Menettely : 2009/0060B(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0404/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0404/2011

Keskustelut :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Äänestykset :

PV 01/12/2011 - 6.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0534

MIETINTÖ     ***III
PDF 149kWORD 98k
24.11.2011
PE 474.029v03-00 A7-0404/2011

sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta

(PE-CONS 00058/2011 – C7‑0378/2011 – 2009/0060B(COD))

Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta

Valtuuskunnan puheenjohtaja: Alejo Vidal-Quadras

Esittelijä: Kinga Gál, Barbara Lochbihler

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta

(PE-CONS 00058/2011 – C7‑0378/2011 – 2009/0060B(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: kolmas käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon sovittelukomitean hyväksymän yhteisen tekstin ja siihen liittyvän parlamentin ja neuvoston lausuman (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0194),

–   ottaa huomioon toisessa käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta(3),

–   ottaa huomioon komission lausunnon parlamentin tarkistuksista neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantaan (KOM(2011)0170),

–   ottaa huomioon neuvoston toisen käsittelyn kannan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 13 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan,

–   ottaa huomioon sovittelukomiteavaltuuskunnan mietinnön (A7-0404/2011),

1.  hyväksyy yhteisen tekstin;

2.  vahvistaa tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin ja neuvoston yhteisen lausuman;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen ja siihen liittyvän parlamentin ja neuvoston lausuman yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän lainsäädäntöpäätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit 21.10.2010, P7_TA(2010)0380.

(2)

Hyväksytyt tekstit 3.2.2011, P7_TA(2011)0031.

(3)

EUVL C 7 E, 12.1.2011, s. 14.


PERUSTELUT

Taustaa

Komissio antoi 21. huhtikuuta 2009 ehdotuksen asetukseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta.

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline (EIDHR) on yksi paketissa käsiteltävistä ulkoisen toiminnan rahoitusvälineistä(1).

EIDHR ja kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI) ovat ainoat ulkoisen toiminnan rahoitusvälineet, joissa ei myönnetä poikkeusta periaatteesta, jonka mukaan veroihin, maksuihin tai muihin kuluihin liittyvien kustannusten maksamiseen ei voida myöntää unionin rahoitusta. Kaikissa muissa alan välineissä on tapauskohtaisesti mahdollista rahoittaa näitä kustannuksia ohjelmien ja hankkeiden toteutuksen varmistamiseksi. Tällaista joustoa tarvitaan, koska EIDHR- ja DCI-välineissä käytetty tiukka sanamuoto voi vaikeuttaa tuntuvasti ulkoisella avulla rahoitettua toimintaa.

Komission ehdotuksen tarkoituksena on saattaa välineen vastaava säännös yhdenmukaiseksi muiden välineiden kanssa lisäämällä 13 artiklan 6 kohtaan sana "periaatteessa".

I. Sovittelua edeltänyt lainsäädäntömenettely (ensimmäinen ja toinen käsittely)

Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 21. lokakuuta 2010. Neuvosto vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 21. joulukuuta 2010. Sekä parlamentti että neuvosto kannattivat ehdotettua muutosta välineiden yhdenmukaistamiseksi. Neuvosto hyväksyi myös parlamentin ehdotuksen jakaa alkuperäinen ehdotus kahteen osaan (DCI ja EIDHR). Parlamentti oli myös ehdottanut SEUT-sopimuksen 290 artiklan menettelyn soveltamista monivuotisten kehitysohjelmien ja strategia-asiakirjojen hyväksymiseen. Neuvosto ei kuitenkaan hyväksynyt tätä vaan esitti, että toimenpiteet ovat täytäntöönpanotoimenpiteitä (eivätkä oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä).

Parlamentti vahvisti toisen käsittelyn kantansa 3. helmikuuta 2011.

Neuvosto hylkäsi tämän kannan toisessa käsittelyssään 19. heinäkuuta 2011.

II. Sovittelu

Helmikuun 3. päivänä käydyn toisen käsittelyn äänestyksen jälkeen oli poliittista halua saada sovittelu pidettyä mahdollisimman pian. Niinpä Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunnan perustava kokous pidettiin Strasbourgissa 15. helmikuuta 2011. Parlamentin valtuuskunta päätti neuvotella neljästä asiasta (DCI, DCI/BAM, ICI+ ja EIDHR) pakettina. DCI:n ja EIDHR:n välitarkastelusta sovittiin, että niitä ei muutettaisi, koska uusia strategia-asiakirjoja ei ole odotettavissa ennen vuotta 2013. Siispä jatkettiin neuvotteluja ICI+-asiasta(2) ja DCI/BAM-asiasta(3).

Menettely

Kolmikantakokouksia järjestettiin kahdeksan: 30. maaliskuuta, 11. toukokuuta, 25. toukokuuta, 22. kesäkuuta, 5. heinäkuuta, 6. syyskuuta (sovittelukomitean ensimmäinen kokous), 27. syyskuuta ja 19. lokakuuta.

Parlamentin valtuuskunta on pitänyt seitsemän kokousta: 15. helmikuuta, 12. toukokuuta, 5. heinäkuuta, 6. syyskuuta, 20. syyskuuta, 11. lokakuuta ja 25. lokakuuta. Poliittinen yhteisymmärrys saavutettiin 31. lokakuuta 2011.

Sisältö

Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät tehdä tärkeimmät päätökset (tavoitteet, prioriteetit, varojen alustava jakautuminen ja odotetut tulokset) yhteispäätöksinä. Kolmikantakokouksessa 27. syyskuuta päästiin alustavaan sopimukseen ehdotetusta kompromissipaketista (ICI+, DCI/BAM ja Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen julistus delegoitujen säädösten käytöstä). Pysyvien edustajien komitea antoi tukensa paketille kokouksessaan 29. syyskuuta 2011. Parlamentin valtuuskunta päätti kuitenkin 11. lokakuuta pitämässään kokouksessa, että neuvotteluja on jatkettava erityisesti DCI/BAM-asiassa. Seuraava kolmikantakokous järjestettiin 19. lokakuuta, ja siinä neuvosto piti kiinni 27. syyskuuta pidetyssä kolmikantakokouksessa saavutetusta alustavasta sopimuksesta. Sovittiin siitä, että alustava sopimus toimitetaan uudelleen parlamentin valtuuskunnalle lopullista äänestystä varten. Parlamentin valtuuskunta hyväksyi yhteisymmärryksen kokouksessaan 25. lokakuuta.

Sovittelu päätettiin kirjeenvaihdolla (24. ja 26. lokakuuta 2011).

Sovittelutulos on myönteinen. Sovittiin siitä, että Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät tärkeät strategiset päätökset yhteispäätöksinä.

Lisäksi sovittiin Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisestä julistuksesta delegoitujen säädösten käytöstä ulkosuhdeasioiden tulevien rahoitusvälineiden tapauksessa. Julistus vahvistaa parlamentin neuvotteluasemaa delegoitujen säädösten sisällyttämisessä uusiin välineisiin.

III. Päätelmät

Euroopan parlamentin valtuuskunta päätti neuvotella neljästä lainsäädäntöasiasta pakettina. Näin saatiin aikaan huomattavia parannuksia. Sovittelun päätteeksi saavutettu kokonaispaketti parantaa kuitenkin parlamentin asemaa delegoitujen säädösten käytössä tulevissa välineissä. Valtuuskunta suosittelee kompromissihengessä pitäytymistä pakettimallissa. Lisäksi se suosittelee, että parlamentti hyväksyisi yhteisen tekstin kolmannessa käsittelyssä.

(1)

Yhdessä DCI/BAM-välineen (2010/0059(COD)), DCI-välineen (2009/0060A(COD)) ja ICI+-välineen (2009/0059(COD)) kanssa.

(2)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta, 2009/0059(COD).

(3)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta, 2010/0059(COD).


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta

Viiteasiakirjat

PE-CONS 00058/2011 – C7‑0378/2011 – 2009/0060B(COD)

Valtuuskunnan puheenjohtaja: varapuhemies

Alejo Vidal-Quadras

Asiasta vastaava valiokunta

  Puheenjohtaja

AFET

Elmar Brok

Esittelijä(t)

Kinga Gál, Barbara Lochbihler

 

1. käsittelyssä tarkasteltu säädösesitys

KOM(2009)0194 – C7‑0158/2009

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

21.10.2010

P7_TA(2010)0380

Komission muutettu ehdotus

 

Neuvoston 1. käsittelyn kanta

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

16446/1/2010 – C7‑0427/2010

16.12.2010

 

Komission kanta

(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 art. 6 kohta)

KOM(2010)0789

EP:n 2. käsittely (pvä) – P-numero

3.2.2011

P7_TA(2011)0031

Komission lausunto

(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 art. 7 kohta c alakohta)

KOM(2011)0170

Neuvosto vastaanottanut 2. käsittelyn kannan (pvä)

23.3.2011

Neuvoston ilmoitus, ettei se hyväksy kaikkia EP:n tarkistuksia (kirjeen pvä)

19.7.2011

Sovittelukomitean kokoukset

6.9.2011

 

 

 

EP:n valtuuskunnan äänestys (pvä)

25.10.2011

Äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

6

3

Läsnä olleet jäsenet

Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

Läsnä olleet varajäsenet

Christofer Fjellner, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

Läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Leonidas Donskis

Sopimus sovittelukomiteassa (pvä)

 

Sopimus kirjeenvaihtona (pvä)

24.10.2011

26.10.2011

Puheenjohtajat totesivat yhteisen tekstin hyväksytyksi ja toimittivat sen EP:lle ja neuvostolle (pvä)

31.10.2011

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.11.2011

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

MÄÄRÄAJAN PIDENTÄMINEN

Neuvoston 2. käsittelyn määräaika

23.7.2011

Sovittelukomitean koolle kutsumisen määräaika

  Pyynnön esittänyt toimielin – pvä

13.9.2011Neuvosto – 24.8.2011

 

Sovittelukomitealle annettu määräaika

  Pyynnön esittänyt toimielin – pvä

1.11.2011Neuvosto – 6.10.2011

 

Säädöksen hyväksymisen määräaika

  Pyynnön esittänyt toimielin – pvä

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö