ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2011 на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел III – Комисия

25.11.2011 - (00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2267(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska
PR_BUD_DABapp

Процедура : 2011/2267(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0407/2011
Внесени текстове :
A7-0407/2011
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2011 на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел III – Комисия

(00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2267(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[1], и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, приет окончателно на 15 декември 2010 г.[2],

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[3],

–   като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 6/2011 на Европейския съюз за финансовата 2011 година, представен от Комисията на 18 октомври 2011 г. (COM(2011)0674),

–   като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 6/2011, приета от Съвета на ... 2011 г. (00000/2011 – C7‑0000/2011),

–   като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0407/2011),

А. като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 6/2011 на общия бюджет за 2011 г. обхваща, наред с другото, увеличения в бюджетни кредити за поети задължения по функции 1 и 4 съответно за 3,25 милиона и 113,4 милиона евро, увеличение на бюджетните кредити за плащания за покриване на потребностите по функция 1 в размер на 550,3 милиона евро и актуализация на прогнозите за приходите;

Б.  като има предвид, че Съветът измени проект на коригиращ бюджет № 6/2011, като намали на 200 милиона евро общия размер на нетното увеличение в бюджетни кредити за плащания;

В.  като има предвид, че Парламентът упорито подчертаваше, по време на цялата бюджетна процедура за 2011 г., че общото равнище на плащанията, подкрепяно от Съвета и прието за финансовата 2011 година, е недостатъчно и не би дало възможност да се удовлетворят всички ясно договорени потребности;

Г.  като има предвид, че по време на помирителната процедура относно бюджета за финансовата 2011 година двете подразделения на бюджетния орган постигнаха споразумение относно съвместно изявление за бюджетните кредити за плащания, съгласно което Парламентът и Съветът се задължават да „се избегне дефицит при бюджетните кредити за плащания“;

Д. като има предвид, че за някои от тези потребности е намерено вече частично решение чрез глобален трансфер в бюджетни кредити за плащания (DEC 34/2011) за обща сума в размер на 719,2 милиона евро и като има предвид, че Комисията ще трябва да представи скоро нов глобален трансфер за покриване, в максимална възможна степен, на потребности, които не са включени в споразумението относно проект на коригиращ бюджет № 6/2011, а именно 1 047 милиона към 18 ноември 2011 г., с цел изпълнение на правните задължения на Съюза по отношение на бюджетните кредити за плащания;

Е.  като има предвид, че предложеното увеличение на бюджетните кредити за плащания с 200 милиона евро представлява само ограничена част от установените допълнителни потребности за периода до края на 2011 г., които към 18 ноември 2011 г. възлизат на 1 642 милиона евро;

Ж.  като има предвид, че увеличенията в рамките на функция 4 за финансовата помощ за Палестина и мирния процес и UNRWA, както и за придружаващите мерки в сектора на бананите са преразпределени от неусвоени бюджетни кредити за макрофинансова помощ и са част от постигнатото от помирителния комитет споразумение относно бюджета за финансовата 2012 година;

З.  като има предвид, че част от увеличението на приходите се дължи на глоби и лихви за забава на плащания на обща стойност 435 милиона евро, тоест от изпълнението на политиката в областта на конкуренцията;

1.  отбелязва проект на коригиращ бюджет № 6/2011 и последващите преоценки, водещи до актуализация на потребностите в бюджетни кредити за плащания и евентуални преразпределения в бюджетни кредити за поети задължения;

2.  отбелязва, че проект на коригиращ бюджет № 6/2011 във вида, в който е изменен от Съвета, отразява постигнатото от помирителния комитет споразумение, обхващащо както бюджета за финансовата 2012 година, така и проект на коригиращ бюджет № 6/2011;

3.  изразява дълбоко съжаление предвид атмосферата на недоверие, която преобладаваше по време на преговорите между Комисията и държавите-членки по отношение на равнището на допълнителните бюджетни кредити за плащания, необходими през 2011 г., за да може Комисията да изпълни правните задължения на Съюза; изисква от Комисията да информира двете подразделения на бюджетния орган и обществеността като цяло какви са последиците от това споразумение за изпълнението на текущите програми; изразява особена загриженост относно отражението на това решение върху управлението на структурните фондове и Кохезионния фонд в държавите-членки, заедно с основни програми по функция „Устойчив растеж“;

4.  подчертава, че подходът на Съвета е в противоречие с процесите на европейския семестър и укрепеното европейско икономическо управление, в което следва да се търсят взаимодействие и допълване между Съюза и националните бюджети; още по-голяма загриженост предизвиква позицията на Съвета, тъй като, за да се възстанови Съюзът от настоящата икономическа и социална криза, трябва да се осигури подкрепа за ориентираните към бъдещето инвестиции;

5.  изразява своето желание да участва, заедно със Съвета и Комисията, в преглед с цел търсенето на възможности за преодоляването на евентуални недостатъци и недостиг на средства при изпълнението на текущите многогодишни програми, и особено на програмите по функции 1а и 1б;

6.  отново изразява твърдото си убеждение, че част от приходите от глоби и лихви за забава на плащания, тоест от изпълнението на политиката в областта на конкуренцията, която е изключително правомощие на Съюза, следва да постъпи директно в бюджета на Съюза и да бъде реинвестирана, вместо да се възстановява на държавите-членки в контекста на баланса;

7.  одобрява без изменения позицията на Съвета по проект на коригиращ бюджет № 6/2011 и възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 6/2011 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

  • [1]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
  • [2]  ОВ L 64, 12.3.2010 г.
  • [3]  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.11.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Надежда Нейнски, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Antonello Antinoro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Matthias Groote, Bernadette Vergnaud