложи ценен експертен опит във връзка с отговорния растеж;

Г.  като има предвид, че новата ЕПС е и трябва да продължи да бъде оценявана според постигнатия напредък в съседните държави, но също така и във връзка с въпроси от взаимен интерес и следва да бъде преобразувана и съответно обусловена по такъв начин, че да отговаря на развитието на историческите предизвикателства и да дава приоритет на спешните ситуации;

Д. като има предвид, че усилията за започване на демократични промени в Северна Африка бяха предизвикани от хора, основно от младото поколение, живеещи в общества с неравно разпределение на благата, висока безработица, недостатъчна социална сигурност, липса на образователни и социални перспективи, или дори живеещи под прага на бедността и оцеляващи благодарение на сивата икономика;

Е.  като има предвид, че регионът около държавите от Южното партньорство отбелязва един от най-ниските проценти на активност в света и че събитията от началото на 2011 г. в редица държави партньори предлагат нови възможности за справяне с предизвикателствата пред създаването на работни места;

Ж. като има предвид, че Европейската политика на съседство трябва също така да разглежда проблемите на източното и южното измерение по отношение на демокрацията, икономическите и социални въпроси;

З.  като има предвид, че демографските тенденции в различните региони на Европейската политика за съседство се различават значително;

И. като има предвид, че непосредствената географска близост с източните и южните граници е от стратегическо значение, притокът на работници мигранти, свързан с културните сходства и историческото минало, и потенциалното бъдещо развитие по отношение на разширяването трябва да бъдат оценени приоритетно;

1.  подчертава, че Европейската политика за съседство следва да подкрепя устойчиви структурни икономически, социални и образователни реформи, предприемани в сигурна и справедлива правна рамка и в съответствие с конвенциите на Международната организация на труда, насочени към създаването на работни места и социална защита, както и подходящото модернизиране на политиките в областта на заетостта, в т.ч. обучение и образователни програми, като съблюдаването на трудовите стандарти бъде предварително условие за предоставянето на финансова помощ. Тези реформи следва да насърчават социалния и икономически растеж за предотвратяване на социалното изключване и социалния дъмпинг, като същевременно подобряват предприемаческата среда и подкрепата за малките и средни по размер предприятия;

2.  настоятелно призовава партньорите на ЕПС да ратифицират всички основни конвенции на МОТ в областта на труда и да съобразят националното си законодателство с тях;

3.  подчертава, че ЕПС следва да подкрепя участващите в нея държави в усилията, които те самите полагат за справяне с неотложни проблеми, свързани с пазара на труда, и да предоставя отговор в дългосрочен план на предизвикателствата на пазара на труда - като несъответствия между търсенето и предлагането, заетост в сивата икономика, лоши условия на труд, обезпокоително висока безработица сред младежта, незаконен детски труд, неравенство въз основа на пола и изключване на уязвими социални групи - опирайки се на експертния опит на ЕС и сътрудничеството с него, и особено Европейската фондация за обучение, както и международните организации, които се занимават с реформиране на пазара на труда и разработване на социални политики; призовава за създаването на механизъм за обмен на най-добри практики по отношение на реформите на трудовото законодателство и политиките в областта на заетостта, както и за предоставянето на необходимата техническа подкрепа за държавите по ЕПС;

4.  подчертава, че е от значение създаването на качествени работни места, съобразени с потребностите на икономиката и на пазара на труда, с цел да се предоставят възможности за оставане в родната страна; отново заявява, че развитието и засиленото участие на частния сектор, и по-специално малките и средни предприятия, са основни лостове за създаване на работни места; в същото време припомня острата нужда от ефективно справяне с незаконната миграция на уязвими мигранти, които могат да бъдат принудени или изложени на риска да извършат незаконни деяния или да попаднат в незаконно положение на територията на ЕС; във връзка с това припомня значението на подобряването на условията на живот на всички мигранти;

5.  подчертава, че ЕПС следва да формира основата за ефективно сътрудничество с цел борба срещу незаконната имиграция, тъй като държавите партньори са както държави на произход, така и транзитни държави на незаконни имигранти, както и с цел ефективно управление на границите, борба с организираната престъпност и съответно защита на правата на човека;

6.  припомня необходимостта да се гарантира, че минималната работна заплата съгласно националната практика предоставя на работниците и техните семейства адекватен жизнен стандарт и че удръжките от заплати следва да не лишават договорно наетите лица и лицата, които са на тяхна издръжка, от средствата, необходими за самото им препитание;

7.  отбелязва, че следва да бъде предвиден достатъчен срок на предизвестията за прекратяване на трудовите правоотношения, като се взема предвид стажът на служителите;

8.  подчертава ползите от контролираната циркулярна мобилност както за държавите, които не са членки на ЕС, така и за ЕС, и призовава за мерки за избягване на потенциалното изтичане на мозъци; подчертава необходимостта диалогът относно подкрепата за достъп до пазара на труда на ЕС да продължи, както и необходимостта от по-добро разпространение на информацията относно съществуващите законни възможности по отношение на мобилността и миграцията и относно възможностите за използване на наличните умения, които са необходими на пазара на труда; припомня, че правото на гражданите на държави, които не са членки на ЕС, да пребивават и търсят работа на територията на държава-членка се урежда от директиви на европейско равнище; заявява, че неблагоприятни последствия, като отчуждаването на членовете на семейството, следва да бъдат правилно оценени; подчертава положителното въздействие на икономическата миграция за постигане на устойчиви пазари на труда;

9.  счита, че трансграничните проекти и финансовата подкрепа за образователни програми като „Еразъм“ следва да бъдат основен акцент в помощта за тези държави при техния преход към социална пазарна икономика и за контрол на отрицателното въздействие върху техните пазари на труда;

10. приветства инициативите за обмен на студенти и професионално обучение като одобрената неотдавна писмена декларация за създаване на евро-средиземноморски програми „Еразъм“ и „Леонардо да Винчи“;

11. настоява за предоставянето на повече права на гражданите, общностите и гражданското общество и за засилване на социалния диалог;

12. настоятелно призовава Комисията да оказва подкрепа на напълно независими по отношение на тяхното създаване и развитие социални партньори чрез различни инструменти, които включват финансова и техническа подкрепа, обучение, създаване на мрежи за поддържане на контакти и мерки за изграждане на капацитет, тъй като социалните партньори са необходими за установяването на социалните политики;

13. счита, че държавите-членки, които имат общи граници със страните от ЕПС, имат решаваща роля за подпомагането и споделянето на знания с тези страни, особено по отношение на реформите в областта на трудовото законодателство и заетостта; следователно призовава Комисията да се ангажира активно с диалог и действия съвместно с националните органи и социалните партньори в съседните държави с цел да съдейства на държавите по ЕПС за създаването на мрежи и да им предоставя техническа помощ за изграждането на капацитет и институционалното изграждане;

14. припомня значението на правото на всеки на професионално сдружаване и правото на професионалните сдружения да създават национални федерации или конфедерации и настоятелно призовава това да бъде улеснявано и зачитано на практика; припомня, че правото на стачка е признато основно право и не може да бъде отнемано единствено на основание на заетост в сфера, която е от основно значение за дадена общност, без да се прави разлика между конкретни служебни задължения; настоятелно призовава да се насърчава правото на информираност и консултиране като приложимо към всички области от взаимен интерес, гарантирано чрез санкции, и което да не се изключва единствено на основание на заетост като държавен служител;

15. настоятелно призовава Комисията да подкрепя изграждането на административен капацитет в областта на заетостта и социалните въпроси, обръщайки специално внимание на изграждането на капацитет в областта на правните услуги, с което ще се гарантира по-добра подготвеност за водене на реформите;

16. подчертава значението на координираните между ЕС и държавите-членки политики за по-добри резултати в области от взаимен интерес, а също така и при определяне на стандартите с условия;

17. призовава Комисията да приеме стратегическите документи за намаляване на бедността като ръководната политическа рамка за средносрочен икономически растеж в полза на бедните и справедливо разпределяне на благата в съответствие с потребностите на страната;

18. изисква от Комисията ежегодно да следи и оценява ефективно резултатите, постигнати от нейните действия и финансиране, по специално по отношение на политиките в областта на заетостта, заедно с разпоредбите на конвенциите на МОТ, като интегрира резултатите от своите наблюдения в бъдещите си действия.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.11.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Frank Engel, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Edite Estrela, Julie Girling, Richard Howitt, Ria Oomen-Ruijten, Emilie Turunen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Catherine Bearder


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (21.10.2011)

на вниманието на комисията по външни работи

относно прегледа на Европейската политика за съседство

(2011/2157(INI))

Докладчик по становище: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства укрепването на измерението за енергийно сътрудничество на ЕПС; припомня, че гарантирането на сигурността на енергийните доставки чрез диверсификация на източниците и управление на търсенето и по-голям ангажимент в отношенията с основните доставчици и транзитните държави остава приоритет на енергийната политика на ЕС и че както източните, така и южните съседи остават основен акцент на координираната външна енергийна политика на ЕС, призовава също така за ефективни мерки за гарантиране на прилагането на принципа на солидарност в областта на енергетиката; приветства в тази връзка съобщението на Комисията относно външната енергийна политика и предложението на Комисията за решение относно споделянето на информация за междуправителствени споразумения;

2.  обръща внимание на значението на източното партньорство по отношение на гарантирането на енергийните доставки на ЕС; в контекста на създаването на нови връзки и тръбопроводи в газовия сектор, нови връзки и мрежи в електроенергийния сектор, нова инфраструктура и терминали за втечнен природен газ (LNG) и нови електроцентрали, които използват изкопаеми горива или възобновяеми енергийни източници или са основани на ядрени проекти, подчертава необходимостта от определяне на пазарни правила и прозрачни и справедливи условия за енергиен пренос и търговия, с цел да се гарантира стабилно бъдеще за инвестициите; подчертава, че тези правила и условия следва да налагат високи стандарти за опазване на околната среда, демократично участие и защита на здравето и безопасност;

3.  приветства предложението за създаване на Европейска енергийна общност и счита, че това би могло да бъде важна стъпка към сътрудничество със съседите ни;

4.  приветства присъединяването на Украйна и Молдова към Договора за създаване на Енергийна общност с оглед на неговата потенциално съществена роля за постигането на целите за енергийна сигурност на ЕС и приноса му за сигурността на тези държави;

5.  приветства всички усилия за укрепване на източното партньорство, особено водещите инициативи на Комисията за МСП и за регионалните енергийни пазари и енергийната ефективност; счита, че тези усилия следва да бъдат отразени в Многогодишната финансова рамка;

6.  призовава Комисията да насърчава, включително посредством инвестиции, изграждането, модернизирането и развитието на интелигентни енергийни мрежи и инфраструктурни връзки със съседите на ЕС; подчертава , че е важно да се даде приоритет на проекти от значение за ЕС, за да се ускори тяхното развитие и изпълнение; отбелязва по-специално значението на изграждането и развитието на инфраструктура за втечнен природен газ;

7.  призовава Комисията да доразвие стратегията на ЕС за Черно море, тъй като тя представлява важен елемент от външната енергийна стратегия на ЕС, като се има предвид геостратегическата й роля, която предлага значителен потенциал за енергийна сигурност и диверсификация на доставките;

8.  припомня значението на конвенционалната енергия (нефт и газ), възобновяемите източници и енергийната ефективност като движещи сили на икономическото развитие както в източните, така и в южните съседни на ЕС държави чрез превръщането им в източници на нов доход и заетост, създаването на нови местни енергийни източници, укрепването на мрежовите инфраструктури и предоставянето на възможност за създаване на нов промишлен сектор за производство на компоненти; признава, че увеличеното използване на възобновяеми източници често се възпрепятства от липса на стимули и от понастоящем ограниченият капацитет на мрежите за поемане и разпределение на генерираната от възобновяеми източници електроенергия; отправя искане към Комисията да насърчава придобиването на опит и изграждането на умения на местно равнище в тези области, трансфера на ноу-хау и бързото въвеждане на интелигентни технологии, както и разработването на съвместни научноизследователски проекти чрез подкрепа на програмите за обучение, насочени към инженерни специалности, научноизследователски центрове за възобновяема енергия и регулаторните органи;

9.  подчертава необходимостта от трансгранично сътрудничество в региона на р. Дунав, като се има предвид статута му на европейска врата към Западните Балкани, ролята на стратегията на ЕС за региона на р. Дунав за подобряване на добросъседските отношения в централна и югоизточна Европа, и факта, че стратегията представлява значителна добавена стойност за политиката на ЕС за източна Европа, и поради това е отлично средство за целия Съюз за насърчаване на политическото и икономическото сътрудничество на Балканите и за разширяване и укрепване на процеса на европейска интеграция в региона;

10. подчертава значението на споделянето на опита на ЕС в областта на реформите в енергийния сектор със съседни държави като Украйна, с цел да се допринесе за модернизирането на тяхната газопреносна система и да се насърчи прилагането на прозрачни пазарни правила, опазването на околната среда и справедливите условия за търговия на енергия;

11. отбелязва, че ядрената сигурност и безопасност следва да бъдат основни приоритети в диалога на ЕС с неговите съседи, особено в региони, които са предразположени към висока сеизмична активност; счита, че ЕС следва да се застъпва за международни правнообвързващи стандарти за ядрена безопасност в многостранните разисквания, включително под егидата на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), и следва да има за цел разширяването на оценките за ядрена безопасност към съседните на ЕС държави; подчертава необходимостта от насърчаване на споделянето на информация за ядрените изследвания и обмена на технологични и научни знания и опит в тази област;

12. приветства намерението на Комисията да ускори процеса на интеграция и либерализация на енергийния пазар чрез насърчаване на по-нататъшното сближаване на регулаторните рамки, като се използва за основа работата на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER); счита, независимо от основателното внимание, което се отделя на риска от изместване на въглеродни емисии в Договора за енергийна ефективност, че разширяването и задълбочаването на енергийната общност са необходими за гарантиране на правилното функциониране на пазара и на правна сигурност за инвестициите; насърчава общите регулаторни проекти като MEDREG и прилагането на хармонизирани, прозрачни и недискриминационни пазарни правила и обмена на ноу-хау и опит;

13. подчертава необходимостта да се консолидира многостранното сътрудничество в областта на енергетиката в Черноморския регион, въз основа на ръководните принципи, определени от СТО и Договора за енергийната харта; застъпва се за пълната интеграция на пазарите и регулаторната рамка въз основа на законодателството в областта на енергетиката и околната среда на ЕС и насърчава държавите от по-широкия Черноморски регион да се придържат към Договора за енергийната харта, като същевременно насърчават предоставянето на помощ от страна на ЕС, ЕИБ и ЕБВР за модернизирането на енергийните инфраструктури в държавите по ЕПС;

14. припомня на членовете на Енергийната харта задълженията им съгласно Договора и измененията и протоколите към него; подчертава, че всяко уреждане на спорове трябва изцяло да се зачита и прилага; насърчава присъединяването към пълноправно членство на настоящите държави наблюдателки от Северна Африка;

15. счита, че ЕС следва да насърчава по-добро сътрудничество по енергийните въпроси с държавите по ЕПС с цел да се гарантира сигурността на енергийните доставки и да се прилагат правилата на вътрешния пазар на ЕС;

16. подкрепя по-нататъшното сътрудничество в областта на промишлеността, малките и средните предприятия, научните изследвания, развитието и иновациите, ИКТ, включително безопасността на информационните системи, космоса и туризма; приветства предложенията на Комисията относно разработването на общо пространство за знания и иновации и цифрова икономика, основана на ИКТ и призовава държавите-членки и съседните държави да потвърдят ангажимента си за постигане на напредък към това развитие; припомня значението на механизмите за ефективна търговия и улесняване на инвестициите между ЕС и съседните му държави за засилване на търговските партньорства и предоставяне на стопанските субекти, и по-специално на МСП, на достъп до адекватна и надеждна информация относно условията за търговия и инвестиции в държавите партньори;

17. подчертава ползите от инициативите за съвместно планиране на научни изследвания от страна на ЕС и неговите съседи; насърчава във връзка с това по-нататъшното развитие на координацията, сътрудничеството и взаимодействието между всички програми и научноизследователски дейности на национално равнище, финансирани от държавите, граничещи със Средиземно море, с цел засилване на цялостната съгласуваност и ефективност на изследователските дейности в областта на околната среда в региона, вземайки за пример програмата за съвместни научни изследвания за Балтийско море (BONUS 169);

18. признава постиженията на проекта за черноморската взаимосвързаност по отношение на създаването на регионална мрежа за научни изследвания и образование в по-широкия Черноморски регион, както и връзките му с GÉANT, и призовава Комисията да продължи подкрепата си за научноизследователски проекти в Черноморския регион като HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN и BSRN;

19. очаква предложенията на Комисията за новия Европейски инструмент за съседство, приветства целевия показател на Комисията „повече за повече“ и насърчава по-нататъшна диференциация, гъвкавост и обвързване на предоставянето на помощ с условия; насърчава прилагането на „ориентирана към държавата логика“, която може да бъде под формата на „диференцирани договори за партньорство“ в рамките на ЕПС; отбелязва, че макар че финансовите правила на ЕС трябва да се спазват в пълна степен, помощта от ЕС следва да бъде лесно достъпна, насочена основно към подкрепа за конкретни проекти и по-малко към предоставянето на консултации, и стремежът към върхови постижения не следва да бъде възпрепятстван от липса на всякаква гъвкавост;

20. счита за важно постигането на справедлив баланс между източните и южните съседни на ЕС региони; призовава Комисията да ускори финализирането и изпълнението на споразуменията за асоцииране, включително на задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия (ЗВССТ);

21. подчертава необходимостта на ЕПС да се гледа като на макрорегионална стратегия, с координация на регионално равнище на действията на Съюза и държавите-членки; на евро-средиземноморско равнище би могло да бъде гарантирано взаимодействие между такава стратегия и многостранните проекти, лансиране в рамките на Съюза за Средиземноморието, като Средиземноморския план за слънчева енергия, гражданската сигурност, „морските магистрали“ или действията за борба със замърсяването в Средиземно море;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.10.2011г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

0

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Jens Rohde, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Владимир Уручев, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Maria Badia i Cutchet, Jolanta Emilia Hibner, Sajjad Karim, Bernd Lange, Markus Pieper, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Trautmann, Hermann Winkler

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Judith Sargentini


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (19.10.2011)

на вниманието на комисията по външни работи

относно преразглеждане на Европейската политика за съседство

(2011/2157(INI))

Докладчик по становище: Lena Kolarska-Bobińska

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  счита, че принципите за териториално сътрудничество се отнасят и за външните граници и са ключов инструмент за подобряване на икономическото развитие на ЕС, както и за разширяването като цяло на политическите цели на ЕС в сферата на ЕПС (Европейска политика за съседство), включително насърчаването на демокрацията; счита, че тези цели могат да бъдат постигнати само със сътрудничеството както на гражданското общество, така и на местните и регионалните органи, за да може едновременно да се намерят практически начини за посрещане на нуждите на гражданите на място и да се вземе предвид разнообразието в териториален план на държавите от ЕПС, като същевременно се насърчава зачитането на принципите на субсидиарност и многостепенно управление; подчертава, че Комисията следва да разшири интегрирания си подход, за да подкрепи категорично местните и регионалните органи, като един от стълбовете на ЕПС и гаранти на общия интерес;

2.  счита, че ЕПС, за да намали разликите в развитието и напреженията между трансграничните общности, следва да подкрепя практически насочени проекти на трансграничните местни и регионални органи в посока устойчиво взаимно развитие, социално и икономическо сближаване и строга, некорумпирана регулаторна рамка за предприемаческата дейност; счита, че трансграничните местни и регионални органи следва да се научат да координират и обменят по-добре най-добрите си практики, за да използват общите възможности за развитие;

3.  подчертава големия потенциал на Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), в които участват региони извън външните граници; насърчава сключването на конкретни споразумения със съседни трети страни с оглед на приемането на национално законодателство, чрез което да се дава възможност за установяване на структури на ЕГТС съгласно националното законодателство, както и междудържавни споразумения, чрез които да се дава възможност на местни и регионални органи на трети страни да участват в ЕГТС;

4.  подчертава изключителната роля на Еврорегионите за постигането на целите на политиката на сближаване и насърчава Комисията да подкрепя и подпомага тяхното развитие, особено в граничните региони, за да се засили ролята на Еврорегионите в рамките на Европейската политика за съседство (ЕПС);

5.  счита, че бъдещата ЕПС следва да взема предвид ролята на най-отдалечените региони във външната политика на ЕС; отбелязва, че те представляват реална възможност за повлияване на външната политика на ЕС, тъй като позволяват на ЕС от една страна да има по-близки отношения с голям брой трети страни и от друга да предприема мерки по отношение на сложни въпроси като незаконната миграция; призовава Комисията да осигури по-голяма гъвкавост по отношение на иновативните възможности за финансиране за избрани проекти в рамките на политиката на сближаване, така че да се даде възможност тези проекти да се реализират и от тях да имат полза както европейските региони, така и регионите в държавите, които не са членки на ЕС;

6.  изразява становището, че новият подход на ЕПС трябва да позволява макрорегионални стратегии на ЕС и че следва изцяло да се използва потенциалът на макрорегионите на ЕС, в които се включват и съседни на ЕС държави, за да има по-добра координация на приоритетите и проектите от общ интерес за ЕС и за държавите от ЕПС, така че да се постигат взаимноизгодни резултати и да се оптимизират инвестираните ресурси;

7.  подчертава, че ЕПС следва да се интерпретира по-широко, за да тласка икономическото развитие на граничните райони; подчертава положителното въздействие от облекчаването на визовите условия за изпълнението на проектите в областта на трансграничното сътрудничество, местния граничен трафик и за развитието на регионалните пазари, особено по отношение на групи като студенти, изследователи, предприемачи, хора на изкуството или журналисти; във връзка с това призовава Комисията да коригира определението за „граничен район“ в зависимост от нуждите на територията, за да се увеличи – когато това е желателно – броят на лицата, притежаващи разрешение за местен граничен трафик, което да им позволява да се придвижват свободно в целия граничен район;

8.  изразява разбиране, че ГД „Регионално развитие“ на Комисията има богат опит в управлението на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и е убеден, че би било в интерес на целите на Европейския инструмент за съседство и партньорство да се възползва от съветите на ГД „Регионално развитие“ що се отнася до управлението на фондове; следователно счита, че управлението на тези финансови инструменти във връзка с програмите за трансгранично сътрудничество следва да се предостави отново на ГД „Регионално развитие“, която отговаряше за това досега;

9.  изтъква, че ролята на регионите е от ключово значение, за да се осигури успеха на дългосрочни социални и икономически реформи и за да се гарантира устойчиво развитие; следователно счита, че държавите партньори следва активно да използват вътрешните си ресурси и да включват представители на гражданското общество и на предприятията в изпълнението на проекти, като разширяват техните правомощия с оглед постигането на благоприятни резултати;

10. счита, че укрепването на Източното партньорство ще има ключова роля за развитието на граничните региони на ЕС; подчертава, че Източното партньорство и регионалното развитие трябва да вървят ръка за ръка и следва да насърчават дву- и многостранното сътрудничество, например споразумения за свободна търговия, както и подходящо финансирани съвместни проекти, например за културен обмен и за обмен между гражданските общества;

11. подчертава, че следва да се даде нов тласък на Процеса от Барселона и на Съюза за Средиземноморието във връзка с регионалното развитие, като се насърчава подходящо дву- и многостранно сътрудничество, например чрез споразумения за свободна търговия или чрез културен обмен и обмен между гражданските общества, по-специално предвид неотдавнашните обнадеждаващи събития в Северна Африка;

12. подчертава, че както Източното партньорство, така и Съюзът за Средиземноморието са от съществено значение за регионалното развитие; подчертава, че независимо от важните политически събития, тези политики следва да бъдат разглеждани безпристрастно, за да се гарантира добре балансиран подход, по-специално във финансово и институционално отношение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.10.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Филиз Хакъева Хюсменова, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jan Olbrycht, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Viktor Uspaskich, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jens Geier, Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Sabine Verheyen


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (7.10.2011)

на вниманието на комисията по външни работи

относно преразглеждането на Европейската политика за съседство

(2011/2157(INI))

Докладчик по становище: Marek Henryk Migalski

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  призовава за справедливо разпределение и съгласуваност на наличните средства на финансовите програми на ЕПС за мобилност и подкрепа на гражданското общество, така че източната и южната арени да се възползват от външното сътрудничество с ЕС по равностоен начин, отговарящ на предизвикателствата, пред които са изправени;

2.  категорично потвърждава връзката между, от една страна, обмена и сътрудничеството между ЕС и страните от ЕПС в областта на културата, образованието и спорта и, от друга страна, изграждането и укрепването на отворено гражданско общество, демокрация, правова държава, както и на насърчаването на основните свободи и на правата на човека; подчертава, че сътрудничеството в тези области представлява добавена стойност както за ЕС, така и за страните от ЕПС;

3.  оценява съществуващите програми за мобилност и регионалните проекти на ЕС и заявява, че особено програмите на ЕС, насочени към младите хора, имаха значителен ефект за подобряването на възможностите за образование и обучение на младежта; подчертава, че обменът и сътрудничеството в областта на културата и образованието могат да укрепят гражданското общество, да благоприятстват за демократизацията и насърчават взаимното разбирателство между народите; следователно призовава държавите-членки, доколкото е възможно, да дадат възможност на най-добрите учащи се от страните от ЕПС да придобият достъп до образование или обучение, както и да получат стипендии, за да учат в ЕС;

4.  съответно призовава Комисията и държавите-членки да отворят следващото поколение програми за мобилност, образование и младеж (от 2014 г.) за съседните на ЕС страни и по този начин да предоставят възможност на съответните страни да участват в тези програми; приканва Комисията да разшири гамата от програми за мобилност, като предвиди наред с другото и програма за обмен, предназначена за гражданското общество и за специалисти от социални предприятия; призовава държавите-членки да подпомагат инициативите, свързани с обучение (включително програми за изучаване на езиците на съседните страни) и двустранен обмен на държавни служители;

5.  припомня, че е важно да се осигури реципрочност при програмите за обмен, така че и младите хора от ЕС да имат възможност да се обучават в страните, участващи в ЕПС;

6.  подчертава добавената стойност на програмата „Tempus IV“ в полза на насърчаването на сътрудничеството и усилията за модернизация на образователните системи на съседните на ЕС страни и призовава Комисията да предостави подкрепа за тази програма в перспективата на следващата многогодишна финансова рамка;

7.  оценява положително въздействието на Евро-средиземноморския университет и посочва, че би следвало този успех да се популяризира и да се въведе подобна инициатива и за региона на Източното партньорство;

8.  подчертава, че следва да се извлече полза от опита в сферата на образованието на онези държави-членки, които вече прилагат насоките на Европейската политика на съседство, в това число и инициативи като Центъра за източноевропейски изследвания във Варшава; във връзка с това напомня на ЕС и на държавите-членки, че е важно да бъдат премахнати пречките пред свободното движение на хората и подчертава необходимостта от либерализиране на визовия режим за учащите се и младите хора от страните от Източното партньорство, които имат желание да се обучават в държавите-членки на ЕС; насърчава държавите-членки да въведат безплатни визи за учащите се от страните от ЕПС;

9.  набляга на необходимостта да се засилят взаимодействията между инициативата „Младежта в движение“ и ЕПС, с цел да се гарантира, че мобилността на учащите се между ЕС и съседните страни може да се възползва от повече възможности, в интерес както на ЕС, така и на младите хора от съответните страни, и подчертава, че това трябва да върви успоредно с насърчаването на подобни проекти от страна на медиите в съседните на ЕС държави;

10. призовава Комисията да сключва повече споразумения за партньорство в областта на мобилността със съседните страни; подчертава във връзка с това, че следва да се вземат предвид разликите в доходите между жителите на ЕС и тези на страните от ЕПС, както и да се помисли за предоставяне на по-добри възможности за отпускане на стипендии;

11. предвид това настоятелно призовава Комисията да обърне специално внимание на мобилността на учащите се, университетските преподаватели, изследователите и представителите на деловите среди, като гарантира достатъчно средства и като задълбочи и разшири съществуващите програми за отпускане на стипендии, както и да осъществява структурно сътрудничество в областта на висшето образование и научноизследователската дейност, насърчаването на обмена между университетите и публично-частните партньорства в областта на научноизследователската дейност;

12. подчертава, че е важно в рамките на ЕПС да се засили сътрудничеството за развитие на спорта в съответните страни, като се има предвид образователната стойност на спортните занимания; призовава институциите на ЕС и държавите-членки да работят за предоставянето на свободно движение на спортистите в целия свят, като се започне с тези от страните от ЕПС;

13. счита, че съществено значение има международното, регионалното и междурегионалното културно сътрудничество, основано на действителен диалог между културите и включващо всички участници в обществото (органи, институции, организации и асоциации в областта на културата); във връзка с това призовава страните от ЕПС да подпишат и да ратифицират Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване;

14. вярва, че насърчаването на участието в културните програми на ЕС може да е от полза за материалното и нематериалното развитие в страните от ЕПС, както и че културата може също така да играе важна роля за насърчаване на иновациите, демокрацията, правата на човека, предприемачеството и творчеството; следователно подчертава значението на програми като Media Mundus и на проектите, провеждани под егидата на Съюза за Средиземноморието и на Културната програма на Източното партньорство; одобрява намерението на Комисията да даде продължение на своята специална програма за действие в областта на културата и подкрепя отварянето на следващата програма „Култура“ (2014-2020 г.) за страните от ЕПС;

15. изтъква също така, че процедурите за представяне на проектите, както и за оценка и финансиране, трябва да бъдат опростени, за да може гражданското общество на страните от ЕПС да идентифицира ясно възможностите и да се възползва от тях по напълно прозрачен начин;

16. изтъква освен това, че културните програми и програмите за насърчаване на мобилността следва да обхващат и мобилността на хората на изкуството и на учащите се в сферата на изкуството, като с това се улеснява творческото и културно обогатяване, както и творческият и културен обмен;

17. застъпва се за създаването на виза за културни цели за хора на изкуството и други специалисти в областта на културата – граждани на страни по програмата на ЕПС; призовава също така Комисията да предложи инициатива за виза за краткосрочен престой с цел премахване на бариерите и пречките пред мобилността в сектора на културата;

18. призовава ЕСВД и Комисията да координират стратегическото разгръщане на културните аспекти на външната политика, като включват последователно и системно културата във външните отношения на ЕС и като се стремят към взаимно допълване с външните политики на държавите-членки в областта на културата;

19. настоятелно призовава за извършване на оценка на съществуващите програми с оглед обезпечаване на ефикасното използване на средства за осъществяване на целите на ЕС; подкрепя рационализирането на вътрешните процедури в рамките на Комисията, свързани с различните съществуващи програми и проекти в областта на културата и образованието;

20. подчертава значението на мрежите от местни и регионални органи (по-специално побратимяването на градовете), от европейски публични участници и от държави - бенефициери от ЕПС за увеличаване на политическия, икономическия и културния обмен с тези държави; с тази цел препоръчва по-добро предоставяне на информация и по-качествена помощ за организаторите на проекти и за бенефициерите на средства от ЕИСП; насърчава създаването на европейски платформи за обмен на информация и добри практики;

21. подчертава, че основните свободи като свободата на изразяване и свободата на пресата, както и правото за осъществяване на връзки и общуване (във и извън интернет), са важни предпоставки за културно изразяване, обмен и диалог; следователно приканва настоятелно Комисията и държавите-членки да зачитат и насърчават тези свободи, включително свободата на използване на интернет, в рамките на Европа и извън нея;

22. призовава ЕСВД да насърчава конструктивния обмен с органите на страните от ЕПС и с представителите на гражданското общество, включително културните дейци, за да засили диалога относно правата на човека и основните свободи и по-специално да осигури зачитането на свободата на медиите и като цяло на свободата на словото и свободния достъп до информация;

23. призовава ЕСВД да подкрепя в политически и финансов план усилията на гражданското общество, независимите медии и неправителствените организации за въвеждане на демократична система и правова държава във всички страни от ЕПС, в които се нарушават основните свободи и правата на човека;

24. освен това приканва ЕСВД да осъди все по-засилената цензура и контрол над интернет от страна на репресивните режими; отбелязва с безпокойство и осъжда процеса на ограничаване на свободата на словото и преследване на опозицията, например в Беларус; призовава Комисията да се застъпва непрекъснато за освобождаването на задържани журналисти;

25. подчертава необходимостта от стартиране, прилагане и подкрепа на културни и образователни програми, чиято цел е да разпространяват и насърчават основните ценности на демокрацията на участието, включително зачитане на правата на човека и на малцинствата, и отбелязва, че тези програми следва да бъдат достъпни за гражданите, както и за културните и образователните институции от страните от ЕПС.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.10.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, Sampo Terho, László Tőkés, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Milan Zver

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nessa Childers, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jacky Hénin


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (18.10.2011)

на вниманието на комисията по външни работи

относно преразглеждане на Европейската политика за съседство

(2011/2157(INI))

Докладчик по становище: Hélène Flautre

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  счита, че е от съществено значение чрез своята преразгледана политика за съседство ЕС да подкрепи изцяло очакванията на хората, които се борят за демокрация, правова държава, социална справедливост и права на човека, и подчертава, че правото на свободно движение е ключов елемент от новата стратегия за съседство; във връзка с това призовава ЕС изцяло да подкрепи процеса на демократизация като предостави не само хуманитарна помощ, но и подкрепа за политическите, социалните, икономическите и културните реформи;

2.  във връзка с това припомня, че държавите-членки трябва да спазват принципа на забрана за връщане и да положат всички необходими усилия, за да улеснят разработването на достъпна, справедлива и оказваща закрила европейска система за предоставяне на убежище;

3.  счита, че преразглеждането на Европейската политика за съседство (ЕПС) създава възможност ЕС ефективно да постигне целите си и да зачита ценностите си, установени в членове 2, 3, 6, 8 и 21 от ДЕС;

4.  призовава Съвета и Комисията да установят структуриран диалог с органите на трети държави с цел да разработят подход от двустранна полза за свободното движение, да облекчат визовия режим, да използват в по-голяма степен възможностите, предлагани от Визовия кодекс на ЕС и да предприемат стъпки към либерализиране на визовия режим и оценка на действащите партньорства в областта на свободното движение, като се фокусират особено върху последиците от взаимната зависимост между помощта за развитие, сигурността, законната и незаконна миграция във вида, в който са определени в глобалния подход към миграцията; призова да се обърне специално внимание, за да се гарантира, че държавите партньори няма да бъдат засегнати от „изтичане на мозъци“;

5.  призовава държавите-членки и ЕС да ратифицират Протокола срещу нелегалния трафик на мигранти по суша, море и въздух, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност; счита, че преразглеждането на ЕПС следва да улесни приемането на специфични мерки в посочените области; изразява съгласие със забележките на Комисията относно положението на миграцията по семейни причини и приветства предстоящата зелена книга по проблема;

6.  счита, че в рамките на дългосрочна съгласувана стратегия е необходимо да се анализират първопричините за миграционните потоци, за да се предоставят по-подходящи отговори относно правото на свободно движение;

7.  призовава ЕС да укрепи достъпността и насочването на средства на ЕС за проекти, имащи за цел информирането на мигрантите относно техните права и задължения, и осигуряване на защита на правата им, особено правата на непридружени непълнолетни и малолетни лица, жени и други уязвими групи; следователно изисква Комисията да предостави на Парламента подробен доклад относно използването на средства на ЕС, предназначени за съседни държави, включително по линия на тематичната програма на Комисията за сътрудничество с трети държави в областта на миграцията и убежището;

8.  решително подкрепя подхода, основан на партньорство с обществеността, и следователно призовава Комисията и заместник-председателя/върховен представител да разработят механизми, с които да гарантират цялостното му прилагане, по-конкретно като установят механизъм, включващ гражданското общество в определянето на целите и референтните критерии, както и в прилагането и наблюдението на всички споразумения с партньорите, чрез поддържане на прозрачен диалог по въпроси, отнасящи се до ПВР с демократично избраните органи и национални парламенти; и чрез повишаване на демократичния контрол на Парламента върху всички механизми, диалози и споразумения в областта на миграцията;

9.  призовава Комисията и Съвета спешно да се заемат с кризата с бежанците, като направят проучване на корабокрушенията с бежанци, както и на съобщените случаи на неизпълнение на спасителните операции по море, в сътрудничество с Комисаря по правата на човека и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, като поискат от държавите-членки на ЕС да оповестят публично споразуменията, сключени с трети държави, като предоставят подкрепа за съответните държави и, по-конкретно като проучат възможността за отваряне на хуманитарни коридори и незабавно деблокиране на преговорите по съвместната програма на ЕС за презаселване; призовава държавите-членки, в партньорство с ВКБООН, да презаселят бежанците, които са избягали от Либия и все още са блокирани в лагерите на тунизийската и египетската граница, чието връщане в Либия би представлявало заплаха за живота им, като се имат предвид насилствените действия, извършени срещу населението на юг от Сахара; призовава Комисията да изясни точните обстоятелства, при които държавите-членки, изправени пред „несъразмерен приток на разселени лица“, биха могли да се възползват от разпоредбите на Директива 2001/55/ЕО относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени лица; призовава Съвета и Комисията да гарантират последващи действия на съобщението на Комисията, озаглавено „Оценка на споразуменията на ЕС за обратно приемане“, най-вече по отношение на зачитането на основните права при прилагането на посочените споразумения.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.10.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitrios Droutsas, Ana Gomes

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Albert Deß, Mikael Gustafsson, Gabriele Zimmer


СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (25.10.2011)

на вниманието на комисията по външни работи

относно преразглеждане на Европейската политика за съседство

(2011/2157(INI))

Докладчик по становище: Andrew Duff

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подкрепя консолидирането в Европейската политика за съседство (ЕПС) на отделни преди аспекти на външната политика и на политиката за подпомагане; очаква една по-силна мрежа от институционални разпоредби, която е стабилна, икономична и специално посветена на развиването на икономическа интеграция и политическо асоцииране между всички участващи, включително хармонизирането на ценностите в рамките на всички международни форуми – и по-специално Обединените нации – с тези на Европейския съюз;

2.  подчертава необходимостта от децентрализиране на ЕПС с оглед на по-пълноценно участие на обществата от съответните държави; приветства в тази връзка ангажимента на Комисията за изграждането на партньорски отношения с обществата посредством инструменти като Механизма за гражданско общество;

3.  приветства намерението на Комисията да се избегне дублирането, да се насочи вниманието към стратегически въпроси в рамките на многостранните форуми на ЕПС и да се използват контакти на подрегионално равнище и двустранни контакти за специфични инвестиционни проекти и програми за сътрудничество; призовава за по-ефективно използване на съществуващите финансови инструменти, така че от тях да бъде извлечена максималната възможна полза; подчертава, че е от значението да се изграждат ефективни партньорства на подрегионално равнище в разширения Средиземноморски регион и да продължи полагането на подобни усилия в рамките на Източното партньорство;

4.  признава предизвикателствата, пред които е изправен проектът на Съюза за Средиземноморието, и отчита, че този проект до момента все още не е изпълнил мисията си и не е допринесъл за укрепване на сътрудничеството в разширения Средиземноморски регион; подкрепя настоящия процес, насочен към подновяването му, подчертава същевременно, че той следва да играе важна роля в демократичния процес, започнал по южното крайбрежие на Средиземно море; счита, че този процес се нуждае от по-големи внимание и ангажираност от страна на Съюза, включително действия за насърчаване на регионалното сътрудничество; въз основа на това изисква преразглеждане на съществуващите структури за регионално сътрудничество и адаптирането им към възникналите поради новата ситуация потребности, като се използва пълният потенциал на ЕСВД; настоява по-специално за пълното включване на европейската страна на партньорството в конвенционалната рамка на ЕС под патронажа на върховния представител/заместник-председател и Европейската служба за външна дейност;

5.  подчертава, че въпреки предизвикателствата, пред които е изправено, парламентарното измерение остава много важен елемент на ЕПС, тъй като улеснява обмена на опит и гледни точки, два аспекта, които са еднакво важни за парламентаризма в съответните страни; с оглед на гарантиране на правилното функциониране на това измерение препоръчва да се извършва системно оценяване на практическите договорености за Евронест и Евро-средиземноморската парламентарна асамблея с цел подобряването им, когато това е възможно;

6.  приветства новата насоченост на ЕПС към всеобхватно институционално изграждане; би желала по-голяма яснота относно съдържанието и целесъобразността на категорията „засилен статут” за диференцирането между държавите от ЕПС;

7.  препоръчва ясно разграничаване между съответните междуправителствени и неправителствени функции на Европейския инструмент за демокрация и права на човека и Европейския фонд за демокрация, които следва да се допълват; отбелязва необходимостта от бързи и гъвкави методи на спонсориране от страна на ЕС с цел подкрепа на плуралистичното гражданско общество – включително демократичните политически партии, което допринася за развиването на дълбоко вкоренена, стабилна и дълготрайна демокрация.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.10.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Станимир Илчев, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sandrine Bélier, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Helmut Scholz, Alexandra Thein


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.11.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

57

0

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Андрей Ковачев, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин, Boris Zala

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Charalampos Angourakis, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Göran Färm, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marije Cornelissen, Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells

Правна информация - Политика за поверителност