Pranešimas - A7-0410/2011Pranešimas
A7-0410/2011

  PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Georgio Tousso imunitetą

  25.11.2011 - (2011/2057(IMM))

  Teisės reikalų komitetas
  Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka

  Procedūra : 2011/2057(IMM)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0410/2011
  Pateikti tekstai :
  A7-0410/2011
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl prašymo atšaukti Georgio Tousso imunitetą

  (2011/2057(IMM))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 9 d. Pirėjo pirmosios instancijos teismo 7 skyriaus teisėjo Ilio Stavropoulo prašymą atšaukti Georgio Tousso imunitetą, kuris buvo paskelbtas per 2011 m. kovo 9 d. plenarinį posėdį,

  –   2011 m. rugsėjo 19 d. išklausęs Georgio Tousso paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 3 dalyje,

  –   atsižvelgdamas į 1965 m. balandžio 8 d. Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį ir 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d. ir 2010 m. kovo 19 d. sprendimus[1],

  –   atsižvelgdamas į Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0410/2011),

  A. kadangi Pirėjo pirmosios instancijos teismo 7 skyriaus teisėjas paprašė atšaukti Europos Parlamento nario Georgio Tousso imunitetą, kad galėtų tirti gavus Pirėjo magistratų teismo valstybinės prokuratūros nurodymus iškeltą baudžiamąją bylą dėl tariamo piktnaudžiavimo pasitikėjimu, dėl kurio padaryta žala viršija 147 000 EUR (Graikijos baudžiamojo kodekso 390 straipsnis ir įstatymo Nr. 1608/1950 1 straipsnis) ir dėl kurio nurodyta atlikti teisminį tyrimą (Graikijos baudžiamojo proceso kodekso 246, 248 ir 250 straipsniai);

  B.  kadangi teisėjas ketina iškviesti Georgią Toussą liudyti šioje byloje kaip atsakovą ir atsakyti į minėtuosius pagal Graikijos baudžiamojo kodekso 270, 271 ir 273 straipsnius pateiktus kaltinimus;

  C. kadangi šiuo atveju rekomenduotina atšaukti Parlamento nario imunitetą;

  1.  nusprendžia atšaukti Georgio Tousso imunitetą;

  2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingoms Graikijos Respublikos institucijoms ir Georgiui Toussui.

  • [1]  Byla Nr. 101/63 Wagner v Fohrmann ir Krier, [1964] Rink. 195; byla Nr. 149/85 Wybot v Faure ir kiti, [1986] Rink. 2391; byla Nr. T-345/05 Mote prieš Parlamentą [2008] Rink. II-2849; sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07 Marra v De Gregorio ir Clemente, [2008] Rink. I-7929; byla Nr. T-42/06, Gollnisch prieš Parlamentą (OL C 134 2010 5 22, p. 29).

  AIŠKINAMOJI DALIS

  1. Įžanga

  Per 2011 m. kovo 9 d. posėdį Pirmininkas, laikydamasis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalies, pranešė, kad gavo Pirėjo pirmosios instancijos teismo 7 skyriaus teisėjo Illio Stavropoulo 2011 m. vasario 9 d. raštą, kuriame prašoma atšaukti Parlamento nario Georgio Tousso imunitetą.

  Kaip nustatyta Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalyje, Parlamento Pirmininkas šį prašymą perdavė atsakingam komitetui.

  2. Faktinės aplinkybės

  Pirėjo pirmosios instancijos teismo 7 skyriaus teisėjas paprašė atšaukti Europos Parlamento nario Georgio Tousso imunitetą, kad galėtų tirti baudžiamąją bylą, kuri buvo iškelta gavus Pirėjo magistratų teismo valstybinės prokuratūros nurodymus. G. Toussas drauge su kitais aštuoniais asmenimis kaltinamas sąmoningu sukčiavimu kitos šalies naudai ir pasisavinęs daugiau kaip 147 000 EUR, kurie priklausė Prekinių laivų jūrininkų fondui (gr. NAT), kuris yra viešosios teisės subjektas ir kurio valdymas jam buvo patikėtas. Kaip įtariama, G. Toussas sukčiavo veikdamas kaip NAT valdybos narys ir eidamas šias pareigas turėjo darbuotojo statusą, kaip apibrėžta pagal Graikijos baudžiamąją teisę. Kaltinimai, dėl kurių buvo nurodyta atlikti teisminį tyrimą (Graikijos baudžiamojo proceso kodekso 246, 248 ir 250 straipsniai), pateikti remiantis Graikijos baudžiamojo kodekso 390 straipsniu ir įstatymo Nr. 1608/1950 1 straipsniu.

  Per 2011 m. spalio 11 d. Teisės reikalų komiteto surengtą klausymą Georgias Toussas pareiškė, kad jam iškelta baudžiamoji byla galėtų būti prieš jį nukreiptas politinis persekiojimas. Vis dėlto šiuo atveju Komitetas nenustatė priežasčių, dėl kurių galėtų būti vykdomas fumus persecutionis.

  3. Teisė

  ES teisė

  Prie sutarčių pridedamame Protokole Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų nustatyta:

  9 straipsnis

  Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi:

  a) savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

  b) visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.

  Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.

  Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

  Graikijos teisė

  Graikijos Konstitucijos 62 straipsnis:

  „Per parlamento kadenciją parlamento nariai negali būti persekiojami, suimami, kalinami ar kitaip sulaikomi, jei parlamentas nedavė sutikimo atšaukti imunitetą. Taip pat paleisto parlamento narys nepersekiojamas už politinius nusikaltimus, padarytus per laikotarpį nuo parlamento paleidimo iki naujo parlamento narių rinkimų paskelbimo. Laikoma, kad imunitetas neatšauktas, jei parlamentas per tris mėnesius nuo dienos, kai valstybės prokuroro prašymas leisti traukti baudžiamojon atsakomybėn buvo perduotas pirmininkui, nepriima sprendimo.

  Per parlamento darbo pertrauką trijų mėnesių terminas netaikomas.Imuniteto atšaukti nereikia, jei parlamento nariai užklumpami darantys sunkų nusikaltimą.“

  4. Išvada

  Remdamasis pirmiau pateiktais svarstymais ir Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalimi, Teisės reikalų komitetas, išnagrinėjęs argumentus už ir prieš nario imuniteto atšaukimą, rekomenduoja Europos Parlamentui atšaukti Parlamento nario Georgio Tousso imunitetą.

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  21.11.2011

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  10

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer