Menettely : 2010/0059(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0403/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0403/2011

Keskustelut :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Äänestykset :

PV 01/12/2011 - 6.13
CRE 01/12/2011 - 6.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0532

MIETINTÖ     ***III
PDF 146kWORD 95k
24.11.2011
PE 474.030v03-00 A7-0403/2011

sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta

(PE-CONS 00059/2011 – C7‑0379/2011 – 2010/0059(COD))

Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta

Valtuuskunnan puheenjohtaja: Alejo Vidal-Quadras

Esittelijä: Charles Goerens

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta

(PE-CONS 00059/2011 – C7‑0379/2011 – 2010/0059(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: kolmas käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon sovittelukomitean hyväksymän yhteisen tekstin ja siihen liittyvät parlamentin, neuvoston ja komission lausumat (PE-CONS 00059/2011 – C7‑0379/2011),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0102),

–   ottaa huomioon toisessa käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta(3),

–   ottaa huomioon komission lausunnon parlamentin tarkistuksista neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantaan (KOM(2011)0179),

–   ottaa huomioon neuvoston toisen käsittelyn kannan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 13 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan,

–   ottaa huomioon sovittelukomiteavaltuuskunnan mietinnön (A7-0403/2011),

1.  hyväksyy yhteisen tekstin;

2.  ilmaisee olevansa valmis hyväksymään kompromissipaketin kompromissihengessä, koska nykyiset välineet eivät ole enää kauan voimassa; pitää valitettavana, ettei neuvoston tinkimättömyyden vuoksi DCI/BAM-välineen sanamuotoon eikä varsinkaan parlamentin asemaan strategisissa päätöksissä, joissa lainsäätäjien yhdenvertaisuus on välttämätöntä, saatu lisäparannuksia; korostaa, että tulos ei ole ennakkotapaus vuoden 2013 jälkeistä aikaa koskevista ulkoisen toiminnan rahoitusvälineistä käytäviä tulevia neuvotteluja ajatellen; toteaa aikovansa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen perusteiden mukaisesti vaatia delegoitujen säädösten käyttöä aina, kun tehdään kyseisten välineiden rahoitusta ja suunnittelua koskevia strategisia poliittisia päätöksiä;

3.  vahvistaa tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin ja neuvoston yhteisen lausuman;

4.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

5.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

6.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen ja siihen liittyvät parlamentin, neuvoston ja komission lausumat yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän lainsäädäntöpäätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit 21.10.2010, P7_TA(2010)0382.

(2)

Hyväksytyt tekstit 3.2.2011, P7_TA(2011)0030.

(3)

EUVL C 7 E, 12.1.2011, s. 17.


PERUSTELUT

I. Sovittelu

Helmikuun 3. päivänä käydyn toisen käsittelyn äänestyksen jälkeen oli poliittista halua saada sovittelu pidettyä mahdollisimman pian. Niinpä Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunnan perustava kokous pidettiin Strasbourgissa 15. helmikuuta 2011. Parlamentin valtuuskunta päätti neuvotella neljästä asiasta (DCI, DCI/BAM, ICI+ ja EIDHR) pakettina. DCI:n ja EIDHR:n välitarkastelusta sovittiin, että näitä välineitä ei muutettaisi, koska uusia strategia-asiakirjoja ei ole odotettavissa ennen vuotta 2013. Siispä jatkettiin neuvotteluja ICI+-asiasta(1) (yksi strategia-asiakirja) ja DCI/BAM-asiasta(2) (10 strategia-asiakirjaa).

II. Menettely

Kolmikantakokouksia järjestettiin kahdeksan: 30. maaliskuuta, 11. toukokuuta, 25. toukokuuta, 22. kesäkuuta, 5. heinäkuuta, 6. syyskuuta (sovittelukomitean ensimmäinen kokous), 27. syyskuuta ja 19. lokakuuta. Parlamentin valtuuskunta on pitänyt seitsemän kokousta: 15. helmikuuta, 12. toukokuuta, 5. heinäkuuta, 6. syyskuuta, 20. syyskuuta, 11. lokakuuta ja 25. lokakuuta. Poliittinen yhteisymmärrys saavutettiin 31. lokakuuta 2011.

Parlamentin valtuuskunta hyväksyi yhteisymmärryksen kokouksessaan 25. lokakuuta (äänin 17 puolesta, 6 vastaan ja 3 tyhjää).

Sovittelu päätettiin kirjeenvaihdolla (24. ja 26. lokakuuta 2011).

III. Päätelmät

Euroopan parlamentti ilmaisee olevansa valmis hyväksymään kompromissipaketin kompromissihengessä, koska nykyiset välineet eivät ole enää kauan voimassa. Se pitää valitettavana, ettei neuvoston tinkimättömyyden vuoksi DCI/BAM-välineen sanamuotoon eikä varsinkaan parlamentin asemaan strategisissa päätöksissä, joissa lainsäätäjien yhdenvertaisuus on välttämätöntä, saatu lisäparannuksia. Parlamentti korostaa, että tulos ei ole ennakkotapaus vuoden 2013 jälkeistä aikaa koskevista ulkoisen toiminnan rahoitusvälineistä käytäviä tulevia neuvotteluja ajatellen. Se toteaa aikovansa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen perusteiden mukaisesti vaatia delegoitujen säädösten käyttöä aina, kun tehdään kyseisten välineiden rahoitusta ja suunnittelua koskevia strategisia poliittisia päätöksiä.

(1)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta, 2009/0059(COD).

(2)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta, 2010/0059(COD).


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Asetus kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta

Viiteasiakirjat

PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD)

Valtuuskunnan puheenjohtaja: varapuhemies

Alejo Vidal-Quadras

Asiasta vastaava valiokunta

  Puheenjohtaja

DEVE

Eva Joly

Esittelijä(t)

Charles Goerens

 

1. käsittelyssä tarkasteltu säädösesitys

KOM(2010)0102 – C7‑0079/2010

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

21.10.2010

P7­_TA(2010)0382

Komission muutettu ehdotus

 

Neuvoston 1. käsittelyn kanta

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

16447/1/2010 – C7‑0424/2010

16.12.2010

 

Komission kanta

(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 art. 6 kohta)

KOM(2010)0787

EP:n 2. käsittely (pvä) – P-numero

3.2.2011

P7­_TA(2011)0030

Komission lausunto

(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 art. 7 kohta c alakohta)

KOM(2011)0179

Neuvosto vastaanottanut 2. käsittelyn kannan (pvä)

23.3.2011

Neuvoston ilmoitus, ettei se hyväksy kaikkia EP:n tarkistuksia (kirjeen pvä)

19.7.2011

Sovittelukomitean kokoukset

6.9.2011

 

 

 

EP:n valtuuskunnan äänestys (pvä)

25.10.2011

Äänestyksen tulos

+:

–:

0:

+:

–:

0:

Läsnä olleet jäsenet

Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

Läsnä olleet varajäsenet

Christofer Fjellner, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

Läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Leonidas Donskis

Sopimus sovittelukomiteassa (pvä)

 

Sopimus kirjeenvaihtona (pvä)

24.10.2011

24.10.2011

Puheenjohtajat totesivat yhteisen tekstin hyväksytyksi ja toimittivat sen EP:lle ja neuvostolle (pvä)

31.10.2011

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.11.2011

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

MÄÄRÄAJAN PIDENTÄMINEN

Neuvoston 2. käsittelyn määräaika

23.7.2011

Sovittelukomitean koolle kutsumisen määräaika

  Pyynnön esittänyt toimielin – pvä

13.9.2011Neuvosto – 24.8.2011

 

Sovittelukomitealle annettu määräaika

  Pyynnön esittänyt toimielin – pvä

1.11.2011Neuvosto – 6.10.2011

 

Säädöksen hyväksymisen määräaika

  Pyynnön esittänyt toimielin – pvä

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö