Pranešimas - A7-0407/2011Pranešimas
A7-0407/2011

PRANEŠIMAS dėl Tarybos pozicijos dėl 2011-ųjų finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2011, III skirsnis – Komisija

25.11.2011 - (00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2267(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėja: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Procedūra : 2011/2267(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0407/2011

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl 2011 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2011, III skirsnis – Komisija

(00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2267(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[1], ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2011-ųjų finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, kuris galutinai patvirtintas 2010 m. gruodžio 15 d.[2],

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[3],

–   atsižvelgdamas į 2011-ųjų finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projektą Nr. 6/2011, kurį Komisija pateikė 2011 m. spalio 18 d. (COM(2011) 0674),

–   atsižvelgdamas į Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2011, kurią Taryba parengė 2011 m. .... (00000/2011 – C7-0000/2011),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75b ir 75e straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0407/2011),

A. kadangi 2011 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr. 6/2011 aprėpia, inter alia, pagal 1 ir 4 išlaidų kategoriją numatytų įsipareigojimų asignavimų padidinimą atitinkamai 3,25 mln. EUR ir 113,4 mln. EUR, mokėjimų asignavimų padidinimą 550,3 mln. EUR siekiant padengti pagal 1 išlaidų kategoriją numatytas reikmes ir atnaujintą pajamų prognozę,

B.  kadangi Taryba pakeitė taisomojo biudžeto projektą Nr. 6/2011, t. y. 200 mln. EUR sumažino visą grynąją padidintų mokėjimų asignavimų sumą,

C. kadangi Parlamentas per visą 2011 m. biudžeto procedūrą nuolat pabrėžė, kad bendras patvirtintas 2011 m. finansinių metų mokėjimų lygis, kuriam pritarė Taryba, nepakankamas ir kad naudojant šiuos mokėjimus nebus įmanoma patenkinti visų reikmių, dėl kurių konkrečiai susitarta,

D. kadangi per taikinimo procedūrą, susijusią su 2011-ųjų finansinių metų biudžetu, abi biudžeto tvirtinimo institucijos susitarė dėl bendro pareiškimo dėl mokėjimų asignavimų, pagal kurį Parlamentas ir Taryba įpareigoti vengti bet kokio mokėjimų asignavimų deficito,

E.  kadangi klausimas dėl tam tikrų mokėjimo reikmių iš dalies jau išspręstas atlikus bendrą mokėjimų asignavimų, kurie iš viso sudaro 719,2 mln. EUR, perkėlimą (DEC 34/2011) ir kadangi Komisija netrukus turės pateikti informaciją apie naują bendrą perkėlimą, kad būtų galima kuo geriau išspręsti klausimą dėl reikmių, kurios neįtrauktos į susitarimą dėl TBP Nr. 6/2011, t. y. dėl sumos, kuri nuo 2011 m. lapkričio 18 d. sudaro 1 047 mln. EUR, ir įvykdyti su mokėjimų asignavimais susijusius Sąjungos įsipareigojimus;

F.  kadangi siūlymas padidinti mokėjimų asignavimus 200 mln. EUR yra tik ribota dalis papildomų reikmių, kurias, kaip nustatyta, būtina padengti iki 2011 m. pabaigos ir kurios nuo 2011 m. lapkričio 18 d. sudaro 1 642 mln. EUR,

G. kadangi pagal 4 išlaidų kategoriją padidinti asignavimai, reikalingi finansiškai paremti Palestinai, taikos procesui ir Jungtinių Tautų paramos ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (angl. UNRWA), taip pat papildomoms prekybos bananais priemonėms, perskirti iš nepanaudotų makrofinansinės pagalbos asignavimų, sudaro dalį susitarimo, kurį spręsdamas 2012-ųjų finansinių metų biudžeto klausimus pasiekė Taikinimo komitetas,

H. kadangi dalis padidėjusių pajamų susijusios su baudomis ir palūkanomis už vėluojančius mokėjimus (iš viso jos sudaro 435 mln. EUR), t. y. su konkurencijos politikos įgyvendinimu,

1.  atkreipia dėmesį į taisomojo biudžeto projektą Nr. 6/2011 ir į vėlesnius pakartotinius vertinimus, kuriais remiantis atnaujinti būtini mokėjimų asignavimai ir atsiranda galimybių perskirti įsipareigojimų asignavimus;

2.  pažymi, kad Tarybos iš dalies pakeistas taisomojo biudžeto projektas Nr. 6/2011 atspindi Taikinimo komiteto pasiektą susitarimą, kuris aprėpia 2012-ųjų finansinių metų biudžetą ir taisomojo biudžeto Nr. 6/2011 projektą;

3.  labai apgailestauja, kad Komisijos ir valstybių narių derybas temdo nepasitikėjimas dėl papildomų mokėjimų asignavimo, kurie reikalingi 2011 m., kad Komisija galėtų įvykdyti Sąjungos įsipareigojimus, lygio; ragina Komisiją informuoti abi biudžeto tvirtinimo institucijas ir visuomenę apskritai apie tai, kokį poveikį šis susitarimas darytų vykdomų programų įgyvendinimui; reiškia ypatingą susirūpinimą dėl šio sprendimo poveikio struktūrinių ir Sanglaudos fondų valdymui valstybėse narėse ir pagrindinėms programoms, kurios priskirtos išlaidų kategorijai „Tvarus augimas“;

4.  pabrėžia, kad Tarybos metodai neatitinka Europos semestro procesų ir stipresnio Europos ekonominio valdymo principų, kuriais remiantis turėtų būti siekiama Sąjungos ir nacionalinių biudžetų sąveikos ir savitarpio papildomumo; reiškia vis didesnį susirūpinimą dėl Tarybos pozicijos, nes, jeigu Sąjunga siekia atsigauti po dabartinės ekonominės ir socialinės krizės, turi būti remiamos į ateitį orientuotos investicijos;

5.  reiškia pageidavimą kartu su Taryba ir Komisija dalyvauti atliekant peržiūrą, kurios tikslas – spręsti klausimus, susijusius su konkrečiais trūkumais ir problemomis įgyvendinant dabartines daugiametes programas, ypač tas, kurios numatytos pagal 1a ir 1b išlaidų kategorijas;

6.  pakartoja savo tvirtą įsitikinimą, kad dalis pajamų, gaunamų iš baudų ir palūkanų už vėluojančius mokėjimus, t. y. įgyvendinant konkurencijos politiką, kuri priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai, turėtų būti iš karto atidėtos ir iš naujo investuotos į Sąjungos biudžetą, o ne grąžintos valstybėms narėms atsižvelgiant į likutį;

7.  pritaria Tarybos pozicijai dėl taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2011 be pakeitimų ir paveda Pirmininkui paskelbti, kad taisomasis biudžetas Nr. 6/2011 galutinai patvirtintas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  • [1]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [2]  OL L 64, 2010 3 12.
  • [3]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.11.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Antonello Antinoro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Matthias Groote, Bernadette Vergnaud