Procedure : 2010/0059(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0403/2011

Ingediende teksten :

A7-0403/2011

Debatten :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Stemmingen :

PV 01/12/2011 - 6.13
CRE 01/12/2011 - 6.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0532

VERSLAG     ***III
PDF 150kWORD 87k
24.11.2011
PE 474.030v03-00 A7-0403/2011

over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking

(PE-CONS 00059/2011 – C7‑0379/2011 – 2010/0059(COD))

Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité

Voorzitter van de delegatie: Alejo Vidal-Quadras

Rapporteur: Charles Goerens

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking

(PE-CONS 00059/2011 – C7‑0379/2011 – 2010/0059(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: derde lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst (PE-CONS 00059/2011 – C7‑0379/2011),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0102),

–   gezien zijn in tweede lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het standpunt van de Raad in eerste lezing(3),

–   gezien het advies van de Commissie over de amendementen van het Parlement op het standpunt van de Raad in eerste lezing (COM(2011)0179),

–   gezien het standpunt van de Raad in tweede lezing,

–   gezien artikel 294, lid 13, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien artikel 69 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van zijn delegatie in het bemiddelingscomité (A7-0403/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke ontwerptekst;

2.  verklaart bereid te zijn om bij wijze van compromis het compromispakket te accepteren, aangezien de resterende looptijd van de huidige instrumenten vrij kort is; betreurt dat het vanwege de starre opstelling van de Raad niet mogelijk was de tekst van het DCI/BAM-instrument verder te verbeteren, met name met betrekking tot de rol van het Parlement in strategische beslissingen, ten aanzien waarvan gelijke zeggenschap tussen de medewetgevers essentieel is; onderstreept dat dit resultaat geen precedent vormt voor de toekomstige onderhandelingen over de externe financieringsinstrumenten voor de periode na 2013; verklaart dat het er overeenkomstig de criteria van artikel 290, lid 1, op aan zal dringen dat er, telkens wanneer het gaat om strategische beleidsbeslissingen over de financiering en programmering met betrekking tot deze instrumenten, gebruik wordt gemaakt van gedelegeerde handelingen;

3.  bekrachtigt de bij deze resolutie gevoegde gemeenschappelijke verklaring van het Parlement en de Raad;

4.  neemt kennis van de bij deze resolutie gevoegde verklaring van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

6.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie van het besluit, tezamen met de verklaringen van het Parlement, de Raad en de Commissie daarover, in het Publicatieblad van de Europese Unie;

7.  verzoekt zijn Voorzitter deze wetgevingsresolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

Aangenomen teksten van 21.10.2010, P7_TA(2011)0382.

(2)

Aangenomen teksten van 3.2.2011, P7_TA(2011)0030.

(3)

PB C 7 E van 12.1.2011, blz. 17.


TOELICHTING

I. Bemiddeling

Na de stemming in tweede lezing op 3 februari en gezien de politieke wil om de bemiddeling zo snel mogelijk af te ronden, vond de oprichtingsvergadering van de EP-delegatie voor het bemiddelingscomité plaats in Straatsburg op 15 februari 2011. De EP-delegatie besloot de onderhandelingen over de vier betrokken dossiers (DCI, DCI/BAM, ICI+ en EIDHR) als één pakket te benaderen. Met betrekking tot de tussentijdse evaluatie van DCI en EIDHR werd overeengekomen dat deze instrumenten ongewijzigd zouden blijven, aangezien er vóór 2013 geen nieuwe strategiedocumenten zijn gepland. Daarom werden de onderhandelingen voortgezet over het ICI+-dossier(1) (met één strategiedocument te gaan) en het DCI/BAM-dossier(2) (met tien strategiedocumenten te gaan).

II. Procedure

Er vonden acht trialogen vonden plaats: op 30 maart, 11 mei, 25 mei, 22 juni, 5 juli, 6 september (eerste bijeenkomst van het bemiddelingscomité), 27 september en 19 oktober. De delegatie van het EP kwam zeven keer bijeen: op 15 februari, 12 mei, 5 juli, 6 september, 20 september, 11 oktober en 25 oktober. Op 31 oktober 2011 werd politieke overeenstemming bereikt.

De EP-delegatie keurde de overeenkomst goed op haar vergadering op 25 oktober (17 stemmen voor en 6 tegen bij 3 onthoudingen).

De bemiddeling werd afgerond middels een briefwisseling (24 en 26 oktober 2011).

III. Conclusie

Het Europees Parlement verklaart bereid te zijn om bij wijze van compromis het compromispakket te accepteren, aangezien de resterende looptijd van de huidige instrumenten vrij kort is. Het betreurt dat het vanwege de starre opstelling van de Raad niet mogelijk was de tekst van het DCI/BAM-instrument verder te verbeteren, met name met betrekking tot de rol van het Parlement in strategische beslissingen, ten aanzien waarvan gelijke zeggenschap van de medewetgevers essentieel is. Het Parlement onderstreept dat dit resultaat geen precedent vormt voor de toekomstige onderhandelingen over de externe financieringsinstrumenten voor de periode na 2013. Overeenkomstig de criteria van artikel 290, lid 1, zal het Europees Parlement erop aandringen dat er, telkens wanneer het gaat om strategische beleidsbeslissingen over de financiering en programmering met betrekking tot deze instrumenten, gebruik wordt gemaakt van gedelegeerde handelingen.

(1)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog inkomen, 2009/0059 (COD).

(2)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, 2010/0059 (COD).


PROCEDURE

Titel

Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking

Document- en procedurenummers

PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059 (COD)

Voorzitter van de delegatie: ondervoorzitter

Alejo Vidal-Quadras

Commissie ten principale

  Voorzitter

DEVEEva Joly

 

Rapporteur(s)

Charles Goerens

 

In eerste lezing behandeld ontwerp van handeling

COM(2010)0102 – C7‑0079/2010

Datum eerste lezing EP – P-nummer

21.10.2010

P7_TA(2010)0382

Gewijzigd voorstel van de Commissie

 

Standpunt van de Raad in eerste lezing

  Datum bekendmaking

16447/1/2010 – C7‑0424/2010

16.12.2010

 

Standpunt van de Commissie(Artikel 294, lid 6, Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie)

 

COM(2010) 0787.

Datum tweede lezing EP – P-nummer

3.2.2011

P7_TA(2011)0030

Advies van de commissie(Artikel 294, lid 7, letter c) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie)

 

COM(2011) 0179.

Datum ontvangst tweede lezing door de Raad

23.3.2011

Datum brief van de Raad inzake niet-goedkeuring amendementen van het EP

19.7.2011

Vergaderingen bemiddelingscomité

6.9.2011

 

 

 

Datum stemming delegatie EP

25.10.2011

Uitslag stemming

+:

–:

0:

17

6

3

Aanwezige leden

Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

Aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Christofer Fjellner, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

Aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2, van het Reglement)

Leonidas Donskis

Datum overeenstemming bemiddelingscomité

 

Overeenstemming bij briefwisseling

24.10.2011

26.10.2011

Datum constatering goedkeuring gemeenschappelijke ontwerptekst en toezending aan EP en Raad

31.10.2011

Datum indiening

24.11.2011

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

 

...

VERLENGING VAN TERMIJNEN

Termijn tweede lezing Raad

23.7.2011

Termijn bijeenroeping bemiddelingscomité

  Instelling – datum

13.9.2011Raad – 24.08.2011.

 

Termijn werkzaamheden bemiddelingscomité

  Instelling – datum

01.11.2011Raad – 06.10.11.

 

Termijn aanneming besluit

  Instelling – datum

 

Juridische mededeling - Privacybeleid