SPRAWOZDANIE w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2011 na rok budżetowy 2011, sekcja 3 – Komisja

25.11.2011 - (00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2267(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawczyni: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Procedura : 2011/2267(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0407/2011
Teksty złożone :
A7-0407/2011
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2011 na rok budżetowy 2011, sekcja 3 – Komisja

(00000/2011 – C7-0000/2011 – 2011/2267(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 15 grudnia 2010 r.[2],

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[3],

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6/2011 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011, przedstawiony przez Komisję dnia 18 października 2011 r. (COM(2011)0674),

–   uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2011 zajęte przez Radę dnia ….. 2011 r. (00000/2011 – C7-0000/2011),

–   uwzględniając art. 75b i art. 75e Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7‑0407/2011),

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 6/2011 do budżetu ogólnego na 2011 r. obejmuje między innymi zwiększenie środków na zobowiązania w działach 1 i 4 o kwoty odpowiednio 3,25 mln EUR i 113,4 mln EUR, zwiększenie środków na płatności celem pokrycia potrzeb w dziale 1 w wysokości 550,3 mln EUR oraz uaktualnienie prognoz w zakresie dochodów;

B.  mając na uwadze, że Rada zmodyfikowała projekt budżetu korygującego nr 6/2011, zmniejszając do kwoty 200 mln EUR ogólne dodatkowe środki netto w zakresie środków na płatności;

C. mając na uwadze, że podczas całej procedury budżetowej na 2011 r. Parlament bezustannie podkreślał, że ogólny poziom płatności proponowany przez Radę i przyjęty w stosunku do roku budżetowego 2011 jest niewystarczający i nie pozwoli na pokrycie wszystkich wyraźnie uzgodnionych potrzeb;

D. mając na uwadze, że podczas procedury pojednawczej w sprawie budżetu na rok budżetowy 2011 oba organy władzy budżetowej uzgodniły wspólne oświadczenie dotyczące środków na płatności, zobowiązujące Parlament i Radę do tego „aby uniknąć wszelkich braków w środkach na płatności”;

E.  mając na uwadze, że niektóre potrzeby w zakresie płatności zostały już częściowo pokryte poprzez przeniesienie zbiorcze w środkach na płatności (DEC 34/2011) na ogólną kwotę 719,2 mln EUR, a także mając na uwadze, że Komisja będzie musiała wkrótce przedstawić nowe przesunięcie zbiorcze celem pokrycia w miarę możliwości potrzeb nieobjętych porozumieniem dotyczącym PBK 6/2011, tj. kwoty 1 047 mln EUR na dzień 18 listopada 2011 r., tak aby wypełnić zobowiązania prawne Unii w odniesieniu do środków na płatności;

F.  mając na uwadze, że proponowane zwiększenie środków na płatności o 200 mln EUR odzwierciedla jedynie ograniczoną część stwierdzonych dodatkowych potrzeb, jakie wystąpią do końca 2011 r. i które wynoszą 1 642 mln EUR na dzień 18 listopada 2011 r.;

G.  mając na uwadze, że dodatkowe środki w dziale 4 na pomoc finansową dla Palestyny, proces pokojowy i UNRWA oraz na środki towarzyszące odnoszące się do bananów pochodzą z niewykorzystanych środków w ramach pomocy makrofinansowej oraz wynikają z porozumienia osiągniętego przez komitet pojednawczy dotyczącego budżetu na rok budżetowy 2012;

H. mając na uwadze, że część zwiększonych dochodów pochodzi z grzywien i odsetek od zaległych płatności opiewających na łączną kwotę 435 mln EUR, tj. z realizowania polityki konkurencji;

1.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 6/2011 i kolejne oceny prowadzące do aktualizacji potrzeb w zakresie środków na płatności i możliwych przegrupowań w zakresie środków na zobowiązania;

2.  odnotowuje, że projekt budżetu korygującego nr 6/2011, w wersji zmienionej przez Radę, odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez komitet pojednawczy, obejmujące zarówno budżet na rok budżetowy 2012, jak i projekt budżetu korygującego nr 6/2011;

3.  głęboko ubolewa nad klimatem braku zaufania dominującym podczas negocjacji między Komisją a państwami członkowskimi na temat poziomu dodatkowych środków na płatności potrzebnych w 2011 r., aby Komisja była w stanie wypełnić zobowiązania prawne Unii; wzywa Komisję do poinformowania obu organów władzy budżetowej i ogólnie opinii publicznej o konsekwencjach tego porozumienia dla realizowania aktualnych programów; jest szczególnie zaniepokojony skutkami tej decyzji dla zarządzania funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności w państwach członkowskich, jak również dla kluczowych programów w ramach działu „Trwały wzrost”;

4.  podkreśla, że podejście Rady jest sprzeczne z procesami europejskiego semestru i wzmacniania europejskiego zarządzania gospodarczego, w ramach których należy dążyć do zapewnienia synergii między budżetem unijnym a budżetami krajowymi oraz ich wzajemnego uzupełniania się; jest tym bardziej zaniepokojony stanowiskiem Rady, że jeśli Unia ma wyjść z obecnego kryzysu gospodarczego i społecznego, to należy wspierać inwestycje przyszłościowe;

5.  wyraża gotowość przeprowadzenia – wraz z Radą i Komisją – przeglądu sytuacji w celu zaradzenia ewentualnym brakom i niedoborom we wdrażaniu obecnych wieloletnich programów, zwłaszcza tych ujętych w działach 1a i 1b;

6.  powtarza swoje głębokie przekonanie dotyczące tego, że część dochodów pochodzących z grzywien i odsetek od zaległych płatności, tj. z realizowania polityki konkurencji będącej wyłączną kompetencją Unii, powinna być bezpośrednio wpłacana z powrotem do budżetu unijnego i ponownie inwestowana, nie zaś zwracana państwom członkowskim w kontekście bilansu płatniczego;

7.  zatwierdza stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2011 bez poprawek i zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 6/2011 został ostatecznie przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz parlamentom narodowym.

  • [1]  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 64 z 12.3.2010.
  • [3]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.11.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Antonello Antinoro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Matthias Groote, Bernadette Vergnaud