Eljárás : 2009/0059(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0401/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0401/2011

Viták :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Szavazatok :

PV 01/12/2011 - 6.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0533

JELENTÉS     ***III
PDF 166kWORD 110k
24.11.2011
PE 474.027v03-00 A7-0401/2011

az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetéről

(PE-CONS 00056/2011 – C7‑0376/2011 – 2009/0059(COD))

Az egyeztetőbizottsághoz delegált európai parlamenti küldöttség

A küldöttség elnöke: Alejo Vidal-Quadras

Előadó: Helmut Scholz

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetéről

(PE-CONS 00056/2011 – C7‑0376/2011 – 2009/0059(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: harmadik olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetre és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottságvonatkozó nyilatkozataira (PE-CONS 00056/2011 – C7‑0376/2011),

–   tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2009)0197) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(1),

–   tekintettel a második olvasat során a Tanács első olvasatbeli álláspontjával(2) kapcsolatban kialakított álláspontjára(3),

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlament által a Tanács első olvasatbeli álláspontjához fűzött módosításokról szóló véleményére (COM(2011)0167),

–   tekintettel a Tanács második olvasatban elfogadott álláspontjára,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (13) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére,

–   tekintettel az egyeztetőbizottsághoz delegált küldöttségének jelentésére (A7-0401/2011),

1.  jóváhagyja a közös jogszabálytervezetet;

2.  megerősíti az Európai Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy – miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak – írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozataival együtt;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa e jogalkotási állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

Elfogadott szövegek, 2010.10.21., P7_TA(2010)0381.

(2)

HL C 7. E, 2011.1.12., 1. o.

(3)

Elfogadott szövegek, 2011.2.3. P7_TA(2011)0033.


INDOKOLÁS

Előzmények

A Bizottság 2009. április 21-én fogadta el az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1394/2006/EK rendelet (ICI-rendelet) módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslatát. A Bizottság a javaslatot a külső fellépésekre vonatkozó pénzügyi eszközök félidős értékelésének részeként nyújtotta be. A fő cél az ICI-rendelet hatáskörének kiterjesztése, hogy az magában foglalja a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközéről (DCI) szóló 2006. december 18-i 1905/2006/EK rendelet által érintett fejlődő országokkal folytatott együttműködést is az Ázsiában, Közép-Ázsiában és Latin-Amerikában lévő fejlődő országokkal, valamint Irakkal, Iránnal, Jemennel és Dél-Afrikával folytatott földrajzi együttműködés vonatkozásában. A módosított ICI-rendelet megfelelő jogi alapot szolgáltatna olyan (finanszírozási) tevékenységekhez, amelyek nem teljesítik a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága (DAC/OECD) által meghatározott hivatalos fejlesztési támogatás kritériumait, ezért ki vannak zárva a DCI-rendelet hatálya alól.

A módosított ICI-rendelet tovább mélyítené az Európai Uniónak a fejlődő országokkal és a világgazdaságban jelentős partnerországokkal, így például Kínával, Brazíliával és Mexikóval, valamint az olyan régiókkal, mint Közép-Ázsiával és a Közel-Kelettel, Ázsiával, Latin-Amerikával, továbbá Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatait. A 2010–2013-as időszakra a referenciaösszeg 176 millió euróval nő.

I. Az egyeztetés előtti jogalkotási eljárás (első és második olvasat)

Az Európai Parlament a dokumentum első olvasatát 2010. október 21-én fogadta el. Javasolta a Parlament nagyobb mértékű bevonását a programozásba, az értékelésbe és a többéves együttműködési programokkal kapcsolatos jelentéstételbe, továbbá egyes helyeken módosította az iparosodott országokkal való együttműködés eszközének finanszírozását.

A Tanács 2010. december 10-én fogadta el az első olvasat során kialakított álláspontját. Sok módosítást elfogadott, de nem fogadta el az Európai Parlament azon kérését, amely a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárás alkalmazását kérte a többéves együttműködési programok (többéves stratégiai dokumentumok) elfogadása tekintetében, amelyek a Tanács véleménye szerint jogilag nem kötelező erejű eszközök, ezért végrehajtási intézkedésként kell elfogadni őket. Nem fogadta el a finanszírozásról szóló 16. cikkre vonatkozó módosítást sem (a Tanács úgy érvelt, hogy erről a költségvetési hatóság két ágának – a Tanácsnak és az EP-nek – kell döntenie az éves költségvetési eljárás keretében).

A Parlament a dokumentum második olvasatát 2011. február 3-án fogadta el (megerősítve az első olvasatbeli álláspontot).

A Tanács második olvasatát 2011. július 19-én fogadta el.

II. Egyeztetés

A február 3-i második olvasatbeli szavazást követően és az egyeztetés mihamarabbi lezárására irányuló politikai szándékra tekintettel az egyeztetőbizottsághoz delegált parlamenti küldöttség 2011. február 15-én Strasbourgban megtartotta alakuló ülését. Az EP küldöttsége úgy határozott, hogy a szóban forgó négy dossziét (DCI, DCI/BAM (a banánra vonatkozó kísérő intézkedések), ICI+ és EIDHR (az emberi jogok európai eszköze)) egy csomagként tárgyalja. A DCI és az EIDHR félidős értékelésével kapcsolatosan megállapodás született arról, hogy azok változatlanok maradnak, ugyanis 2013-ig nincsenek előirányozva új stratégiai dokumentumok. Ezért a további tárgyalások az ICI+(1) (egy lezáratlan stratégiai dokumentum) és a DCI/BAM(2) (10 lezáratlan stratégiai dokumentum) dossziékra irányultak.

Eljárás

A 8 háromoldalú megbeszélésre március 30-án, május 11-én, május 25-én, június 22-én, július 5-én, szeptember 6-án (az egyeztetőbizottság első ülése), szeptember 27-én és október 19-én került sor. A Parlament küldöttségének hét ülésére február 15-én, május 12-én, július 5-én, szeptember 6-án, szeptember 20-án, október 11-én és október 25-én került sor. Politikai megállapodás 2011. október 31-én született.

Tartalom

Az Európai Parlament és a Tanács megállapodtak, hogy a kulcsfontosságú döntéseket (célkitűzések, prioritások, a pénzeszközök tájékoztató jellegű elosztása és várható eredmények) együttdöntési eljárás keretében hozzák meg. A szeptember 27-i háromoldalú megbeszélésen ideiglenes megállapodás született a javasolt kompromisszumos csomagról (ICI+, DCI/BAM, valamint az Európai Parlament és a Tanács közös nyilatkozata a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jövőbeli alkalmazásáról). Ezt a csomagot a Coreper 2011. szeptember 29-én jóváhagyta. Az Európai Parlament küldöttsége október 11-i ülésén azonban úgy határozott, hogy a tárgyalásokat folytatni kell, különösen a DCI/BAM dosszié ügyében. Ezért újabb háromoldalú megbeszélésre került sor október 19-én, amelyen a Tanács fenntartotta a szeptember 27-i háromoldalú megbeszélésen született ideiglenes megállapodást megállapodás. Megállapodtak abban, hogy az ideiglenes megállapodást zárószavazásra ismét a Parlament küldöttsége elé terjesztik. Az EP küldöttsége október 25-i ülésén elfogadta a megállapodást.

Az egyeztetés levélváltás formájában zárult le (2011. október 24. és 26.).

Az egyeztetés átfogó eredménye pozitív. Megállapodás született arról, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fontos stratégiai döntéseket együttdöntési eljárás keretében együttesen hozza meg.

Az Európai Parlament és a Tanács közös nyilatkozatot fogadott el a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a jövőbeli finanszírozási eszközökben való használatáról, ami erősíti az EP tárgyalási pozícióját a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az új eszközökbe történő bevonása vonatkozásában.

Az ICI+ eszközről (az iparosodott országokkal való együttműködés eszköze)

Az elért megállapodás lehetővé teszi, hogy az Európai Unió a hivatalos fejlesztési támogatáson túl elmélyítse kapcsolatait főbb világkereskedelmi partnereivel, akik egyben fejlődő országok is (mint India, Brazília és Kína).

Az Európai Parlament ragaszkodott az alapok számára kiemelt területenként (nyilvános diplomácia és tájékoztatás, a gazdasági partnerségek és az üzleti együttműködés előmozdítása, személyes kapcsolatok) juttatandó pénzügyi támogatásról szóló, minimális százalékarányokat tartalmazó melléklethez. E pénzügyi juttatásoknak az alap-jogiaktusban való meghatározása erősíti az Európai Parlament tárgyalási pozícióját a jövőbeli, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vonatkozásában.

A kompromisszum szellemében az Európai Parlament elfogadta a pénzügyi rendelkezésekről szóló nyilatkozatot.

III. Következtetés

Az EP-küldöttség úgy döntött, hogy a négy jogalkotási dossziét egy csomagként tárgyalja. Ez a megközelítés jelentős eredményekhez vezetett. Az egyeztetés végére elkészült átfogó csomag javítja a Parlament felhatalmazáson alapuló aktusokkal kapcsolatos pozícióját a későbbi eszközök esetében. A megegyezés szellemében a küldöttség a csomag alapú megközelítés fenntartását ajánlja, és javasolja, hogy a Parlament a harmadik olvasat során hagyja jóvá a közös szöveget.

(1)

Az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat, 2009/0059(COD).

(2)

A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat, 2010/0059(COD).


ELJÁRÁS

Cím

Az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet

Hivatkozások

PE-CONS 00056/2011 – C7‑0376/2011– 2009/0059(COD)

Küldöttség elnöke: alelnök

Alejo Vidal-Quadras

Illetékes bizottság

  elnök

INTAVital Moreira

 

Előadó(k)

Helmut Scholz

 

Első olvasatban megvizsgált tervezet

COM(2009)0197 – C7‑0101/2009

Az EP 1. olvasatának dátuma – P-szám

21.10.2010

P7_TA(2010)0381

A Bizottság módosított javaslata

 

A Tanács 1. olvasatbeli álláspontja

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

16440/1/2010 – C7‑0425/2010

16.12.2010

 

A Bizottság álláspontja(az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése)

 

COM(2010)0786

Az Európai Parlament 2. olvasatának dátuma – P-szám

3.2.2011

P7_TA(2011)0033

A Bizottság véleménye(az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (7) bekezdésének c) pontja)

 

COM(2011)0167

A második olvasat Tanácshoz történő beérkezésének dátuma

23.3.2011

A Tanácsnak az Európai Parlament módosító javaslatait elutasító levelének dátuma

19.7.2011

Az egyeztetőbizottság ülései

6.9.2011

 

 

 

Az európai parlamenti küldöttség szavazásának dátuma

25.10.2011

A szavazás eredménye

+:

–:

0:

17

6

3

Jelenlévő képviselők

Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

Jelen lévő póttag(ok)

Christofer Fjellner, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

Jelen lévő póttag(ok) (az eljárási szabályzat 187. cikkének (2) bekezdése)

Leonidas Donskis

Az egyeztetőbizottsági megállapodás dátuma

 

Megállapodás levélváltás útján

24.10.2011

26.10.2011

A közös szövegtervezet jóváhagyása elnökök által történő megállapításának, valamint a tervezet Európai Parlamenthez és Tanácshoz történő továbbításának dátuma

31.10.2011

A benyújtás dátuma

24.11.2011

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

HATÁRIDŐK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Határidő meghosszabbítása a Tanács második olvasatára

23.7.2011

Határidő meghosszabbítása a bizottság összehívására

  A határidő meghosszabbítását kérő intézmény – dátum

13.9.2011

Tanács– 24.08.2011

A bizottsági munka határideje

  A határidő meghosszabbítását kérő intézmény – dátum

01.11.2011

Tanács– 6.10.2011

A jogalkotási aktus megalkotásának határideje

  A határidő meghosszabbítását kérő intézmény – dátum

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat