Ziņojums - A7-0407/2011Ziņojums
A7-0407/2011

ZIŅOJUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2011 projektu, III iedaļa – Komisija

25.11.2011 - (00000/2011 – C7-0000/2011 – 2011/2267(BUD))

Budžeta komiteja
Referente: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Procedūra : 2011/2267(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0407/2011
Iesniegtie teksti :
A7-0407/2011
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2011 projektu, III iedaļa – Komisija

(00000/2011 – C7-0000/2011 – 2011/2267(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un it īpaši tā 314. pantu, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un it īpaši tā 106.a pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[1], un it īpaši tās 37. un 38. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2010. gada 15. decembrī[2],

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[3],

–   ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 6/2011 projektu, ko Komisija iesniedza 2011. gada 18. oktobrī (COM(2011)0674),

–   ņemot vērā Padomes 2011. gada ..... pieņemto nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2011 projektu (00000/2011 – C7-0000/2011),

–   ņemot vērā Reglamenta 75.b un 75.e pantu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0407/2011),

A. tā kā 2011. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 6/2011 projekts cita starpā attiecas uz 1. un 4. izdevumu kategorijas saistību apropriāciju palielināšanu par attiecīgi EUR 3,25 miljoniem un EUR 113,4 miljoniem un 1. izdevumu kategorijas maksājumu apropriāciju palielināšanu par EUR 550,3 miljoniem, kā arī uz ieņēmumu prognozes atjaunināšanu;

B.  tā kā Padome ir grozījusi budžeta grozījuma Nr. 6/2011 projektu, par EUR 200 miljoniem samazinot maksājumu apropriāciju kopējo neto palielinājumu;

C. tā kā Parlaments visas 2011. gada budžeta procedūras laikā ir neatlaidīgi uzsvēris, ka Padomes atbalstītais un 2011. finanšu gadam apstiprinātais kopējais maksājumu apjoms nav pietiekams un nedod iespēju finansēt visas vajadzības, par kurām notikusi nepārprotama vienošanās;

D. tā kā abas budžeta lēmējiestādes samierināšanas procedūrā attiecībā uz 2011. finanšu gada budžetu vienojās par kopīgu paziņojumu par maksājumu apropriācijām, kurā Parlamentam un Padomei uzlikts par pienākumu izvairīties no jebkādiem iztrūkumiem maksājumu apropriācijās;

E.  tā kā daļa maksājumu vajadzību jau ir nosegtas, veicot maksājumu apropriāciju vispārēju pārvietojumu (DEC 34/2011) par kopsummā EUR 719,2 miljoniem un tā kā Komisijai drīz būs jāiesniedz jauns vispārēja pārvietojuma priekšlikums, lai iespēju robežās finansētu vajadzības, kas netiek nosegtas līdz ar vienošanos par budžeta grozījuma Nr. 6/2011 projektu, proti, EUR 1047 miljonus 2011. gada 18. novembrī, un tādējādi izpildītu Savienības juridiskās saistības maksājumu apropriāciju jomā;

F.  tā kā ierosinātais maksājumu apropriāciju palielinājums par EUR 200 miljoniem ir tikai neliela daļa no papildu līdzekļiem, kas nepieciešami līdz 2011. gada beigām un kuru kopējais apjoms 2011. gada 18. novembrī bija EUR 1642 miljoni;

G. tā kā tie papildu līdzekļi 4. izdevumu kategorijā, kas paredzēti finansiālajai palīdzībai Palestīnai, miera procesam, ANO Palīdzības un darba aģentūrai Palestīnas bēgļiem (UNRWA) un papildu pasākumiem banānu nozarē, tiek pārvietoti no neizlietotajām makrofinansiālajai palīdzībai paredzētajām apropriācijām un ir daļa no vienošanās, ko samierināšanas komiteja panākusi attiecībā uz 2012. finanšu gada budžetu;

H. tā kā daļa ieņēmumu palielinājuma rodas no naudas sodiem un procentiem par novēlotiem maksājumiem, kuri saistīti ar konkurences politikas īstenošanu un kuru kopējā summa ir EUR 435 miljoni,

1.  pieņem zināšanai budžeta grozījuma Nr. 6/2011 projektu un ar to saistītās korekcijas, kā rezultātā ir aktualizēts maksājumu apropriācijām nepieciešamo līdzekļu apjoms un ir iespējami saistību apropriāciju pārvietojumi;

2.  norāda, ka Padomes grozītais budžeta grozījuma Nr. 6/2011 projekts atspoguļo samierināšanas komitejā panākto vienošanos, kura attiecas gan uz 2012. gada budžetu, gan budžeta grozījuma Nr. 6/2011 projektu;

3.  pauž dziļu nožēlu par neuzticēšanās pilno atmosfēru Komisijas un dalībvalstu sarunās par to papildu maksājumu apropriāciju apmēru, kas 2011. gadā nepieciešamas, lai Komisija varētu izpildīt Savienības juridiskās saistības; prasa, lai Komisija darītu zināmu abām budžeta lēmējiestādēm un sabiedrībai kopumā, kādu ietekmi šī vienošanās atstāj uz jau uzsākto programmu īstenošanu; pauž īpašas bažas par šī lēmuma ietekmi uz struktūrfondu un kohēzijas fondu darbību dalībvalstīs, kā arī uz nozīmīgākajām programmām kategorijā „Ilgtspējīga izaugsme”;

4.  uzsver, ka Padomes pieeja ir pretrunā Eiropas pusgada procesam un stingrākai Eiropas ekonomikas pārvaldībai, ar kā palīdzību būtu jācenšas nodrošināt Savienības un dalībvalstu budžetu sinerģiju un savstarpējo papildināmību; pauž vēl dziļākas bažas par Padomes nostāju tādēļ, ka ir jāatbalsta tālredzīgi ieguldījumi, ja vēlamies, lai Savienība atgūstas no pašreizējās ekonomiskās un sociālās krīzes;

5.  pauž gatavību kopā ar Padomi un Komisiju veikt situācijas novērtējumu, lai novērstu iespējamos trūkumus un nepilnības pašreizējo daudzgadu programmu īstenošanā, jo īpaši to, kuras saistītas ar 1.a un 1.b izdevumu kategoriju;

6.  atkārtoti pauž stingru pārliecību, ka daļa ieņēmumu, kas rodas no naudas sodiem un procentiem par novēlotiem maksājumiem, t. i., no konkurences politikas īstenošanas, kas ir viena no ekskluzīvajām Savienības kompetencēm, pēc bilances sagatavošanas būtu tieši jāiekļauj atpakaļ Savienības budžetā, nevis jāatdod dalībvalstīm;

7.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2011 projektu bez grozījumiem un uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 6/2011 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

  • [1]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
  • [2]  OV L 64, 12.3.2010.
  • [3]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.11.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Antonello Antinoro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matthias Groote, Bernadette Vergnaud