Postup : 2009/0059(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0401/2011

Předložené texty :

A7-0401/2011

Rozpravy :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Hlasování :

PV 01/12/2011 - 6.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0533

ZPRÁVA     ***III
PDF 167kWORD 105k
24. 11. 2011
PE 474.027v03-00 A7-0401/2011

o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1934/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy, který schválil dohodovací výbor

(PE-CONS 0056/2011 – C7‑0376/2011 – 2009/0059(COD))

Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru

Předseda delegace: Alejo Vidal-Quadras

Zpravodaj: Helmut Scholz

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1934/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy, který schválil dohodovací výbor

(PE-CONS 0056/2011 – C7‑0376/2011 – 2009/0059(COD))

(Řádný legislativní postup: třetí čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný návrh, který schválil dohodovací výbor a příslušná prohlášení Parlamentu, Rady a Komise k tomuto návrhu (PE-CONS 0056/2011 – C7‑0376/2011),

–   s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0197),

–   s ohledem na svůj postoj ve druhém čtení(2) k postoji Rady v prvním čtení(3),

–   s ohledem na stanovisko Komise k pozměňovacím návrhům Parlamentu k postoji Rady v prvním četní (KOM(2011)0167),

–   s ohledem na postoj Rady ve druhém čtení,

–   s ohledem na čl. 294 odst. 13 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 69 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu delegace v dohodovacím výboru (A7-0401/2011),

1.  schvaluje společný návrh;

2.  potvrzuje společné prohlášení Parlamentu a Rady, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění spolu s prohlášeními Parlamentu, Rady a Komise, které se aktu týkají, v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto legislativní usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Přijaté texty, 21.10.2010, P7_TA(2010)0381.

(2)

Přijaté texty, 3.2.2011, P7_TA(2011)0033.

(3)

Úř. věst. C 7 E, 12.1.2011, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Komise schválila dne 21. dubna 2009 svůj návrh nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1394/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy (nařízení ICI). Návrh byl předložen jako součást střednědobého přezkumu externích finančních nástrojů. Hlavním cílem je rozšířit oblast působnosti nařízení ICI tak, aby zahrnovalo rovněž spolupráci s rozvojovými zeměmi, zahrnovanou nařízení (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, dále nástroj rozvojové spolupráce (DCI) pro spolupráci na geografickém základě se zeměmi Asie, Střední Asie, Latinské Ameriky a s Irákem, Íránem, Jemenem a Jižní Afrikou. Pozměněné nařízení ICI by se mělo stát řádným právním základem pro činnosti (v oblasti financování), které nesplňují kritéria oficiální rozvojové pomoci (ODA), jak ji stanoví Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (DAC/OECD) a z tohoto důvodu se na ně nevztahuje nařízení o DCI.

Pozměněné nařízení ICI by mělo dále prohloubit vztahy Evropské unie se zeměmi, které patří k rozvíjejícím se zemím a jsou jejími hlavními partnery ve světové ekonomice, jako je Čína, Brazílie a Mexiko, a s oblastmi, jako je Střední Asie a Blízký Východ, Asie, Latinská Amerika nebo Jižní Afrika. Je dodána referenční částka ve výši 176 milionů EUR na období let 2010–2013.

I. Legislativní postup před dohodovacím řízením (1. a 2. čtení)

Evropský parlament přijal znění v prvním čtení dne 21. října 2010. Navrhuje se zlepšit zapojení Parlamentu do plánování, hodnocení a podávání zpráv pro víceleté programy spolupráce a zavádí se některé pozměňovací návrhy k financování nástroje ICI.

Rada přijala postoj v prvním čtení dne 10. prosince 2010. Řada pozměňovacích návrhů byla přijata, avšak Rada nepřijala žádost Evropského parlamentu o používání aktů v přenesené pravomoci pro přijímání víceletých programů spolupráce (víceletých strategických dokumentů), protože podle mínění Rady nejde o právně závazné akty, a měly by být proto přijímány jako prováděcí opatření. Rada rovněž nepřijala pozměňovací návrhy k článku 16 o financování (Rada argumentovala tím, že o této záležitosti by se o mělo rozhodovat ve dvojím rozpočtovém postupu (EP a Rada) v rámci ročního rozpočtového postupu).

Parlament přijal znění ve druhém čtení dne 3. února 2011 (potvrdil svůj postoj v prvním čtení).

Rada přijala své znění ve druhém čtení dne 19. července 2011.

II. Dohodovací řízení

Na základě hlasování ve druhém čtení dne 3. února a s ohledem na politickou vůli uzavřít dohodovací řízení co nejdříve se konala dne 15. února 2011 ve Štrasburku ustavující schůze delegace EP v dohodovacím výboru. Delegace EP se rozhodla projednat čtyři soubory (DCI, DCI/BAM, ICIF+ a EIDHR) jako jeden balíček. Pokud jde o střednědobý přezkum DCI a EIDHR, bylo dohodnuto, že by měly zůstat beze změny, protože se nepočítá s vypracováním nových strategických dokumentů před rokem 2013. Proto pokračovala jednání o souboru ICI+(1) (bez jednoho strategického dokumentu) a souboru DCI/BAM(2) (bez deseti strategických dokumentů).

Postup

Postupně proběhlo osm třístranných jednání, a to ve dnech 30. března, 11. května, 25. května, 22. června, 5. července, 6. září (1. schůze dohodovacího výboru), 27. září a 19. října. Sedm schůzí delegace Parlamentu proběhlo ve dnech 15. února, 12. května, 5. července, 6. září, 20. září, 11. října a 25. října 2011. Politické dohody bylo dosaženo dne 31. října 2011.

Obsah

Evropský parlament a Rada se dohodly na stanovení klíčových rozhodnutí (cíle, priority, předběžné finanční příspěvky a očekávané výsledky) postupem spolurozhodování. Během třístranných jednání dne 27. září bylo dosaženo provizorní dohody o navrhovaném kompromisním balíčku (o ICI+, DCI/BAM a společném prohlášení Evropského parlamentu a Rady o budoucím používání aktů v přenesené pravomoci). Tento balíček schválil dne 29. září 2011 Coreper. Delegace Evropského parlamentu však na své schůzi dne 11. října 2011 rozhodla, že jednání budou pokračovat, zejména o souboru DCI/BAM. Další třístranné rozhovory se proto konaly dne 19. října a byla na nich dosažena dohoda o tomto balíčku. Rada se držela provizorní dohody dosažené na třístranných jednáních dne 27. září. Dohodla se, že předloží provizorní dohodu znovu Parlamentu k závěrečnému hlasování. Delegace EP přijala tuto dohodu na své schůzi dne 25. října.

Dohodovací řízení skončilo výměnou dopisů (24. a 26. října 2011).

Celkový výsledek dohodovacího řízení je kladný. Bylo dosaženo dohody o tom, že Evropský parlament a Rada budou rozhodovat o důležitých strategických rozhodnutích společně postupem spolurozhodování.

Kromě toho bylo schváleno společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady o používání aktů v přenesené pravomoci v oblasti vnějších vztahů pro budoucí finanční nástroje, jež posiluje vyjednávací pozici Evropského parlamentu, pokud jde o zařazení aktů v přenesené pravomoci do nových nástrojů.

K nástroji ICI+

Dosažená dohoda umožňuje Evropské unii prohloubit činnosti nespadající do oficiální rozvojové pomoci se zeměmi, které jsou zároveň rozvíjejícími se zeměmi a hlavními partnery v rámci světového hospodářství (jako je Indie, Brazílie a Čína.)

Evropský parlament trval na příloze s rozpisem finančních prostředků podle prioritních oblastí (veřejná diplomacie a informační aktivity, podpora hospodářského partnerství a obchodní spolupráce, propojení mezi lidmi) s uvedením minimálního procentního podílu. Stanovení těchto finančních příspěvků v základním aktu posílí pozici Parlamentu pro budoucí akty v přenesené pravomoci.

V duchu kompromisu přijal Evropský parlament prohlášení o finančních ustanoveních.

III. Závěr

Delegace PR se rozhodla projednat všechny čtyři legislativní soubory jako jeden balíček. Tento přístup vedl k podstatným zlepšením. Dohoda o celém balíčku na závěr dohodovacího řízení zlepší pozici Parlamentu ohledně aktů v přenesené pravomoci v budoucích nástrojích. V duchu kompromisu doporučuje delegace i nadále přistupovat k návrhům jako k jednomu balíčku a aby Parlament schválil přiložené znění ve třetím čtení.

(1)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1934/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy, 2009/0059 (COD).

(2)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, 2010/0059(COD).


POSTUP

Název

Společný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1934/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy, který schválil dohodovací výbor

Referenční údaje

PE-CONS 00056/2011 – C7‑0376/2011– 2009/0059(COD)

Předseda(předsedkyně) delegace:

místopředseda(místopředsedkyně)

Alejo Vidal-Quadras

Věcně příslušný výbor

Předseda(předsedkyně)

INTAVital Moreira

 

Zpravodaj(ové)

Helmut Scholz

 

Návrh aktu projednaný v prvním čtení

COM(2009)0197 – C7‑0101/2009

Datum prvního čtení v EP – číslo P

21.10.2010

P7_TA(2010)0381.

Pozměněný návrh Komise

 

Postoj Rady v prvním čtení

Datum oznámení na zasedání

16440/1/2010 – C7‑0425/2010

16.12.2010

 

Postoj Komise

(čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie)

KOM(2010) 0786.

Datum druhého čtení EP – číslo P

3.2.2011

P7_TA(2011)0033.

Stanovisko Komise

(čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie)

KOM(2011) 0167.

Datum, kdy Rada obdržela znění z druhého čtení

23.3.2011

Datum dopisu Rady o neschválení pozměňovacích návrhů EP

19.7.2011

Schůze dohodovacího výboru

6.9.2011

 

 

 

Datum hlasování delegace EP

25.10.2011

Výsledek hlasování

+:

–:

0:

17

6

3

Přítomní členové

Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

Přítomný(í) náhradník(ci)

Christofer Fjellner, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

Přítomný(í) náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2 jednacího řádu)

Leonidas Donskis

Datum, kdy bylo dosaženo dohody v dohodovacím výboru

 

Dohoda, které bylo dosaženo výměnou dopisů

24.10.2011

26.10.2011

Datum, kdy spolupředsedové konstatovali, že společný návrh byl schválen a předán EP a Radě

31.10.2011

Datum předložení

24.11.2011

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

PRODLOUŽENÍ LHŮT

Lhůta pro druhé čtení v Radě

23.7.2011

Lhůta pro svolání dohodovacího výboru

  Orgán, který požádal o prodloužení – datum

13.9.2011Rada – 24.08.2011

 

Lhůta pro práci v dohodovacím výboru

  Orgán, který požádal o prodloužení – datum

01.11.2011Rada – 6.10.2011

 

Lhůta pro přijetí aktu

  Orgán, který požádal o prodloužení – datum

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí