ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των τελωνείων

25.11.2011 - (2011/2083(INI))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγητής: Matteo Salvini

Διαδικασία : 2011/2083(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0406/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0406/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των τελωνείων

(2011/2083(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας)[1],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα[2],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα[3],

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις[4],

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 624/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013)[5],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα[6] (τροποποίηση για την ασφάλεια και προστασία),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93[7],

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη μεταβατική άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων[8],

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) ορισμένων καθηκόντων συναφών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της σύγκλησης Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραποίησης και Πειρατείας με εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (COM(2011)0288),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (COM(2011)0285),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[9],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής 2009[10],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς[11],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την τεσσαρακοστή επέτειο της Τελωνειακής Ένωσης[12],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής μέσω αποτελεσματικών κανόνων και διαδικασιών για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές[13],

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της εξεταστικής επιτροπής του για το κοινοτικό σύστημα διαμετακόμισης (Ιανουάριος 1996 – Μάρτιος 1997),

–   έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 1/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο: «Ελέγχονται αποτελεσματικά οι απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής;»

   έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τελωνειακή συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα[14], η οποία υπογράφηκε στις 28 Μαΐου 1997,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού (Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή), που υπεγράφη στις 23 Ιουνίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία της ΕΕ: Αποτελέσματα στα σύνορα της ΕΕ – 2010, Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Τελωνεία 2013» (COM(2011)0537 τελικό),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Τελική αξιολόγηση του προγράμματος Τελωνεία 2007 σύμφωνα με το άρθρο 19 της απόφασης αριθ. 253/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2007)» (COM (2008)0612),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τον τίτλο «Στρατηγική για την εξέλιξη της τελωνειακής ένωσης» (COM(2008)0169),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αντίδραση των τελωνειακών αρχών στις πλέον πρόσφατες τάσεις όσον αφορά τις πρακτικές παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας (COM(2005)0479),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου για την ενίσχυση της ασφάλειας της αεροπορικής μεταφοράς φορτίου (έγγραφο του Συμβουλίου 11250/11),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης των τελωνείων της ΕΕ για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 2009 έως 2012 (έγγραφο του Συμβουλίου 5345/09),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009 για μια ενισχυμένη στρατηγική στον τομέα της τελωνειακής συνεργασίας[15],

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2008 σχετικά με τη στρατηγική για την εξέλιξη της Τελωνειακής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την ακρόαση με θέμα «Εκσυγχρονισμένα τελωνεία και εσωτερική αγορά» που διεξήχθη στις 16 Ιουλίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε με εντολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τίτλο «Τελωνειακή συνεργασία στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης: Ο ρόλος των τελωνείων στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ», η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάιο 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αποτελεσματική τελωνειακή ένωση αποτελεί έναν από τους κύριους ακρογωνιαίους λίθους της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και βάση για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της εσωτερικής αγοράς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελωνεία διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο κατοχυρώνοντας την ασφάλεια και την προστασία, παρέχοντας προστασία στους καταναλωτές και το περιβάλλον, εξασφαλίζοντας πλήρη είσπραξη των φορολογικών εσόδων , ενισχύοντας την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς και εξασφαλίζοντας την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελωνεία, έχοντας τη θέση τους στα σύνορα, μπορούν αποτελεσματικά να συμβάλλουν στην εξασφάλιση ότι μόνον ασφαλή αγαθά εισέρχονται στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελωνεία εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο διασφαλίζοντας τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, μολονότι κατά το πρόσφατο παρελθόν ο ρόλος της είσπραξης τελωνειακών δασμών έχει ακολουθήσει φθίνουσα πορεία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ πρόσφατα συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της αεροπορικής μεταφοράς φορτίου αποδεικνύουν ότι ενδείκνυται η εστίαση στην ασφάλεια και ότι οι διοικήσεις των τελωνείων πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση όσον αφορά τις τρομοκρατικές απειλές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή προϊόντων παραχάραξης και πειρατείας στην ΕΕ οδηγεί σε απώλεια εσόδων και παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραχάραξη προϊόντων μπορεί να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των Ευρωπαίων καταναλωτών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελωνεία σήμερα αντιμετωπίζουν διαρκώς αυξανόμενους όγκους συναλλαγών εισαγωγών, εξαγωγών και διαμετακόμισης ενώ οι πόροι παραμένουν περιορισμένοι και κατά συνέπεια η αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου είναι ιδιαίτερης σημασίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα e-customs (ηλεκτρονικά τελωνεία), συγκεκριμένα ο κεντρικός εκτελωνισμός, είναι μία από τις κύριες πτυχές εκσυγχρονισμού και απλούστευσης των τελωνείων·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ομαλής, απλής και εύρυθμης λειτουργίας σύστημα τελωνείων είναι ουσιαστικό για να διευκολύνει την κινητικότητα των αγαθών και το εμπόριο στην εσωτερική αγορά, ειδικότερα για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας η επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων και τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς του ‘εγκεκριμένου οικονομικού φορέα’ πρέπει να προσφέρει απτά οφέλη στους εμπόρους που χαίρουν εμπιστοσύνης·

Στρατηγική τελωνείων

1.  θεωρεί ότι ο εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας που εγκρίθηκε το 2008 ήταν πολύ φιλόδοξος όσον αφορά τις προθεσμίες και είναι της γνώμης ότι η νέα πρόταση πρέπει πραγματικά να αποσκοπεί σε ενίσχυση της παρούσας κατάστασης φέροντας σαφή προστιθέμενη αξία για τους οικονομικούς φορείς της ΕΕ και ειδικότερα τις ΜΜΕ·

2.  είναι πεπεισμένο ότι ο εκσυγχρονισμός των τελωνείων της ΕΕ πρέπει να συνιστά υψηλή πολιτική προτεραιότητα, με προϋπολογισμό αντίστοιχο αυτής της φιλοδοξίας, καθόσον μια ανθεκτική στον χρόνο πολιτική τελωνείων είναι στοιχείο που συμβάλλει ουσιαστικά στην σε παγκόσμια κλίμακα ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ και αξιόπιστες εμπορικές σχέσεις με τις τρίτες χώρες·

3.  τονίζει ότι μια ομαλής λειτουργίας πολιτική τελωνείων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την καταπολέμηση της παράνομης εισόδου αγαθών και προϊόντων παραχάραξης στην ενιαία αγορά και συνεπώς τονώνει την ασφάλεια και την προστασία για τους Ευρωπαίους καταναλωτές·

4.  ζητεί να ενταθεί η καταπολέμηση των παραβιάσεων των διατάξεων των τελωνείων και των απειλών τις οποίες συνεπάγονται το λαθρεμπόριο, το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά, η τρομοκρατία και άλλες εγκληματικές πράξεις, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην υλοποίηση των συστάσεων που διατυπώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου, την προστασία και ασφάλεια του νόμιμου εμπορίου, την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με επιχειρήσεις στον τομέα του αυτοματισμού των τελωνείων, σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη θέσπιση της αρχής της ενιαίας θυρίδας και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης μεταξύ τελωνειακών διοικήσεων·

5.  πιστεύει ότι η αποστολή και η εικόνα των τελωνείων πρέπει να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα για να τους δοθεί πρόσθετη ώθηση και να μπορέσουν να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό της αποτελεσματικότητάς του·

6.  θεωρεί ότι, καθώς στα τελωνεία ανατίθενται διαρκώς περισσότερες αρμοδιότητες, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους που να αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες· θεωρεί ότι για την επίτευξη αυτού του τόσο αναγκαίου εκσυγχρονισμού των τελωνείων, είναι ουσιαστικής σημασίας η σύμφωνα με τα δημοσιονομικά πλαίσια χορήγηση της αρμόζουσας χρηματοδότησης στις διαδικασίες και διεργασίες, ειδικότερα στην ανάπτυξη συστημάτων ΙΤ· πιστεύει ότι για να δοθεί στα τελωνεία η δυνατότητα να επιτελούν τα καθήκοντα προτεραιότητας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των διαθέσιμων, περιορισμένων πόρων στον τομέα της διαχείρισης του κινδύνου, τη διασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας της αγοράς και της κοινωνίας και την προστασία των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ·

7.  εκφράζει ανησυχία, διότι διαφορετικές ερμηνείες της τελωνειακής νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη δημιουργούν υπέρμετρο γραφειοκρατικό φόρτο για τις επιχειρήσεις με συνακόλουθο αρνητικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και αδυναμίες στην ικανότητα της ΕΕ να διαχειρισθεί μια αποτελεσματική, βασιζόμενη στον κίνδυνο προσέγγιση της συμμόρφωσης· συνεπώς καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν πλήρη δέσμευση στη διεργασία εκσυγχρονισμού των τελωνείων και ειδικά στην ομοιόμορφη εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας της ΕΕ· πέραν τούτων εμμένει στο να αναλάβει χωρίς καθυστέρηση η Επιτροπή όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ομαλή και εναρμονισμένη εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας της ΕΕ σε ολόκληρη την ΕΕ·

8.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως τον Ιούνιο 2012 έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα την τρέχουσα κατάσταση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς την τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ, περιλαμβανομένου και σχεδίου δράσης προς αντιμετώπιση οιωνδήποτε αδυναμιών έχουν εντοπισθεί· θεωρεί ότι κατά την επιτέλεση αυτού του καθήκοντος η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε διαβούλευση με τον κλάδο·

9.  σημειώνει ότι οι διοικήσεις των τελωνείων πρέπει να εκσυγχρονισθούν με τη δημιουργία διοικητικού συστήματος στραμμένου προς τα αποτελέσματα, το οποίο να εφαρμόζει μεθόδους διαχείρισης της ποιότητας βάσει διεθνών προδιαγραφών και διαδικασιών που έχουν ελεγχθεί και δοκιμασθεί και να βελτιώνει το εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης και τη διαχείριση του οργανωτικού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη επιχειρησιακές διεργασίες και διεργασίες πληροφόρησης·

10. αναγνωρίζει την καίρια σημασία των τελωνείων για τις διεθνείς συναλλαγές· θεωρεί αξιέπαινο τον ρυθμιστικό ρόλο της Συμφωνίας ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία, η οποία επιδιώκει ένα δίκαιο, ενιαίο και ουδέτερο σύστημα υπολογισμού της αξίας των εμπορευμάτων για τελωνειακούς σκοπούς και απαγόρευσης της χρήσης αυθαίρετων ή ψευδών δασμολογητέων αξιών που συνιστούν φραγμούς σε ένα ανοικτό και δίκαιο εμπόριο·

11. θεωρεί αναγκαία τα μέτρα εκσυγχρονισμού όπως είναι η απλούστευση της τελωνειακής νομοθεσίας και η εισαγωγή της πληροφορικής με στόχο την διαλειτουργικότητα των τελωνείων, καθώς αυτά θα συμβάλουν στην διευκόλυνση των εμπορικών πρακτικών και ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν το συντομότερο δυνατόν, πιστεύει δε ότι απαιτείται και μεγαλύτερος συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο των αποτρεπτικών και διωκτικών δράσεων των αρχών επιβολής του νόμου σε φορολογικά θέματα· εύχεται να επισημανθεί στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργασιών αναθεώρησης του τελωνειακού κώδικα η μεγίστη σημασία που έχει για την διευκόλυνση του εμπορίου η κατάργηση των τελωνειακών δηλώσεων·

Εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας και διαχείρισης του κινδύνου

12. είναι της γνώμης ότι για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στην Ευρώπη είναι υψίστης σημασίας η απλούστευση, η τυποποίηση και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και των διαδικασιών των τελωνείων και η χρήση σύγχρονων και αποτελεσματικών εργαλείων της τεχνολογίας της πληροφορίας· θεωρεί ότι ένα από τα μείζονα επιτεύγματα για τα σύγχρονα τελωνεία είναι η δυνατότητα πρόβλεψης για τις επιχειρήσεις, ειδικότερα τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στοιχεί που με τη σειρά του τονώνει την αύξηση της οικονομίας·

13. σημειώνει ότι μπορεί να χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις για την προσαρμογή στις νέες διαδικασίες τελωνείων και τις εκσυγχρονισμένες απαιτήσεις των ηλεκτρονικών τελωνείων· τονίζει ότι αυτές πρέπει να είναι εύλογες για να μη δημιουργούν περιττό άχθος, ειδικότερα στις ΜΜΕ· τονίζει πως χρειάζεται ελάφρυνση της γραφειοκρατίας και του κόστους για τις ΜΜΕ·

14. θεωρεί ότι στόχος των τελωνειακών ελέγχων πρέπει κατά κύριον λόγο να είναι τα φορτία υψηλού κινδύνου, ενώ τα φορτία χαμηλού κινδύνου πρέπει να αποδίδονται ταχύτατα για ελεύθερη κυκλοφορία· επ' αυτού τονίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο που διαδραματίζουν οι τεχνικές προς διαχείριση του κινδύνου και υποστηρίζει θερμά τη θέσπιση και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των συστημάτων ηλεκτρονικού εκτελωνισμού·

15. θεωρεί ότι η διαχείριση του κινδύνου στην πράξη εξαρτάται από την έγκαιρη συλλογή ενδεδειγμένων πληροφοριών καθ' όλη την ηλεκτρονική διεργασία εξασφαλίζοντας ασφάλεια και προστασία του κοινού·

16. εμμένει στο ότι οιαδήποτε μελλοντική διεύρυνση της νομοθεσίας για την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού εντός της ΕΕ πρέπει να ακολουθήσει προσέγγιση πλήρως βασιζόμενη στον κίνδυνο και με στόχο μόνον τα φορτία υψηλότερου κινδύνου για αποτίμηση τόσο των εγγράφων όσο και των ιδίων των φορτίων·

17. θεωρεί ότι σε μια λειτουργική ΕΕ με 27 κράτη μέλη χρειάζεται να καθοριστεί κοινή δέσμη υποχρεωτικών φυσικών ελέγχων των εμπορευμάτων εφαρμοστέων στο σύνολο των διαφόρων σημείων εισόδου (λιμένες, αερολιμένες, οδικά σημεία εισόδου) στην ενιαία αγορά·

18. ενώ αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού, θεωρεί ότι η από τη νομοθεσία των ΗΠΑ απαίτηση για εξονυχιστικό έλεγχο σε ποσοστό 100 % είναι υπερβολικά επαχθής και έχει υπέρμετρο κόστος, με αμφίβολα οφέλη στην πράξη, είναι δε αποφασισμένο να συνεχίσει τον διατλαντικό νομοθετικό διάλογο με τις ΗΠΑ για να επιτύχει την κατάργηση ή τροποποίηση αυτής της νομοθεσίας·

Εκσυγχρονισμένα τελωνεία

Υλοποίηση του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ)

19. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ αποτελεί σημαντικό εργαλείο προς απλούστευση και πραγματική εναρμόνιση των τελωνειακών διαδικασιών με σκοπό να επιτευχθεί συμβολή στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας· θεωρεί ότι οι εκτελεστικές διατάξεις του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ πρέπει να αντικατοπτρίζουν πλήρως το πνεύμα που τον διέπει· εκφράζει ανησυχία διότι μερικές ουσιαστικές εκτελεστικές διατάξεις τελούν ακόμη υπό μελέτη και δεν έχουν ακόμη ληφθεί στρατηγικές αποφάσεις όσον αφορά την αρχιτεκτονική της τεχνολογίας της πληροφορίας·

20. είναι πεπεισμένο ότι το πλήρες δυναμικό του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ μπορεί να αξιοποιηθεί μόνον εάν ο κώδικας στηρίζεται πλήρως σε δεόντως ανεπτυγμένα και προηγμένα συστήματα τεχνολογίας της πληροφορίας· πιστεύει ακράδαντα ότι γνώμονας για οιεσδήποτε περαιτέρω επενδύσεις σε τεχνολογία της πληροφορίας πρέπει να είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τον εκσυγχρονισμένο ΚΤΚ·

21. τονίζει πόσο αναγκαίο είναι να έχει ο κλάδος του εμπορίου πρόσβαση σε πραγματικές προδιαγραφές από τα κράτη μέλη αρκετά νωρίς καθόσον και οι επιχειρήσεις χρειάζονται χρόνο για την ανάπτυξη και υλοποίηση των δικών τους εφαρμογών ΙΤ· τονίζει επ' αυτού ότι για τον ορισμό της νέας λήξης της προθεσμίας για την εφαρμογή του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των διοικήσεων των κρατών μελών και των οικονομικών φορέων για υλοποίηση νέων συστημάτων·

22. χαιρετίζει την προβλεπόμενη ευθυγράμμιση των διατάξεων του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ προς τη Συνθήκη της Λισαβόνας σ' ό, τι αφορά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ανάθεση εκτελεστικών εξουσιών · υπογραμμίζει ότι τούτο το νέο σύστημα αντιπροσωπεύει μια προσφάτως επιτευχθείσα ισορροπία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και, συγκεκριμένα, όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δίδονται ίσες αρμοδιότητες στα δύο θεσμικά όργανα·

23. αναγνωρίζει ως ορθή την αναβολή της εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται κυρίως στην ανάπτυξη των συστημάτων ΙΤ, να διερευνήσει το ενδεχόμενο να ορισθεί το 2016 ως νέα προθεσμία για την ομοιόμορφη υλοποίηση του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ - συνδέοντας άμεσα αυτή την αναβολή με τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την ασφάλεια·

Κεντρικός εκτελωνισμός και εναρμόνιση

24. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη συνοχής στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για μεγαλύτερο βαθμό εναρμόνισης των συστημάτων τελωνειακού ελέγχου αφενός και των κυρώσεων αφετέρου·

25. υποστηρίζει θερμά με την προϋπόθεση βεβαίως των καταλλήλων συστημάτων ΙΤ την έννοια του κεντρικού εκτελωνισμού, μία από τις κύριες πτυχές του εκσυγχρονισμού των τελωνείων όπως τον εννοεί ο εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ, εκφράζει δε τη λύπη του για τη μη επίτευξη προόδου στην υλοποίηση αυτής της έννοιας· υπογραμμίζει ότι τα τελωνεία πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία κεντρικού εκτελωνισμού·

26. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν πλήρη δέσμευση ως προς την έννοια του κεντρικού εκτελωνισμού, καθόσον μόνον η πραγματική εναρμόνιση των τελωνειακών κανόνων, των συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών και των μορφοτύπων δεδομένων μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχή υλοποίησή του·

27. κρίνει λυπηρό το ότι εξελίσσεται αργά στα κράτη μέλη η διεργασία απλούστευσης των κανόνων ΦΠΑ και των ειδικών φόρων , και ότι ανακύπτουν προβλήματα στην είσπραξη του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, δεδομένου ότι αυτοί είναι τομείς ζωτικής σημασίας για ένα πραγματικά κεντρικό σύστημα εκτελωνισμού· ζητεί επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον τρόπο είσπραξης του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, τα ωράρια λειτουργίας των τελωνείων καθώς και ως προς τα τέλη και τις κυρώσεις λόγω μη συμμόρφωσης προς τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα καθώς οι υφιστάμενες αποκλίσεις προκαλούν στρεβλώσεις των εμπορικών ροών·

28 θεωρεί ότι χρειάζεται κάποια ευελιξία όσον αφορά τους κανόνες και τις τελωνειακές διεργασίες για να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να προχωρήσουν, όπου είναι τούτο δυνατό, να προσαρμόσουν την προσέγγισή τους σε σχέση με την ταχύτητα υλικοτεχνικής στήριξης, το πολυσύνθετο και τον όγκο των διακινουμένων αγαθών·

Καθεστώς του εγκεκριµένου οικονοµικού φορέα (ΑΕΟ)

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα υπηρεσίας σε σχέση με τους οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα και να μειώσουν τα διοικητικά άχθη που τους επιβάλλεται· υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπή προς ενθάρρυνση όσων συναλλάζονται εμπορικά σε ολόκληρη την Ευρώπη να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση του καθεστώτος AEO· εκφράζει όμως ανησυχία, διότι οι μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται προς απόκτηση του καθεστώτος AEO μπορεί να συνιστούν σοβαρό εμπόδιο για τους συναλλασσόμενους, ιδίως τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο απλούστευσης της διαδικασίας αίτησης για απόκτηση καθεστώτος AEO·

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν και άλλα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα από τα οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν όσοι διαθέτουν πιστοποιητικά AEO και τα οποία θα ενθάρρυναν τις επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση· πιστεύει ότι τέτοιου είδους απτά πλεονεκτήματα θα μπορούσαν κατά κύριο λόγο να προβλέπουν σημαντικές μειώσεις στα διοικητικά άχθη ή δαπάνες, για παράδειγμα, απαλλαγή των ΑΕΟ από την κατάθεση εγγύησης τελωνειακής οφειλής και διευκόλυνση της πληρωμής τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ·

31. Συγκεκριμένα, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το να καταστήσει περιττές τις πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρηση κοινοποιήσεις τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης των μεταφορών στους οποίους υπάρχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη, όπως είναι οι AEO, και ούτως να καταστήσει δυνατό το να καταστούν οι βάσει συναλλαγών τελωνειακές δηλώσεις περιττές στο πλαίσιο αυτοαποτίμησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο·

32. επισύρει την προσοχή, ωστόσο, σε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την απόκτηση του καθεστώτος όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ· συγκεκριμένα, συμμόρφωση προς τις τελωνειακές και φορολογικές υποχρεώσεις· ύπαρξη ικανοποιητικού συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρήσεων που να επιτρέπει τους κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους· αποδεδειγμένη χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα· πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα· και πρότυπα ασφάλειας και προστασίας·

33. αναμένει πως όλα τα κράτη μέλη θα εξασφαλίσουν ότι το καθεστώς ΑΕΟ που χορηγείται από ένα κράτος μέλος θα αναγνωρίζεται από τα άλλα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει δε πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλισθεί ίση μεταχείριση για τους ΑΕΟ ανά την τελωνειακή επικράτεια της ΕΕ σ' ό, τι αφορά την ομοιομορφία των ελέγχων και την αμοιβαία αναγνώριση·

34. καλεί την Επιτροπή να εντάξει στον εκσυγχρονισμένο ΚΤΚ αυστηρότερες προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών τελωνειακής αντιπροσώπευσης της ΕΕ, προκειμένου να αυξηθεί ο επαγγελματισμός και η ευσυνειδησία εκ μέρους των μεσαζόντων και προκειμένου να καθοριστούν σαφείς κανόνες που θα διέπουν τις σχέσεις μεταξύ εκτελωνιστών και επιχειρήσεων που ασκούν πρακτορεία μεταφορών, με τελική επιδίωξη την μετατροπή των εκτελωνιστών σε φορείς ενίσχυσης εκείνων των μικρών και μεσαίων εισαγωγέων που δεν έχουν την δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων τελωνειακής συμμόρφωσης παρόμοιων με του Ευρωπαίου ΑΕΟ·

35. εκφράζει την ικανοποίησή του για την συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας στο ζήτημα της αμοιβαίας αναγνώρισης του καθεστώτος ΑΕΟ· παροτρύνει την Επιτροπή να διαπραγματευτεί παρόμοιες συμφωνίες με άλλους σημαντικούς εταίρους, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Κίνα και η Ρωσία, με πλήρη σεβασμό για τον ρόλο του Κοινοβουλίου, και να ενσωματώσει αυτό το στοιχείο στη διαπραγμάτευση διμερών εμπορικών συμφωνιών, για να μπορούν να επωφελούνται περισσότερο οι εταιρίες της ΕΕ από το καθεστώς ΑΕΟ·

Απλουστεύσεις και εξαιρέσεις

36. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει απλουστεύσεις στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών·

37. καλεί την Επιτροπή στο μέλλον στο πλαίσιο των διαδικασιών εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο να καταστήσει περιττές τις επί μέρους κοινοποιήσεις και να προβλέψει την ελευθέρωση αγαθών χωρίς την εμπλοκή των τελωνειακών αρχών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των διαδικασιών, ιδιαιτέρως στην περίπτωση φορτωτικής ακριβώς στην ώρα·

38. επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη κυρίως ΜΜΕ χρησιμοποιούν τη δυνατότητα της επονομαζόμενης προφορικής διασάφησης που προβλέπει ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας για εισαγωγές και εξαγωγές που δεν υπερβαίνουν το όριο των 1.000 ευρώ·

39. παροτρύνει να διατηρηθούν τα υφιστάμενα κατώφλια δασμού και οι παρεκκλίσεις σε σχέση με τις τελωνειακές αιτήσεις για τα ελάχιστα φορτία εμπορίου εισαγωγών και εξαγωγών σε πολλά κράτη μέλη, τα οποία και να τυποποιηθούν σε όλη την ΕΕ, επί παραδείγματι έως ποσό 1000 ευρώ, και να περιληφθούν στο πεδίο των πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρηση κοινοποιήσεων, καθότι η κατάργηση αυτής της απλούστευσης θα προκαλούσε σημαντικές διοικητικές και χρηματοοικονομικές πρόσθετες επιβαρύνσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ και, για τον λόγο αυτό, δεν θα συμφωνούσε με τον στόχο της ΕΕ για τη διοικητική απλούστευση· εμμένει ότι πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα της επονομαζόμενης προφορικής διασάφησης στις εκτελεστικές διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό του τελωνειακού κώδικα·

40. ζητεί τη διατήρηση των υφισταμένων διατάξεων που αφορούν την πώληση για εξαγωγές και τη ένταξη ορισμένων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (royalties) και τελών αδείας στην αξία των δασμών, καθώς οι αδικαιολόγητες αλλαγές αυτών των διατάξεων θα έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερη αξία τελωνείου και κατά συνέπεια υψηλότερο φορολογικό άχθος·

Μη προτιμησιακή καταγωγή

41. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την αρχή ότι η μη προτιμησιακή καταγωγή των προϊόντων καθορίζεται βάσει του τόπου στον οποίο έλαβε χώρα η τελευταία ουσιαστική οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση αυτών·

42. εκφράζει την ανησυχία του για την τάση προς θέσπιση κανόνων περί μη προτιμησιακής καταγωγής που χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους προσδιορισμού της καταγωγής για εισαγωγές και εξαγωγές·

43. τονίζει ότι εάν θεσπισθούν πρόσθετοι κανόνες περί καταγωγής, τούτο πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο που να αποφεύγεται το περιττό διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις και να λαμβάνεται υπόψη η σημασία της διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου·

44. τονίζει παράλληλα ότι πρέπει να αναγνωρίζονται στο μέλλον από την ΕΕ τα πιστοποιητικά εξαγωγής ως προς την μη προτιμησιακή καταγωγή που εκδίδουν οι σχετικές αρχές τρίτων χωρών·

45. υποστηρίζει την εφαρμογή κανόνων βάσει κατάλογου στον τομέα της μη προτιμησιακής καταγωγής μόνον για ειδικές περιπτώσεις, που πρέπει να θεωρούνται εξαιρέσεις· ζητεί οι καθιερωμένοι κανόνες όπως ορίζεται επί του παρόντος στα παραρτήματα 10 και 11 των εκτελεστικών διατάξεων του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα να διατηρηθούν και να μην υπάρξει οιαδήποτε περαιτέρω επέκταση των βάσει καταλόγου κριτηρίων σε άλλα προϊόντα, ώστε να μην επέλθει σαφής προσαύξηση του διοικητικού φόρτου που επιβάλλεται σε τελωνειακές αρχές και οικονομικούς φορείς χωρίς οιαδήποτε αντισταθμιστικά οικονομικά οφέλη·

46. ζητεί να διατηρηθεί ο κανόνας της πρώτης πώλησης και να εγκαταλειφθεί η καταχώριση κόστους σε σχέση με την ανάλυση κινδύνου, η οποία συνεπάγεται σημαντικό κόστος για του φορείς· εκφράζει την ανησυχία του για τις υπό συζήτηση προτάσεις όσον αφορά τον καθορισμό αξίας συναλλαγής, καθώς δεν συμμορφώνονται προς την απαίτηση που σχετίζεται με πώληση προς εξαγωγή στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας, αλλά αντιπροσωπεύουν πρότυπη μετακίνηση προς πώληση προς εισαγωγή εντός της τελωνειακής επικράτειας της Κοινότητας, το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τον κώδικα δασμολογητέας αξίας της ΓΣΔΕ·

Ο ρόλος των τελωνείων στην εξασφάλιση ασφάλειας προϊόντων, προστασίας των οικονομικών συμφερόντων και προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Ασφάλεια προϊόντων

47. αναμένει στενή συνεργασία ανάμεσα στις διοικήσεις τελωνείων, τις αρχές εποπτείας της αγοράς και τις επιχειρήσεις π.χ. για να εντοπίζονται μη ασφαλή και/ή μη σύμμορφα προς προδιαγραφές προϊόντα στα σύνορα του κράτους μέλους προορισμού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να φροντίζουν για την κατάλληλη κατάρτιση των αρμόδιων υπαλλήλων, ούτως ώστε να είναι εξασφαλίζεται ακόμη καλύτερος εντοπισμός των προϊόντων που συνεπάγονται κίνδυνο·

48. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη σύνταξη των κατευθυντηρίων γραμμών για ελέγχους εισαγωγών στο πεδίο της ασφάλειας προϊόντων και καλεί την Επιτροπή να τους επικαιροποιεί σε συνεχή βάση, να παρακολουθεί την υλοποίησή τους και να τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με περαιτέρω εξελίξεις στο συγκεκριμένο πεδίο·

49. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εγκαθίδρυσης δημόσιας βάσης δεδομένων όπου να μπορούν τα κράτη μέλη να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό επικίνδυνων αγαθών κατόπιν τελωνειακού ελέγχου·

Οικονομικά συμφέροντα

50. υπογραμμίζει ότι τα έσοδα από τους τελωνειακούς δασμούς αποτελούν σημαντικό μέρος των παραδοσιακών ιδίων πόρων της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας, μαζί με τις εισφορές ζάχαρης, 16.777.100.000 ευρώ για το 2011, και ότι ένα αποτελεσματικό τελωνειακό σύστημα είναι πρωταρχικής σημασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ· τονίζει ότι η σωστή λειτουργία των τελωνείων έχει άμεσες επιπτώσεις στον υπολογισμό του ΦΠΑ, που συνιστά άλλη σημαντική πηγή εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ·

51. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική πρόληψη των παρατυπιών και της απάτης στον τελωνειακό τομέα, μέσω κατάλληλων ελέγχων, όχι μόνο διασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, αλλά έχει και σημαντικές συνέπειες για την εσωτερική αγορά, εξαλείφοντας το αθέμιτο πλεονέκτημα των οικονομικών φορέων που πληρώνουν λιγότερους δασμούς ή υποτιμούν την αξία των αγαθών που δηλώνουν στο τελωνείο έναντι των τίμιων και συμμορφούμενων οικονομικών φορέων που δεν προβαίνουν σε τέτοιου είδους πρακτικές·

52. συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να τονώσουν τις φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις και τις ικανότητες είσπραξης φόρων, να ενισχύσουν τις διεθνείς συμβάσεις κατά της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και των παρανόμων ροών και να αυξήσουν την οικονομική διαφάνεια· ομοίως υποστηρίζει τις αυξημένες ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία·

53. υπενθυμίζει ότι στόχος της Επιτροπής είναι να κάνει τις εθνικές τελωνειακές διοικήσεις να λειτουργούν ως ενιαία διοίκηση, να διενεργούν ελέγχους με αποτελέσματα ισοδύναμου επιπέδου σε κάθε σημείο του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης· επισημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς διαλειτουργικά συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο κρατών μελών και Επιτροπής· αποδοκιμάζει την ιδιαίτερα βραδεία πρόοδο εν προκειμένω· επισημαίνει ότι οι έλεγχοι πρέπει να βασίζονται σε πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί από κοινού και σε αξιόπιστα κριτήρια εκτίμησης των κινδύνων για την επιλογή των εμπορευμάτων και των οικονομικών φορέων··

54. ζητεί τη στενότερη συνεργασία και την ενεργό ανταλλαγή πληροφοριών και δοκιμασμένων διαδικασιών με τις τελωνειακές αρχές των γειτονικών χωρών της ΕΕ στον τομέα του εκσυγχρονισμού των τελωνείων και των προσπαθειών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της διαφθοράς στο τελωνειακό σύστημα·

55. εκφράζει την ικανοποίησή του για το απλοποιημένο σύστημα τελωνειακού ελέγχου που καθιερώθηκε το 2009 και αναγνωρίζει την σημασία του στην προσπάθεια διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου· τονίζει την ευρύτατη χρήση απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών για τις εισαγωγές, που τείνουν να μειώνουν τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους πριν από την παραλαβή των εμπορευμάτων, ως ένα από τα βασικά στοιχεία της τελωνειακής πολιτικής της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι έχει απλουστευθεί πάνω από το 70% του συνόλου των τελωνειακών διαδικασιών· κρίνει, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι οι διαδικασίες αυτές έχουν επιφέρει αδικαιολόγητα επίπεδα ζημιάς στον προϋπολογισμό της ΕΕ και παραβιάσεις της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ·

56. παρατηρεί με ανησυχία ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έφερε στο φως ανεπαρκείς ελέγχους αυτών των απλοποιημένων διαδικασιών στα κράτη μέλη· υπογραμμίζει λοιπόν την σημασία που έχει η δέουσα εφαρμογή του εν λόγω συστήματος ελέγχου και παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τούτη τη διαδικασία προκειμένου να αποφεύγονται απώλειες στον προϋπολογισμό της ΕΕ καθώς και παραβάσεις των διατάξεων εμπορικής πολιτικής·

57. καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να ελαττωθεί ο κίνδυνος απωλειών παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ), να διασφαλίσει σε επίπεδο κρατών μελών κατάλληλα συστήματα ελέγχου των φορέων πριν από τη χορήγηση εξουσιοδότησης για χρήση απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών και τη διεξαγωγή ορθών εκ των υστέρων ελέγχων·

58. υπενθυμίζει ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι θα πρέπει να βασίζονται σε ανάλυση κινδύνου η οποία χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, αυτοματοποιημένες τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων και επισημαίνει ότι, κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, μόνο τα αυτοματοποιημένα προφίλ κινδύνου, ενσωματωμένα στην επεξεργασία των τελωνειακών δηλώσεων, μπορούν να προστατεύσουν επαρκώς τα οικονομικά και τα εμπορικά συμφέροντα της ΕΕ· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτοματοποιημένα προφίλ κινδύνου για ζητήματα ΠΙΠ και κοινής εμπορικής πολιτικής· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης·

59. επαναλαμβάνει τη θέση της που περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Μέρους ΙΙΙ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2009 της Επιτροπής, σχετικά με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ελέγχονται αποτελεσματικά οι απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής;».

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

60. σημειώνει την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για σχέδιο κανονισμού που αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία, και πιστεύει ακράδαντα ότι τα τελωνεία μπορούν να συμβάλουν στην πράξη στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· τονίζει ότι η περαιτέρω ανεπτυγμένη ρύθμιση καθιστά δυνατή την κράτηση αγαθών για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας και ότι έτσι η ρύθμιση περιλαμβάνει έναν πυλώνα του νομικού πλαισίου της Ένωσης για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

61. υποστηρίζει το έργο που επιτελέσθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραποίησης και Πειρατείας και ενθαρρύνει την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού του Παρατηρητηρίου· χαιρετίζει εν προκειμένω την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για σχέδιο κανονισμού σχετικά με την ανάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) ορισμένων καθηκόντων συναφών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Διαφάνεια

62. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προσηλωθεί πλήρως στο πνεύμα της συμφωνίας πλαισίου σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη βελτίωση της συνεργασίας και τη ροή των πληροφοριών, συγκεκριμένα σε σχέση με τις συναντήσεις της Επιτροπής με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών·

63. στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στους εμπορευόμενους και τα κράτη μέλη· προτείνει πάντως περαιτέρω βελτιώσεις: συγκεκριμένα παροτρύνει την Επιτροπή να δημοσιεύει όλες τις σχετικές πληροφορίες και την τεκμηρίωση που σχετίζεται με τις συναντήσεις με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών ευθύς ως καθίστανται διαθέσιμες για να παρέχεται στους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου και σε οιουσδήποτε πολίτες που ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στον τομέα των τελωνείων άμεση πρόσβαση σε συνολική εικόνα των συζητήσεων που διεξάγονται στις εν λόγω συναντήσεις· είναι πεπεισμένο ότι τούτο θα είναι, συγκεκριμένα, προς όφελος των ΜΜΕ, θα εξασφαλίζει διαφάνεια και θα ευαισθητοποιήσει περισσότερο το κοινό για τα θέματα που σχετίζονται με τα τελωνεία·

Συνεργασία

64. πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας η δέσμευση μεταξύ των τελωνείων, των αρχών εποπτείας της αγοράς και των επιχειρήσεων και ότι πρέπει να βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της συνέπειας, της εσωτερικής συνοχής και της δυνατότητας πρόβλεψης και θεωρεί ότι όλα τα μέρη πρέπει να αναγνωρίζουν και να σέβονται τις ανάγκες, πραγματικότητες και προσδοκίες των άλλων και να συνδυάζουν τις γνώσεις τους, την εμπειρογνωμοσύνη στα αντίστοιχα πεδία τους και τα ευρέος φάσματος ταλέντα που έχουν για να επιτυγχάνουν βέλτιστες επιδόσεις και αποτελέσματα·

65. θεωρεί ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν επίσημους μηχανισμούς για διαφανή διάλογο μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων και του ιδιωτικού τομέα· καλεί τα τελωνεία και τον ιδιωτικό τομέα να εντοπίσουν βέλτιστες πρακτικές για συνεργασία και να ενθαρρύνουν αμφότερα τα μέρη να αποτιμήσουν τη συνεργασία τους και να αναπτύξουν τα απαραίτητα εργαλεία αξιολόγησης για να εντοπίζουν προβλήματα και να προσφέρουν δυνατές λύσεις·

66. θεωρεί ότι ο εκτελωνισμός πρέπει να απλουστευθεί με τη συμμετοχή όλων των σχετικών αρχών στο νωρίτερο δυνατό στάδιο της διεργασίας· συνεπώς υποστηρίζει θερμά τη βάσει συντονισμού διαχείριση συνόρων και την αρχή παροχής υπηρεσιών μέσω ενιαίας θυρίδας υπό την αρμοδιότητα των τελωνείων με τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα·

67. τονίζει ότι η αρχή της μονοαπευθυντικής διαδικασίας πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο αποτελεσματικό, εξασφαλίζοντας ότι τα αγαθά επιθεωρούνται μία μόνο φορά από όλες τις σχετικές αρχές·

68. είναι της γνώμης ότι οι δεξιότητες, η γνώση και η πείρα των επαγγελματιών των τελωνείων πρέπει να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται σταθερά, διότι αυτά τα στοιχεία συνιστούν προϋποθέσεις για υψηλής ποιότητας τελωνειακές διαδικασίες· στηρίζει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στην προσπάθειά τους να προωθούν την σε τακτική βάση κατάρτιση των τελωνειακών·

69. ζητεί μάλιστα να εφαρμοσθούν κοινές επιχειρησιακές πλατφόρμες στα κράτη μέλη και την Επιτροπή και τονίζει πως χρειάζεται να εξασφαλισθεί η κατάλληλη κατάρτιση των τελωνειακών και οικονομικών φορέων ώστε να υπάρξει εγγύηση για την ενιαία εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης και μεγαλύτερης προστασίας των καταναλωτών·

70. τονίζει ότι η έρευνα έχει ιδιαίτερη σημασία όταν εξετάζονται νομοθετικές πρωτοβουλίες· χαιρετίζει και υποστηρίζει θερμά το έργο στο οποίο επιδίδονται πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε ολόκληρη την ΕΕ συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των σπουδών των τελωνειακών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι διατίθενται τα σχετικά προγράμματα σπουδών για να προάγεται η αριστεία του επαγγέλματος των τελωνειακών·

71. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις δυνατότητες περαιτέρω αύξησης της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης με τις άλλες αρμόδιες αρχές, και εναρμόνισης των τελωνειακών κανόνων, για να επιτευχθεί βελτίωση της λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αυτό το θέμα στη συνέχεια που θα δώσει στο πρόγραμμα Τελωνεία 2013·

72. πιστεύει ότι η συνέχεια που θα δίδεται στο πρόγραμμα Τελωνεία 2013 πρέπει συγκεκριμένα να στηρίζει ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας τελωνείων της ΕΕ και ισόρροπη προσέγγιση στη συμβολή στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα ενώ ταυτόχρονα να εγγυάται ασφάλεια και προστασία·

73. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την οργάνωση των τελωνειακών διαδικασιών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για κατά νόμον επιχειρηματική δραστηριότητα, διεθνές εμπόριο και ταχεία μετακίνηση προσώπων και αγαθών, να προβούν σε επανεξέταση των υποδομών στα τελωνεία στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη τις εκτελεστικές διατάξεις του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, να εφοδιάσουν τα τελωνεία με σύγχρονο εξοπλισμό παρακολούθησης και να εξασφαλίσουν ότι αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται στην πράξη για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων·

74. τονίζει την αξία της ενίσχυσης της τελωνειακής συνεργασίας με τη Ρωσία και τις χώρες της ανατολικής και της μεσογειακής εταιρικής σχέσης προκειμένου να διευκολυνθεί το διεθνές εμπόριο και να καταπολεμηθεί η τελωνειακή απάτη και η παραχάραξη·

75. παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει πολυμερή σχέδια συνεργασίας και συντονισμού στους κόλπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ), να εκπονήσει κοινά πρότυπα και κανόνες που θα βελτιώσουν την ασφάλεια και τη αποτελεσματικότητα των τελωνειακών και συνοριακών διαδικασιών και θα μειώσουν το ύψος των δαπανών μέσω κοινών προτύπων και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

76. πιστεύει ότι μια συμφωνία διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών που θα αποτελεί τμήμα του κύκλου της Ντόχα θα αποβεί προς όφελος των κρατών μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ιδίως διότι θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου και θα μειώσει τις εμπορικές δαπάνες· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή στην αποστολή της να επισπεύσει, από πλευράς της, τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας ενόψει της υπουργικής διάσκεψης που θα λάβει χώρα στις 15-17 Δεκεμβρίου 2011 στη Γενεύη·

77. επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι η διενέργεια νόμιμων τελωνειακών ελέγχων από τρίτες χώρες δεν χρησιμοποιείται καταχρηστικά, υπό ορισμένες συνθήκες, για να υψωθούν νέοι, de facto μη δασμολογικοί φραγμοί σε προϊόντα προέλευσης ΕΕ·

°

°    °

78. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

 • [1]  ΕΕ L 145, 4.6.2008, σ. 1.
 • [2]  ΕΕ L 302, 19.10.1992, σ. 1.
 • [3]  ΕΕ L 253, 11.10.1993, σ. 1.
 • [4]  ΕΕ L 23, 26.1.2008, σ. 21.
 • [5]  ΕΕ L 154, 14.6.2007, σ. 25.
 • [6]  ΕΕ L 117, 4.5.2005, σ. 13.
 • [7]  ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 30.
 • [8]  ΕΕ L 274, 18.10.2007, σ. 11.
 • [9]  ΕΕ L 304, 20.11.2010, σ. 47.
 • [10]  ΕΕ L 250, 27.9.2011, σ. 63.
 • [11]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0076.
 • [12]  ΕΕ C 286 Ε, 27.11.2009, σ. 20.
 • [13]  ΕΕ C 285 Ε, 26.11.2009, σ. 1.
 • [14]  ΕΕ L 222, 12.8.1997, σ. 17.
 • [15]  ΕΕ C 260, 30.10.2009, σ. 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η ανταγωνιστικότητα στον οικονομικό τομέα στην Ευρώπη είναι υψίστης σημασίας, ιδίως προς αναζωογόνηση της εσωτερικής αγοράς. Ο τομέας των τελωνείων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση και τον επηρεασμό της ανταγωνιστικότητας, καθόσον η απλούστευση της σχετικής με τα τελωνεία νομοθεσίας και η προώθηση των ηλεκτρονικών τελωνείων τονώνουν την αύξηση της οικονομίας. Για να διαδραματίζουν πλήρως τον ρόλο τους τα τελωνεία πρέπει να είναι σύγχρονα, να λειτουργούν σε πνεύμα συνεργασίας, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που τους τίθενται και να αναπτύσσουν δράση.

Ταυτόχρονα τα τελωνεία διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο με το να παρέχουν αποτελεσματικά εχέγγυα ασφάλειας και προστασίας, να προστατεύουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της απάτης.

ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι η συνεργασία μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων συμφερόντων και θεσμών στον τομέα των τελωνείων (εμπορευόμενοι, τελωνειακές αρχές, άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) είναι ουσιαστικής σημασίας για να διασφαλίζεται ότι τα τελωνεία πληρούν την αποστολή τους όπως περιγράφεται ανωτέρω· συγκεκριμένα ο εισηγητής υποστηρίζει θερμά την έγκαιρη και διαφανή ροή πληροφοριών μεταξύ όλων των μερών.

Εκσυγχρονισμένα τελωνεία

Ο εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας (εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ) εγκρίθηκε το 2008 για να εισαγάγει διάφορες απλουστεύσεις των τελωνειακών διαδικασιών και εναρμόνιση των κανόνων τελωνείων της ΕΕ που θα βοηθήσουν τους εμπορευόμενους να επιδίδονται στην επιχειρηματική δραστηριότητά τους αποτελεσματικότερα και θα συνδράμουν τις τελωνειακές αρχές ώστε να επιτελούν το έργο τους αποδοτικότερα. Οι μείζονες καινοτομίες του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ είναι οι έννοιες των ηλεκτρονικών τελωνείων, του κεντρικού εκτελωνισμού, της ενιαίας θυρίδας, της μονοαπευθυντικής διαδικασίας.

Όμως ο εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ δεν εφαρμόζεται ακόμη, διότι πρέπει πρώτα να εγκριθούν και τεθούν εν ισχύι οι διατάξεις εφαρμογής του. Ως λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ ορίσθηκε η 24η Ιουνίου 2013. Ωστόσο επί του παρόντος υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η ως άνω ημερομηνία δεν θα τηρηθεί. Τούτο κατά κύριον λόγο διότι τα συστήματα τεχνολογίας της πληροφορίας (IT), για να εξασφαλίζεται ότι ο εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ δουλεύει στην πράξη, δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί και/ή εφαρμοσθεί. Γνώμη του εισηγητή είναι ότι είναι απρόσφορο το να ισχύσει ο εναρμονισμένος ΚΤΚ χωρίς τη στήριξη των απαραιτήτων συστημάτων IT. Ο εισηγητής τονίζει συνεπώς ότι πρέπει να εξετασθεί η περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων IT σύμφωνα με το πνεύμα του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ.

Ως εκ των ανωτέρω ο εισηγητής θεωρεί ότι αρμόζει να αναβληθεί η εφαρμογή του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ, ιδίως διότι την αναβολή υποστηρίζουν και μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών και των εκπροσώπων του εμπορικού κόσμου. Ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να εξευρεθεί λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να εφαρμοσθεί ο εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ το ταχύτερο δυνατό και στο να διατίθενται οι λύσεις IT για να εξασφαλίζεται πλήρης εφαρμογή του εκσυγχρονισμένου ΚΤΚ. Μία εναλλακτική δυνατότητα θα μπορούσε να είναι η παράταση της προθεσμίας με σταδιακή εφαρμογή ορισμένων διατάξεών του οι οποίες να αρχίσουν να ισχύουν το ταχύτερο δυνατό. Τούτο θα εξασφάλιζε το να αντλούν οι εμπορευόμενοι και οι τελωνειακές αρχές οφέλη από τις προηγμένες διατάξεις του κώδικα χωρίς περιττή χρονοτριβή.

Κεντρικός εκτελωνισμός και εναρμόνιση

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι χρειάζεται να τύχει προαγωγής η έννοια του 'κεντρικού εκτελωνισμού' η οποία καθιστά δυνατό για τους εμπορευόμενους να δηλώνουν εμπορεύματα ηλεκτρονικά και να καταβάλλουν τους τελωνειακούς δασμούς στον τόπο όπου έχουν την έδρα τους ασχέτως κράτους μέλους εισαγωγής ή εξαγωγής των εμπορευμάτων.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι υπηρεσίες τελωνείων σε όλα τα 27 κράτη μέλη πρέπει να εργάζονται ως εάν ήταν μία υπηρεσία, εξασφαλίζοντας σε ολόκληρη την ΕΕ ομοιόμορφους ελέγχους και ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης των ασκούντων εμπόριο.

Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς

Το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (AEO) παρέχει στους εμπορευόμενους εμπιστοσύνης ευκολότερη πρόσβαση στις απλουστεύσεις τελωνειακών διαδικασιών και διευκολύνσεις όσον αφορά τους ελέγχους. Εκφράζει πάντως την ανησυχία του διότι το καθεστώς AEO δεν παρέχει απτά οφέλη. Πέραν τούτου οι εκτενείς επενδύσεις που απαιτούνται για να αποκτήσει κανείς το καθεστώς AEO συνιστούν σοβαρό αντικίνητρο για την υποβολή αιτήσεων από τους εμπορευόμενους, συγκεκριμένα τις ΜΜΕ, προς απόκτησή του.

Διαχείριση του κινδύνου

Ο εισηγητής τονίζει ότι είναι ανάγκη να επιτευχθεί η αρμόζουσα ισορροπία ανάμεσα στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων για να εξασφαλίζεται ασφάλεια και προστασία και την ομαλή διακίνηση των νομίμων εμπορευμάτων. Τονίζει συνεπώς πόσο σημαντική είναι η διαχείριση κινδύνου: το να εξασφαλίζεται ότι τα φορτία χαμηλού κινδύνου αποδεσμεύονται αμέσως και να μπορούν να εστιάζουν οι τελωνειακές αρχές τον χρόνο και τις προσπάθειές τους σε περισσότερο σύνθετα καθήκοντα με εμπορεύματα υψηλού κινδύνου.

Επ' αυτού ο εισηγητής χαιρετίζει επίσης το ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν τον στόχο για εξονυχιστικό έλεγχο σε ποσοστό 100 % των εμπορευματοκιβωτίων με προορισμό τις ΗΠΑ και θα επιλέξουν προσέγγιση βάσει του κινδύνου.

Τελωνειακοί έλεγχοι στην εξασφάλιση προστασίας του εφοδιασμού

Επί πολύ μακρό χρόνο τα τελωνεία ήταν κατά κύριον λόγο υπηρεσία είσπραξης των τελωνειακών δασμών. Όμως μετά την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων εντός της ΕΕ αυτός ο ρόλος έχει μειωθεί και τώρα κατά κύριον λόγο αφορά τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Ωστόσο ενώ αυτός ο ρόλος έφθινε ένας άλλος ρόλος τον οποίον διαδραματίζουν τα τελωνεία σημείωνε σταδιακή άνοδο σε σημασία – η προστασία της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού. Όπως καθιστούν σαφές τα πλέον πρόσφατα γεγονότα (π.χ. βόμβα στον περιέκτη μελάνης με προέλευση την Υεμένη (Οκτώβριος 2010) και φόβοι για βρόμικη βόμβα στη Γένοβα (Φεβρουάριος 2011)) οι τελωνειακές αρχές πρέπει να παραμένουν σε επαγρύπνηση καθόσον υποβόσκουν απειλές κατά της ασφαλείας.

Ασφάλεια προϊόντων

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι τα τελωνεία είναι οι πλέον κατάλληλοι φορείς για να εξασφαλίζεται ότι μόνον αγαθά που είναι ασφαλή και που συμμορφώνονται προς την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και ικανοποιούν τις σχετικές με την τεκμηρίωση και τη σήμανση απαιτήσεις εισέρχονται στην ΕΕ. Είναι κατά συνέπεια βέβαιος ότι τα τελωνεία διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο στην εξασφάλιση προϊόντων που είναι ασφαλή. Τούτο τονίζεται επίσης στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς.

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

Ζωτικής σημασίας είναι επίσης η διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και η πρόληψη των απωλειών εισοδήματος. Πέραν τούτου η καταβολή χαμηλότερων του δέοντος τελωνειακών δασμών και ο υπολογισμός χαμηλότερης αξίας για τα εισαγόμενα αγαθά θέτουν εν κινδύνω τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για σχέδιο κανονισμού σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία και για σχέδιο κανονισμού σχετικά με την ανάθεση ορισμένων καθηκόντων συναφών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα).

Συνεργασία

Ο εισηγητής τονίζει πόσο αναγκαία είναι η εξασφάλιση συνεργασίας ανάμεσα στις τελωνειακές αρχές και επίσης ανάμεσα στις τελωνειακές αρχές και τους εμπορευόμενους, τις τελωνειακές αρχές και άλλες κυβερνητικές αρχές και επ' αυτού υποστηρίζει θερμά τη βάσει συντονισμού διαχείριση συνόρων, την αρχή παροχής υπηρεσιών μέσω ενιαίας θυρίδας, την έννοια της μονοαπευθυντικής διαδικασίας και του κεντρικού εκτελωνισμού. Προτείνει επίσης την εγκαθίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τελωνείων, για να επιλαμβάνεται θεμάτων τελωνείων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (21.10.2011)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των τελωνείων
(011/2083(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Cristiana Muscardini

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει την καίρια σημασία των τελωνείων για τις διεθνείς συναλλαγές· θεωρεί αξιέπαινο τον ρυθμιστικό ρόλο της Συμφωνίας ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία, η οποία επιδιώκει ένα δίκαιο, ενιαίο και ουδέτερο σύστημα υπολογισμού της αξίας των εμπορευμάτων για τελωνειακούς σκοπούς και απαγόρευσης της χρήσης αυθαίρετων ή ψευδών δασμολογητέων αξιών που συνιστούν φραγμούς σε ένα ανοικτό και δίκαιο εμπόριο· επισημαίνει εξάλλου ότι η εύρυθμη λειτουργία των τελωνείων έχει ουσιώδη σημασία για την εμπορική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου του μοναδικού ρόλου που αυτά διαδραματίζουν στην καταπολέμηση των παράνομων εισαγωγών, εξαγωγών και διακίνησης αγαθών και της παραχάραξης προϊόντων καθώς και στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και στην εγγύηση της ασφάλειας των προϊόντων·

2.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει το άρθρο 24 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα προκειμένου η καταγωγή των προϊόντων να συνεχίσει να καθορίζεται βάσει του τόπου στον οποίο έλαβε χώρα η τελευταία, οικονομικά δικαιολογημένη, μεταποίηση αυτών· τονίζει παράλληλα ότι πρέπει να αναγνωρίζονται στο μέλλον από την ΕΕ τα πιστοποιητικά εξαγωγής ως προς την μη προτιμησιακή καταγωγή που εκδίδουν οι σχετικές αρχές τρίτων χωρών· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο ισχύον καθεστώς θα επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις με διοικητικές διαδικασίες και θα υπονομεύσουν τις υπό εξέλιξη σε επίπεδο ΠΟΕ προσπάθειες εναρμόνισης·

3.  θεωρεί αναγκαία τα μέτρα εκσυγχρονισμού όπως είναι η απλούστευση της τελωνειακής νομοθεσίας και η εισαγωγή της πληροφορικής με στόχο την διαλειτουργικότητα των τελωνείων, καθώς αυτά θα συμβάλουν στην διευκόλυνση των εμπορικών πρακτικών και ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν το συντομότερο δυνατόν, πιστεύει δε ότι απαιτείται και μεγαλύτερος συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο των αποτρεπτικών και διωκτικών δράσεων των αρχών επιβολής του νόμου σε φορολογικά θέματα· υπενθυμίζει ότι η ήδη εφαρμοζόμενη προφορική τελωνειακή δήλωση για αγαθά των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 1000 ευρώ, συνιστά ουσιαστική απλούστευση των εμπορικών δραστηριοτήτων για πολλές ΜΜΕ και πρέπει να διατηρηθεί· εύχεται να επισημανθεί στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργασιών αναθεώρησης του τελωνειακού κώδικα η μεγίστη σημασία που έχει για την διευκόλυνση του εμπορίου η κατάργηση των τελωνειακών δηλώσεων·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το απλοποιημένο σύστημα τελωνειακού ελέγχου που καθιερώθηκε το 2009 και αναγνωρίζει την σημασία του στην προσπάθεια διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου· παρατηρεί με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έφερε στο φως ανεπαρκείς ελέγχους αυτών των απλοποιημένων διαδικασιών στα κράτη μέλη· επισημαίνει συνεπώς την σημασία που έχει η δέουσα εφαρμογή του εν λόγω συστήματος ελέγχου και παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τούτη τη διαδικασία προκειμένου να αποφεύγονται απώλειες στον προϋπολογισμό της ΕΕ καθώς και παραβάσεις των διατάξεων εμπορικής πολιτικής·

5.  θεωρεί ότι σε μια λειτουργική Ένωση με 27 κράτη μέλη είναι ανάγκη να καθοριστεί κοινή δέσμη υποχρεωτικών φυσικών ελέγχων των εμπορευμάτων εφαρμοστέων στο σύνολο των διαφόρων σημείων εισόδου (λιμένες, αερολιμένες, οδικά σημεία εισόδου) στην ενιαία αγορά της Ένωσης· ζητεί επίσης να υπάρξει διευρυμένη συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον τρόπο είσπραξης του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, τα ωράρια λειτουργίας των τελωνείων καθώς και ως προς τα τέλη και τις κυρώσεις που επιφέρει η μη συμμόρφωση με τον τελωνειακό κώδικα της Ένωσης καθώς οι υφιστάμενες αποκλίσεις προκαλούν στρεβλώσεις των εμπορικών ροών·

6.  υπογραμμίζει πως χρειάζεται συνάφεια στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· κάνει δε νέα έκκληση προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για μεγαλύτερη εναρμόνιση των συστημάτων τελωνειακών ελέγχων, αφενός, και κυρώσεων, αφετέρου· ζητεί μάλιστα να εφαρμοσθούν κοινές επιχειρησιακές πλατφόρμες στα κράτη μέλη και την Επιτροπή και τονίζει πως χρειάζεται να εξασφαλισθεί η κατάλληλη κατάρτιση των τελωνειακών και οικονομικών φορέων ώστε να υπάρξει εγγύηση για την ενιαία εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης και μεγαλύτερης προστασίας των καταναλωτών·

7.  υπενθυμίζει την μεγάλη σημασία της ίσης μεταχείρισης των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων σε όλα τα σημεία τελωνειακού ελέγχου της κοινοτικής επικράτειας όσον αφορά την ομοιομορφία των ελέγχων και την αμοιβαία αναγνώριση·

8.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει στο νέο τελωνειακό κώδικα αυστηρότερες προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών τελωνειακής αντιπροσώπευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αυξηθεί ο επαγγελματισμός και η ευσυνειδησία εκ μέρους των μεσαζόντων και προκειμένου να καθοριστούν σαφείς κανόνες που θα διέπουν τις σχέσεις μεταξύ εκτελωνιστών και επιχειρήσεων που ασκούν πρακτορεία μεταφορών, με τελική επιδίωξη την μετατροπή των εκτελωνιστών σε φορείς ενίσχυσης εκείνων των μικρών και μεσαίων εισαγωγέων που δεν έχουν την δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων τελωνειακής συμμόρφωσης παρόμοιων με του Ευρωπαίου εγκεκριμένου οικονομικού φορέα·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την συμφωνία συνεργασίας στο ζήτημα της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας· παροτρύνει την Επιτροπή να διαπραγματευτεί παρόμοιες συμφωνίες με άλλους σημαντικούς εταίρους, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Κίνα και η Ρωσία, με πλήρη σεβασμό για τον ρόλο του Κοινοβουλίου, και να ενσωματώσει αυτό το στοιχείο στις διαπραγματεύσεις επί διμερών εμπορικών συμφωνιών· τονίζει την χρησιμότητα της ενίσχυσης της τελωνειακής συνεργασίας με τη Ρωσία και τις χώρες της ανατολικής και της μεσογειακής εταιρικής σχέσης προκειμένου να διευκολυνθεί το διεθνές εμπόριο και να καταπολεμηθεί η τελωνειακή απάτη και η παραχάραξη·

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδια πολυμερούς συνεργασίας και συντονισμού, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ), ώστε με αυτά να καταστεί δυνατός ο καθορισμός κοινών πρότυπων και κανόνων ικανών να βελτιώσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών και συνοριακών διαδικασιών αλλά και να μειώσουν τις δαπάνες μέσα από την κοινή χρήση πρότυπων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών·

11. πιστεύει ότι μια συμφωνία διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών που θα αποτελεί τμήμα του κύκλου της Ντόχα θα αποβεί προς όφελος των κρατών μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ιδίως διότι θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου και θα μειώσει τις εμπορικές δαπάνες· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή στην αποστολή της να επισπεύσει την σύναψη της εν λόγω συμφωνίας ενόψει της υπουργικής διάσκεψης του προσεχούς Δεκεμβρίου·

12. επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι η διενέργεια νόμιμων τελωνειακών ελέγχων από τρίτες χώρες δεν χρησιμοποιείται καταχρηστικά, υπό ορισμένες συνθήκες, για να υψωθούν νέοι, de facto μη δασμολογικοί φραγμοί σε προϊόντα προέλευσης ΕΕ·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, Martin Callanan, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Bové, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (6.10.2011)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των τελωνείων
(2011/2083(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bart Staes

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι τα έσοδα από τους τελωνειακούς δασμούς αποτελούν σημαντικό μέρος των παραδοσιακών ιδίων πόρων της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας, μαζί με τις εισφορές ζάχαρης, 16.777.100.000 ευρώ για το 2011, και ότι ένα αποτελεσματικό τελωνειακό σύστημα είναι πρωταρχικής σημασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ· τονίζει ότι η σωστή λειτουργία των τελωνείων έχει άμεσες επιπτώσεις στον υπολογισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας, που συνιστά άλλη σημαντική πηγή εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ·

2. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική πρόληψη των παρατυπιών και της απάτης στον τελωνειακό τομέα, μέσω κατάλληλων ελέγχων, όχι μόνο διασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, αλλά έχει και σημαντικές συνέπειες για την εσωτερική αγορά, εξαλείφοντας το αθέμιτο πλεονέκτημα των οικονομικών φορέων που πληρώνουν λιγότερους δασμούς ή υποτιμούν την αξία των αγαθών που δηλώνουν στο τελωνείο έναντι των οικονομικών φορέων που δεν το κάνουν·

3. υπενθυμίζει ότι στόχος της Επιτροπής είναι να κάνει τις εθνικές τελωνειακές διοικήσεις να λειτουργούν ως ενιαία διοίκηση, να διενεργούν ελέγχους με αποτελέσματα ισοδύναμου επιπέδου σε κάθε σημείο του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης[1]· επισημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς διαλειτουργικά συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο κρατών μελών και Επιτροπής· αποδοκιμάζει την ιδιαίτερα βραδεία πρόοδο εν προκειμένω· επισημαίνει ότι οι έλεγχοι πρέπει να βασίζονται σε πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί από κοινού και σε αξιόπιστα κριτήρια εκτίμησης των κινδύνων για την επιλογή των εμπορευμάτων και των οικονομικών φορέων··

4. ζητεί τη στενότερη συνεργασία και την ενεργό ανταλλαγή πληροφοριών και δοκιμασμένων διαδικασιών με τις τελωνειακές αρχές των γειτονικών χωρών της ΕΕ στον τομέα του εκσυγχρονισμού των τελωνείων και των προσπαθειών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της διαφθοράς στο τελωνειακό σύστημα··

5. τονίζει την ευρύτατη χρήση απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών για τις εισαγωγές, που τείνουν να μειώνουν τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους πριν από την παραλαβή των εμπορευμάτων, ως ένα από τα βασικά στοιχεία της τελωνειακής πολιτικής της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι έχει απλουστευθεί πάνω από το 70% του συνόλου των τελωνειακών διαδικασιών· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι οι διαδικασίες αυτές έχουν επιφέρει αδικαιολόγητα επίπεδα ζημιών στον προϋπολογισμό της Ένωσης και παραβιάσεις της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ·

6. καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να ελαττωθεί ο κίνδυνος απωλειών παραδοσιακών ιδίων πόρων, να διασφαλίσει σε επίπεδο κρατών μελών κατάλληλα συστήματα ελέγχου των φορέων πριν από την εξουσιοδότηση για χρήση απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών και ορθούς εκ των υστέρων ελέγχους·

7. επισημαίνει ότι κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη δυνατότητα της επονομαζόμενης προφορικής διασάφησης που προβλέπει ο τελωνειακός κώδικας για εισαγωγές και εξαγωγές που δεν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο των 1.000 ευρώ· υπογραμμίζει ότι η κατάργηση αυτής της απλούστευσης θα προκαλούσε σημαντικές διοικητικές και χρηματοοικονομικές πρόσθετες επιβαρύνσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ και, για τον λόγο αυτό, δεν θα συμφωνούσε με τον στόχο της ΕΕ για τη διοικητική απλούστευση· υποστηρίζει επίμονα ότι πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα της επονομαζόμενης προφορικής διασάφησης στις εκτελεστικές διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό του τελωνειακού κώδικα·

8.  υπενθυμίζει ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι θα πρέπει να βασίζονται σε ανάλυση κινδύνου η οποία χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, αυτοματοποιημένες τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων[2] και επισημαίνει ότι, κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, μόνο τα αυτοματοποιημένα προφίλ κινδύνου, ενσωματωμένα στην επεξεργασία των τελωνειακών δηλώσεων, μπορούν να προστατεύσουν επαρκώς τα οικονομικά και τα εμπορικά συμφέροντα της ΕΕ· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτοματοποιημένα προφίλ κινδύνου για ζητήματα παραδοσιακών ιδίων πόρων και κοινής εμπορικής πολιτικής· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης·

9.  επαναλαμβάνει τη θέση της που περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Μέρους ΙΙΙ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2009 της Επιτροπής, σχετικά με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ελέγχονται αποτελεσματικά οι απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής;».ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.10.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Tamás Deutsch, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Jan Mulder, Jan Olbrycht, Crescenzio Rivellini, Bart Staes, Γεώργιος Σταυρακάκης, Søren Bo Søndergaard.

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zuzana Brzobohatá, Véronique Mathieu,Θεόδωρος Σκυλακάκης, Derek Vaughan.

 • [1]  Απόφαση αριθ. 624/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013), ΕΕ L 154 της 14.6.2007, σ. 25.
 • [2]  Κανονισμός (EΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2005, για τροποποίηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, ΕΕ L 117 της 4.5.2005, σ. 13.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

22.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, María Irigoyen Pérez, George Lyon, Ramona Nicole Mănescu, Emma McClarkin, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη, Marc Tarabella, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Wim van de Camp