Förfarande : 2010/0059(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0403/2011

Ingivna texter :

A7-0403/2011

Debatter :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Omröstningar :

PV 01/12/2011 - 6.13
CRE 01/12/2011 - 6.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0532

BETÄNKANDE     ***III
PDF 150kWORD 94k
24.11.2011
PE 474.030v03-00 A7-0403/2011

om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

(PE-CONS 00059/2011 – C7‑0379/2011 – 2010/0059(COD))

Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén

Delegationsordförande: Alejo Vidal-Quadras

Föredragande: Charles Goerens

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

(PE-CONS 00059/2011 – C7‑0379/2011 – 2010/0059(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: tredje behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast och Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalanden om detta (PE-CONS 00059/2011 – C7‑0379/2011),

–   med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0102),

–   med beaktande av sin ståndpunkt vid andra behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg rådets ståndpunkt vid första behandlingen(3),

–   med beaktande av kommissionens yttrande över parlamentets ändringar i rådets ståndpunkt vid första behandlingen (KOM(2011)0179),

–   med beaktande av rådets ståndpunkt vid andra behandlingen,

–   med beaktande av artikel 294.13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 69 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från parlamentets delegation till förlikningskommittén (A7‑0403/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner det gemensamma utkastet.

2.  Europaparlamentet förklarar sig berett att godta kompromisspaketet, i en vilja till kompromiss, eftersom den återstående giltighetstiden för de nuvarande instrumenten är relativt kort. Parlamentet beklagar att det på grund av rådets stelbenthet inte var möjligt att förbättra texten till instrumentet för utvecklingssamarbete/kompletterande åtgärder för bananer (DCI/BAM) ytterligare, särskilt när det gäller parlamentets roll vid strategiska beslut, där det är avgörande att medlagstiftarna är jämställda. Parlamentet betonar att detta resultat inte har någon prejudicerande verkan för kommande förhandlingar om de externa finansieringsinstrumenten efter 2013. Parlamentet förklarar att det i enlighet med kriterierna i artikel 290.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kommer att insistera på att delegerade akter ska användas vid strategiska politiska beslut om finansiering och programplanering i samband med dessa instrument.

3.  Europaparlamentet bekräftar Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs, tillsammans med Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalanden om detta, i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna lagstiftningsresolution till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

Antagna texter från sammanträdet 21.10.2010, P7_TA(2010)0382.

(2)

Antagna texter från sammanträdet 3.2.2011, P7_TA(2011)0030.

(3)

EUT C 7 E, 12.1.2011, s. 17.


MOTIVERING

I. Förlikning

Efter omröstningen vid andra behandlingen den 3 februari 2011, och eftersom det fanns en politisk vilja att slutföra förlikningen så snart som möjligt, ägde det konstituerande sammanträdet för Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén rum i Strasbourg den 15 februari 2011. Europaparlamentets delegation beslutade att förhandla om de fyra aktuella ärendena (instrumentet för utvecklingssamarbete (DCI), instrumentet för utvecklingssamarbete/kompletterande åtgärder gällande bananer (DCI/BAM), instrumentet för samarbete med industriländer (ICI+) och det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR)) som ett paket. När det gäller halvtidsöversynen av DCI och EIDMR kom man överens om att dessa instrument inte skulle ändras eftersom inga nya strategidokument förväntas förrän 2013. Förhandlingarna fortsatte därför om ICI+(1) (med ett kvarstående strategidokument) och om DCI/BAM(2) (med tio kvarstående strategidokument).

II. Ärendets gång

Åtta trepartsmöten har ägt rum – den 30 mars, 11 maj, 25 maj, 22 juni, 5 juli, 6 september (första mötet i förlikningskommittén), 27 september och 19 oktober. Sju sammanträden i parlamentets delegation har ägt rum – den 15 februari, 12 maj, 5 juli, 6 september, 20 september, 11 oktober och 25 oktober. En politisk överenskommelse nåddes den 31 oktober 2011.

Parlamentets delegation antog överenskommelsen vid sammanträdet den 25 oktober (med 17 röster för, 6 röster emot och 3 nedlagda röster).

Förlikningen avslutades genom skriftväxling (den 24 och 26 oktober 2011).

III. Slutsats

Europaparlamentet förklarar sig berett att godta kompromisspaketet, i en vilja till kompromiss, eftersom den återstående giltighetstiden för de nuvarande instrumenten är relativt kort. Parlamentet beklagar att det på grund av rådets stelbenthet inte var möjligt att förbättra texten till instrumentet för utvecklingssamarbete/kompletterande åtgärder för bananer (DCI/BAM) ytterligare, särskilt när det gäller parlamentets roll vid strategiska beslut, där det är avgörande att medlagstiftarna är jämställda. Parlamentet betonar att detta resultat inte har någon prejudicerande verkan för kommande förhandlingar om de externa finansieringsinstrumenten efter 2013. Europaparlamentet kommer i enlighet med kriterierna i artikel 290.1 att insistera på att delegerade akter ska användas vid strategiska politiska beslut om finansiering och programplanering i samband med dessa instrument.

(1)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier, 2009/0059(COD).

(2)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete, 2010/0059(COD).


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

Referensnummer

PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059 (COD)

Delegationsordförande: vice talman

Alejo Vidal-Quadras

Ansvarigt utskott

  Ordförande

DEVEEva Joly

 

Föredragande

Charles Goerens

 

Förslag till akt – första behandlingen

KOM(2010)0102 – C7‑0079/2010

Parlamentets första behandling – P‑nummer

21.10.2010

P7_TA(2010)0382

Kommissionens ändrade förslag

 

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

  Tillkännagivande i kammaren

16447/1/2010 – C7‑0424/2010

16.12.2010

 

Kommissionens ståndpunkt(artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

)

KOM(2010)0787

Parlamentets andra behandling – P‑nummer

3.2.2011

P7_TA(2010)0030

Kommissionens yttrande(artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)

 

KOM(2011)0179

Datum för rådets mottagande av parlamentets ståndpunktvid andra behandlingen

 

23.3.2011

Datum för rådets skrivelse om icke godkännande av parlamentets ändringar

19.7.2011

Förlikningskommitténs sammanträden

6.9.2011

 

 

 

Omröstning i parlamentets delegation

25.10.2011

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

6

3

Närvarande ledamöter

Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

Närvarande suppleanter

Christofer Fjellner, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

Närvarande suppleanter (art. 187.2 i arbetsordningen)

Leonidas Donskis

Datum för enighet i förlikningskommittén

 

 

Enighet efter skriftväxling

24.10.2011

26.10.2011

Datum då ordförandena förklarade det gemensamma utkastet för godkänt och översände det till parlamentet och rådet

31.10.2011

Ingivande

24.11.2011

Anmärkningar (endast tillgängliga på ett språk)

...

FÖRLÄNGNING AV FRISTERNA

Frist för rådets andra behandling

23.7.2011

Frist för att sammankalla kommittén

Institution som begärt förlängning – datum

13.9.2011

rådet – 24.8.2011

Frist för kommitténs arbete

Institution som begärt förlängning – datum

1.11.2011rådet

– 6.10.2011

Frist för att anta rättsakten

Institution som begärt förlängning – datum

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy