RAPORT Lepituskomitees heaks kiidetud ühine tekst eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1934/2006, millega luuakse rahastamisvahend koostööks tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikide ja territooriumitega

  24.11.2011 - (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011 – 2009/0059(COD)) - ***III

  Euroopa Parlamendi delegatsioon lepituskomitees
  Delegatsiooni juht: Alejo Vidal-Quadras
  Raportöör: Helmut Scholz

  Menetlus : 2009/0059(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A7-0401/2011
  Esitatud tekstid :
  A7-0401/2011
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  lepituskomitees heaks kiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1934/2006, millega luuakse rahastamisvahend koostööks tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikide ja territooriumitega

  (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011 – 2009/0059(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: kolmas lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse lepituskomitees heaks kiidetud ühist teksti ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni sellekohaseid avaldusi (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011),

  –   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[1] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2009)0197) suhtes,

  –   võttes arvesse oma teise lugemise seisukohta[2] nõukogu esimese lugemise seisukoha suhtes[3],

  –   võttes arvesse komisjoni arvamust Euroopa Parlamendi poolt nõukogu esimese lugemise seisukoha suhtes esitatud muudatusettepanekute kohta (KOM(2011)0167),

  –   võttes arvesse nõukogu teise lugemise seisukohta,

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 13,

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 69,

  –   võttes arvesse lepituskomitees osaleva Euroopa Parlamendi delegatsiooni raportit (A7-0401/2011),

  1.  kiidab ühise teksti heaks;

  2.  kinnitab käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldust;

  3.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

  4.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga õigusaktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

  5.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine koos Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni sellekohaste avaldustega Euroopa Liidu Teatajas;

  6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev seadusandlik resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  SELETUSKIRI

  Taustteave

  Komisjon võttis 21. aprillil 2009 vastu määruse ettepaneku, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1394/2006, millega luuakse rahastamisvahend koostööks tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikide ja territooriumitega (tööstusriikidega tehtava koostöö rahastamisvahendi (ICI) määrus). Ettepanek esitati osana välisrahastamisvahendite vahekokkuvõttest. Peamine eesmärk on laiendada ICI määruse reguleerimisala, et sinna kuuluks ka koostöö arenguriikidega, mille suhtes kehtib 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (DCI), et teha piirkondlikku koostööd Aasias, Kesk-Aasias ja Ladina-Ameerikas asuvate riikide ning Iraagi, Iraani, Jeemeni ja Lõuna-Aafrikaga. Muudetud ICI määrus annaks nõuetekohase õigusliku aluse selliste tegevuste (rahastamiseks), mis ei vasta Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni arenguabikomitee (OECD/DAC) kehtestatud ametliku arenguabi kriteeriumidele ja jäävad seepärast välja tööstusriikidega tehtava koostöö rahastamisvahendi määruse reguleerimisalast.

  Muudetud ICI määrusega tihendatakse veelgi Euroopa Liidu suhteid riikidega, mis on arenguriigid ja samas maailmamajanduse mõjukad osalejad, nagu Hiina, Brasiilia ja Mehhiko, ning piirkondadega, nagu Kesk-Aasia ja Lähis-Ida, Aasia, Ladina-Ameerika ning Lõuna-Aafrika. Lisatav võrdlussumma ajavahemikus 2010–2013 on 176 miljonit eurot.

  I. Seadusandlik menetlus enne lepitusmenetlust (esimene ja teine lugemine)

  Euroopa Parlament võttis esimese lugemise teksti vastu 21. oktoobril 2010. Tehti ettepanek parandada parlamendi kaasatust mitmeaastaste koostööprogrammide kavandamisel, hindamisel ja aruannete koostamisel ning lisati mõned muudatusettepanekud tööstusriikidega tehtava koostöö rahastamisvahendi rahastamise kohta.

  Nõukogu võttis esimese lugemise seisukoha vastu 10. detsembril 2010. Nõukogu kiitis heaks paljud muudatusettepanekud, kuid ei nõustunud Euroopa Parlamendi taotlusega kasutada mitmeaastaste koostööprogrammide (mitmeaastaste strateegiadokumentide) vastuvõtmiseks delegeeritud õigusakte, kuna nõukogu arvates ei ole need õiguslikult siduvad aktid ja tuleks seepärast vastu võtta kui rakendusmeetmed. Nõukogu ei nõustunud ka artikli 16 muudatusettepanekuga, mis käsitleb rahastamist (nõukogu väitis, et selle üle peaksid otsustama kaks eelarvepädevat institutsiooni (parlament ja nõukogu) iga-aastase eelarvemenetluse raames).

  Euroopa Parlament võttis teise lugemise seisukoha vastu 3. veebruaril 2011 (milles jäi esimese lugemise seisukoha juurde).

  Nõukogu võttis teise lugemise seisukoha vastu 19. juulil 2011.

  II. Lepitusmenetlus

  Pärast teise lugemise hääletust 3. veebruaril ning võttes arvesse poliitilist tahet lepitusmenetlus võimalikult kiiresti lõpule viia, toimus 15. veebruaril 2011. aastal Strasbourgis lepituskomitee Euroopa Parlamendi delegatsiooni avakoosolek. Parlamendi delegatsioon otsustas pidada läbirääkimisi nelja vahendi üle (DCI, DCI/BAM, ICI+ ja EIDHR) ühe paketina. Vahekokkuvõtte tegemisel otsustati, et DCI ja EIDHR jäävad muutmata, sest enne 2013. aastat ei ole uusi strateegiadokumente ette näha. Seepärast otsustati läbirääkimisi jätkata ICI+ teemal[1] (üks strateegiadokument) ja DCI/BAM teemal[2] (10 strateegiadokumenti).

  Menetlus

  Toimus kaheksa kolmepoolset kohtumist: 30. märtsil, 11. mail, 25. mail, 22. juunil, 5. juulil, 6. septembril (lepituskomitee esimene koosolek), 27. septembril ja 19. oktoobril. Parlamendi delegatsioon pidas koosolekuid seitsmel korral: 15. veebruaril, 12. mail, 5. juulil, 6. septembril, 20. septembril, 11. oktoobril ja 25. oktoobril. Poliitiline kokkulepe saavutati 31. oktoobril 2011. aastal.

  Sisu

  Euroopa Parlament ja nõukogu otsustasid lahendada peamised küsimused (eesmärgid, esmatähtsad ülesanded, rahaeraldiste soovituslik jaotus ja oodatavad tulemused) kaasotsustamise teel. 27. septembri kolmepoolsel kohtumisel saavutati esialgne kokkulepe kompromisspaketi üle (ICI+, DCI/BAM ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisdeklaratsioon delegeeritud aktide tulevase kasutamise kohta). COREPER kiitis selle paketi heaks 29. septembril 2011. aastal. Euroopa Parlamendi delegatsioon otsustas oma 11. oktoobri koosolekul siiski, et läbirääkimisi tuleks jätkata, eriti DCI/BAMi üle. Seepärast toimus 19. oktoobril veel üks kolmepoolne kohtumine, kus nõukogu jäi 27. septembri kolmepoolsel kohtumisel saavutatud esialgse kokkuleppe juurde. Lepiti kokku, et esialgne kokkulepe esitatakse lõpphääletuseks uuesti parlamendi delegatsioonile. Parlamendi delegatsioon kiitis kokkuleppe heaks oma 25. oktoobri kohtumisel.

  Lepitusmenetlus viidi lõpule kirjavahetuse teel (24. ja 26. oktoobril 2011).

  Lepitusmenetluse üldine tulemus on positiivne. Lepiti kokku, et parlament ja nõukogu teevad olulised strateegilised otsused kaasotsustamismenetluse teel.

  Lisaks lepiti kokku Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühises deklaratsioonis tulevaste rahastamisvahendite puhul delegeeritud aktide kasutamise kohta välissuhete valdkonnas, mis tugevdab Euroopa Parlamendi läbirääkimispositsiooni delegeeritud aktide lisamiseks uute vahendite puhul.

  ICI+ vahend

  Saavutatud kokkulepe võimaldab Euroopa Liidul arendada muud kui ametliku arenguabiga seotud tegevust riikidega, mis on arenguriigid ja samas maailmamajanduse mõjukad osalejad (India, Brasiilia ja Hiina).

  Euroopa Parlament nõudis, et koostataks lisa, milles esmatähtsates valdkondades (avalik diplomaatia ja teadlikkuse suurendamine, majanduspartnerluse ja ärisuhete edendamine, inimestevahelised sidemed) oleks esitatud rahaeraldiste jaotus ja minimaalsed protsendimäärad. Rahaeraldiste jaotuse kehtestamine alusaktis tugevdab Euroopa Parlamendi läbirääkimispositsiooni tulevaste delegeeritud õigusaktide lisamiseks.

  Kompromisslahenduse leidmise nimel nõustus Euroopa Parlament finantssätteid käsitleva deklaratsiooniga.

  III. Kokkuvõte

  Parlamendi delegatsioon otsustas pidada läbirääkimisi nelja seadusandliku dokumendi üle ühe paketi raames. See lähenemine parandas suuresti olukorda. Lepitusmenetluse lõpuks saavutatud üldine pakett parandab parlamendi positsiooni delegeeritud aktide lisamise suhtes tulevastesse õigusaktidesse. Kompromisslahenduse leidmise nimel soovitab delegatsioon paketina käsitlemist jätkata ning soovitab parlamendil ühise teksti kolmandal lugemisel heaks kiita.

  • [1]  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1934/2006, millega luuakse rahastamisvahend koostööks tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikide ja territooriumitega, 2009/0059(COD).
  • [2]  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend, 2010/0059(COD).

  MENETLUS  

  Pealkiri

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1934/2006, millega luuakse rahastamisvahend koostööks tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikide ja territooriumitega

  Viited

  PE-CONS 00056/2011 – C7‑0376/2011– 2009/0059(COD)

  Delegatsiooni juht: asepresident

  Alejo Vidal-Quadras

  Vastutav komisjon

    esimees

  INTAVital Moreira

   

  Raportöör(id)

  Helmut Scholz

   

  1. lugemisel läbivaadatud õigusakti eelnõu

  KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009

  EP 1. lugemise kuupäev – P number

  21.10.2010

  P7_TA(2010)0381

  Komisjoni muudetud ettepanek

   

  Nõukogu 1. lugemise seisukoht

    istungil teada andmise kuupäev

  16440/1/2010 – C7‑0425/2010

  16.12.2010

   

  Komisjoni seisukoht(Euroopa Liidu toimimise lepingu art 294 lg 6)

   

  KOM(2010)0786

  EP 2. lugemise kuupäev – P number

  3.2.2011

  P7_TA(2011)0033

  Komisjoni arvamus(Euroopa Liidu toimimise lepingu art 294 lg 7 punkt c)

   

  KOM(2011)0167

  Nõukogu 2. lugemise teksti kättesaamise kuupäev

  23.3.2011

  EP muudatusettepanekutega mittenõustumist käsitleva nõukogu kirja kuupäev

  19.7.2011

  Lepituskomitee koosolekud

  6.9.2011

   

   

   

  EP delegatsiooni hääletuse kuupäev

  25.10.2011

  Hääletuse tulemused

  +:

  –:

  0:

  17

  6

  3

  Kohal olnud liikmed

  Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

  Kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Christofer Fjellner, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

  Kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

  Leonidas Donskis

  Lepituskomitees kokkuleppe saavutamise kuupäev

   

  Kokkulepe kirjavahetuse teel

  24.10.2011

  26.10.2011

  Kuupäev, mil kaasesimehed kinnitasid ühise teksti heakskiitmise ning edastasid selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule

  31.10.2011

  Esitamise kuupäev

  24.11.2011

  Märkused(andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

   

  ...

  TÄHTAEGADE PIKENDAMINE

  Nõukogu 2. lugemise tähtaeg

  23.7.2011

  Komitee kokkukutsumise tähtaeg

    Taotlev institutsioon – kuupäev

  13.9.2011Nõukogu – 24.8.2011

   

  Komitee töö tähtaeg

    Taotlev institutsioon – kuupäev

  1.11.2011Nõukogu – 6.10.2011

   

  Akti vastuvõtmise tähtaeg

    Taotlev institutsioon – kuupäev