BETÆNKNING om anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris’ immunitet og privilegier

25.11.2011 - (2011/2076(IMM))

Retsudvalget
Ordfører: Bernhard Rapkay

Procedure : 2011/2076(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0412/2011
Indgivne tekster :
A7-0412/2011
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' immunitet og privilegier

(2011/2076(IMM))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til anmodning af 31. marts 2011 fra Luigi de Magistris, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 6. april 2011, om beskyttelse af hans immunitet i forbindelse med en verserende sag ved retten i Napoli i Italien,

–   der henviser til det skriftlige materiale, Luigi de Magistris har fremlagt i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

–   der henviser til artikel 8 i protokollen (nr. 7) vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, samt til artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, og artikel 7,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0412/2011),

A. der henviser til, at Luigi de Magistris, medlem af Europa-Parlamentet, har anmodet om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en verserende sag ved en italiensk domstol;

B.  der henviser til, at Luigi de Magistris' anmodning vedrører en stævning indgivet mod ham ved retten i Napoli på vegne af Bagnolifutura SpA, et selskab med hjemsted i Napoli, der beskæftiger sig med byfornyelse, i anledning af nogle pressemeddelelser udsendt af de Magistris og offentliggjort på hans hjemmeside;

C. der henviser til, at de påstande, der fremsættes i pressemeddelelserne, ifølge stævningen er ærekrænkende, hvorfor der er rejst krav om betaling af erstatning;

D. der henviser til, at pressemeddelelserne blev offentliggjort på hjemmesiden på et tidspunkt, hvor Luigi de Magistris var medlem af Europa-Parlamentet efter at have opnået valg ved Europavalget i 2009;

E.  der henviser til, at disse pressemeddelelser indeholdt oplysninger i relation til en skriftlig forespørgsel til Kommissionen, hvori Luigi de Magistris havde anmodet om supplerende oplysninger vedrørende nogle uregelmæssigheder i forbindelse med offentlige udbud, som Kommissionen havde konstateret i maj 2009, og der henviser til, at han samtidig havde anmodet om yderligere oplysninger om et påstået misbrug af offentlige midler i Napoli-området, hvor Bagnolifutura driver sin virksomhed;

F.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

G. der henviser til, at den omstændighed, at en retssag henhører under civil- eller forvaltningsretten eller indeholder visse civil- eller forvaltningsretlige aspekter, der falder under civil- eller forvaltningsretten, i henhold til Parlamentets faste praksis ikke i sig selv udgør nogen hindring for, at beskyttelsen i den ovennævnte artikel kan gøres gældende;

H. der finder, at sagens omstændigheder, som de fremgår af stævningen og af det skriftlige materiale, Luigi de Magistris har fremlagt for Retsudvalget, tyder på, at de fremsatte udtalelser rent faktisk har en direkte og klar forbindelse til Luigi de Magistris' udøvelse af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet;

I.   der henviser til, at Luigi de Magistris, da han offentliggjorde de omhandlede pressemeddelelser, handlede som led i udøvelsen af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet;

1.  vedtager at beskytte Luigi de Magistris' immunitet og privilegier;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Italienske Republiks kompetente myndighed og til Luigi de Magistris.

.

  • [1]  Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier, Sml. 1954-1964, s. 483, sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., Sml. 1986, s. 2391, sag T-345/05, Mote mod Parlamentet, Sml. 2008 II, s. 2849, forenede sager C-200/07 og C‑201/07, Marra mod De Gregorio og Clemente, Sml. 2008 I, s. 7929, sag T-42/06, Gollnisch mod Parlamentet (endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser) og sag C-163/10, Patriciello, (endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser).

BEGRUNDELSE

1.      Baggrund

På mødet den 6. april 2011 meddelte Parlamentets formand, jf. forretningsordenens artikel 6, stk. 3, at han den 31. marts 2011 havde modtaget en anmodning fra Luigi de Magistris om beskyttelse af dennes parlamentariske immunitet under henvisning til artikel 8 og 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter og artikel 68 i Den Italienske Republiks forfatning som ændret ved forfatningslov nr. 3 af 29. oktober 1993. Formanden henviste anmodningen til Retsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 6, stk. 3. De Magistris gav afkald på sin ret til at blive hørt af udvalget.

Baggrunden for anmodningen om beskyttelse er følgende: Luigi de Magistris' er blevet stævnet ved retten i Napoli af Bagnolifutura SpA, et blandet selskab med hjemsted i Napoli, der beskæftiger med byfornyelse, i anledning af nogle pressemeddelelser udsendt af de Magistris og offentliggjort på hans hjemmeside.

Disse pressemeddelelser indeholdt oplysninger i relation til en skriftlig forespørgsel til Kommissionen, hvori Luigi de Magistris havde anmodet om supplerende oplysninger vedrørende nogle uregelmæssigheder i forbindelse med offentlige udbud, som Kommissionen havde konstateret i maj 2009. Han havde samtidig anmodet om yderligere oplysninger om et påstået misbrug af offentlige midler i Napoli-området, hvor Bagnolifutura driver sin virksomhed.

Bagnolifutura påstår, at Luigi de Magistris i pressemeddelelserne beskylder virksomheden for smøleri, misbrug af offentlige midler, passivitet og ineffektivitet og antyder, at den giver sig af med noget, der bedst kan beskrives som en blanding af politik og kriminalitet. Sagsøger finder, at Luigi de Magistris har misbrugt sin ytringsfrihed og undladt at opfylde den vigtige forudsætning heraf, nemlig at fortælle sandheden. Sagsøger fremfører, at de nævnte påstande har givet virksomheden alvorlige problemer på markedet og i dens forbindelser til banker, offentlige myndigheder og leverandører.

Luigi de Magistris fremfører for sin del, at han i pressemeddelelserne udtrykte sin politiske mening som medlem af Europa-Parlamentet, og at det efter hans opfattelse er helt normalt og nødvendigt at informere offentligheden om resultaterne af hans arbejde. De fremførte udtalelser er følgelig udtryk for en MEP's politiske virksomhed, som er beskyttet af protokollen om privilegier og immuniteter.

2.      Regler og procedurer vedrørende immunitet for Europa-Parlamentets medlemmer

Artikel 8 og 9 i protokollen (nr. 7) til TEUF vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter lyder således (ordførerens fremhævelser):

Artikel 8

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 9

Under Europa-Parlamentets mødeperioder nyder medlemmerne:

a)   på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b)  på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

Europa-Parlamentets procedure er fastsat i forretningsordenens artikel 6 og 7. De relevante bestemmelser har følgende ordlyd:

Artikel 6 - Ophævelse af immunitet

1.  Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter tilstræber Parlamentet først og fremmest at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver. (...)

3.  Enhver anmodning fra et medlem eller et tidligere medlem til formanden om beskyttelse af immunitet og privilegier meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

4.   I særlig hastende tilfælde, hvor et medlem er blevet anholdt eller medlemmets bevægelsesfrihed er blevet indskrænket, og dette øjensynligt er sket i strid med den pågældendes privilegier og immuniteter, kan formanden efter at have rådført sig med formanden og ordføreren for det kompetente udvalg tage initiativ til at sikre det pågældende medlems privilegier og immuniteter. Formanden underretter udvalget om sit initiativ og informerer Parlamentet.

Artikel 7 - Procedurer vedrørende immunitet

1.  Det kompetente udvalg prøver straks anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af immunitet og privilegier i den rækkefølge, de fremsættes.

2.  Udvalget fremsætter forslag til afgørelse, der skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier.

3.  Udvalget kan anmode den berørte myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes. Det pågældende medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen. Medlemmet kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

(...)

6.   I sager vedrørende beskyttelse af et privilegium eller af immunitet anfører udvalget, om der foreligger en administrativ eller anden form for begrænsning i den frie bevægelighed for medlemmer, der rejser til eller fra Parlamentets mødested, eller en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af hvervet, eller om der foreligger omstændigheder henhørende under dele af artikel 9 i protokollen vedrørende privilegier og immuniteter, som ikke er undergivet national ret, og udvalget fremsætter på baggrund heraf et forslag, hvori den pågældende myndighed opfordres til at drage de nødvendige konklusioner.

7.  Udvalget kan afgive en begrundet udtalelse om den pågældende myndigheds kompetence og om, hvorvidt anmodningen kan tages under behandling, men udtaler sig under ingen omstændigheder om skyldspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen. (...)

3.      Begrundelse for den foreslåede afgørelse

Luigi de Magistris påberåbte sig i sin anmodning udtrykkelig artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

Pressemeddelelserne blev offentliggjort på et tidspunkt, hvor Luigi de Magistris var medlem af Europa-Parlamentet efter at have opnået valg ved Europavalget i 2009.

I henhold til Parlamentets faste praksis udgør den omstændighed, at en retssag er af civil- eller forvaltningsretlig karakter eller indeholder visse civil- eller forvaltningsretlige aspekter, ikke i sig selv nogen hindring for, at beskyttelsen i den ovennævnte artikel kan gøres gældende.

Som Domstolen har fastslået, kan omfanget af den absolutte immunitet i protokollens artikel 8 "kun fastlægges på grundlag af fællesskabsretten"[1]. Domstolen har imidlertid for nylig også fastslået, at "en erklæring, der afgives af en europaparlamentariker uden for Europa-Parlamentet, og som giver anledning til en straffesag om bagvaskelse i dennes oprindelsesmedlemsstat, alene udgør en meningstilkendegivelse, der fremsættes under udøvelsen af det parlamentariske hverv, som henhører under immuniteten i henhold til denne bestemmelse, såfremt denne erklæring udtrykker en subjektiv bedømmelse, der har en direkte og klar forbindelse til udøvelsen af dette hverv"[2] (ordførerens fremhævelse).

Udvalget finder, at sagens omstændigheder, som de fremgår af stævningen og af det skriftlige materiale, Luigi de Magistris har fremlagt for Retsudvalget, tyder på, at de fremsatte udtalelser rent faktisk har en direkte og klar forbindelse til Luigi de Magistris' udøvelse af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet, ikke mindst fordi de offentliggjorte oplysninger relaterer til en supplerende skriftlig forespørgsel til Kommissionen.

Udvalget konkluderer derfor, at Luigi de Magistris udsendte pressemeddelelserne som led i udøvelsen af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet.

4.      Konklusion

På grundlag af ovenstående betragtninger, i henhold til artikel 6, stk. 3, i forretningsordenen og efter at have overvejet argumenterne for og imod beskyttelse af medlemmets immunitet, anbefaler Retsudvalget, at Parlamentet beskytter Luigi de Magistris' parlamentariske immunitet.

  • [1]  Marra-dommen, jf. ovenfor, præmis 26.
  • [2]  Patriciello-dommen, jf. ovenfor, konklusionen.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

21.11.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jaroslav Paška