RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2011 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, secțiunea III – Comisia

25.11.2011 - (00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2267(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportoare: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Procedură : 2011/2267(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0407/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2011 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, secțiunea III – Comisia

(00000/2011 – C7-0000/2011 – 2011/2267(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[1], în special articolele 37 și 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, adoptat definitiv la 15 decembrie 2010[2],

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[3],

–   având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 6/2011 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, prezentat de Comisie la 18 octombrie 2011 (COM(2011)0674),

–   având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2011, adoptată de Consiliu la … 2011 (00000/2011 – C7-0000/2011),

–   având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0407/2011),

A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 6/2011 la bugetul general 2011 acoperă, printre altele, majorarea creditelor de angajament de la rubricile 1 și 4 cu o sumă de 3,25 milioane EUR și, respectiv, cu 113,4 milioane EUR, o majorare a creditelor de plată în valoare de 550,3 milioane EUR pentru a acoperi nevoile de la rubrica 1, precum și o actualizare a previziunilor privind veniturile;

B.  întrucât Consiliul a modificat proiectul de buget rectificativ nr. 6/2011 reducând la 200 de milioane EUR majorarea totală netă a creditelor de plată;

C. întrucât Parlamentul a insistat, pe parcursul întregii proceduri bugetare 2011, că nivelul global al plăților susținut de Consiliu și adoptat pentru exercițiul financiar 2011 este insuficient și nu va permite finanțarea tuturor nevoilor convenite în mod clar;

D. întrucât ambele componente ale autorității bugetare au convenit, în cadrul concilierii privind bugetul pentru exercițiul financiar 2011, asupra unei declarații comune privind creditele de plată, prin care Parlamentul și Consiliul se angajau să „[evite] orice scădere a creditelor de plată”;

E.  întrucât aceste nevoi au fost deja parțial luate în considerare printr-un transfer global de credite de plată (DEC 34/2011) în valoare totală de 719,2 milioane EUR și întrucât Comisia va trebui să prezinte în curând un transfer global nou pentru a veni, pe cât posibil, în întâmpinarea nevoilor neacoperite prin PBR 6/2011, în valoare de 1 047 milioane EUR de la 18 noiembrie 2011, pentru a îndeplini obligațiile juridice ale Uniunii în ceea ce privește creditele de plată;

F.  întrucât majorarea propusă a creditelor de plată cu 200 de milioane EUR nu reprezintă decât o mică parte a nevoilor suplimentare identificate până la sfârșitul lui 2011, acestea ridicându-se la 1 642 milioane EUR la data de 18 noiembrie 2011;

G.  întrucât majorările de la rubrica 4 vizând asistența financiară acordată Palestinei, procesului de pace și UNRWA, precum și măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor sunt redistribuite din creditele neutilizate pentru asistența macrofinanciară și fac parte din acordul la care a ajuns comitetul de conciliere cu privire la bugetul pentru exercițiul financiar 2012;

H. întrucât o parte a creșterii veniturilor provine din amenzi și dobânzi de întârziere la plată impuse în cadrul aplicării politicii din domeniul concurenței și se ridică la 435 milioane EUR,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 6/2011 și de reevaluările ulterioare care au condus la actualizarea nevoilor de credite de plată și la posibile redistribuiri ale creditelor de angajament;

2.  observă că proiectul de buget rectificativ nr. 6/2011, așa cum a fost modificat de Consiliu, reflectă acordul încheiat de comitetul de conciliere, care acoperă atât bugetul pentru exercițiul financiar 2012, cât și proiectul de buget rectificativ nr. 6/2011;

3.  regretă profund climatul de neîncredere care a predominat în cursul negocierilor dintre Comisie și statele membre pe tema creditelor de plată suplimentare necesare în 2011 pentru îndeplinirea de către Comisie a obligațiilor juridice ale Uniunii; solicită Comisiei să comunice celor două componente ale autorității bugetare și publicului în general care sunt consecințele acestui acord asupra implementării programelor în curs; este în mod deosebit preocupat de efectele acestei decizii asupra derulării fondurilor structurale și de coeziune în statele membre, precum și a programelor-cheie realizate de la rubrica „Dezvoltare durabilă”;

4.  subliniază faptul că abordarea Consiliului contravine proceselor din cadrul semestrului european și guvernanței economice europene, care preconizează căutarea de sinergii și complementarități între bugetul Uniunii și bugetele naționale; este cu atât mai preocupat de poziția Consiliului cu cât, dacă Uniunea se va recupera din actuala criză economică și socială, vor trebui sprijinite investițiile orientate spre viitor;

5.  își exprimă dorința de a lua parte, împreună cu Consiliul și Comisia, la un exercițiu de inventariere a situației, prin care să se descopere potențialele deficiențe în implementarea programelor multianuale actuale, în special a celor sprijinite de la rubrica 1a și 1b;

6.  își reiterează convingerea fermă că o parte a veniturilor provenind din amenzi și dobânzi de întârziere la plată impuse în cadrul aplicării politicii din domeniul concurenței, care este o competență exclusivă a Uniunii, ar trebui să fie direct vărsate și reinvestite în bugetul Uniunii, în loc să fie restituită statelor membre în momentul stabilirii soldului;

7.  aprobă, fără modificări, poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2011 și încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 6/2011 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

  • [1]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [2]  JO L 64, 12.3.2010.
  • [3]  OJ C 139, 14.6.2006, p. 1.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.11.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

Antonello Antinoro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Matthias Groote, Bernadette Vergnaud