ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή

25.11.2011 - (00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2267(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγήτρια: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Διαδικασία : 2011/2267(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0407/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0407/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή

(00000/2011 – C7-0000/2011 – 2011/2267(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 314, και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[1], και ιδίως τα άρθρα 37 και 38,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 15 Δεκεμβρίου 2010[2],

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3],

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 2011 (COM(2011)0674),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011, την οποία έλαβε το Συμβούλιο το 2011 (00000/2011 – C7-0000/2011),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 75 β και 75 ε του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0407/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011 στο γενικό προϋπολογισμό του 2011 καλύπτει, μεταξύ άλλων, ενισχύσεις στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στους τομείς 1 και 4 για ποσά 3,25 εκατ. ευρώ και 113,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για την κάλυψη των αναγκών στον τομέα 1 για ποσό 550,3 εκατ. ευρώ και αναπροσαρμογή στις προβλέψεις εσόδων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο τροποποίησε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011 μειώνοντας τη συνολική καθαρή ενίσχυση σε πιστώσεις πληρωμών σε 200 εκατ. ευρώ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο τόνισε επανειλημμένα τονίσει, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2011, ότι το συνολικό επίπεδο πληρωμών που υποστήριξε το Συμβούλιο και εγκρίθηκε για το οικονομικό έτος 2011 είναι ανεπαρκές και δεν επιτρέπει την κάλυψη όλων των αναγκών για τις οποίες υπήρξε σαφής συμφωνία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής συμφώνησαν, στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό για το 2011, σε μια κοινή δήλωση για τις πιστώσεις πληρωμών που δεσμεύει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανεπάρκεια των πιστώσεων πληρωμών»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες πληρωμών έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, εν μέρει με τη συνολική μεταφορά πιστώσεων πληρωμών (DEC 34/2011) συνολικού ύψους 719,2 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει σύντομα μια νέα συνολική μεταφορά για την αντιμετώπιση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αναγκών που δεν καλύφθηκαν από τη συμφωνία για το ΣΔΠ 6/2011, ήτοι 1,047 δισ. ευρώ στις 18 Νοεμβρίου 2011, προκειμένου να εκπληρώσει τις νομικές υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη αύξηση κατά 200 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών αντιπροσωπεύει ένα περιορισμένο μόνο μέρος των συμπληρωματικών αναγκών που εντοπίστηκαν έως τα τέλη του 2011, που ανέρχονταν σε 1,642 δισ. ευρώ στις 18 Νοεμβρίου 2011·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενισχύσεις στον τομέα 4 για τη χρηματοδοτική βοήθεια στην Παλαιστίνη, την ειρηνευτική διαδικασία και την UNRWA, και για τα συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας προέρχονται από ανακατανομή μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και αποτελούν τμήμα της συμφωνίας που επετεύχθη στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2012·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος της αύξησης των εσόδων προέρχεται από πρόστιμα και τόκους υπερημερίας συνολικού ύψους 435 εκατ. ευρώ, ήτοι από την ενίσχυση της πολιτικής ανταγωνισμού·

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011 και των επακόλουθων επαναξιολογήσεων που οδηγούν στην επανεκτίμηση των αναγκών σε πιστώσεις πληρωμών και σε ενδεχόμενες ανακατανομές των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων·

2.  σημειώνει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο, αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επετεύχθη στην επιτροπή συνδιαλλαγής, που καλύπτει τόσο τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2012 όσο και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011·

3.  εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το κλίμα δυσπιστίας που επικράτησε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών όσον αφορά το επίπεδο των επιπλέον πιστώσεων πληρωμών που χρειάζονται για το 2011 προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκπληρώσεις τις νομικές υποχρεώσεις της Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να ανακοινώσει στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και ευρύτερα στο κοινό ποιες είναι οι συνέπειες της συμφωνίας αυτής στην εκτέλεση προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής στη λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής στα κράτη μέλη, καθώς και σε βασικά προγράμματα του τομέα «Βιώσιμη ανάπτυξη»·

4.  υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση του Συμβουλίου δεν συνάδει με τις διεργασίες του ευρωπαϊκού εξαμήνου και με μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, στο πλαίσιο των οποίων θα πρέπει να επιδιωχθούν συνέργιες και συμπληρωματικότητα μεταξύ του προϋπολογισμού της Ένωσης και των εθνικών προϋπολογισμών· η στάση του Συμβουλίου του εμπνέει ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία δεδομένου ότι, αν το ζητούμενο είναι η ανάκαμψη της Ένωσης από τη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση, θα πρέπει να υποστηριχθούν οι μακρόπνοες επενδύσεις·

5.  δηλώνει ότι είναι πρόθυμο να συμμετάσχει, από κοινού με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σε μια προσπάθεια αξιολόγησης για την αντιμετώπιση των αδυναμιών και των ανεπαρκειών στην εκτέλεση των τρεχόντων πολυετών προγραμμάτων, ιδίως αυτών των τομέων 1α και 1β·

6.  επαναλαμβάνει την αταλάντευτη πεποίθησή του ότι μέρος των εσόδων που προέρχονται από πρόστιμα και τόκους υπερημερίας, ήτοι από την ενίσχυση της πολιτικής ανταγωνισμού, που αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, θα πρέπει να επανενσωματωθεί άμεσα και να επενδυθεί εκ νέου στον προϋπολογισμό της Ένωσης και όχι να αποδοθεί στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του υπολοίπου·

7.  εγκρίνει χωρίς τροποποιήσεις τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011 και αναθέτει στον Πρόεδρό του να κηρύξει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  • [1]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 64, 12.3.2010.
  • [3]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Надежда Нейнски

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antonello Antinoro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Paul Rübig, Peter Šťastný, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matthias Groote, Bernadette Vergnaud