MIETINTÖ neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2011 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka III – Komissio

25.11.2011 - (00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2267(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Menettely : 2011/2267(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0407/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0407/2011
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2011 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka III – Komissio

(00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2267(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[1] ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 15. joulukuuta 2010 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2011[2],

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3],

–   ottaa huomioon komission 18. lokakuuta 2011 tekemän esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuodeksi 2011 (KOM(2011)0674),

–   ottaa huomioon neuvoston ... 2011 vahvistaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 6/2011 (00000/2011 – C7‑0000/2011),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b ja 75 e artiklan,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0407/2011),

A. ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitykseen nro 6 vuoden 2011 yleiseen talousarvioon sisältyy muun muassa maksusitoumusmäärärahojen lisäys otsakkeessa 1 (3,25 miljoonaa euroa) ja otsakkeessa 4 (113,4 miljoonaa euroa), 550,3 miljoonan euron lisäys maksumäärärahoihin otsakkeen 1 tarpeiden kattamiseksi sekä tuloarvioiden päivitys;

B.  ottaa huomioon, että neuvosto on muuttanut lisätalousarvioesitystä nro 6/2011 vähentämällä maksumäärärahojen nettolisäyksen 200 miljoonaan euroon;

C. ottaa huomioon, että koko vuoden 2011 talousarviomenettelyn ajan parlamentti on itsepintaisesti korostanut, että neuvoston tukema vuodeksi 2011 hyväksytty maksumäärärahojen yleinen taso ei ollut riittävä eikä se anna mahdollisuutta täyttää kaikkia selkeästi hyväksyttyjä tarpeita;

D. ottaa huomioon, että budjettivallan käyttäjät sopivat varainhoitovuoden 2011 talousarviosovittelussa maksumäärärahoja koskevasta yhteisestä lausumasta, jossa parlamentti ja neuvosto sitoutuvat välttämään maksumäärärahoihin syntyvää vajetta;

E.  ottaa huomioon, että osaan maksumäärärahatarpeista on jo reagoitu maksumäärärahoihin kohdistuvalla kaiken kaikkiaan 719,2 miljoonan euron kokonaismäärärahasiirrolla (DEC 34/2011), ja toteaa, että komission on pian tehtävä esitys uudesta kokonaismäärärahasiirrosta, jolla vastataan mahdollisimman hyvin niihin tarpeisiin, joita lisätalousarvioesityksestä nro 6/2011 aikaansaatu sopimus ei kata (1 047 miljoonaa euroa 18. marraskuuta 2011), jotta voidaan täyttää maksumäärärahoihin liittyvät unionin oikeudelliset velvoitteet;

F.  ottaa huomioon, että ehdotettu 200 miljoonan euron lisäys maksumäärärahoihin vastaa vain pientä osaa vuoden 2011 loppuun asti eritellyistä lisätarpeista, jotka olivat 18. marraskuuta 2011 yhteensä 1 642 miljoonaa euroa;

G. ottaa huomioon, että rahoitusapua Palestiinalle, rauhanprosessia ja UNRWA:ta sekä banaanialan liitännäistoimenpiteitä koskevat lisäykset otsakkeessa 4 kohdennetaan uudelleen makrotaloudellisen avun käyttämättömistä määrärahoista osana sovittelukomitean sopimusta varainhoitovuoden 2012 talousarviosta;

H. ottaa huomioon, että osa tulojen kasvusta selittyy kilpailupolitiikan täytäntöönpanon yhteydessä viivästyneistä maksuista saatavilla sakko- ja korkotuloilla, joista kertyy yhteensä 435 miljoonaa euroa;

1.  ottaa huomioon lisätalousarvioesityksen nro 6/2011 ja myöhemmät uudelleenarvioinnit, joiden perusteella maksumäärärahatarpeet saatetaan ajan tasalle ja maksusitoumuksia voidaan kohdentaa uudelleen;

2.  panee merkille, että neuvoston muuttamassa lisätalousarvioesityksessä nro 6/2011 otetaan huomioon sovittelukomitean tekemä sopimus, joka koskee sekä varainhoitovuoden 2012 talousarviota että lisätalousarvioesitystä nro 6/2011;

3.  pitää erittäin valitettavana komission ja jäsenvaltioiden neuvottelujen aikana vallinnutta epäluottamuksen ilmapiiriä, joka liittyi siihen, kuinka paljon lisää maksumäärärahoja vuonna 2011 tarvitaan, jotta komissio voi täyttää unionin oikeudelliset velvoitteet; pyytää komissiota ilmoittamaan molemmille budjettivallan käyttäjille ja suurelle yleisölle, miten tämä sopimus vaikuttaa meneillään olevien ohjelmien täytäntöönpanoon; on erityisen huolestunut tämän päätöksen vaikutuksista rakenne- ja koheesiorahastojen toimintaan jäsenvaltioissa sekä kestävää kasvua koskevaan otsakkeeseen kuuluviin keskeisiin ohjelmiin;

4.  korostaa, että neuvoston linja on ristiriidassa EU-ohjausjaksoon liittyvien prosessien ja vahvistetun Euroopan talouden ohjausjärjestelmän kanssa, joiden yhteydessä olisi pyrittävä unionin ja jäsenvaltioiden talousarvioiden väliseen synergiaan ja täydentävyyteen; on erityisen huolestunut neuvoston asenteesta siksi, että jos unionin halutaan toipuvan nykyisestä talous- ja sosiaalikriisistä, on tuettava ennakoivia investointeja;

5.  on halukas tekemään yhdessä neuvoston ja komission kanssa tilannearvion, jonka avulla pyritään reagoimaan mahdollisiin puutteisiin ja vajeisiin nykyisten monivuotisten, etenkin otsakkeisiin 1 a ja 1 b kuuluvien ohjelmien täytäntöönpanossa;

6.  toistaa olevansa vakuuttunut siitä, että se tulojen osa, joka johtuu viivästyneistä maksuista kertyvistä sakoista ja koroista, toisin sanoen unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvan kilpailupolitiikan täytäntöönpanosta, olisi palautettava välittömästi takaisin unionin talousarvioon ja investoitava siellä uudelleen sen sijaan, että se palautetaan takaisin jäsenvaltioille taseen yhteydessä;

7.  hyväksyy neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 6/2011 sellaisenaan ja kehottaa puhemiestä julistamaan lisätalousarvion nro 6/2011 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  • [1]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUVL L 64, 12.3.2010.
  • [3]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.11.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Antonello Antinoro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Matthias Groote, Bernadette Vergnaud