Förfarande : 2009/0060B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0404/2011

Ingivna texter :

A7-0404/2011

Debatter :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Omröstningar :

PV 01/12/2011 - 6.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0534

BETÄNKANDE     ***III
PDF 154kWORD 95k
24.11.2011
PE 474.029v03-00 A7-0404/2011

om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen

(PE-CONS 00058/2011 – C7‑0378/2011 – 2009/0060B(COD))

Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén

Delegationsordförande: Alejo Vidal-Quadras

Föredragande: Kinga Gál, Barbara Lochbihler

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen

(PE-CONS 00058/2011 – C7‑0378/2011 – 2009/0060B(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: tredje behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast och Europaparlamentets och rådets uttalanden om detta (PE-CONS 00058/2011 – C7‑0378/2011),

–   med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0194),

–   med beaktande av sin ståndpunkt vid andra behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg rådets ståndpunkt vid första behandlingen(3),

–   med beaktande av kommissionens yttrande över parlamentets ändringar i rådets ståndpunkt vid första behandlingen (KOM(2011)0170),

–   med beaktande av rådets ståndpunkt vid andra behandlingen,

–   med beaktande av artikel 294.13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 69 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från parlamentets delegation till förlikningskommittén (A7‑0404/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner det gemensamma utkastet.

2.  Europaparlamentet bekräftar Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs, tillsammans med Europaparlamentets och rådets uttalanden om detta, i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna lagstiftningsresolution till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

Antagna texter från sammanträdet 21.10.2010, P7_TA(2010)0380.

(2)

Antagna texter från sammanträdet 3.2.2011, P7_TA(2011)0031.

(3)

EUT C 7 E, 12.1.2011, s. 14.


MOTIVERING

Bakgrund

Kommissionen antog sitt förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen den 21 april 2009.

Det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR) är ett av de externa finansieringsinstrument som behandlas som ett paket.(1)

Det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter och finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI) är de enda instrument för yttre åtgärder där det inte föreskrivs något undantag från principen om att utgifter i samband med skatter, tullar och andra avgifter inte berättigar till EU-finansiering. Alla de övriga instrumenten på det här området möjliggör en viss flexibilitet att efter bedömning i varje enskilt fall godta finansiering av sådana utgifter för att säkerställa att programmen och projekten genomförs korrekt. Denna flexibilitet är nödvändig eftersom den strikta formuleringen i det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter och finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete kan leda till oerhörda svårigheter för den åtgärd som finansieras genom externt bistånd.

Kommissionen föreslår därför att den relevanta bestämmelsen anpassas till de övriga instrumenten genom att man lägger till ”i princip” i artikel 13.6.

I. Lagstiftningsförfarandet före förlikningen (första och andra behandlingen)

Europaparlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen den 21 oktober 2010. Rådet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen den 21 december 2010. Både Europaparlamentet och rådet var överens om de ändringar som föreslagits för att harmonisera de berörda instrumenten. Rådet samtyckte också till Europaparlamentets förslag om att dela upp det ursprungliga förslaget i två (finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter). Europaparlamentet hade också föreslagit att man skulle tillämpa förfarandet i artikel 290 i EUF-fördraget för att anta fleråriga samarbetsprogram och strategidokument. Detta godtogs emellertid inte av rådet, som menade att dessa åtgärder är genomförandeakter (dvs. inte rättsligt bindande akter).

Den 3 februari 2011 antog Europaparlamentet sin ståndpunkt vid andra behandlingen.

Rådet förkastade denna ståndpunkt vid sin andra behandling den 19 juli 2011.

II. Förlikning

Efter omröstningen vid andra behandlingen den 3 februari 2011 och eftersom det fanns en politisk vilja att slutföra förlikningen så snart som möjligt, ägde det konstituerande sammanträdet för Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén rum i Strasbourg den 15 februari 2011. Europaparlamentets delegation beslutade att förhandla om de fyra aktuella ärendena (instrumentet för utvecklingssamarbete (DCI), instrumentet för utvecklingssamarbete/kompletterande åtgärder gällande bananer (DCI/BAM), instrumentet för samarbete med industriländer (ICI+) och det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR)) som ett paket. När det gäller halvtidsöversynen av instrumentet för utvecklingssamarbete och det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter kom man överens om att de inte skulle ändras eftersom inga nya strategidokument förväntas förrän 2013. Förhandlingarna fortsatte därför om ICI+(2) och DCI/BAM(3).

Ärendets gång

Åtta trepartsmöten har ägt rum – den 30 mars, 11 maj, 25 maj, 22 juni, 5 juli, 6 september (första mötet i förlikningskommittén), 27 september och 19 oktober.

Sju sammanträden i parlamentets delegation har ägt rum – den 15 februari, 12 maj, 5 juli, 6 september, 20 september, 11 oktober och 25 oktober. En politisk överenskommelse nåddes den 31 oktober 2011.

Innehåll

Europaparlamentet och rådet kom överens om att fatta de viktiga besluten (mål, prioriteringar, vägledande finansiell fördelning och förväntade resultat) genom medbeslutande. Vid trepartsmötet den 27 september nåddes en preliminär överenskommelse om ett förslag till kompromisspaket (om ICI+, DCI/BAM och Europaparlamentets och rådets gemensamma förklaring om framtida användning av delegerade akter). Coreper godkände paketet vid sitt sammanträde den 29 september 2011. Europaparlamentets delegation beslutade emellertid vid sitt sammanträde den 11 oktober att man skulle fortsätta förhandlingarna, särskilt om DCI/BAM. Ännu ett trepartsmöte ägde därför rum den 19 oktober, då rådet höll fast vid den preliminära överenskommelsen från trepartsmötet den 27 september. Man beslutade att återigen lägga fram den preliminära överenskommelsen för parlamentets delegation för slutomröstning. Europaparlamentets delegation antog överenskommelsen vid sitt sammanträde den 25 oktober.

Förlikningen avslutades genom skriftväxling (den 24 och 26 oktober 2011).

Förlikningen ledde på det hela taget till ett positivt resultat. Man kom överens om att Europaparlamentet och rådet tillsammans ska fatta viktiga strategiska beslut genom medbeslutande.

Dessutom kom Europaparlamentet och rådet i en gemensam förklaring överens om att använda delegerade akter för framtida finansieringsinstrument inom yttre förbindelser, vilket stärker parlamentets förhandlingsposition när det gäller att införa delegerade akter i de nya instrumenten.

III. Slutsats

Europaparlamentets delegation beslutade att man skulle förhandla om de fyra lagstiftningsärendena som ett paket. Denna strategi ledde till stora förbättringar. Det samlade paket man kom överens om i slutet av förlikningsförfarandet kommer att förbättra parlamentets position när det gäller delegerade akter i kommande instrument. I strävan efter en kompromiss rekommenderar delegationen att man håller fast vid paketlösningen och att parlamentet godkänner den gemensamma texten vid tredje behandlingen.

(1)

Tillsammans med instrumentet för utvecklingssamarbete/kompletterande åtgärder gällande bananer (DCI/BAM), 2010/0059(COD), finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI), 2009/0060A(COD) och instrumentet för samarbete med industriländer (ICI+), 2009/0059(COD).

(2)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier, 2009/0059(COD).

(3)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete, 2010/0059(COD).


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen

Referensnummer

PE-CONS 00058/2011 – C7‑0378/2011 – 2009/0060B(COD)

Delegationsordförande: vice talman

Alejo Vidal-Quadras

Ansvarigt utskott

  Ordförande

AFETElmar Brok

 

Föredragande

Kinga Gál, Barbara Lochbihler

 

Förslag till akt – första behandlingen

KOM(2009)0194 – C7‑0158/2009

Parlamentets första behandling – P‑nummer

21.10.2010

P7_TA(2010)0380

Kommissionens ändrade förslag

 

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

  Tillkännagivande i kammaren

16446/1/2010 – C7‑0427/2010

16.12.2010

 

Kommissionens ståndpunkt(artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

)

KOM(2010)0789

Parlamentets andra behandling – P‑nummer

3.2.2011

P7_TA(2011)0031

Kommissionens yttrande(artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)

 

KOM(2011)0170

Datum för rådets mottagande av parlamentets ståndpunktvid andra behandlingen

 

23.3.2011

Datum för rådets skrivelse om icke godkännande av parlamentets ändringar

19.7.2011

Förlikningskommitténs sammanträden

6.9.2011

 

 

 

Omröstning i parlamentets delegation

25.10.2011

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

6

3

Närvarande ledamöter

Alejo Vidal-Quadras, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Kinga Gál, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manfred Weber, Vital Moreira, Thijs, Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Gianluca Susta, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Robert Sturdy, Helmut Scholz, Claudio Morganti

Närvarande suppleanter

Christofer Fjellner, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Maurice Ponga, Kriton Arsenis, Ivo Vajgl, Bart Staes

Närvarande suppleanter (art. 187.2 i arbetsordningen)

Leonidas Donskis

Datum för enighet i förlikningskommittén

 

 

Enighet efter skriftväxling

24.10.2011

26.10.2011

Datum då ordförandena förklarade det gemensamma utkastet för godkänt och översände det till parlamentet och rådet

31.10.2011

Ingivande

24.11.2011

Anmärkningar (endast tillgängliga på ett språk)

...

FÖRLÄNGNING AV FRISTERNA

Frist för rådets andra behandling

23.7.2011

Frist för att sammankalla kommittén

Institution som begärt förlängning – datum

13.9.2011

Rådet – 24.08.2011

Frist för kommitténs arbete

Institution som begärt förlängning – datum

1.11.2011

Rådet – 6.10.2011

Frist för att anta rättsakten

Institution som begärt förlängning – datum

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy