BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Georgios Toussas’ immunitet

  25.11.2011 - (2011/2057(IMM))

  Retsudvalget
  Ordfører: Tadeusz Zwiefka

  Procedure : 2011/2057(IMM)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0410/2011
  Indgivne tekster :
  A7-0410/2011
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

  om anmodning om ophævelse af Georgios Toussas’ immunitet

  (2011/2057(IMM))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til anmodning om ophævelse af Georgios Toussas’ immunitet, som er fremsendt af Ilias Stavropoulos, dommer ved retten i første instans i Piræus, afdeling 7, den 9. februar 2011, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 9. marts 2011,

  –   der har hørt Georgios Toussas den 19. september 2011, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

  –   der henviser til artikel 9 i protokollen af 8. april 1965 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008 og 19. marts 2010[1],

  –   der henviser til artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 2, og artikel 7,

  –   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0410/2011),

  A. der henviser til, at dommeren ved retten i første instans i Piræus, afdeling 7, har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Georgios Toussas’ immunitet for at gøre det muligt at føre en straffesag indledt på begæring af anklagemyndigheden ved retten i Piræus om påstået mandatsvig med økonomisk skade på over 147 000 EUR (artikel 390 i den græske straffelov og artikel 1 i lov 1608/1950), som har været genstand for en dommerundersøgelse (artikel 246, 248 og 250 i den græske strafferetsplejelov);

  B.  der henviser til, at dommeren agter at indkalde Georgios Toussas til at afgive forklaring som tiltalt i sagen i overensstemmelse med artikel 270, 271 og 273 i den græske strafferetsplejelov;

  C. der henviser til, at det derfor er tilrådeligt at anbefale ophævelse af den parlamentariske immunitet i det foreliggende tilfælde;

  1.  vedtager at ophæve Georgios Toussas’ immunitet;

  2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til de kompetente myndigheder i Den Hellenske Republik og til Georgios Toussas.

  • [1]  Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier, Sml. 1954-1964, s. 483, sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., Sml. 1986, s. 2391, sag T-345/05, Mote mod Parlamentet, Sml. 2008 II, s. 2849, forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra mod De Gregorio og Clemente, Sml. 2008 I, s. 7929, og sag T-42/06, Gollnisch mod Parlamentet (EUT C 134 af 22.5.2010, s. 29).

  BEGRUNDELSE

  1. Indledning

  På mødet den 9. marts 2011 meddelte formanden i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 2, at han havde modtaget en skrivelse dateret 9. februar 2011 fra Ilias Stavropoulos, dommer ved retten i første instans i Piræus, afdeling 7, om ophævelse af Georgios Toussas’ parlamentariske immunitet.

  Formanden henviste anmodningen til Udvalget om Retlige Anliggender i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 2.

  2. Faktiske omstændigheder

  Dommeren ved retten i første instans i Piræus, afdeling 7, har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Georgios Toussas’ immunitet for at gøre det muligt at føre en straffesag indledt på begæring af anklagemyndigheden ved retten i Piræus. Toussas er sammen med otte andre personer tiltalt for forsætlig mandatsvig til fordel for tredjemand med hensyn til et beløb på over 147 000 EUR, som tilhører Sømændenes Pensionskasse (NAT), en offentligretlig juridisk person, og som det var betroet ham at forvalte. Toussas begik angiveligt mandatsvigen som medlem af NAT's bestyrelse og dermed som medarbejder i henhold til græsk strafferet. Tiltalen, som har været genstand for en dommerundersøgelse (artikel 246, 248 og 250 i den græske strafferetsplejelov), er baseret på artikel 390 i den græske straffelov og artikel 1 i lov 1608/1950.

  I forbindelse med høringen af Georgios Toussas i Retsudvalget den 10. oktober 2011 gjorde han gældende, at straffesagen mod ham kan være udtryk for politisk forfølgelse af ham. Udvalget har imidlertid ikke fundet grundlag for at fastslå, at der foreligger fumus persecutionis i denne sag.

  3. Lovgivning

  EU-lovgivning

  Protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, knyttet til traktaterne som bilag, bestemmer følgende:

  Artikel 9:

  Under Europa-Parlamentets mødeperioder nyder medlemmerne:

  a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

  b) på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

  De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

  Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

  Græsk lovgivning

  Artikel 62 i den græske forfatning lyder således:

  "Et parlamentsmedlem kan under sit mandat ikke retsforfølges, fastholdes eller fængsles eller berøves sin frihed uden parlamentets samtykke. Ligeledes kan et medlem af et opløst parlament ikke retsforfølges for politiske strafbare handlinger i perioden mellem opløsningen af det gamle parlament og de nye medlemmers overtagelse af deres parlamentariske mandat. Det betragtes som afslag på samtykke, hvis Parlamentet ikke træffer afgørelse inden for tre måneder fra den dato, hvor anklagemyndighedens anmodning om retsforfølgning blev sendt til formanden.

  Fristen på tre måneder suspenderes under Parlamentets pauser.

  Der kræves ikke samtykke, hvis parlamentsmedlemmer pågribes på fersk gerning."

  4. Konklusion

  På grundlag af ovenstående betragtninger, i henhold til artikel 6, stk. 2, i forretningsordenen og efter at have overvejet argumenterne for og imod ophævelse af medlemmets immunitet, anbefaler Retsudvalget, at Parlamentet ophæver Georgios Toussas' parlamentariske immunitet.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  21.11.2011

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  10

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer