Menettely : 2011/2076(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0412/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0412/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2011 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0525

MIETINTÖ     
PDF 144kWORD 78k
25.11.2011
PE 469.753v02-00 A7-0412/2011

Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä

(2011/2076(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Bernhard Rapkay

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä

(2011/2076(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamiseksi esittämän, 31. maaliskuuta 2011 päivätyn pyynnön, joka liittyy Napolin tuomioistuimessa (Italia) vireillä olevaan oikeudenkäyntiin ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 6. huhtikuuta 2011,

–   ottaa huomioon Luigi de Magistrisin työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimittamat asiakirjat,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (N:o 7) 8 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010 ja 6. syyskuuta 2011 antamat tuomiot(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0412/2011),

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäsen Luigi de Magistris on pyytänyt parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista italialaisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevan asian johdosta;

B.  ottaa huomioon, että Luigi de Magistrisin pyyntö liittyy napolilaisen suunnittelu- ja maanparannusyrityksen Bagnoliafutura SpA:n nimissä napolilaisessa tuomioistuimessa nostettuun kanteeseen Luigi de Magistrisin antamien ja hänen verkkosivuillaan julkaistujen lehdistötiedotteiden johdosta;

C. ottaa huomioon, että kannekirjelmän mukaan lehdistötiedotteissa esitetyt lausumat ovat julkinen herjaus, josta vaaditaan vahingonkorvausta;

D. ottaa huomioon, että lehdistötiedotteet julkaistiin verkkosivuilla ajankohtana, jolloin Luigi de Magistris oli Euroopan parlamentin jäsen tultuaan valituksi Euroopan parlamentin vuoden 2009 vaaleissa;

E.  ottaa huomioon, että Luigi de Magistris julkisti edellä mainituissa lehdistötiedotteissa tietoja Euroopan komissiolle osoitetusta kirjallisesta jatkokysymyksestä, jossa de Magistris pyysi lisätietoja komission toukokuussa 2009 tarjouskilpailussa havaitsemista säännönvastaisuuksista sekä väitetystä julkisten varojen tuhlauksesta Napolin seudulla, missä Bagnoliafutura harjoittaa liiketoimintaansa;

F.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8 artiklan nojalla Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

G. ottaa huomioon, että parlamentin vakiintuneen käytännön mukaan se, että oikeusmenettelyt ovat siviili- tai hallinto-oikeudellisia tai sisältävät tiettyjä seikkoja, jotka kuuluvat siviili- tai hallinto-oikeuden piiriin, ei sinällään estä soveltamasta kyseisen artiklan tarjoamaa koskemattomuutta;

H. ottaa huomioon, että kannekirjelmään ja Luigi de Magistrisin oikeudellisten asioiden valiokunnalle toimittamiin asiakirjoihin sisältyvät tosiseikat osoittavat, että esitetyillä lausumilla on suora ja ilmeinen yhteys Luigi de Magistrisin Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien hoitamiseen;

I.   ottaa huomioon, että Luigi de Magistris julkaisi edellä mainitut lehdistötiedotteet Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviä hoitaessaan;

1.  päättää puolustaa Luigi de Magistrisin parlamentaarista koskemattomuutta ja erioikeuksia;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Italian tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Luigi de Magistrisille.

(1)

Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, s. 195, asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, s. 2391, asia T-345/05, Mote v. Euroopan parlamentti, Kok. 2008, s. II-2849, yhdistetyt asiat C-200/07 ja C‑201/07 Marra v. De Gregorio ja Clemente, Kok. 2008, s. I-7929, asia T-42/06, Gollnisch v. parlamentti, (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa), ja asia C-163/10 Patriciello (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).


PERUSTELUT

1.        Tausta

Puhemies ilmoitti 6. huhtikuuta 2011 pidetyssä istunnossa työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa 31. maaliskuuta 2011 Luigi de Magistrisin pyynnön, joka koskee hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8 ja 9 artiklan ja Italian tasavallan perustuslain, sellaisena kuin se on muutettuna 29. lokakuuta 1993 annetulla perustuslakia koskevalla lailla nro 3, 68 artiklan mukaisesti. Puhemies välitti pyynnön oikeudellisten asioiden valiokunnalle työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti. De Magistris luopui oikeudestaan tulla kuulluksi valiokunnassa.

Puolustamista koskevan pyynnön tausta on seuraava: napolilainen suunnittelu- ja maanparannusyritys Bagnoliafutura SpA haastoi de Magistrisin oikeuteen napolilaisessa tuomioistuimessa lehdistötiedotteista, jotka Luigi de Magistris oli antanut ja julkaissut verkkosivuillaan.

Luigi de Magistris julkisti näissä lehdistötiedotteissa tietoja Euroopan komissiolle osoitetusta kirjallisesta jatkokysymyksestä, jossa de Magistris pyysi lisätietoja komission toukokuussa 2009 tarjouskilpailussa havaitsemista säännönvastaisuuksista sekä julkisten varojen käytöstä Napolin seudulla, missä Bagnoliafutura harjoittaa liiketoimintaansa.

Bagnoliafuturan mukaan Luigi de Magistris syyttää lehdistötiedotteissa yritystä viiveistä ja julkisten varojen tuhlaamisesta, passiivisuudesta ja tehottomuudesta sekä väittää, että yritys olisi sekaantunut johonkin, jota voisi kuvata parhaiten politiikan ja rikollisuuden yhdistelmäksi. Luigi de Magistris olisi käyttänyt väärin sananvapautta eikä noudattanut totuuden kertomisen vaatimusta. Kantajan mielestä syytöksistä on koitunut yritykselle huomattavaa haittaa markkinoilla ja liikesuhteissa pankkien, valtion virastojen ja tavarantoimittajien kanssa.

Luigi de Magistris puolestaan katsoo ilmaiseensa lehdistötiedotteissa poliittisen mielipiteensä Euroopan parlamentin jäsenenä ja pitää täysin normaalina ja tarpeellisena informoida kansalaisia työnsä tuloksista. Lausumien esittäminen liittyi siksi hänen poliittiseen toimintaansa Euroopan parlamentin jäsenenä, minkä vuoksi asia kuuluu koskemattomuudesta ja erioikeuksista tehdyn pöytäkirjan soveltamisalaan.

2.        Euroopan parlamentin jäsenten koskemattomuutta koskeva lainsäädäntö ja menettely

Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan Euroopan parlamentin erioikeuksista ja vapauksista (pöytäkirja N:o 7) 8 ja 9 artikla kuuluvat seuraavasti (alleviivaukset lisätty):

8 artikla

Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.

9 artikla

Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on:

a)        oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

b)        toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus sekä lainkäytöllinen koskemattomuus.

Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin, kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.

Euroopan parlamentissa noudatettavasta menettelystä määrätään työjärjestyksen 6 ja 7 artiklassa. Kyseiset määräykset kuuluvat seuraavasti:

6 artikla – Koskemattomuuden pidättäminen

1.  Erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii ensisijaisesti säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviänsä.

3.  Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen puhemiehelle osoittamasta, jäsenen parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä ilmoitetaan täysistunnossa, ja pyyntö lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

4.  Jos jäsen on pidätetty tai jos hänen liikkumisvapauttaan on rajoitettu siten, että hänen erioikeuksiaan ja vapauksiaan on ilmeisesti loukattu, puhemies voi asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajaa ja esittelijää kuultuaan käynnistää kiireellisenä asiana aloitteen kyseisen jäsenen erioikeuksien ja vapauksien vahvistamiseksi. Puhemies ilmoittaa aloitteesta valiokunnalle ja täysistunnolle.

7 artikla - Koskemattomuutta koskevat menettelyt

1.  Asiasta vastaava valiokunta käsittelee koskemattomuuden pidättämistä sekä koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevat pyynnöt viipymättä niiden jättämisjärjestyksessä.

2.  Valiokunta antaa perustellun päätösehdotuksen, jossa on suositus koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön tai koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevan pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

3.  Valiokunta voi pyytää asianomaiselta viranomaiselta ne lisätiedot tai selvitykset, jotka valiokunta katsoo tarpeellisiksi voidakseen muodostaa mielipiteensä koskemattomuuden pidättämisestä tai puolustamisesta. Jäsenelle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi. Hänellä on oikeus esittää kaikki tässä yhteydessä aiheellisiksi katsomansa asiakirjat tai muut kirjalliset todisteet. Toinen jäsen voi toimia hänen edustajanaan.

6.  Erioikeuden tai vapauden puolustamista koskevissa tapauksissa valiokunta toteaa, muodostavatko olosuhteet hallinnollisen tai muun esteen parlamentin kokouspaikkaan matkustavien tai sieltä palaavien jäsenten vapaalle liikkumiselle, mielipiteen ilmaisemiselle tai äänestyskäyttäytymiselle heidän hoitaessaan edustajantoimeensa kuuluvia tehtäviä tai kuuluvatko kyseiset olosuhteet erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklassa tarkoitettuihin asioihin, jotka eivät kuulu kansallisen oikeuden alaan, ja tekee ehdotuksen, jossa kehotetaan asianomaista viranomaista tekemään tarvittavat johtopäätökset

7.  Valiokunta voi antaa perustellun lausunnon kyseisen viranomaisen toimivallasta asiassa ja pyynnön käsiteltäväksi ottamisesta, mutta se ei missään tapauksessa ilmaise kantaansa jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko lausumat tai teot, joihin jäsenen väitetään syyllistyneen, syytteeseen asettamisen, vaikka valiokunta pyyntöä käsitellessään saisi yksityiskohtaista tietoa tapaukseen liittyvistä tosiasioista.

3.        Ehdotetun päätöksen perustelu

Luigi de Magistris vetosi pyynnössään nimenomaan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8 artiklaan.

Lehdistötiedotteet julkaistiin ajankohtana, jolloin Luigi de Magistris oli Euroopan parlamentin jäsen tultuaan valituksi Euroopan parlamentin vuoden 2009 vaaleissa.

Parlamentin vakiintuneen käytännön mukaan se, että oikeusmenettelyt ovat siviili- tai hallinto-oikeudellisia tai sisältävät tiettyjä seikkoja, jotka kuuluvat siviili- tai hallinto-oikeuden piiriin, ei sinällään estä soveltamasta kyseisen artiklan tarjoamaa koskemattomuutta.

Unionin tuomioistuimen mukaan 8 artiklassa tarkoitetun koskemattomuuden laajuus on määritettävä pelkästään yhteisön oikeuden perustella(1). Tuomioistuin on kuitenkin hiljattain tulkinnut, että "Euroopan parlamentin jäsenen muualla kuin Euroopan parlamentissa esittämä lausuma, joka on johtanut väärän ilmiannon perusteella nostettuun syytteeseen hänen alkuperäjäsenvaltiossaan, on kyseisessä määräyksessä tarkoitetun koskemattomuuden kattama parlamentaaristen tehtävien hoidossa ilmaistu mielipide ainoastaan silloin, kun kyseinen lausuma on subjektiivinen arviointi, jolla on suora ja ilmeinen yhteys tällaisten tehtävien hoitamiseen"(2) (alleviivaukset lisätty).

Näin ollen valiokunta katsoo, että kannekirjelmään ja Luigi de Magistrisin oikeudellisten asioiden valiokunnalle toimittamiin asiakirjoihin sisältyvät tosiseikat osoittavat, että esitetyillä lausumilla on suora ja ilmeinen yhteys Luigi de Magistrisin Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien hoitamiseen erityisesti siitä syystä, että julkistetut tiedot koskevat Euroopan komissiolle esitettyä kirjallista jatkokysymystä.

Siksi valiokunta katsoo, että Luigi de Magistris julkaisi edellä mainitut lehdistötiedotteet Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviä hoitaessaan.

4.        Johtopäätös

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella ja työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta suosittelee jäsenen koskemattomuuden puolustamista puoltavia ja sitä vastaan esitettyjä perusteita käsiteltyään, että Euroopan parlamentti puolustaa Luigi de Magistrisin parlamentaarista koskemattomuutta.

(1)

Edellä viitattu Marra, 26 kohta.

(2)

Edellä viitattu Patriciello, tuomiolauselma.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

21.11.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jaroslav Paška

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö