Procedură : 2009/0059(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0401/2011

Texte depuse :

A7-0401/2011

Dezbateri :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Voturi :

PV 01/12/2011 - 6.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0533

RAPORT     ***III
PDF 167kWORD 121k
24.11.2011
PE 474.027v01-00 A7-0401/2011

referitor la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentul (CE) nr. 1934/2006 privind stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate

(PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011– 2009/0059(COD))

Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere

Președintele delegației: Alejo Vidal-Quadras

Raportor: Helmut Scholz

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentul (CE) nr. 1934/2006 privind stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate

(PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011 – 2009/0059(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a treia lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere și declarațiile Parlamentului, Consiliului și Comisiei referitoare la acesta (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0197),

–   având în vedere poziția sa în a doua lectură(2) referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului(3),

–   având în vedere avizul Comisiei cu privire la modificările aduse de Parlamentul European la poziția Consiliului în primă lectură (COM(2011)0167),

–   având în vedere poziția Consiliului în a doua lectură,

–   având în vedere articolul 294 alineatul (13) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 69 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul delegației sale din cadrul comitetului de conciliere (A7-0401/2011),

1.  aprobă proiectul comun;

2.  confirmă declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa, împreună cu declarațiile Parlamentului, Consiliului și Comisiei în această privință, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție legislativă Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor naționale.

(1)

Texte adoptate, 21.10.2010, P6_TA(2010)0381.

(2)

Texte adoptate, 3.2.2011, P6_TA(2011)0033.

(3)

JO C 7 E, 12.1.2011, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

La 21 aprilie 2009, Comisia a adoptat propunerea sa de regulament de modificare a Regulamentului 1394/2006 privind stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate (Regulamentul ITI). Propunerea a fost prezentată ca parte a evaluării la jumătatea perioadei a instrumentelor financiare externe. Principalul obiectiv este extinderea domeniului de aplicare al Regulamentului ITI pentru a include cooperarea cu țările în curs de dezvoltare care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 din 18 decembrie 2006, Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) pentru cooperarea geografică cu statele din Asia, Asia Centrală și America Latină, precum și cu Irak, Iran, Yemen și Africa de Sud. Regulamentul ITI modificat ar urma să furnizeze un temei juridic adecvat pentru finanțarea activităților care nu îndeplinesc criteriile pentru asistența oficială pentru dezvoltare (AOD), criterii stabilite de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare (CAD/ OCDE) și care, din acest motiv, sunt excluse din Regulamentul ICD.

Regulamentul ITI ar urma să continue la consolidarea relațiilor Uniunii Europene cu țările care sunt și țări în curs de dezvoltare și actori majori în economia mondială, cum ar fi China, Brazilia, Mexic și cu regiuni precum Asia Centrală și Orientul Mijlociu, Asia, America Latină, precum și Africa de Sud. Cuantumul de referință care se adaugă este de 176 de milioane de euro pentru perioada 2010-2013.

I. Procedura legislativă înainte de conciliere (prima și a doua lectură)

Parlamentul European a adoptat poziția sa în prima lectură la 21 octombrie 2010. Parlamentul European a propus o mai mare implicare a Parlamentului în programarea, evaluarea și raportarea programelor de cooperare multianuală și a introdus unele amendamente la finanțarea instrumentului ITI.

Consiliul a adoptat poziția sa în primă lectură la 10 decembrie 2010. Multe dintre amendamente au fost acceptate, dar Consiliul nu a acceptat cererea Parlamentului European privind procedura referitoare la actele delegate pentru adoptarea programelor de cooperare multianuală (documente multianuale de strategie) ca fiind, în opinia Consiliului, acte fără caracter obligatoriu din punct de vedere juridic și care, prin urmare, ar trebui adoptate ca măsuri de punere în aplicare. Consiliul nu a acceptat nici amendamentele la articolul 16 privind finanțarea, argumentând că acest aspect ar trebui decis de către cele două componente ale autorității bugetare (PE și Consiliu) în cadrul procedurii bugetare anuale.

Parlamentul și-a adoptat poziția în a doua lectură la 3 februarie 2011 (confirmându-și poziția din prima lectură).

Consiliul și-a adoptat poziția în a doua lectură la 19 iulie 2011.

II. Concilierea

În urma votului din 3 februarie privind poziția sa în a doua lectură și având în vedere voința politică de a încheia procedura de conciliere cât mai curând cu putință, la 15 februarie 2011 a avut loc, la Strasbourg, reuniunea de constituire a delegației PE la Comitetul de conciliere. Delegația PE a decis să negocieze cele patru dosare (ICD, ICD/Măsuri de însoțire pentru sectorul bananelor, ITI+ și IEDDO) în cadrul unui singur pachet. Cu ocazia revizuirii la jumătatea perioadei a ICD și IEDDO, s-a convenit ca aceste instrumente să rămână neschimbate, deoarece până în 2013 nu este prevăzut niciun alt document de strategie. Negocierile au continuat, așadar, cu privire la dosarul ITI+(1) (a rămas un singur document de strategie) și cu privire la dosarul ICD/Măsuri de însoțire pentru sectorul bananelor(2) (au rămas 10 documente de strategie).

Procedura

Au avut loc opt triloguri: la 30 martie, la 11 mai, la 25 mai, la 22 iunie, la 5 iulie, la 6 septembrie (prima reuniune a Comitetului de conciliere), la 27 septembrie și la 19 octombrie. Delegația Parlamentului s-a reunit de șapte ori: la 15 februarie, la 12 mai, la 5 iulie, la 6 septembrie, la 20 septembrie, la 11 octombrie și la 25 octombrie. S-a ajuns la un acord politic la 31 octombrie 2011.

Conținutul

Parlamentul European și Consiliul au convenit să adopte deciziile principale (obiectivele, prioritățile, alocările financiare orientative și rezultatele preconizate) prin procedura de codecizie. În cadrul trilogului din 27 septembrie s-a ajuns la un acord provizoriu cu privire la un pachet propus de măsuri de compromis (referitor la ITI+, la ICD/Măsuri de însoțire pentru sectorul bananelor și la o declarație comună a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la utilizarea actelor delegate în viitor). Acest pachet a fost aprobat de Coreper la 29 septembrie 2011. Delegația Parlamentului European a decis însă, în cadrul reuniunii sale din 11 octombrie, că negocierile ar trebui continuate, în special în ceea ce privește dosarul ICD/Măsuri de însoțire pentru sectorul bananelor. Prin urmare, la 19 octombrie a avut loc un nou trilog, în cadrul căruia Consiliul a confirmat acordul provizoriu încheiat în cadrul trilogului din 27 septembrie. S-a convenit ca acordul provizoriu să fie prezentat din nou delegației Parlamentului pentru votul final. Delegația PE a adoptat acordul în cadrul reuniunii sale din 25 octombrie.

Procedura de conciliere a fost încheiată printr-un schimb de scrisori (din 24 și 26 octombrie 2011).

Rezultatul global al concilierii este pozitiv. S-a convenit ca Parlamentul European și Consiliul să ia împreună deciziile strategice importante prin codecizie.

De asemenea, s-a convenit asupra unei declarații comune a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la utilizarea actelor delegate în domeniul relațiilor externe pentru viitoarele instrumente financiare, ceea ce consolidează poziția Parlamentului în negocierea includerii actelor delegate în noile instrumente.

Instrumentul ITI+

Acordul la care s-a ajuns permite Uniunii Europene să intensifice și alte activități în afara asistenței oficiale pentru dezvoltare cu țările care sunt și țări în curs de dezvoltare și actori majori în economia mondială (cum ar fi India, Brazilia și China).

Parlamentul European a insistat pe întocmirea unei Anexe cu alocarea financiară a fondurilor pe domeniu de prioritate (diplomație publică și acțiuni de sensibilizare, promovarea parteneriatelor economice și cooperarea în afaceri, relații interpersonale), care să includă procente minime. Menționarea acestor credite financiare în actul de bază consolidează poziția de negociere a Parlamentului European pentru viitoare acte delegate.

Din dorința de a se ajunge la un compromis, Parlamentul European a acceptat o Declarație privind dispozițiile financiare.

III. Concluzie

Delegația PE a decis să negocieze cele patru dosare legislative în cadrul unui singur pachet. Această abordare a permis îmbunătățiri considerabile. Pachetul global convenit la încheierea procedurii de conciliere va îmbunătăți poziția Parlamentului în ceea ce privește actele delegate în cadrul instrumentelor viitoare. Din dorința de a se ajunge la un compromis, delegația recomandă să se mențină abordarea bazată pe un pachet de măsuri și recomandă Parlamentului să aprobe în a treia lectură proiectul comun.

(1)

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1934/2006 al Consiliului privind stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate [2009/0059 (COD)].

(2)

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare [2010/0059(COD)].


PROCEDURĂ

Titlu

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1934/2006 al Consiliului privind stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate

Referințe

PE-CONS 00056/2011 – C7‑0376/2011– 2009/0059(COD)

Președintele/Președinta delegației: vice-președinte(ă):

Alejo Vidal-Quadras

Comisie competentă în fond

  Președinte(ă)

INTA

Vital Moreira

Raportor(i)

Helmut Scholz

 

Proiectul de act examinat în primă lectură

COM(2009)0197 – C7‑0101/2009

Data primei lecturi a PE - Numărul P

21.10.2010

P7_TA(2010)0381

Propunerea modificată a Comisiei

 

Poziția în primă lectură a Consiliului

  Data anunțului în plen

16440/1/2010 – C7‑0425/2010

16.12.2010

 

Poziția Comisiei

(articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene)

COM(2010)0786

Data celei de-a doua lecturi a PE - Numărul P

3.2.2011

P7_TA(2011)0033

Avizul Comisiei

(articolul 294 alineatul (7) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene)

COM(2011)0167

Data primirii celei de-a doua lecturi de către Consiliu

23.3.2011

Data scrisorii Consiliului referitoare la neaprobarea amendamentelor PE

19.7.2011

Reuniunile Comitetului de conciliere

6.9.2011

 

 

 

Data votului delegației PE

25.10.2011

Rezultatul votului

+:

–:

0:

17

6

3

Membri titulari prezenți

Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

Membri supleanți prezenți

Christofer Fjellner, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți

Leonidas Donskis

Data acordului în Comitetul de conciliere

 

Acord prin schimb de scrisori

24.10.2011

26.10.2011

Data constatării de către copreședinți a aprobării proiectului comun și transmiterea acestuia la PE și la Consiliu

31.10.2011

Data depunerii

24.11.2011

Observații (date disponibile într-o singură limbă)

...

PROROGĂRI DE TERMENE

Termenul pentru a doua lectură a Consiliului

23.7.2011

Termenul pentru convocarea Comitetului

  Instituția solicitantă - data

13.9.2011Consiliul – 24.08.2011

 

Termenul de lucru în cadrul Comitetului

  Instituția solicitantă - data

01.11.2011Consiliul – 6.10.2011

 

Termenul de adoptare a actului

  Instituția solicitantă - data

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate