Postopek : 2009/0059(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0401/2011

Predložena besedila :

A7-0401/2011

Razprave :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Glasovanja :

PV 01/12/2011 - 6.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0533

POROČILO     ***III
PDF 160kWORD 115k
24. 11. 2011
PE 474.027v03-00 A7-0401/2011

o skupnem besedilu, ki ga je odobril spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom

(PE-CONS 00056/2011 – C7‑0376/2011 – 2009/0059(COD))

Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru

Predsednik delegacije: Alejo Vidal-Quadras

Poročevalec: Helmut Scholz

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem besedilu, ki ga je odobril spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom

(PE-CONS 00056/2011 – C7‑0376/2011 – 2009/0059(COD))

(Redni zakonodajni postopek: tretja obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je odobril spravni odbor, in zadevnih izjav Parlamenta, Sveta in Komisije (PE–CONS 00056/2011 – C7–0376/2011),

–   ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(1) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2009)0197),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz druge obravnave(2) o stališču Sveta iz prve obravnave,

–   ob upoštevanju mnenja Komisije o spremembah Evropskega parlamenta k stališču Sveta s prve obravnave (KOM(2011)0167),

–   ob upoštevanju stališča Sveta iz druge obravnave,

–   ob upoštevanju člena 294(13) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 69 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila delegacije Evropskega parlamenta v spravnem odboru (A7-0401/2011),

1.  odobri skupno besedilo;

2.  potrjuje skupno izjavo Parlamenta in Sveta, priloženo k tej resoluciji;

3.  je seznanjen z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj s predsednikom Sveta podpiše akt v skladu s členom 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

5.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj po tem, ko bo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in po dogovoru z generalnim sekretarjem Sveta, skupaj z izjavami Parlamenta, Sveta in Komisije, uredi objavo v Uradnem listu Evropske unije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to zakonodajno resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1)

Sprejeta besedila z dne 21. oktobra 2010, P7_TA(2010)0381.

(2)

Sprejeta besedila z dne 3. februarja 2011, P7_TA(2011)0033.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Komisija je svoj predlog uredbe o spremembi Uredbe št. 1394/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom (uredba ICI) sprejela 21. aprila 2009. Predlog je bil predložen kot del vmesnega pregleda zunanjih instrumentov za financiranje. Glavni cilj je razširiti področje uporabe uredbe ICI, da bi tako vključili tudi sodelovanje z državami v razvoju, ki jih zajema Uredba (ES) št. 1905/2006 z dne 18. decembra 2006, instrument za razvojno sodelovanje (DCI) za geografsko sodelovanje z državami v Aziji, osrednji Aziji in Latinski Ameriki ter z Irakom, Iranom, Jemnom in Južno Afriko. Spremenjena uredba ICI bo ponudila primerno pravno podlago za (financiranje) dejavnosti, ki ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč, ki jih določi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD/DAC), in so zaradi tega izključene iz uredbe o instrumentu za razvojno sodelovanje.

Spremenjena uredba ICI bi dodatno poglobila odnose Evropske unije z državami, ki so hkrati države v razvoju in pomembni partnerji v svetovnem gospodarstvu, kot Kitajska, Brazilija in Mehika, in v regijah, kot so osrednja Azija, Bližnji vzhod, Azija, Latinska Amerika ter južna Afrika. Referenčni znesek, ki se doda za obdobje 2010–2013, znaša 176 milijonov EUR.

I. Zakonodajni postopek pred spravnim postopkom (prva in druga obravnava)

Evropski parlament je 21. oktobra 2010 sprejel mnenje v prvi obravnavi. Predlagal je izboljšanje svojega sodelovanja pri načrtovanju, ocenjevanju in poročanju o večletnih programih sodelovanja in predložil nekaj predlogov sprememb glede financiranja instrumenta ICI.

Svet je sprejel stališče v prvi obravnavi 10. decembra 2010. Sprejel je veliko predlogov sprememb, ni pa potrdil zahteve Evropskega parlamenta za delegirane akte za sprejetje večletnih programov sodelovanja (večletni strateški dokumenti), saj po mnenju Sveta niso pravno zavezujoči akti in bi jih bilo treba zato sprejeti kot izvedbene ukrepe. Svet prav tako ni sprejel predlogov sprememb glede člena 16 o financiranju (trdil je, da morata o tem odločiti oba proračunska organa (Evropski parlament in Svet) v okviru letnega proračunskega postopka).

Parlament je končal drugo obravnavo 3. februarja 2011 (pri čemer je potrdil stališče iz prve obravnave).

Svet je končal drugo obravnavo 19. julija 2011.

II. Spravni postopek

Po glasovanju v drugi obravnavi 3. februarja in glede na politično željo za čimprejšnjo zaključitev spravnega postopka je ustanovna seja delegacije Evropskega parlamenta pri spravnem odboru potekala 15. februarja 2011 v Strasbourgu. Delegacija Evropskega parlamenta je odločila, da se bo pogajala o štirih aktih, ki se obravnavajo kot sveženj (instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI), instrument za financiranje razvojnega sodelovanja/spremljevalni ukrepi za banane (DCI/BAM), ICI+ in evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR)). Glede vmesnega pregleda DCI in EIDHR je bilo sklenjeno, da ostaneta nespremenjena, saj se do leta 2013 ne predvideva novih strateških dokumentov. Pogajanja pa so se nadaljevala o aktu ICI+(1) (ostaja še en strateški dokument) in aktu DCI/BAM(2) (ostaja še deset strateških dokumentov).

Postopek

Osem tristranskih pogovorov je potekalo 30. marca, 11. maja, 25. maja, 22. junija, 5. julija, 6. septembra (prva seja spravnega odbora), 27. septembra in 19. oktobra. Sedem sej parlamentarne delegacije je potekalo 15. februarja, 12. maja, 5. julija, 6. septembra, 20. septembra, 11. oktobra in 25. oktobra. Politični sporazum je bil dosežen 31. oktobra 2011.

Vsebina

Evropski parlament in Svet sta se dogovorila o določitvi osrednjih odločitev (cilji, prednostne naloge, okvirna finančna sredstva in pričakovani rezultati) v postopku soodločanja. Na tristranskem pogovoru 27. septembra je bil dosežen začasni sporazum glede predlaganega kompromisnega svežnja (ICI+, DCI/BAM in skupni izjavi Evropskega parlamenta in Sveta o prihodnji uporabi delegiranih aktov). Ta sveženj je Coreper podprl 29. septembra 2011. Delegacija Evropskega parlamenta je na seji 11. oktobra sklenila, da je treba pogajanja nadaljevati, zlasti glede dokumenta DCI/BAM. Tako je 19. oktobra potekalo še eno tristransko srečanje, na katerem je Sveto ohranil začasni sporazum, ki je bil dosežen na tristranskem srečanju 27. septembra. Dogovorjeno je bilo, da se začasni sporazum ponovno posreduje delegaciji Parlamenta v končno glasovanje. Delegacija Evropskega parlamenta je sporazum sprejela na seji 25. oktobra.

Spravni postopek se je končal z izmenjavo pisem (24. in 26. oktober 2011).

Celotni izid spravnega postopka je pozitiven. Sprejet je bil dogovor, da Evropski parlament in Svet o pomembnih strateških odločitvah odločata skupaj, in sicer s postopkom soodločanja.

Poleg tega je bil sprejet dogovor o skupni izjavi Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi delegiranih aktov na področju zunanjih odnosov za prihodnje finančne instrumente, kar krepi pogajalsko stališče Evropskega parlamenta glede vključevanja delegiranih aktov v nove instrumente.

O instrumentu ICI+

Doseženi sporazum Evropski uniji omogoča, da v državah, ki so hkrati države v razvoju in najpomembnejše partnerice v svetovnem gospodarstvu (kot so Indija, Brazilija in Kitajska), poleg uradne razvojne pomoči poglobi tudi druge dejavnosti.

Evropski parlament je vztrajal pri prilogi, ki vsebuje porazdelitev finančnih sredstev po prednostnih področjih (javna diplomacija in učinek, spodbujanje gospodarskega partnerstva in poslovnega sodelovanja, povezave med ljudmi) z minimalnimi odstotki. Z določitvijo teh finančnih sredstev v temeljnih akti se je pogajalsko stališče Evropskega parlamenta za prihodnje delegirane akte okrepilo.

V duhu kompromisa je Evropski parlament sprejel izjavo o finančnih določbah.

III. Sklep

Delegacija Evropskega parlamenta se je sklenila pogajati o štirih zakonodajnih aktih v svežnju. Ta pristop je privedel k znatnim izboljšavam. Sveženj, ki je bil sprejet ob koncu spravnega postopka, bo izboljšal stališče Parlamenta o delegiranih aktih v prihodnjih instrumentih. V duhu kompromisa delegacija priporoča, da se ohrani pristop svežnja in da Parlament v tretji obravnavi sprejme skupno besedilo.

(1)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom, 2009/0059 (COD).

(2)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, 2010/0059 (COD).


POSTOPEK

Naziv

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom

Referenčni dokument

PE-CONS 00056/2011 – C7‑0376/2011– 2009/0059(COD)

Predsednik delegacije: podpredsednik

Alejo Vidal-Quadras

Pristojni odbor

  predsednica

Odbor INTAVital Moreira

 

Poročevalec/-ka

Helmut Scholz

 

Osnutek akta v prvi obravnavi

KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009

Datum prve obravnave – številka P

21. 10. 2010

P7_TA(2010)0381

Spremenjeni predlog Komisije

 

Stališče Sveta v prvi obravnavi

  Datum razglasitve na zasedanju

16440/1/2010 – C7‑0425/2010

16. 12. 2010

 

Stališče Komisije(Člen 294(6), Pogodba o delovanju Evropske unije)

 

KOM(2010)0786

Datum druge obravnave – številka P

3. 2. 2011

P7_TA(2011)0033

Mnenje Komisije(Člen 294(7), Pogodba o delovanju Evropske unije)

 

KOM(2011)0167

Datum, ko je Svet prejel drugo obravnavo

23. 3. 2011

Datum pisma Sveta, v katerem sporoča nestrinjanje s predlogi sprememb Parlamenta

19. 7. 2011

Sestanki spravnega odbora

6. 9. 2011

 

 

 

Datum glasovanja parlamentarne delegacije

25. 10. 2011

Rezultat glasovanja komisije

+:

–:

0:

17

6

3

Navzoči poslanci

Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

Navzoči namestniki

Christofer Fjellner, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri glasovanju

Leonidas Donskis

Datum soglasja v spravnem odboru

 

Sporazum v obliki izmenjave pisem

24. 10. 2011

26. 10. 2011

Datum, ko so sopredsedujoči ugotovili, da je skupno besedilo sprejeto, in ga posredovali Parlamentu in Svetu

31. 10. 2011

Datum predložitve

24. 11. 2011

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

 

...

PODALJŠANJE ROKOV

Rok za drugo obravnavo Sveta

23. 7. 2011

Rok za sklic odbora

  Zahtevo vložil – datum:

13. 9. 2011Svet – 24. 8. 2011

 

Rok za delo v odboru

  Zahtevo vložil – datum:

1. 11. 2011Svet – 6. 10. 2011

 

Rok za sprejem akta

  Zahtevo vložil – datum:

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov