Betänkande - A7-0410/2011Betänkande
A7-0410/2011

  BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Georgios Toussas immunitet

  25.11.2011 - (2011/2057(IMM))

  Utskottet för rättsliga frågor
  Föredragande: Tadeusz Zwiefka

  Förfarande : 2011/2057(IMM)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0410/2011
  Ingivna texter :
  A7-0410/2011
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

  om begäran om upphävande av Georgios Toussas immunitet

  (2011/2057(IMM))

  Europaparlamentet fattar detta beslut

  –   med beaktande av den begäran om upphävande av Georgios Toussas immunitet som översändes den 9 februari 2011 av domare Ilias Stavropoulos vid Pireus förstainstansrätt, avdelning 7, och som tillkännagavs vid plenarsammanträdet den 9 mars 2011,

  –   efter att ha hört Georgios Toussas den 19 september 2011 i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av artikel 9 i protokollet av den 8 april 1965 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

  –   med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008 och 19 mars 2010[1],

  –   med beaktande av bestämmelserna i artikel 62 i Greklands författning,

  –   med beaktande av artiklarna 6.2 och 7 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7‑0410/2011), och av följande skäl:

  A. Domaren vid förstainstansrätten i Pireus, avdelning 7, har begärt att parlamentsledamot Georgios Toussas immunitet ska upphävas så att han kan genomföra de straffrättsliga förfaranden som inletts på instruktioner av åklagaren vid Pireus tingsrätt om påstådd förskingring som ledde till ekonomiska förluster på mer än 147 000 euro (artikel 390 i den grekiska strafflagen och artikel 1 i lag 1608/1950). Man har bett om en rättslig utredning av förskingringen (artiklarna 246, 248 och 250 i den grekiska straffprocesslagen).

  B.  Domaren ämnar kalla Georgios Toussas att vittna som svarande i målet och att svara på anklagelserna mot honom i enlighet med artiklarna 270, 271 och 273 i den grekiska straffprocesslagen.

  C. Det är därför lämpligt att rekommendera att den parlamentariska immuniteten ska upphävas i detta fall.

  1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Georgios Toussas immunitet.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till behöriga myndigheter i Republiken Grekland och till Georgios Toussas.

  • [1]  Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier svensk specialutgåva I, s. 203, mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., svensk specialutgåva VIII, s. 703; mål T-345/05, Mote mot parlamentet REG 2008, s. II-2849; de förenade målen C-200/07 och C-201/07 Marra mot De Gregorio och Clemente, REG 2008, s. I-7929 och mål T-42/06 Gollnisch mot parlamentet (EUT C 134, 22.5.2010, s. 29).

  MOTIVERING

  1. Inledning

  Vid plenarsammanträdet den 9 mars 2011 tillkännagav talmannen, i enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen, att han mottagit en skrivelse från Ilias Stavropoulos, domare vid förstainstansrätten i Pireus, avdelning 7, av den 9 februari 2011, med en begäran om upphävande av Georgios Toussas parlamentariska immunitet.

  Talmannen hänvisade begäran till det ansvariga utskottet i enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen.

  2. Fakta

  Domaren vid förstainstansrätten i Pireus, avdelning 7, har begärt att parlamentsledamot Georgios Toussas immunitet ska upphävas så att han kan genomföra de straffrättsliga förfaranden som inletts på instruktioner av åklagaren vid Pireus tingsrätt. Georgios Toussas anklagas, tillsammans med åtta andra personer, för att medvetet ha förskingrat ett belopp på mer än 147 000 euro för en annan parts räkning ur tillgångar som tillhör Sjömännens försäkringskassa (NAT). Denna försäkringskassa är en offentligrättslig juridisk person som Toussas var betrodd att förvalta. Det påstådda bedrägeriet gjordes av Georgios Toussas då han var ledamot av NAT:s styrelse och i den egenskapen var tjänsteman enligt definitionen i den grekiska strafflagen. Anklagelserna, som man inlett en rättslig utredning om (artiklarna 246, 248 och 250 i den grekiska straffprocesslagen) baseras på artikel 390 i den grekiska strafflagen och artikel 1 i lag 1608/1950).

  Under utfrågningen av utskottet för rättsliga frågor av den 10 oktober 2011 ansåg Georgios Toussas att de straffrättsliga förfarandena mot honom kunde ses som en politisk förföljelse riktad mot honom. Utskottet fann dock inga belägg för fumus persecutionis i detta fall.

  3. Lagen

  EU-rätten

  I protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, vilket är fogat till fördragen, sägs följande:

  Artikel 9:

  Under Europaparlamentets sessioner ska dess ledamöter åtnjuta

  a) vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

  b) vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

  Immuniteten ska även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

  Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

  Den grekiska lagen

  I artikel 62 i den grekiska författningen sägs följande:

  ”Under hela sin mandatperiod får en parlamentsledamot inte åtalas, gripas, fängslas eller på annat sätt frihetsberövas utan godkännande av kammaren. En ledamot av ett upplöst parlament får inte heller åtalas för politiska brott under tiden från det att parlamentet upplöses och fram till dess att ledamöterna av det nya parlamentet tillkännages. Det ska ses som om godkännande inte getts om parlamentet inte fattar ett beslut inom tre månader från det datum då en begäran om åtal överlämnats av åklagaren till talmannen.

  Tidsfristen på tre månader förlängs om parlamentet har uppehåll. Om ledamoten tas på bar gärning behövs inget godkännande.”

  4. Slutsats

  På grundval av ovanstående överväganden och i enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen, rekommenderar utskottet för rättsliga frågor, efter att ha vägt grunderna för och emot att upphäva ledamotens immunitet, att Europaparlamentet upphäver Georgios Toussas parlamentariska immunitet.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  21.11.2011

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  10

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer