BETÆNKNING om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan

24.11.2011 - (PE-CONS 00058/2011 – C7‑0378/2011 – 2009/0060B(COD)) - ***III

Europa-Parlamentets delegation til Forligsudvalget
Delegationsformand: Alejo Vidal-Quadras
Ordfører: Kinga Gál, Barbara Lochbihler,

Procedure : 2009/0060B(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0404/2011
Indgivne tekster :
A7-0404/2011
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan

(PE-CONS 00058/2011 – C7‑0378/2011 – 2009/0060B(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: tredjebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast og Europa-Parlamentets og Rådets erklæring hertil (PE-CONS 00058/2011 – C7‑0378/2011),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0194),

–   der henviser til sin holdning ved andenbehandling[2] til Rådets førstebehandlingsholdning[3],

–   der henviser til Kommissionens udtalelse om Parlamentets ændringer til Rådets førstebehandlingsholdning (KOM(2011)0170),

–   der henviser til Rådets andenbehandlingsholdning,

–   der henviser til artikel 294, stk. 13, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 69,

–   der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A7-0404/2011),

1.  godkender det fælles udkast;

2.  bekræfter Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende sammen med den tilhørende erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet;

5.  pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

Baggrund

Kommissionen vedtog sit forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan den 21. april 2009.

Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) er et af de eksterne finansieringsinstrumenter, der indgår i en pakke[1].

EIDHR er - sammen med Instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) - det eneste udenrigspolitiske instrument, der ikke giver nogen mulighed for at fravige princippet om, at EU-støtte ikke må anvendes til at dække omkostninger i forbindelse med skatter, told og andre afgifter. Alle de øvrige instrumenter på dette område giver en vis margen for at beslutte - fra sag til sag - at sådanne omkostninger kan dækkes af hensyn til programmers og projekters gennemførelse. En sådan fleksibilitet er af afgørende betydning, eftersom den rigide udformning af EIDHR- og DCI-instrumenterne kan gør det overordentligt vanskeligt at gennemføre foranstaltninger finansieret af ekstern bistand.

Formålet med Kommissionens forslag er at tilpasse den relevante bestemmelse til de øvrige instrumenter ved at tilføje ordene "i princippet" i artikel 13, stk. 6.

I. Lovgivningsproceduren inden forligsfasen (første- og andenbehandling)

Europa-Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebehandling den 21. oktober 2010. Rådet vedtog sin førstebehandlingsholdning den 21. december 2010. Både Europa-Parlamentet og Rådet godkendte den foreslåede ændring med henblik på en harmonisering af de relevante instrumenter. Rådet accepterede endvidere Europa-Parlamentets forslag om at opdele det oprindelige forslag i to (DCI og EDHR). Europa-Parlamentet havde ligeledes foreslået, at man indførte proceduren i artikel 290 i TEUF med henblik på vedtagelse af flerårige samarbejdsprogrammer og strategidokumenter. Rådet kunne imidlertid ikke acceptere dette med den begrundelse, at sådanne foranstaltninger er gennemførelsesforanstaltninger (eftersom de ikke er juridisk bindende retsakter).

Den 3. februar 2011 vedtog Europa-Parlamentet sin holdning ved andenbehandling.

Rådet forkastede denne holdning ved sin andenbehandling den 19. juli 2011.

II. Forligsfasen

Efter afstemningen ved andenbehandlingen den 3. februar og i lyset af den politiske vilje til at afslutte forligsproceduren hurtigst muligt afholdt Parlamentets delegation til Forligsudvalget sit konstituerende møde den 15. februar 2011 i Strasbourg. Parlamentets delegation besluttede at forhandle om de fire sager (DCI, DCI/BAM, ICI+ og EIDHR) som en samlet pakke. For så vidt angik midtvejsevalueringen af DCI og EIDHR vedtog man ikke at røre ved disse sager, da der ikke var planlagt nogen strategidokumenter før 2013. Forhandlingerne fortsatte derfor om dossiererne ICI+[2] og DCI/BAM[3].

Procedure

Der blev afholdt otte trepartsmøder henholdsvis den 30. marts, 11. maj, 25. maj, 22. juni, 5. juli, 6. september (Forligsudvalgets første møde), 27. september og 19. oktober.

Parlamentets delegation har afholdt syv møder henholdsvis den 15. februar, 12. maj, 5. juli, 6. september, 20. september, 11. oktober og 25. oktober. Der opnåedes politisk enighed den 31. oktober 2011.

Indhold

Europa-Parlamentet og Rådet enedes om at afgøre de centrale spørgsmål (målsætninger, prioriteter, vejledende finansielle bevillinger og forventede resultater) ved fælles beslutningstagning. På trepartsmødet den 27. september indgik parterne en foreløbig aftale om en foreslået kompromispakke (om ICI+, DCI/BAM og en fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om den fremtidige anvendelse af delegerede retsakter). Denne pakke blev godkendt af Coreper den 29. september 2011. På sit møde den 11. oktober besluttede Parlamentets delegation imidlertid, at forhandlingerne skulle fortsættes, især vedrørende DCI/BAM-sagen. Endnu et trepartsmøde fandt derfor sted den 19. oktober, hvor Rådet stod fast på den foreløbige aftale, man havde indgået på mødet den 27. september. Det vedtoges, at den foreløbige aftale endnu en gang skulle forelægges for Parlamentets delegation til endelig afstemning. Europa-Parlamentets delegation vedtog aftalen på sit møde den 25. oktober.

Forligsfasen afsluttedes med en brevveksling (den 24. og 26. oktober 2011).

Forligsprocedurens overordnede resultat er positivt. Det er vedtaget, at Europa-Parlamentet og Rådet sammen skal træffe de vigtigste strategiske afgørelser ved fælles beslutningstagning.

Desuden enedes Europa-Parlamentet og Rådet om en fælles erklæring om anvendelsen af delegerede retsakter i forbindelse med fremtidige finansielle instrumenter på det udenrigspolitiske område, der vil styrke Europa-Parlamentets forhandlingsposition i forbindelse med indføjelse af delegerede retsakter i de nye instrumenter.

III. Konklusion

Parlamentets delegation besluttede at forhandle om de fire sager som en samlet pakke. Denne fremgangsmåde har medført væsentlige forbedringer. Den samlede pakkeløsning, som blev opnået ved slutningen af forligsproceduren, vil forbedre Parlamentets stilling i spørgsmålet om delegerede retsakter i forbindelse med de kommende instrumenter. Delegationen anbefaler, at Parlamentet i kompromisets ånd fastholder pakkestrategien og godkender det fælles udkast ved tredjebehandlingen.

  • [1]  Sammen med DCI/BAM-instrumentet (2010/0059 (COD)), DCI (2009/0060A (COD)) og ICI+ (2009/0059 (COD)).
  • [2]  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og territorier, 2009/0059(COD).
  • [3]  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (2010/11).

PROCEDURE

Titel

Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan

Referencer

PE-CONS 00058/2011 – C7 0378/2011 – 2009/0060B(COD)

Delegationsformand:

næstformand

Alejo Vidal-Quadras

Korresponderende udvalg

  Formand

AFETElmar Brok

 

Ordfører(e)

Kinga Gál, Barbara Lochbihler

 

Udkast til retsakt behandlet ved førstebehandling

COM(2009)0194 – C7‑0158/2009

Dato for EP's førstebehandling – P-nr.

21.10.2010

P7_TA(2010)0380

Kommissionens ændrede forslag

 

Rådets førstebehandlingsholdning

  Dato for meddelelse på plenarmødet

16446/1/2010 – C7‑0427/2010

16.12.2010

 

Kommissionens holdning(art. 294

, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde)

COM(2010)0789

Dato for EP's andenbehandling – P-nr.

3.2.2011

P7_TA(2011)0031

Kommissíonens udtalelse(art. 294, stk. 7

, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde)

COM(2011)0170

Dato for Rådets modtagelse af andenbehandlingen

23.3.2011

Dato for Rådets skrivelse om, at det ikke kan godkende alle EP's ændringer

19.7.2011

Møder i Forligsudvalget

6.9.2011

 

 

 

Dato for EP-delegationens afstemning

25.10.2011

Afstemningsresultat

+:

-:

0:

17

6

3

Til stede - medlemmer

Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

Til stede - stedfortrædere

Christofer Fjellner, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

Til stede - stedfortrædere, jf. forretningsordenens art. 187, stk. 2

Leonidas Donskis]

Dato for enighed i Forligsudvalget

 

Enighed ved brevveksling

24.10.2011

26.10.2011

Dato, hvor Forligsudvalgets formænd konstaterede, at det fælles udkast var godkendt, og fremsendte det til EP og Rådet

31.10.2011

Dato for indgivelse

24.11.2011

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

FORLÆNGELSE AF FRISTER

Frist for Rådets andenbehandling

23.7.2011

Frist for indkaldelse af udvalget

        Initiativtager – dato

13.9.2011

Rådet – 24.08.2011

Frist for udvalgets arbejde

        Initiativtager – dato

01.11.2011

Rådet – 6.10.2011

Frist for vedtagelse af retsakten

        Initiativtager – dato