Procedure : 2009/0060B(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0404/2011

Ingediende teksten :

A7-0404/2011

Debatten :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Stemmingen :

PV 01/12/2011 - 6.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0534

VERSLAG     ***III
PDF 153kWORD 98k
24.11.2011
PE 474.029v03-00 A7-0404/2011

over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld

(PE-CONS 000058/2011 – C7‑0378/2011 – 2009/0060B(COD))

Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité

Voorzitter van de delegatie: Alejo Vidal-Quadras

Rapporteur: Kinga Gál, Barbara Lochbihler

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld

(PE-CONS 000058/2011 – C7‑0378/2011 – 2009/0060B(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: derde lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst en de daarop betrekking hebbende verklaring van het Parlement en de Raad (PE-CONS 000058/2011 – C7‑0378/2011),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0194),

–   gezien zijn in tweede lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het standpunt van de Raad in eerste lezing(3),

–   gezien het advies van de Commissie over de amendementen van het Parlement op het standpunt van de Raad in eerste lezing (COM(2011)0170),

–   gezien het standpunt van de Raad in tweede lezing,

–   gezien artikel 294, lid 13, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien artikel 69 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van zijn delegatie in het bemiddelingscomité (A7-0404/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke ontwerptekst;

2.  bevestigt de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan, samen met de daarop betrekking hebbende verklaring van het Parlement en de Raad, in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze wetgevingsresolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

Aangenomen teksten van 21.10.2010, P7_TA(2010)0380.

(2)

Aangenomen teksten van 3.2.2011, P7_TA(2011)0031.

(3)

PB C 7E van 12.1.2011, blz. 14.


TOELICHTING

Achtergrond

De Commissie heeft op 21 april 2009 goedkeuring gehecht aan haar voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld.

Het Europees instrument voor democraie en mensenrechten (EIDHR) is van de externe financieringsinstrumenten die onderdeel uitmaken van een pakket(1).

Het EIDHR en het DCI zijn de enige twee financiële instrumenten voor extern optreden van de EU die niet voorzien in een uitzondering op het beginsel dat de kosten die voortvloeien uit belastingen, heffingen en andere lasten niet voor EU-financiering in aanmerking komen. Alle andere financiële instrumenten op dit gebied voorzien in een flexibele aanpak per geval, hetgeen betekent dat deze kosten kunnen worden gefinancierd in het belang van de goede uitvoering van programma's en projecten. Een dergelijke flexibiliteit is van essentieel belang aangezien de rigide formulering van de EIDHR- en DCI-instrumenten betekent dat financiering van acties middels externe steun zeer moeilijk te realiseren is.

Het voorstel van de Commissie heeft tot doel de desbetreffende bepaling van dit instrument in overeenstemming te brengen met de andere instrumenten, door de woorden "in beginsel" toe te voegen in artikel 13, lid 6.

I. De wetgevingsprocedure vóór bemiddeling (eerste en tweede lezing)

Het Europees Parlement heeft op 21 oktober 2010 advies in eerste lezing uitgebracht. De Raad heeft op 21 december 2010 zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld. Zowel het EP, als de Raad stemden met de voorgestelde wijziging in met het oog op het harmoniseren van de desbetreffende instrumenten. De Raad stemde ook in met het voorstel van het EP om het oorspronkelijke voorstel in twee delen te splitsen (DCI en EIDHR). Het EP had ook het idee geopperd om de procedure van artikel 290 VWEU te gebruiken voor de goedkeuring van meerjarige samenwerkingsprogramma's en strategiedocumenten. De Raad ging hier echter niet mee akkoord omdat hij van mening was dat deze maatregelen uitvoeringsmaatregelen zijn (omdat ze geen bindende handelingen zijn).

Het Europees Parlement heeft op 3 februari 2011 advies uitgebracht.

De Raad verwierp dit advies in zijn tweede lezing op 19 juli 2011.

II. Bemiddeling

Na de stemming in tweede lezing op 3 februari en gezien de politieke wil om de bemiddeling zo snel mogelijk af te ronden, vond de oprichtingsvergadering van de EP-delegatie voor het bemiddelingscomité plaats in Straatsburg op 15 februari 2011. De EP-delegatie besloot de onderhandelingen over de vier dossiers (DCI, DCI/BAM, ICI+ en EIDHR) als een pakket te benaderen. Met betrekking tot de tussentijdse evaluatie van DCI en EIDHR bestond overeenstemming dat deze ongewijzigd blijven aangezien er vóór 2013 geen nieuwe strategiedocumenten zijn gepland. Vandaar dat de onderhandelingen werden voortgezet over het ICI+-dossier(2) en het DCI/BAM-dossier(3).

Procedurele aspecten

Er vonden acht trialogen vonden plaats: op 30 maart, 11 mei, 25 mei, 22 juni, 5 juli, 6 september (eerste bijeenkomst van het bemiddelingscomité), 27 september en 19 oktober.

De delegatie van het EP kwam zeven keer bijeen: op 15 februari, 12 mei, 5 juli, 6 september, 20 september, 11 oktober en 25 oktober. Op 31 oktober 2011 werd politieke overeenstemming bereikt.

Inhoud

Het EP en de Raad kwamen overeen de belangrijkste beslissingen (ten aanzien van doelstellingen, prioriteiten en indicatieve financiêle toewijzingen en resultaten) via de medebeslissingsprocedure te nemen. Tijdens de trialoog van 27 september werd een voorlopig akkoord bereikt over een voorstel voor een compromispakket (voor ICI+, DCI/BAM en een gemeenschappelijke verklaring van het EP en de Raad over het gebruik in de toekomst van gedelegeerde handelingen). Dit pakket werd op 29 september 2011 door het Coreper bekrachtigd. Tijdens haar vergadering op 11 oktober besloot de EP-delegatie evenwel dat de onderhandelingen moeten worden voortgezet, met name over het DCI/BAM-dossier. Vandaar dat op 19 oktober een nieuwe bijeenkomst van de trialoog plaatsvond, tijdens dewelke de Raad bleef bij het voorlopige akkoord dat tijdens de trialoog van 27 september werd bereikt. Er werd overeengekomen dat het voorlopige akkoord opnieuw aan de delegatie van het Parlement zou worden voorgelegd met het oog op een definitieve stemming. De EP-delegatie ging tijdens haar bijeenkomst op 25 oktober akkoord met de overeenkomst.

De bemiddeling werd afgerond middels een briefwisseling (24 en 26 oktober 2011).

Het resultaat van de bemiddeling is positief. Afgesproken is dat het EP en de Raad de belangrijke stretagische beslissingen samen zullen nemen in de medebeslissingsprocedure.

Er is ook een akkoord bereikt over een gemeenschappelijke verklaring van het EP en de Raad over het gebruik van gedelegeerde handelingen op het gebied van de externe betrekkingen voor de toekomstige financiële instrumenten, die zorgt voor versterking van de positie van het Europees Parlement wat de opname van gedelegeerde handelingen in de nieuwe instrumenten betreft.

III. Conclusie

De EP-delegatie heeft besloten over de vier wetgevingsdossiers als pakket te onderhandelen. Die aanpak heeft aanzienlijke verbeteringen opgeleverd. Met het totale pakket dat aan het einde van de bemiddelingsprocedure bereikt is, zal de positie van het Parlement inzake gedelegeerde handelingen voor de toekomstige instrumenten versterkt worden. In een geest van compromis beveelt de delegatie aan dat de pakketsgewijze benadering gehandhaafd wordt en dat het Parlement in derde lezing zijn goedkeuring hecht aan de gemeenschappelijke ontwerptekst.

(1)

Samen met het DCI/BAM-instrument (2010/0059(COD)), de DCI (2009/0060A(COD)) en ICI (2009/0059(COD)).

(2)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog inkomen, 2009/0059 (COD).

(3)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, 2010/0059 (COD).


PROCEDURE

Titel

Vverordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld

Document- en procedurenummers

PE-CONS 00058/2011 – C7‑0378/2011 – 2009/0060B(COD)

Voorzitter van de delegatie: ondervoorzitter

Alejo Vidal-Quadras

Commissie ten principale:

Voorzitter:

AFETElmar Brok

 

Rapporteur(s)

Kinga Gál, Barbara Lochbihler

In eerste lezing behandeld ontwerp van handeling

COM(2009)0194 – C7‑0158/2009

Datum eerste lezing EP – P-nummer

21.10.2010

P7_TA(2010)0380

Gewijzigd voorstel van de Commissie

 

Standpunt Raad in eerste lezing

  Datum bekendmaking

16446/1/2010 – C7-0427/201016.12.2010

 

Standpunt Commissie (art. 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie)

COM(2010)0789

Datum tweede lezing EP – P-nummer

3.2.2011

P7_TA(2011)0031

Advies van de Commissie(art. 2

94, lid 7, punt c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie)

COM(2011)0170

Datum ontvangst tweede lezing door de Raad

23.3.2011

Datum brief van de Raad inzake niet-goedkeuring amendementen van het EP

19.7.2011

Vergaderingen bemiddelingscomité

6.9.2011

Datum stemming delegatie EP

25.10.2011

Uitslag stemming

+:

–:

0:

17

6

3

Aanwezige leden

Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

Aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Christofer Fjellner, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

Aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2, van het Reglement)

Leonidas Donskis

Datum overeenstemming bemiddelingscomité

 

Overeenstemming bij briefwisseling

24.10.2011

26.10.2011

Datum constatering goedkeuring gemeenschappelijke ontwerptekst en toezending aan EP en Raad

31.10.2011

Datum indiening

24.11.2011

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

VERLENGING VAN TERMIJNEN

Termijn tweede lezing Raad

23.7.2011

Termijn bijeenroeping bemiddelingscomité

        Instelling – datum

13.9.2011

Raad – 24.8.2011

 

Termijn werkzaamheden bemiddelingscomité

        Instelling – datum

1.11.2011

Raad – 6.10.2011

 

Termijn aanneming besluit

        Instelling – datum

 

Juridische mededeling - Privacybeleid