RAPORT Luigi de Magistrise puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlus

25.11.2011 - (2011/2076(IMM))

Õiguskomisjon
Raportöör: Bernhard Rapkay

Menetlus : 2011/2076(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0412/2011
Esitatud tekstid :
A7-0412/2011
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Luigi de Magistrise puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta

(2011/2076(IMM))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Luigi de Magistrise 31. märtsi 2011. aasta taotlust, millest anti teada Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 6. aprillil 2011. aastal, tema puutumatuse kaitsmiseks seoses Napoli (Itaalia) kohtus käimasoleva menetlusega,

–   võttes arvesse kirjalikke esildisi, mis Luigi de Magistris on vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 esitanud,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7) artiklit 8 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. oktoobri 2008. aasta, 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta ja 6. septembri 2011. aasta otsuseid[1],

–   võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 3 ja artiklit 7,

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0412/2011),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi liige Luigi de Magistris on palunud kaitsta tema parlamendiliikme puutumatust seoses Itaalia kohtus käimasoleva menetlusega;

B.  arvestades, et Luigi de Magistrise taotlus on seotud Napolis asuva ja planeerimise ning pinnaseparandustöödega tegeleva ettevõtte Bagnolifutura SpA poolt tema kohta Napoli kohtus esitatud hagiavaldusega seoses tema koostatud ja tema veebilehel avaldatud pressiteadetega;

C. arvestades, et vastavalt hagiavaldusele olid pressiteadetes tehtud avaldused laim, millest tulenevalt esitati kahju hüvitamise nõue;

D. arvestades, et pressiteated avaldati veebilehel ajal, mil Luigi de Magistris oli Euroopa Parlamendi liige, olles selleks valitud 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel;

E.  arvestades, et nimetatud pressiteadetes avaldas Luigi de Magistris teavet Euroopa Komisjonile suunatud täiendava kirjaliku küsimuse kohta, milles ta palus lisateavet 2009. aasta mais komisjoni täheldatud riigihanke eeskirjade rikkumiste kohta, ning arvestades, et ta palus esitada ka rohkem üksikasju väidetava riiklike vahendite raiskamise kohta Napolis, kus Bagnolifutura tegutseb;

F.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklile 8 ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

G. arvestades, et vastavalt parlamendi tavale ei takista asjaolu, et kohtumenetlus kuulub tsiviil- või haldusõiguse kohaldamisalasse või et see sisaldab teatavaid tsiviil- või haldusõiguse valdkonda jäävaid aspekte, iseenesest selle artikliga antud puutumatuse kohaldamist;

H. arvestades, et juhtumi asjaolud, nii nagu need on esitatud hagiavalduses ja Luigi de Magistrise kirjalikes esildistes õiguskomisjonile, näitavad, et tehtud avaldustel on otsene ja ilmselge seos Luigi de Magistrise kui Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega;

I.   arvestades, et Luigi de Magistris täitis seega asjaomaste pressiteadete avaldamisega oma kohuseid Euroopa Parlamendi liikmena;

1.  otsustab kaitsta Luigi de Magistrise puutumatust ja eesõigusi;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Itaalia Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Luigi de Magistrisele.

  • [1]  Otsus kohtuasjas 101/63: Wagner vs. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 195; otsus kohtuasjas 149/85: Wybot vs. Faure ja teised, EKL 1986, lk 2391; otsus kohtuasjas T-345/05: Mote vs. parlament, EKL 2008, lk II-2849; otsus liidetud kohtuasjades C-200/07 ja C-201/07: Marra vs. De Gregorio ja Clemente, EKL 2008, lk I-7929; otsus kohtuasjas T-42/06: Gollnisch vs. parlament (EKLis seni avaldamata) ning otsus kohtuasjas C-163/10 Patriciello (EKLis seni avaldamata).

SELETUSKIRI

1.        Taust

President andis 6. aprilli 2011. aasta istungil kodukorra artikli 6 lõike 3 kohaselt teada, et ta sai 31. märtsil 2011 Luigi de Magistriselt taotluse kaitsta tema parlamendiliikme puutumatust vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklitele 8 ja 9 ning 29. oktoobri 1993. aasta põhiseadusliku seadusega nr 3 muudetud Itaalia Vabariigi põhiseaduse artiklile 68. Kodukorra artikli 6 lõike 3 kohaselt edastas president taotluse õiguskomisjonile. Luigi de Magistris loobus oma õigusest anda komisjoni ees selgitusi.

Kaitse taotlemise asjaolud on järgmised: Luigi de Magistrise kaebas Napoli kohtusse Napolis asuv ja planeerimise ning pinnaseparandustöödega tegelev segaettevõte Bagnolifutura SpA seoses Luigi de Magistrise koostatud ja tema veebilehel avaldatud pressiteadetega.

Nimetatud pressiteadetes avaldas Luigi de Magistris teavet Euroopa Komisjonile suunatud täiendava kirjaliku küsimuse kohta, milles ta palus lisateavet 2009. aasta mais komisjoni täheldatud riigihanke eeskirjade rikkumiste kohta ning palus esitada ka rohkem üksikasju väidetava riiklike vahendite raiskamise kohta Napolis, kus Bagnolifutura tegutseb.

Bagnolifutura väitel süüdistab Luigi de Magistris pressiteadetes ettevõtet viivitustes, riigi raha raiskamises, passiivsuses ja ebatõhususes ning väidab, et ettevõtte tegevust võib kirjeldada kui poliitika ja kuritegevuse ühendamist. Luigi de Magistris kuritarvitas sõnavabadust ega pidanud kinni olulisest nõudest rääkida tõtt. Kaebuse esitaja väidab, et nimetatud väited on põhjustanud ettevõttele tõsiseid raskusi turul ja ärisuhetes pankade, valitsusasutuste ja tarnijatega.

Luigi de Magistris ise väidab, et pressiteadetes väljendas ta oma poliitilist arvamust Euroopa Parlamendi liikmena, ning tema sõnul on täiesti loomulik ja vajalik teavitada üldsust oma töö tulemustest. Tehtud avaldused on seepärast osa Euroopa Parlamendi liikme poliitilisest tegevusest, mida peaks kaitsma privileegide ja immuniteetide protokoll.

2.        Õigus ja Euroopa Parlamendi liikmete puutumatusega seotud menetlus

Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7) artiklid 8 ja 9 on järgmised (rõhuasetus lisatud):

Artikkel 8

Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu.

Artikkel 9

Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal on Euroopa Parlamendi liikmetel:

a)  oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

b)  teise liikmesriigi territooriumil immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes.

Euroopa Parlamendi liikmete immuniteet kehtib ka siis, kui nad sõidavad Euroopa Parlamendi istungipaika ja sealt tagasi.

Immuniteedile ei saa tugineda, kui parlamendiliige tabatakse õiguserikkumiselt, ning see ei takista Euroopa Parlamendil kasutamast õigust oma liikme immuniteet ära võtta.

Euroopa Parlamendi menetluses järgitakse kodukorra artikleid 6 ja 7. Asjakohased sätted on järgmised:

Artikkel 6:

1.  Puutumatuse äravõtmine Oma eesõiguste ja puutumatusega seotud volituste rakendamisel taotleb parlament eelkõige enda kui demokraatliku legislatiivkogu puutumatuse säilitamist ja oma liikmete sõltumatuse tagamist nende ülesannete täitmisel. (...)

3.  Kui parlamendiliige või endine parlamendiliige on esitanud presidendile puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse, antakse taotlusest teada täiskogu istungil ja taotlus edastatakse vastutavale komisjonile.

4.  Juhul kui parlamendiliikme eesõiguste ja puutumatuse oletatava rikkumisena on parlamendiliige vahistatud või tema liikumisvabadust piiratud, võib president pärast seda, kui ta on pidanud nõu vastutava komisjoni esimehe ja raportööriga, võtta kiiresti meetmeid asjaomase parlamendiliikme eesõiguste ja puutumatuse maksmapanemiseks. President teatab oma algatusest vastutavale komisjonile ja teavitab parlamenti.

Artikkel 7:

1.  puutumatusega seotud menetlused Vastutav komisjon vaatab puutumatuse äravõtmise ning eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlused läbi viivitamatult nende esitamise järjekorras.

2.  Vastutav komisjon teeb ettepaneku võtta vastu põhjendatud otsus, milles soovitatakse puutumatuse äravõtmise taotlus või eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus rahuldada või tagasi lükata.

3.  Vastutav komisjon võib paluda asjaomasel ametiasutusel anda teavet või selgitusi, mida komisjon peab vajalikuks, et jõuda seisukohale, kas puutumatus tuleks ära võtta või tuleks seda kaitsta. Asjaomasele parlamendiliikmele antakse võimalus anda selgitusi; ta võib esitada dokumente või muid kirjalikke tõendeid, mida ta peab asjakohaseks. Teda võib esindada teine parlamendiliige. (...)

6.  Eesõiguste või puutumatuse kaitsmise korral teeb vastutav komisjon kindlaks, kas asjaolud kujutavad endast haldus- või muud piirangut, mis takistab parlamendiliikme vaba liikumist parlamendi koosoleku toimumiskohta või sealt tagasi või arvamuse väljendamist või hääletamist tema mandaadiga seotud ülesannete täitmisel, või kuuluvad need privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 9 aspektide alla, mis ei ole reguleeritud siseriikliku õigusega; vastutav komisjon teeb ettepaneku paluda asjaomasel ametiasutusel teha vajalikud järeldused.

7.  Vastutav komisjon võib esitada põhjendatud arvamuse taotluse esitanud ametiasutuse pädevuse ja taotluse vastuvõetavuse kohta, kuid ei võta mingil juhul seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas arvamused või teod, milles parlamendiliiget süüdistatakse, õigustavad tema vastutuselevõtmist, seda isegi siis, kui nõude läbivaatamise käigus on juhtumi asjaolud komisjonile üksikasjalikult teatavaks saanud. (...)

3.        Kavandatava otsuse põhjendus

Luigi de Magistris palus oma taotluses eeskätt lähtuda Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklist 8.

Kõnealused pressiteated ilmusid ajal, mil Luigi de Magistris oli Euroopa Parlamendi liige, olles selleks valitud 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel.

Vastavalt parlamendi tavale ei takista asjaolu, et kohtumenetlus on tsiviil- või haldusõiguslikku laadi või sisaldab teatavaid tsiviil- või haldusõiguse valdkonda jäävaid aspekte, iseenesest nimetatud artikliga antud puutumatuse kohaldamist.

Euroopa Kohus on otsustanud, et artiklis 8 sätestatud täieliku puutumatuse ulatus „tuleb kindlaks teha üksnes ühenduse õiguse alusel”[1]. Samas otsustas kohus hiljuti, et „väide, mille eurosaadik esitas väljaspool Euroopa Parlamendi hoonet ja mis andis tema päritoluriigis aluse kriminaalmenetluseks laimamises seisneva süüteo asjas, kujutab endast parlamendiliikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamust nimetatud sätte tähenduses vaid juhul, kui see väide vastab subjektiivsele hinnangule, millel on otsene ja ilmselge seos nende kohustuste täitmisega[2] (rõhuasetus lisatud).

Eeltoodust lähtudes leiab õiguskomisjon, et hagiavalduses ja Luigi de Magistrise poolt õiguskomisjonile esitatud kirjalikes esildistes toodud juhtumi asjaolud näitavad, et tehtud avaldustel on otsene ja ilmselge seos Luigi de Magistrise kui Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega, eelkõige sellepärast, et avaldatud teave on seotud täiendava kirjaliku küsimusega Euroopa Komisjonile.

Seetõttu on õiguskomisjon arvamusel, et Luigi de Magistris täitis asjaomaste pressiteadete avaldamisega oma kohuseid Euroopa Parlamendi liikmena.

4.        Järeldus

Eeltoodud kaalutluste põhjal ja kodukorra artikli 6 lõike 3 alusel ning pärast parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise poolt- ja vastuargumentide kaalumist soovitab õiguskomisjon Euroopa Parlamendil Luigi de Magistrise parlamendiliikme puutumatust kaitsta.

  • [1]  Marra, tsiteeritud eespool, lõige 26.
  • [2]  Patriciello, tsiteeritud eespool, operatiivosa.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

21.11.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Jaroslav Paška