ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα

  25.11.2011 - (2011/2057(IMM))

  Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
  Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka

  Διαδικασία : 2011/2057(IMM)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0410/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0410/2011
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα

  (2011/2057(IMM))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα που απεστάλη από τον δικαστή του 7ου τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά, Ηλία Σταυρόπουλο, παρελήφθη στις 9 Φεβρουαρίου 2011 και ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση ολομέλειας της 9ης Μαρτίου 2011,

  –   αφού άκουσε τον Γεώργιο Τούσσα στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το άρθρο 6, παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

  –   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαΐου 1964, της 10ης Ιουλίου 1986, της 15ης και 21ης Οκτωβρίου 2008 και της 19ης Μαρτίου 2010[1],

  –   έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 2 και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0410/2011),

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικαστής του 7ου τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά ζήτησε την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να μπορέσει να διεξαγάγει την ποινική διαδικασία η οποία κινήθηκε κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Πειραιά σχετικά με εικαζόμενη απιστία, η οποία προκάλεσε ζημιά που υπερβαίνει τα 147.000 ευρώ (Άρθρο 390 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα και άρθρο 1 του νόμου 1608/1950) και για την οποία διετάχθη δικαστική ανάκριση (Άρθρα 246, 248 και 250 του Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας)·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικαστής προτίθεται να κλητεύσει τον Γεώργιο Τούσσα προκειμένου να απολογηθεί σχετικά με την εν λόγω υπόθεση και να απαντήσει στις προαναφερθείσες κατ' αυτού κατηγορίες σύμφωνα με τα άρθρα 270, 271 και 273 του Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, είναι σκόπιμο να συστήσει, εν προκειμένω, την άρση της βουλευτικής ασυλίας·

  1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Γεωργίου Τούσσα·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει άμεσα την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας και στον Γεώργιο Τούσσα.

  • [1]  Υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier [1964] Συλλογή 195· υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων [1986] Συλλογή 2391· υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου [2008] Συλλογή II-2849. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra κατά De Gregorio και Clemente [2008] Συλλογή I-7929· υπόθεση T-42/06 Gollnisch κατά Κοινοβουλίου (ΕΕ C 134, 22.5.2010, σ. 29).

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  1. Εισαγωγή

  Κατά τη συνεδρίαση ολομέλειας της 9ης Μαρτίου 2011, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2 του Κανονισμού, ότι είχε λάβει την από 9ης Φεβρουαρίου 2011 επιστολή του Ηλία Σταυρόπουλου, δικαστή στο 7ο τμήμα του Πρωτοδικείου Πειραιά, με την οποία ζητούσε την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα.

  Ο Πρόεδρος παρέπεμψε την αίτηση στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2.

  2. Τα γεγονότα

  Ο δικαστής του 7ου τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά ζήτησε την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να μπορέσει να διεξαγάγει την ποινική διαδικασία η οποία κινήθηκε κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Πειραιά. Ο κ. Τούσσας, μαζί με οκτώ άλλα άτομα, κατηγορείται ότι μείωσε εν γνώσει του και για να ωφεληθεί άλλος, κατά ποσό μεγαλύτερο των 147.000 ευρώ την περιουσία του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, του οποίου η διαχείριση είχε ανατεθεί σε αυτόν. Η εικαζόμενη απάτη διεπράχθη από τον κ. Τούσσα, ο οποίος ενήργησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΑΤ και είχε, ως εκ τούτου, την ιδιότητα του υπαλλήλου κατά την έννοια του ελληνικού ποινικού δικαίου. Οι κατηγορίες, για τις οποίες διετάχθη δικαστική ανάκριση (Άρθρα 246, 248 και 250 του Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) βασίζονται στο άρθρο 390 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 1 του νόμου 1608/1950.

  Κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στις 10 Οκτωβρίου 2011, ο Γεώργιος Τούσσας υποστήριξε ότι η κατ' αυτού ποινική διαδικασία συνιστά ενδεχομένως πολιτική δίωξη εναντίον του. Ωστόσο η επιτροπή δεν διαπίστωσε την ύπαρξη λόγων fumus persecutionis στην παρούσα υπόθεση.

  3. Η νομοθεσία

  Η νομοθεσία της ΕΕ

  Το πρωτόκολλο αριθ. 7 περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες προβλέπει τα εξής:

  Άρθρο 9:

  Κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη του απολαύουν:

  α) εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους,

  β) εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη.

  Η ασυλία τους καλύπτει επίσης όταν μεταβαίνουν στον τόπο συνεδριάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν επιστέφουν από αυτόν.

  Επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος και ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του.

  Ελληνική νομοθεσία

  Το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελλάδος ορίζει τα εξής:

  "Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Επίσης δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της Βουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής. Η άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί μέσα σε τρεις μήνες αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής.

  Η τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Βουλής.Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήματα."

  4. Συμπέρασμα

  Βάσει του ανωτέρω σκεπτικού και δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 2 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε τα επιχειρήματα που είναι υπέρ και κατά της άρσης της ασυλίας του βουλευτή, συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει τη βουλευτική ασυλία του Γεωργίου Τούσσα.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  21.11.2011

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  10

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer