POROČILO o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja

24. 11. 2011 - (PE-CONS 00059/2011 – C7‑0379/2011 – 2010/0059(COD)) - ***III

Delegacija Evropskega parlamenta v Spravnem odboru
Predsednik delegacije: Alejo Vidal-Quadras
Poročevalec: Charles Goerens

Postopek : 2010/0059(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0403/2011
Predložena besedila :
A7-0403/2011
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja

(PE-CONS 00059/2011 – C7‑0379/2011 – 2010/0059(COD))

(Redni zakonodajni postopek: tretja obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je odobril Spravni odbor, in zadevnih izjav Parlamenta, Sveta in Komisije (PE–CONS 00059/2011 – C7–0379/2011),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[1] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2010)0102),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz druge obravnave[2] o stališču Sveta iz prve obravnave[3],

–   ob upoštevanju mnenja Komisije o spremembah stališča Sveta iz prve obravnave, ki jih je predlagal Parlament (KOM(2011)0179),

–   ob upoštevanju stališča Sveta iz druge obravnave,

–   ob upoštevanju člena 294(13) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 69 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila delegacije Evropskega parlamenta v Spravnem odboru (A7-0403/2011),

1.  odobri skupno besedilo;

2.  izjavlja, da je v duhu kompromisa pripravljen sprejeti kompromisni sveženj, saj je preostanek trajanja sedanjih instrumentov zelo kratek; obžaluje, da zaradi togosti Sveta ni bilo mogoče dodatno izboljšati besedila instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja/spremljevalni ukrepi za banane (DCI/BAM), zlasti glede vloge Parlamenta pri strateških odločitvah, pri katerih so enakopravni odnosi med sozakonodajalcema bistvenega pomena; poudarja, da ta rezultat ne določa precedensa za prihodnja pogajanja o zunanjih instrumentih za financiranje po letu 2013; poudarja, da bo v skladu z merili iz člena 290(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije vztrajal pri uporabi delegiranih aktov, kadar koli bo šlo za strateške politične odločitve glede financiranja in načrtovanja v okviru teh instrumentov;

3.  potrdi skupno izjavo Parlamenta in Sveta, priloženo k tej resoluciji;

4.  upošteva izjavo Komisije, priloženo k tej resoluciji;

5.  naroča svojemu predsedniku, naj s predsednikom Sveta podpiše akt v skladu s členom 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

6.  naroča svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti, skupaj z izjavami Parlamenta, Sveta in Komisije, v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroča svojemu predsedniku, naj to zakonodajno resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

OBRAZLOŽITEV

I. Spravni postopek

Po glasovanju v drugi obravnavi z dne 3. februarja in glede na politično voljo po čimprejšnjem zaključku spravnega postopka je ustanovna seja delegacije Evropskega parlamenta pri Spravnem odboru potekala 15. februarja 2011 v Strasbourgu. Delegacija Evropskega parlamenta je sklenila, da se bo pogajala o štirih aktih, ki se obravnavajo, kot sveženj (instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI), instrument za financiranje razvojnega sodelovanja/spremljevalni ukrepi za banane (DCI/BAM), ICI+ in evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR)). Glede vmesnega pregleda DCI in EIDHR je bilo sklenjeno, da ti instrumenti ostanejo nespremenjeni, saj se do leta 2013 ne predvideva novih strateških dokumentov. Zato pa so se nadaljevala pogajanja o aktu ICI+[1] (ostaja še en strateški dokument) in aktu DCI/BAM[2] (ostaja še deset strateških dokumentov).

II. Postopek

Osem tristranskih pogovorov je potekalo 30. marca, 11. maja, 25. maja, 22. junija, 5. julija, 6. septembra (prva seja Spravnega odbora), 27. septembra in 19. oktobra. Sedem sej parlamentarne delegacije je potekalo 15. februarja, 12. maja, 5. julija, 6. septembra, 20. septembra, 11. oktobra in 25. oktobra. Politični sporazum je bil dosežen 31. oktobra 2011.

Delegacija Evropskega parlamenta je sprejela sporazum na svoji seji 25. oktobra (17 glasov za, 6 glasov proti in trije vzdržani).

Spravni postopek se je končal z izmenjavo pisem (24. in 26. oktober 2011).

III. Sklep

Evropski parlament izjavlja, da je v duhu kompromisa pripravljen sprejeti kompromisni sveženj, saj je preostanek trajanja sedanjih instrumentov zelo kratek. Obžaluje, da zaradi togosti Sveta ni bilo mogoče dodatno izboljšati besedila instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja/spremljevalni ukrepi za banane (DCI/BAM), zlasti glede vloge Parlamenta pri strateških odločitvah, kjer so enakopravni odnosi med sozakonodajalcema bistvenega pomena. Parlament poudarja, da ta rezultat ne določa precedensa za prihodnja pogajanja o zunanjih instrumentih za financiranje po letu 2013. V skladu z merili iz člena 290(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije bo Evropski parlament vztrajal pri uporabi delegiranih aktov, kadar koli so vključene strateške politične odločitve glede financiranja in načrtovanja v okviru teh instrumentov.

  • [1]  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom, 2009/0059 (COD).
  • [2]  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, 2010/0059 (COD).

POSTOPEK

Naslov

Uredba (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja

Referenčni dokumenti

PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059 (COD)

Predsednik/-ca delegacije: podpredsednik/-ca

Alejo Vidal-Quadras

Pristojni odbor

  Predsednik/-ca

DEVEEva Joly

 

Poročevalec/-ka

Charles Goerens

 

Osnutek akta, obravnavan v prvi obravnavi

KOM(2010)0102 – C7‑0079/2010

Datum 1. obravnave EP – številka P

21.10.2010

P7_TA(2010)0382

Spremenjeni predlog Komisije

 

Stališče Sveta iz prve obravnave

  Datum razglasitve na zasedanju

16447/1/2010 – C7‑0424/2010

16.12.2010

 

Stališče Komisije(člen 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije)

 

KOM(2010)0787

Datum 2. obravnave EP – številka P

3.2.2011

P7_TA(2011)0030

Mnenje Komisije(člen 294(7)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije)

 

KOM(2011)0179

Datum prejema stališča iz 2. obravnave Sveta

23.3.2011

Datum sporočila Sveta, da ne odobri sprememb EP

19.7.2011

Seja Spravnega odbora

6.9.2011

 

 

 

Datum glasovanja delegacije EP

25.10.2011

Izid glasovanja

+:

–:

0:

17

6

3

Navzoči poslanci

Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

Navzoči namestniki

Christofer Fjellner, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

Navzoči namestniki (člen 187(2) poslovnika)

Leonidas Donskis

Datum sporazuma v Spravnem odboru

 

Sporazum z izmenjavo pisem

24.10.2011

26.10.2011

Datum ugotovitve sopredsedujočih o odobritvi skupnega besedila in posredovanje skupnega besedila EP in Svetu

31.10.2011

Datum predložitve

24.11.2011

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...

PODALJŠANJE ROKOV

Rok za 2. obravnavo Sveta

23.7.2011

Rok za sklic Spravnega odbora

  Institucija, ki zahteva podaljšanje – datum

13.9.2011Svet – 24.08.2011

 

Rok za delo odborov

  Institucija, ki zahteva podaljšanje – datum

01.11.2011Svet – 6.10.2011

 

Rok za sprejetje akta

  Institucija, ki zahteva podaljšanje – datum