Betänkande - A7-0407/2011Betänkande
A7-0407/2011

BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2011 för budgetåret 2011, avsnitt III – kommissionen

25.11.2011 - (.../2011 – C7‑.../2011 – 2011/2267(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Förfarande : 2011/2267(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0407/2011
Ingivna texter :
A7-0407/2011
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2011 för budgetåret 2011, avsnitt III – kommissionen

(.../2011 – C7‑.../2011 – 2011/2267(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, slutgiltigt antagen den 15 december 2010[2],

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[3],

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 6/2011 som kommissionen lade fram den 18 oktober 2011 (KOM(2011)0674),

–   med beaktande av den ståndpunkt om ändringsbudget nr 6/2011 som rådet antog den ... 2011 (.../2011 – C7‑.../2011),

–   med beaktande av artiklarna 75b och 75e i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7‑0407/2011), och av följande skäl:

A. Förslaget till ändringsbudget nr 6/2011 till den allmänna budgeten för 2011 omfattar bland annat en ökning av åtagandebemyndigandena under budgetrubrikerna 1 och 4 på 3,25 miljoner EUR respektive 113,4 miljoner EUR, en ökning av betalningsbemyndigandena för att täcka behoven under rubrik 1 till ett belopp på 550,3 miljoner EUR samt en uppdatering av inkomstprognoserna.

B.  Rådet har justerat förslaget till ändringsbudget nr 6/2011 genom att minska den totala nettoökningen av betalningsbemyndiganden till 200 miljoner EUR.

C. Europaparlamentet har under hela 2011 års budgetförfarande konsekvent betonat att den totala betalningsnivå som rådet förespråkat och som antagits för budgetåret 2011 är otillräcklig och inte kommer att kunna tillgodose alla tydligt överenskomna behov.

D. Budgetmyndighetens båda parter har under budgetförlikningen för budgetåret 2011 kommit överens om ett gemensamt uttalande om betalningsbemyndiganden där parlamentet och rådet åläggs att ”undvika varje underskott i betalningsbemyndiganden”.

E.  En del betalningsbehov har redan delvis tillgodosetts genom samlingsöverföringen för betalningsbemyndiganden (DEC 34/2011) med ett totalt belopp på 719,2 miljoner EUR, och kommissionen kommer snart att behöva lägga fram en ny samlingsöverföring för att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose de behov som inte omfattats av överenskommelsen om förslaget till ändringsbudget nr 6/2011, dvs. 1 047 miljoner per den 18 november 2011, för att uppfylla unionens rättsliga åtaganden när det gäller betalningsbemyndiganden.

F.  Den föreslagna ökningen av betalningsbemyndigandena med 200 miljoner EUR täcker endast en begränsad del av de ytterligare behov fram till slutet av 2011 som identifierats och som per den 18 november 2011 uppgick till 1 642 miljoner EUR.

G. Ökningarna under rubrik 4 för ekonomiskt stöd till Palestina, fredsprocessen och UNRWA samt de kompletterande åtgärderna för banansektorn har omfördelats från outnyttjade anslag för det makroekonomiska stödet, och utgör en del av den överenskommelse som uppnåtts av förlikningskommittén för budgeten för 2012.

H. En del av inkomstökningarna härrör från böter och dröjsmålsräntor till ett totalt belopp på 435 miljoner EUR, dvs. från verkställandet av konkurrenspolitiken.

1.  Europaparlamentet har tagit del av förslaget till ändringsbudget nr 6/2011 och senare justeringar som leder till aktualiserade behov av betalningsbemyndiganden och möjliga omfördelningar av åtagandebemyndiganden.

2.  Europaparlamentet noterar att förslaget till ändringsbudget nr 6/2011 efter rådets ändringar återspeglar den överenskommelse som uppnåddes av förlikningskommittén, som behandlar både budgeten för budgetåret 2012 och förslaget till ändringsbudget nr 6/2011.

3.  Europaparlamentet beklagar djupt det misstroende som rådde under förhandlingarna mellan kommissionen och medlemsstaterna när det gällde nivån på de extra betalningsbemyndiganden som behövs under 2011 för att kommissionen ska kunna uppfylla unionens rättsliga åtaganden. Parlamentet uppmanar kommissionen att informera budgetmyndighetens två parter och allmänheten om konsekvenserna av denna överenskommelse för genomförandet av pågående program. Parlamentet är särskilt bekymrat över beslutets följder för struktur- och sammanhållningsfondernas verksamhet i medlemsstaterna samt för de viktiga programmen under rubriken ”Hållbar tillväxt”.

4.  Europaparlamentet understryker att rådets strategi inte är förenlig med processerna för den europeiska planeringsterminen och en stärkt ekonomisk styrning i EU, med vars hjälp man bör sträva efter synergieffekter och komplementaritet mellan unionens och medlemsstaternas budgetar. Parlamentet är desto mer bekymrat över rådets hållning eftersom framtidsinriktade investeringar måste främjas om unionen ska kunna återhämta sig från den nuvarande ekonomiska och sociala krisen.

5.  Europaparlamentet är villigt att tillsammans med rådet och kommissionen göra en bedömning av läget för att ta itu med de potentiella bristerna i samband med genomförandet av de nuvarande fleråriga programmen, särskilt programmen under rubrikerna 1a och 1b.

6.  Europaparlamentet upprepar sin fasta övertygelse att den del av inkomsterna som härrör från böter och dröjsmålsräntor, det vill säga verkställandet av konkurrenspolitiken, en exklusiv unionsbehörighet, bör återföras direkt och återinvesteras i unionens budget och inte återlämnas till medlemsstaterna i samband med bokslutet.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att ändringsbudget nr 6/2011 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

  • [1]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUT L 64, 12.3.2010.
  • [3]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.11.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Antonello Antinoro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Matthias Groote, Bernadette Vergnaud