SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Toussasa

25.11.2011 - (2011/2057(IMM))

Komisja Prawna
Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka

Procedura : 2011/2057(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0410/2011
Teksty złożone :
A7-0410/2011
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Toussasa

(2011/2057(IMM))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Toussasa z dnia 9 lutego 2011 r. przekazany przez sędziego sądu pierwszej instancji w Pireusie (wydział VII) Iliasa Stavropoulosa i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 9 marca 2011 r.;

–   po wysłuchaniu wyjaśnień Georgiosa Toussasa w dniu 19 września 2011 r., zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu;

–   uwzględniając art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 1965 r. oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.;

–   uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r. oraz 19 marca 2010 r.[1];

–   uwzględniając postanowienia art. 62 konstytucji Republiki Greckiej,;

–   uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu;

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0410/2011);

A. mając na uwadze, że sędzia sądu pierwszej instancji w Pireusie (wydział VII) wniósł o uchylenie immunitetu Georgiosa Toussasa, posła do Parlamentu Europejskiego, celem umożliwienia prowadzenia postępowania karnego wszczętego w wyniku zarządzenia prokuratury przy sądzie karnym w Pireusie w związku z domniemanym nadużyciem zaufania, które doprowadziło do szkód w wysokości przekraczającej 147 000 euro (art. 390 kodeksu karnego Grecji i art. 1 ustawy nr 1608/1950), w związku z którym zarządzono dochodzenie sądowe (art. 246, 248 i 250 greckiego kodeksu postępowania karnego);

B.  mając na uwadze, że zgodnie przepisami art. 270, 271 i 273 greckiego kodeksu postępowania karnego sędzia zamierza wezwać Georgiosa Toussasa do stawienia się w charakterze oskarżonego w ww. sprawie;

C. mając na uwadze, że w tej sytuacji wskazane jest zalecenie uchylenia immunitetu poselskiego;

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Georgiosa Toussasa,

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji właściwym władzom Republiki Greckiej i Georgiosowi Toussasowi.

  • [1]  Sprawa 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier, Zbiór orzeczeń 1964 r., s. 195; sprawa 149/85 Wybot/Faure i inni, Zbiór Orzeczeń 1986 r., s. 2391; sprawa T-345/05, Mote/Parlament, Zbiór orzeczeń 2008 r., s. II-2849; sprawy połączone C-200/07 i C-201/07, Marra/De Gregorio i Clemente, Zbiór orzeczeń 2008 r., s. I-7929; sprawa T-42/06 Gollnisch/Parlament (Dz.U. C 134 z 22.5.2010, s.29).

UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 9 marca 2011 r. przewodniczący ogłosił, zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu, iż w dniu 9 lutego 2011 r. sędzia sądu pierwszej instancji w Pireusie (wydział VII) Illias Stavropoulos skierował do niego pismo zawierające wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Georgiosa Toussasa.

Przewodniczący przekazał wniosek Komisji Prawnej zgodnie z art. 6 ust. 2.

2. Fakty

Sędzia sądu pierwszej instancji w Pireusie (wydział VII) Illias Stavropoulos skierował wniosek o zniesienie immunitetu Georgiosa Toussasa, posła do Parlamentu Europejskiego, celem umożliwienia przeprowadzenia postępowania karnego wszczętego w wyniku zarządzenia prokuratury przy sądzie karnym w Pireusie. G. Toussasowi oraz ośmiu innym osobom postawiono zarzuty świadomego oszustwa na korzyść osoby trzeciej, na kwotę przewyższającą 147 000 euro, należącą do Kasy Emerytur Marynarzy (zwanej dalej NAT), będącej osobą prawną prawa publicznego, przy czym G. Toussas był osobą, której powierzono zarządzanie tą kwotą. Domniemane oszustwo zostało popełnione przez G. Toussasa działającego w charakterze członka zarządu NAT, który jako taki, w rozumieniu greckiego prawa karnego, miał status pracownika tej organizacji. Zarzuty, w związku z którymi zarządzono dochodzenie sądowe (art. 246, 248 i 250 greckiego kodeksu postępowania karnego), opierają się na art. 390 greckiego kodeksu karnego i na art. 1 ustawy nr 1608/1950.

W trakcie wysłuchania w Komisji Prawnej w dniu 10 października 2011 r. Giorgios Toussas argumentował, że postępowanie karne przeciwko niemu jest prawdopodobnie wymierzonym w niego atakiem politycznym. Jednakże Komisja nie dopatrzyła się podstaw, by sądzić, że w tej sprawie istnieje fumus persecutionis.

3. Podstawa prawna

Prawo Unii Europejskiej

Załączony do Traktatów protokół nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej stanowi, co następuje:

Artykuł 9:

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego jego członkowie korzystają:

a) na terytorium swojego państwa – z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa,

b) na terytorium innego państwa członkowskiego – z immunitetu chroniącego przed zatrzymaniem oraz immunitetu jurysdykcyjnego.

Immunitet chroni także posłów do Parlamentu Europejskiego podczas ich podróży do i z miejsca, gdzie odbywa się posiedzenie Parlamentu Europejskiego.

Nie można powoływać się na immunitet w przypadku, gdy poseł został schwytany na gorącym uczynku i nie może on stanowić przeszkody w wykonywaniu przez Parlament Europejski prawa uchylenia immunitetu w odniesieniu do któregokolwiek ze swoich członków.

Prawo greckie

Artykuł 62 Konstytucji Republiki Greckiej stanowi, co następuje:

„W czasie mandatu poselskiego posła nie można ścigać, aresztować, uwięzić ani poddać innym ograniczeniom bez zgody parlamentu. Posła do rozwiązanego parlamentu nie można ścigać za przestępstwa polityczne w okresie od rozwiązania parlamentu do ogłoszenia wyboru posłów do nowego parlamentu. Uznaje się, że zgoda nie została przyznana, jeżeli parlament nie podejmie decyzji w ciągu trzech miesięcy od dnia skierowania do przewodniczącego parlamentu przez prokuratora wniosku w sprawie postępowania.

Trzymiesięczny termin zostaje zawieszony w czasie przerwy wakacyjnej Parlamentu.Żadna zgoda nie jest wymagana w przypadku, gdy poseł został schwytany na gorącym uczynku.”

4. Wniosek

Na podstawie powyższych rozważań oraz zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu, po przeanalizowaniu argumentów za uchyleniem i przeciw uchyleniu immunitetu posła, Komisja Prawna wydaje zalecenie, by Parlament Europejski uchylił immunitet parlamentarny Georgiosa Toussasa.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

21.11.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

10

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer