SPRÁVA o žiadosti o zbavenie imunity Georgiosa Toussasa

  25.11.2011 - (2011/2057(IMM))

  Výbor pre právne veci
  Spravodajca: Tadeusz Zwiefka

  Postup : 2011/2057(IMM)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0410/2011
  Predkladané texty :
  A7-0410/2011
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o žiadosti o zbavenie imunity Georgiosa Toussasa

  (2011/2057(IMM))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Toussasa, ktorú 9. februára 2011 podal sudca siedmej komory súdu prvého stupňa v Pireu Ilias Stavropoulos a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 9. marca 2011,

  –   po vypočutí Georgiosa Toussasa 19. septembra 2011 v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na článok 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

  –   so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008 a 19. marca 2010[1],

  –   so zreteľom na ustanovenia článku 62 Ústavy Helénskej republiky,

  –   so zreteľom na článok 6 ods. 2 a článok 7 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0410/2011),

  A. keďže sudca siedmej komory súdu prvého stupňa v Pireu požiadal o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Georgiosa Toussasa, aby mohol viesť trestné konanie, ktoré začal na základe pokynov vydaných prokuratúrou magistrátneho súdu v Pireu v súvislosti s údajnou spreneverou, v dôsledku ktorej vznikli škody za vyše 147 000 EUR (článok 390 gréckeho trestného zákonníka a článok 1 zákona 1608/1950) a bolo nariadené súdne vyšetrovanie (články 246, 248 a 250 gréckeho trestného poriadku);

  B.  keďže sudca chce Georgiosa Toussasa predvolať, aby ako obžalovaný v tejto veci vypovedal a niesol zodpovednosť za uvedené obvinenia vznesené proti nemu na základe článkov 270, 271 a 273 gréckeho trestného poriadku;

  C. keďže je vhodné odporučiť, aby sa v predmetnom prípade poslanecká imunita odobrala;

  1.  zbavuje Georgiosa Toussasa imunity;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru, príslušným orgánom Helénskej republiky a Georgiosovi Toussasovi.

  • [1]  Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964, s. 195; vec 149/85, Wybot/Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391; vec T-345/05, Mote/Parlament, Zb. 2008, s. II-2849; spojené veci C-200/07 a C-201/07, Marra/De Gregorio a Clemente, Zb. 2008, s. I-7929; vec T-42/06, Gollnisch/Parlament (Ú. v. EÚ C 134, 22.5.2010, s. 29).

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  1. Úvod

  Predseda na plenárnej schôdzi 9. marca 2011 podľa článku 6 ods. 2 rokovacieho poriadku oznámil, že dostal list zaslaný 9. februára 2011sudcom siedmej komory súdu prvého stupňa v Pireu Illiasom Stavropoulosom, v ktorom žiada o zbavenie poslaneckej imunity Georgiosa Toussasa.

  V súlade s článkom 6 ods. 2 rokovacieho poriadku postúpil predseda túto žiadosť gestorskému výboru.

  2. Fakty

  Sudca siedmej komory súdu prvého stupňa v Pireu požiadal o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Georgiosa Toussasa, aby mohol viesť trestné konanie, ktoré začal na základe pokynov vydaných prokuratúrou magistrátneho súdu v Pireu. Pán Toussas je spolu s ôsmimi ďalšími osobami obvinený z vedomej sprenevery majetku Fondu námorníkov obchodného loďstva (NAT), ktorý podľa verejného práva predstavuje právnickú osobu a ktorého správou bol Toussas poverený, vo výške viac ako 147 000 EUR v prospech inej strany. Pán Toussas spáchal údajný podvod ako člen predstavenstva NAT a ako taký mal v zmysle gréckeho trestného práva postavenie zamestnanca. Obvinenia, v súvislosti s ktorými bolo nariadené súdne vyšetrovanie (články 246, 248 a 250 gréckeho trestného poriadku), vychádzajú z článku 390 gréckeho trestného zákonníka a článku 1 zákona 1608/1950.

  Georgios Toussas počas vypočutia Výborom pre právne veci, ktoré sa uskutočnilo 10. októbra 2011, naznačil, že trestné konanie môže predstavovať politické prenasledovanie namierené proti nemu. Výbor však v tejto veci nenašiel žiadne dôvody na fumus persecutionis.

  3. Právne predpisy

  Právo EÚ

  Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Európskej Únie priložený ku zmluvám znie takto:

  Článok 9:

  Členovia Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia:

  a) na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu,

  b) na území iných členských štátov imunitu voči akémukoľvek opatreniu alebo zadržaniu a voči súdnym konaniam.

  Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty z miesta a do miesta jeho zasadnutia.

  Imunita sa neuplatní, ak je člen Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, a nebráni Európskemu parlamentu v uplatnení jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich členov.

  Grécke právo

  Článok 62 Gréckej ústavy znie takto:

  Poslanci nesmú byť počas volebného obdobia stíhaní, zatýkaní, väznení alebo inak obmedzovaní bez predchádzajúceho povolenia parlamentu. Podobne nemožno za politické trestné činy stíhať ani poslanca rozpusteného parlamentu v období od rozpustenia parlamentu do vyhlásenia volieb poslancov nového parlamentu. Povolenie sa považuje za neudelené, ak parlament nerozhodne do troch mesiacov od dátumu odoslania žiadosti prokurátora o začatí trestného konania predsedovi parlamentu.

  Počas parlamentných prázdnin sa plynutie tejto trojmesačnej lehoty pozastavuje.Povolenie nie je potrebné v prípade, že sú poslanci chytení priamo pri páchaní ťažkého zločinu.“

  4. Záver

  Na základe uvedených skutočností a v súlade s článkom 6 ods. 2 rokovacieho poriadku Výbor pre právne veci po zvážení dôvodov za a proti vo veci zbavenia poslaneckej imunity odporúča, aby Európsky parlament zbavil Georgiosa Toussasa poslaneckej imunity.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  21.11.2011

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  10

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer