ДОКЛАД относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Luigi de Magistris

25.11.2011 - (2011/2076(IMM))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Bernhard Rapkay

Процедура : 2011/2076(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0412/2011
Внесени текстове :
A7-0412/2011
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Luigi de Magistris

(2011/2076(IMM))

Европейският парламент,

–   като взе предвид искането на Luigi de Magistris от 31 март 2011 г., обявено на пленарно заседание на 6 април 2011 г., за защита на неговия имунитет в рамките на производство, висящо пред съда в Неапол, Италия,

–   като взе предвид писмените заявления на Luigi de Magistris, съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид член 8 от Протокола (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за функционирането на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–   като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г. и 6 септември 2011 г.[1],

–   като взе предвид член 6, параграф 3 и член 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0412/2011),

А. като има предвид, че Luigi de Magistris, член на Европейския парламент, отправи искане за защита на своя парламентарен имунитет във връзка с производство, висящо пред италиански съд,

Б.  като има предвид, че искането на Luigi De Magistris е по повод иск, внесен срещу него в съда на Неапол от Bagnoliafutura АД, дружество със седалище в Неапол, развиващо дейност в областта на дизайна и санирането на почвите във връзка със съобщения на печата, разпространени от него и публикувани на неговия уебсайт,

В.  като има предвид, че според исковата молба, изявленията, направени в посоченото съобщение за печата, съставляват клевета, представляваща основание за предявяване на иск за обезщетение за вреди,

Г.  като има предвид, че съобщенията за печата са публикувани на уебсайта по времето, когато Luigi de Magistris е бил член на Европейския парламент, след избирането му в изборите за Европейски парламент през 2009 г.,

Д. като има предвид, че в посочените съобщения за печата Luigi de Magistris е публикувал информация свързана с допълнителен въпрос към Европейската комисия, в който той е поискал допълнителни подробности във връзка с нередности, допуснати при възлагане на обществена поръчка, които са били забелязани през май 2009 г. от Комисията, и като има предвид, че той е поискал също така повече подробности във връзка с твърдяно неправомерно изразходване на обществени средства в района на Неапол, където Bagnolifutura развива своята дейност,

Е.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им,

Ж. като има предвид, че в съответствие с установената практика на Парламента фактът, че съдебното производство попада в обхвата на гражданското или административното право или съдържа определени елементи, които попадат в обхвата на гражданското или административното право, сам по себе си не пречи на прилагането на имунитета, осигурен от горепосочения член,

З.  като има предвид, че фактите по случая във вида, в който са изложени в исковата молба и писмените заявления на Luigi de Magistris пред комисията по правни въпроси, сочат, че направените изявления действително имат пряка и явна връзка с изпълнението от Luigi de Magistris на неговите задължения като член на Европейския парламент,

И. като има предвид, че при публикуването на въпросните съобщения за печата Luigi de Magistris е действал в изпълнение на задълженията си като член на Европейския парламент,

1.  решава да защити привилегиите и имунитета на Luigi de Magistris;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Република Италия и на Luigi de Magistris.

  • [1]  Решение от 1964 г. по дело Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, Recueil, стр.195, Решение от 1986 г. по дело Wybot/Faure и други, 149/85, Recueil, стр. 2391, Решение от 2008 г. по дело Mote/Парламент, T-345/05, Сборник, стр. II-2849, Решение от 2008 г. по съединени дела Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, Сборник, стр. I-7929, Решение по дело Gollnisch/Парламент , T-42/06 (все още непубликувано в Сборника) и Решение по дело Patriciello, C-163/10 (все още непубликувано в Сборника).

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1.        Контекст

На заседанието от 6 април 2011 г. председателят обяви, в съответствие с член 6, параграф 3 от Правилника за дейността на ЕП, че на 31 март 2011 г. е получил искане от г-н Luigi de Magistris за защита на неговия парламентарен имунитет във връзка с членове 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 68 от Конституцията на Република Италия във вида, в който е изменен с Конституционен закон № 3 от 29 октомври 1993 г. Съобразно член 6, параграф 3 от правилника искането е препратено от председателя до комисията по правни въпроси. Г-н de Magistris се отказа от правото си да бъде изслушан от комисията.

Контекстът на случая е следният: г-н Luigi De Magistris беше призован пред съда в Неапол по иск, внесен срещу него Bagnoliafutura АД, смесено дружество със седалище в Неапол, развиващо дейност в областта на дизайна и санирането на почвите във връзка със съобщения на печата, разпространени от него и публикувани на неговия уебсайт.

В посочените съобщения за печата Luigi de Magistris публикува информация свързана с допълнителен въпрос към Европейската комисия, в който той е поискал допълнителни подробности във връзка с нередности, допуснати при възлагане на обществена поръчка, които са били забелязани през май 2009 г. от Комисията. Той поиска също повече подробности относно твърдяно неправомерно изразходване на обществени средства в района на Неапол, където Bagnoliafutura развива своята дейност.

Bagnoliafutura твърди, че в съобщенията за печата Luigi de Magistris обвинява дружеството, че е забавило и неправомерно е изразходвало обществени средства, проявило е пасивност и неефективност, и претендира, че дружеството е участвало в действия, които най-добре могат да се опишат като смесица между политика и престъпност. Luigi de Magistris е злоупотребил със свободата на изразяване и не се е съобразил с важното изискване да казва истината. Ищецът твърди, че твърденията са създали сериозни пазарни затруднения за дружеството и деловите му отношения с банките, правителствените агенции и доставчиците.

От своя страна Luigi de Magistris посочва, че в съобщенията за печата е изразил политическото си мнение като член на Европейския парламент, като според него е абсолютно нормално и необходимо да информира обществото относно резултатите от своята работа. Следователно направените изявления съставляват израз на политическата дейност на член на ЕП, която следва да бъдат защитена от Протокола за привилегиите и имунитетите.

2.        Право и процедура относно имунитета на членовете на Европейския парламент.

Членове 8 и 9 от Протокол № 7 на ДФЕС за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласят, както следва (подчертаването е добавено):

Член 8:

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.

Член 9:

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

a.  на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б.  на територията на всяка друга държава-членка — имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на Парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението, и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за снемане на имунитета на някой от неговите членове.

Процедурата в Европейския парламент се урежда от членове 6 и 7 от Правилника за дейността. Съответните разпоредби гласят, както следва:

Член 6 – Снемане на имунитет

1.  При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът се стреми преди всичко към запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и към осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. (...)

3.  Всяко искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

4.  В случай на задържане или ограничаване на свободата на придвижване на член на ЕП в предполагаемо нарушение на неговите привилегии и имунитети, председателят, като неотложна мярка, след консултации с председателя и докладчика на компетентната комисия, предприема действия за защита на привилегиите и имунитетите на засегнатия член на ЕП. Председателят уведомява комисията за предприетите от него действия и информира Парламента.

Член 7 – Процедури, свързани с имунитета

1.  Компетентната комисия разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет и за защита на имунитет и привилегии, по реда на тяхното подаване.

2.  Комисията прави предложение за мотивирано решение, с което препоръчва приемане или отхвърляне на искането за снемане на имунитет или за защита на имунитет и привилегии.

3.  Комисията може да поиска от съответния орган да й предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен. На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП. (...)

6.  В случай на защита на имунитети или привилегии, комисията посочва дали фактическите обстоятелства съставляват пречка от административен или друг характер за свободното движение на членовете на ЕП, пътуващи от или към мястото на парламентарното заседание, от една страна, или за изразяване на мнение или упражняване на право на глас при осъществяване на мандата им, от друга страна, и дали попада сред хипотезите на член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите, които не се уреждат от националното право, и прави предложение, с което приканва съответния орган да състави необходимите заключения.

7.  Комисията може да изрази мотивирано становище относно компетентността на въпросния орган и допустимостта на искането, но при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая. (...)

3.        Обосновка на предложеното решение

Член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз беше изрично посочен от Luigi De Magistris в неговото искане.

Съобщенията за печата бяха публикувани по времето, когато Luigi de Magistris беше член на Европейския парламент, след избирането му на изборите за Европейски парламент през 2009 г.

В съответствие с установената практика на Парламента, фактът, че съдебното производство е с гражданско правен или административно правен характер, или съдържа определени елементи, които попадат в обхвата на гражданското или административното право, сам по себе си не пречи на прилагането на имунитета, осигурен от горепосочения член.

Както е посочил Съдът на Европейския съюз, обхватът на абсолютния имунитет, предвиден в член 8 трябва да се установи единствено въз основа на общностното право[1]. При все това, неотдавна Съдът постанови, че „изявление, направено от европейски депутат извън Европейския парламент, което е довело до наказателно преследване в неговата държава членка по произход за престъплението набедяване, представлява изразено при изпълнението на парламентарните задължения мнение, обхванато от предвидения в тази разпоредба имунитет, само когато това изявление е равнозначно на субективна преценка, която разкрива пряка и очевидна връзка с изпълнението на такива задължения.” (подчертаването е добавено).[2]

С оглед на това, комисията счита, че фактите по случая във вида, в който са изложени в исковата молба и в писмените изявления на Luigi de Magistris пред комисията, сочат, че направените изявления действително имат пряка, явна връзка с изпълнението от Luigi de Magistris на неговите задължения като член на Европейския парламент, особено като се има предвид, че публикуваната информация се отнася до допълнителен въпрос, поставен на Европейската комисия.

Следователно комисията счита, че чрез публикуването на въпросните съобщения за печата Luigi de Magistris е действал в изпълнение на задълженията си като член на Европейския парламент.

4.        Заключение

Въз основа на горепосочените съображения и в съответствие с член 6, параграф 3 от Правилника за дейността, след разглеждане на мотивите за и против снемане на имунитета на члена на ЕП, комисията по правни въпроси препоръчва на Европейския парламент да защити парламентарния имунитет на Luigi De Magistris.

  • [1]  Marra, цитирано по-горе, в параграф 26.
  • [2]  Patriciello, цитирано по-горе, диспозитив.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.11.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jaroslav Paška