ZPRÁVA o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu pro rok 2012

25. 11. 2011 - (PE-CONS 00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2020(BUD))

Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pro rozpočet
Zpravodajové: Francesca Balzani
José Manuel Fernandes

Postup : 2011/2020(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0414/2011
Předložené texty :
A7-0414/2011
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu pro rok 2012

(PE-CONS 00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2020(COD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem (PE-CONS 00000/2011 – C7‑0000/2011) a na prohlášení Parlamentu, Rady a Komise připojená k tomuto usnesení,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2011 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012 ve znění pozměněném Radou – všechny oddíly[1] a na rozpočtové pozměňovací návrhy, které jsou jeho součástí,

–    s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, který přijala Komise dne 20. dubna 2011 (KOM(2011)0300),

–    s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie, který přijala Rada dne 25. července 2011 (13110/2011),

–    s ohledem na návrhy na změnu č. 1/2012, 2/2012 a 3/2012k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, které Komise předložila 17. června 2011, 16. září 2011 a 25. října 2011,

–    s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–    s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství[2],

–    s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[3],

–    s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[4],

–   s ohledem na články 75d a 75e jednacího řádu,

1.  schvaluje společný návrh dohodnutý dohodovacím výborem, který sestává z následujících dokumentů tvořících celek:

–   seznam rozpočtových položek, které se ve srovnání s návrhem rozpočtu nebo s postojem Rady nemění;

–   souhrnné číselné údaje v rozpisu podle jednotlivých okruhů finančního rámce;

–   číselné údaje po jednotlivých položkách u všech bodů rozpočtu;

–   konsolidovaný dokument obsahující číselné údaje a konečné znění všech položek změněných během dohodovacího jednání;

2.  potvrzuje společná prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, která jsou součástí společných závěrů dohodnutých dohodovacím výborem a připojených k tomuto usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil, že souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012 byl s konečnou platností přijat, a zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím a vnitrostátním parlamentům.

  • [1]               Přijaté texty, P7_TA(2011)0461.
  • [2]               Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.
  • [3]               Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [4]               Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

PŘÍLOHA

19.11.2011

Rozpočet na rok 2012 – společné závěry

Tyto společné závěry mají tři oddíly:

1.  Rozpočet na rok 2012

2.  Rozpočet 2011 – opravný rozpočet 6/2011

3.  Společná prohlášení

1.        Rozpočet na rok 2012

1.1      „Uzavřené“ položky

Pokud není dále v těchto závěrech uvedeno jinak, všechny rozpočtové položky, v nichž nenavrhuje změnu ani Rada, ani Parlament, a ty, u kterých ve svém čtení Parlament přijal změny provedené Radou v jejím čtení, se potvrzují.

U ostatních rozpočtových položek dospěl dohodovací výbor k těmto závěrům:

1.2      Horizontální otázky

Decentralizované agentury

Celkový příspěvek EU decentralizovaným agenturám v roce 2012 (skládající se z prostředků, které budou zapsány do rozpočtu na rok 2012, a účelově vázaných příjmů, které jsou k dispozici, a to v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) se oproti návrhu rozpočtu (NR) se změnami obsaženými v návrhu na změnu 3/2012 snižuje o 1 %. Ve výši NR je však ponechán celkový příspěvek EU (v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) pro FRONTEX (hlavy 1 a 2), Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Pokud jde o hlavu 3 u agentury FRONTEX, viz okruh 3a v oddílu 1.3.

Ve srovnání s návrhem rozpočtu sestaveným Komisí tím dochází k celkovému snížení příspěvku EU níže uvedeným decentralizovaným agenturám o 6,1 milionu, jak znázorňuje následující tabulka:

v mil. EUR

Rozpočtová položka

Název decentralizované agentury

Celkový příspěvek EU v roce 2012 (rozpočtové prostředky a účelově vázané příjmy): prostředky na závazky

Rozpočet na rok 2012

Původní částka

Revidovaná částka

Snížení rozpočtu na rok 2012

02 03 03

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) – chemické látky

p.m

p.m

p.m

02 05 02

Agentura pro evropský GNSS (GSA)

10,600

10,494

- 0,106

04 04 03

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)

20,590

20,384

- 0,206

04 04 04

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

14,830

14,682

- 0,148

06 02 01

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

35,214

34,862

- 0,352

06 02 02

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA

z toho opatření proti znečištění (06 02 02 03)

53,565

20,000

53,229

20,000

- 0,336

-

06 02 08

Evropská agentura pro železnice (ERA)

25,260

25,007

- 0,253

09 02 03

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

8,420

8,336

- 0,084

09 02 04

Orgán evropských regulátorů elektronických komunikací (BEREC) — Kancelář

4,336

4,293

- 0,043

15 02 25

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)

17,610

17,434

- 0,176

17 03 10

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA)

z toho léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (17 03 10 03)

39,188

4,488

38,841

4,488

- 0,347

-

32 04 10

Evropská agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

7,315

7,242

- 0,073

33 06 03

Institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

7,820

7,742

- 0,078

Mezisoučet

Okruh 1a

 

 

- 2.203

07 03 09

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

36,676

36,309

- 0,367

07 03 60

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) – biocidy

2,756

2,728

- 0,028

07 03 70

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) – předchozí souhlas

1,470

1,455

- 0,015

11 08 05

Úřad Společenství pro kontrolu rybolovu (ACCP)

9,310

9,217

- 0,093

Mezisoučet

Okruh 2

 

 

- 0,502

18 02 11

Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů

20,000

19,800

- 0,200

18 05 02

Evropský policejní úřad (EUROPOL)

84,500

83,655

- 0,845

18 05 05

Evropská policejní akademie (CEPOL)

8,536

8,451

- 0,085

18 05 11

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

15,708

15,551

- 0,157

33 02 03

Agentura pro základní práva (FRA)

20,400

20,196

- 0,204

33 03 02

EUROJUST

33,300

32,967

- 0,333

Mezisoučet

Okruh 3a

 

 

- 1,824

17 03 03

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

57,300

56,727

- 0,573

17 03 07

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

77,122

76,351

- 0,771

Mezisoučet

Okruh 3b

 

 

- 1,344

15 02 27

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

20,247

20,045

- 0,202

Mezisoučet

Okruh 4

 

 

- 0,202

31 01 09

Překladatelské středisko

p.m

p.m

p.m

Mezisoučet

Okruh 5

 

 

p.m

Celkem

Čistý důsledek změn

 

 

- 6,076

Pokud jde o výši prostředků, které budou zapsány do rozpočtu na rok 2012, budou výše uvedená snížení u jednotlivých agentur v každém článku rozpočtu rozložena v bodech rozpočtu úměrně váze, kterou mají v návrhu rozpočtu oba dané body rozpočtu (příspěvek v hlavě 1 & 2 a příspěvek v hlavě 3).

Počet pracovních míst se u všech decentralizovaných agentur ponechává ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu, se změnami obsaženými v návrhu na změnu 3/2012.

Výkonné agentury

Výše příspěvku EU výkonným agenturám (v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) a počet pracovních míst v nich se ponechávají na úrovni navržené v návrhu rozpočtu, s výjimkou „uzavřené“ položky pro příspěvek EU agentuře EACI z programu Marco Polo (06 01 04 32).

Pilotní projekty / přípravné akce

Je odsouhlasen komplexní soubor 70 pilotních projektů / přípravných akcí (PP/PA), včetně dvou projektů/akcí v oddílu X (ESVČ) rozpočtu, v celkové výši 105,4 milionu EUR v prostředcích na závazky, včetně všech PP/PA navrhovaných Parlamentem, Komisí a Evropskou službou pro vnější činnost. Pokud se ukáže, že určitý pilotní projekt nebo přípravná akci spadá pod již existující právní základ, může Komise navrhnout převod prostředků pod odpovídající právní základ, aby se tak usnadnilo provádění příslušné činnosti. Mimoto jsou dohodnuty změny v rozpočtových poznámkách u pilotního projektu „Ústav EU pro otázky míru“ v oddílu X (ESVČ) tak, jak je uvedeno v příloze.

Pokud jde o prostředky na platby u pilotních projektů a přípravné akce, specifická pravidla jsou stanovena níže v oddílu 1.4.

Tento soubor je plně v mezích stropů pro pilotní projekty a přípravné akce stanovených v IID.

1.3      Výdajové okruhy finančního rámce – prostředky na závazky[1]

Poté, co vzal v úvahu výše uvedené závěry týkající se „uzavřených“ rozpočtových položek, agentur a pilotních projektů a přípravných akcí, se dohodovací výbor dohodl na tomto:

Okruh 1a

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu, a to se změnami u následujících programů a akcí:

v mil. EUR

Rozpočtová položka

Název

Zvýšení/snížení prostředků na závazky

NR na rok 2012

Rozpočet na rok 2012

Rozdíl

02 02 01

Program pro podnikání a inovace (CIP)

148.6

156.1

+ 7.5

02 04 01 01

Výzkum vesmíru

250.3

251.3

+ 1.0

02 04 01 02

Výzkum v otázkách bezpečnosti

242.1

243.0

+ 0.9

04 03 04

Evropská služba zaměstnanosti (EURES)

19.5

20.6

+ 1.1

04 03 15

Evropský rok aktivního stárnutí (již uzavřeno)

-

2.7

+ 2.7

08 02 01

Spolupráce – Zdraví

637.2

639.5

+ 2.3

08 03 01

Spolupráce – Potraviny, zemědělství a rybářství a biotechnologie

311.6

312.8

+ 1.2

08 04 01

Spolupráce – Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie

499.2

501.0

+ 1.8

08 05 01

Spolupráce – Energie

166.0

178.3

+ 12.3

08 06 01

Spolupráce – Životní prostředí (včetně změny klimatu)

279.8

280.9

+ 1.1

08 07 01

Spolupráce – Doprava (včetně letectví)

322.6

323.8

+ 1.2

08 08 01

Spolupráce – Socioekonomické vědy a humanitní vědy

92.1

92.4

+ 0.3

08 09 01

Spolupráce – Finanční nástroj na sdílení rizik (RSFF)

197.3

198.0

+ 0.7

08 10 01

Myšlenky

1 547.5

1 564.9

+ 17.4

08 12 01

Kapacity – Infrastruktury výzkumu

50.0

50.2

+ 0.2

08 13 01

Kapacity – Výzkum ve prospěch MSP

238.6

251.2

+ 12.6

08 14 01

Kapacity – Znalostní regiony

20.0

20.1

+ 0.1

08 15 01

Kapacity – Výzkumný potenciál

66.4

66.6

+ 0.2

08 16 01

Kapacity – Věda ve společnosti

44.6

44.8

+ 0.2

08 17 01

Kapacity – Činnosti mezinárodní spolupráce

32.0

32.1

+ 0.1

08 19 01

Kapacity – Podpora soudržného rozvoje výzkumných politik

13.1

13.1

+ 0.0

09 04 01 01

Podpora výzkumné spolupráce v oblasti IKT (IKT – Spolupráce)

1 240.4

1 244.5

+ 4.1

09 05 01

Kapacity – Infrastruktury výzkumu

31.2

31.3

+ 0.1

10 02 01

Nejaderné činnosti Společného výzkumného střediska (SVS)

31.4

31.5

+ 0.1

15 02 02

Program Erasmus Mundus

103.8

105.6

+ 1.9

15 02 22

Celoživotní vzdělávání

1 058.5

1 110.5

+ 52.0

15 07 77

Lidé

886.4

905.7

+ 19.3

32 04 06

Inteligentní energie v rámci CIP

122.3

129.8

+ 7.5

32 06 01

Výzkum související s energetikou

147.6

162.6

+ 15.0

Mezisoučet

Zvýšení

 

 

+ 165.0

 

- z toho zvýšení u programu CIP

 

 

+ 15.0

 

- z toho zvýšení u 7. RP

 

 

+ 92.0

04 03 07

Analýza, studie a zvyšování informovanosti (již uzavřeno)

4.9

2.2

- 2.7

 

Snížení podpůrných výdajů (různé položky – již uzavřeno)

 

 

- 0.5

Mezisoučet

Snížení

 

 

- 3.2

Celkem

Čistý důsledek změn

 

 

+ 161.8

 

Rozpětí v okruhu 1a

 

- 50.0

 

Dopad dohodnutých zvýšení a snížení prostředků na závazky (jak jsou znázorněna ve výše uvedené tabulce) na prostředky na platby je vysvětlen v oddílu 1.4.

Prostřednictvím nástroje pružnosti bude získána částka 50,0 milionů EUR na „Strategii Evropa 2020“.

Aniž je dotčeno společné prohlášení o financování projektu ITER v oddílu 3.4, je výše prostředků na závazky zapsaná do rezervy pro projekt ITER (článek 08 20 02) stanovena na 417,9 milionu EUR.

Okruh 1b

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu, s výjimkou rozpočtové položky 13 03 31 „Technická pomoc a šíření informací o strategii EU pro region Baltského moře a pro lepší znalosti strategie makroregionů“, u níž byly dohodnuty prostředky na závazky ve výši 2,5 milionu EUR. V důsledku toho rozpětí pod stropem výdajů v okruhu 1b činí 8,4 milionu EUR.

Okruh 2

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu, se změnami obsaženými v návrhu na změnu 3/2012; jejich výše se mění u těchto programů a akcí:

v mil. EUR

Rozpočtová položka

Název

Zvýšení/snížení prostředků na závazky

NR na rok 2012

Rozpočet na rok 2012

Rozdíl

 

Zvýšení prostředků na zemědělství v návrhu na změnu 3/2012

- z toho zvýšení podpory pro seskupení producentů na předběžnou certifikaci (bod rozpočtu 05 02 08 11)

 

150.0

 

195.0

+ 115.5

+ 45.0

 

Snížení prostředků na zemědělství v návrhu na změnu 3/2012

 

 

- 201.2

Mezisoučet

Čisté snížení prostředků na zemědělství v NZ 3/2012

 

 

- 85.7

05 07 01 06

Schvalování účetní závěrky

- 69.0

- 200.0

- 131.0

05 02 12 08

Mléko pro školy

81.0

90.0

+ 9.0

Mezisoučet

Čistý důsledek změn

 

 

- 122.0

 

Rozpětí v okruhu 2

 

834.2

 

Dopad dohodnutých zvýšení a snížení prostředků na závazky (jak jsou znázorněna ve výše uvedené tabulce) na prostředky na platby je vysvětlen v oddílu 1.4.

Vzhledem k politické dohodě dosažené v otázce „Programů pro nejchudší osoby“ (rozpočtová položka 05 02 04 01) se do příslušné položky zapisují prostředky, které jsou v současné době v rezervě pro tento účel.

Všechny tři orgány se dohodly na společném prohlášení uvedeném v oddílu 3.3.

Okruh 3a

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu, a to se změnami u následujících programů a akcí v souladu s tím, jak se na jejich výši dohodly Rada a Parlament („uzavřené“ položky):

v mil. EUR

Rozpočtová položka

Název

Zvýšení/snížení prostředků na závazky

NR na rok 2012

Rozpočet na rok 2012

Rozdíl

18 02 03 02

Frontex – hlava 3

50.5

59.5

+ 9.0

18 03 03

Evropský uprchlický fond

93.5

102.5

+ 9.0

33 02 05

Daphne

17.5

19.5

+ 2.0

Mezisoučet

Zvýšení

 

 

+ 20.0

18 01 04 16

Prevence, připravenost a zvládání následků terorismu – podpůrné výdaje (již uzavřeno)

0.3

0.2

- 0.10

33 01 04 01

Základní práva a občanství – podpůrné výdaje (již uzavřeno)

0.35

0.3

- 0.05

33 01 04 03

Trestní soudnictví – podpůrné výdaje (již uzavřeno)

0.4

0.35

- 0.05

33 01 04 04

Civilní soudnictví – podpůrné výdaje (již uzavřeno)

0.3

0.25

- 0.05

Mezisoučet

Snížení

 

 

- 0.25

Celkem

Čistý důsledek změn

 

 

+ 19.75

 

Rozpětí v okruhu 3a

 

38.2

 

Dopad dohodnutých snížení prostředků na závazky (jak jsou znázorněna ve výše uvedené tabulce) na prostředky na platby je vysvětlen v oddílu 1.4.

Okruh 3b

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu, a to s dohodnutými změnami u následujících programů a akcí:

v mil. EUR

Rozpočtová položka

Název

Zvýšení/snížení prostředků na závazky

NR na rok 2012

Rozpočet na rok 2012

Rozdíl

15 05 06

Zvláštní výroční akce

p.m

1.5

+ 1.5

15 05 55

Mládež v akci

134.6

139.6

+ 5.0

16 02 02

Opatření v multimediální oblasti

30.5

31.5

+ 1.0

16 03 04

Partnerství pro komunikaci o Evropě

12.7

13.0

+ 0.3

Mezisoučet

Zvýšení

 

 

+ 7.8

 

Snížení podpůrných výdajů (různé položky – již uzavřeno)

 

 

- 0.3

Mezisoučet

Snížení

 

 

- 0.3

Celkem

Čistý důsledek změn

 

 

+ 7.5

 

Rozpětí v okruhu 3b

 

1.6

 

Dopad dohodnutých zvýšení a snížení prostředků na závazky (jak jsou znázorněna ve výše uvedené tabulce) na prostředky na platby je vysvětlen v oddílu 1.4.

Okruh 4

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu, a to včetně změn obsažených v návrhu na změnu 1/2012; jejich výše se na základě dohody mění u těchto programů a akcí:

v mil. EUR

Rozpočtová položka

Název

Zvýšení/snížení prostředků na závazky

NR na rok 2012

Rozpočet na rok 2012

Rozdíl

19 08 01 02

ESP – Palestina, blízkovýchodní mírový proces, UNRWA

200.0

200.0

OR 6

19 04 03

Volební a pozorovatelské mise EU

35.1

38.0

+ 2.9

19 06 01 01

Nástroj stability

225.0

232.8

+ 7.8

19 09 01

Latinská Amerika

352.6

364.3

+ 11.7

19 10 01 01

Asie

506.4

520.9

+ 14.5

22 02 07 03

Turecká komunita na Kypru.

25.0

28.0

+ 3.0

Mezisoučet

Zvýšení

 

 

39.9 + OR 6

01 03 02

Makrofinanční pomoc (již uzavřeno)

105.0

95.6

- 9.45

04 06 01

NPP – Rozvoj lidských zdrojů

114.2

112.2

- 2.0

05 05 02

Nástroj předvstupní pomoci na rozvoj venkova (IPARD)

237.5

234.5

- 3.0

05 06 01

Mezinárodní zemědělské dohody (již uzavřeno)

6.5

6.4

- 0.1

07 02 01

Mnohostranné činnosti v oblasti životního prostředí (již uzavřeno)

2.3

2.2

- 0.1

19 05 01

Spolupráce s průmyslově vyspělými třetími zeměmi (již uzavřeno)

25.0

24.0

- 1.0

19 10 01 02

Afghánistán

199.9

198.9

- 1.0

19 11 01

Vyhodnocení výsledků, následná opatření a audit (již uzavřeno)

15.6

14.0

- 1.6

19 11 02

Informační programy pro třetí země

12.5

11.5

- 1.0

19 11 03

EU ve světě

5.0

2.5

- 2.5

20 02 01

Zahraničněobchodní vztahy (již uzavřeno)

9.8

7.3

- 2.5

20 02 03

Podpora na rozvoj obchodu – mnohostranné iniciativy (již uzavřeno)

4.5

3.8

- 0.7

21 06 03

Úprava podpory pro země, které jsou stranami protokolu o cukru

186.4

174.8

- 11.6

21 07 04

Dohody o surovinách (již uzavřeno)

5.9

3.4

-2.5

21 08 01

Vyhodnocení výsledků, následná opatření a audit (již uzavřeno)

11.7

9.6

- 2.2

21 08 02

Zvyšování povědomí o rozvojové problematice (již uzavřeno)

10.8

9.9

- 0.9

22 02 10 02

Informace a komunikace pro třetí země

11.0

10.0

- 1.0

23 02 03

Připravenost na katastrofy (již uzavřeno)

35.2

34.8

- 0.4

19 01 04 04

SZBP – podpůrné výdaje (již uzavřeno)

0.75

0.5

- 0.25

 

Snížení podpůrných výdajů navržená EP (různé položky)

177.3

168.0

- 9.25

Mezisoučet

Snížení

 

 

- 53.0

Celkem

Čistý důsledek změn

 

 

- 13.1

 

Rozpětí v okruhu 4

 

- 150.0

Dopad dohodnutých zvýšení a snížení prostředků na závazky (jak jsou znázorněna ve výše uvedené tabulce) na prostředky na platby je vysvětlen v oddílu 1.4.

Prostřednictvím nástroje pružnosti bude získána částka 150,0 milionů EUR na evropskou politiku sousedství. Dále je odsouhlaseno, že Palestině budou předem poskytnuty prostředky na závazky na rok 2011, jak je uvedeno v oddílu 2.

Okruh 5

Pokud jde o prostředky a místa v plánech pracovních míst všech institucí, je schválen postoj Evropského parlamentu. Dále jsou schválena zvýšení navržená v návrhu na změnu 2/2012. Konečně, na důchody je přidána částka 10,4 milionu EUR. V důsledku toho rozpětí pod stropem výdajů v okruhu 5 činí 474,4 milionu EUR.

1.4      Prostředky na platby

Celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2012 je stanovena na 129 088,043 milionu EUR. Součástí celkového kompromisu je dohoda dohodovacího výboru na společném prohlášení o prostředcích na platby uvedeném v oddílu 3.1.

Níže je uvedena metodika, která bude uplatněna s cílem rozložit dohodnuté snížení celkové výše prostředků na platby oproti návrhu rozpočtu (se změnami obsaženými v návrzích na změnu) do všech okruhů a rozpočtových položek tak, aby se celkový kompromis ve věci prostředků na závazky promítl do odpovídajících prostředků na platby, a rovnoměrně vyvážit celkovou výši prostředků na platby v jednotlivých okruzích.

1.  Výchozím bodem pro výpočet je celková výše prostředků na platby, jak byla dohodnuta a je uvedena výše, která pro rok 2012 činí 129 088,043 milionu EUR.

2.  Jako druhý krok bere tato metoda v potaz dohodnutou výši prostředků na závazky nerozlišených prostředků.

Již z podstaty je výše prostředků na závazky u tohoto typu výdajů rovna výši prostředků na platby, což se v následujících krocích nijak nemění.

Obdobně platí totéž pro decentralizované agentury, u nichž je příspěvek EU v prostředcích na platby stanoven ve výši navržené v oddílu 1.2.

3.  Za třetí, výše prostředků na platby u pilotních projektů a přípravných akcí se stanoví takto:

o oddíl III (Komise): výše prostředků na platby u všech nových pilotních projektů a přípravných akcí se stanoví na úrovni 50 % odpovídajících prostředků na závazky nebo na navrhované úrovni, pokud je nižší; pokud jde o prodloužení stávajících pilotních projektů a přípravných akcí, rovná se výše prostředků na platby výši stanovené v návrhu rozpočtu a navýšené o 50 % odpovídajících nových prostředků na závazky, nebo navrhované výši, pokud je nižší;

o oddíl X (ESVČ): výše prostředků na platby u pilotních projektů a přípravných akcí se stanoví na úrovni, kterou navrhl Evropský parlament.

4.  Za čtvrté, kromě dohodnutých zvýšení a snížení prostředků na závazky u rozlišených výdajů, jak jsou uvedena výše v předloze kompromisního návrhu v rozpisu podle jednotlivých okruhů finančního rámce, jsou u prostředků na platby dohodnuty následující specifické částky:

a.  okruh 1a: výše prostředků na platby pro „Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci“ je stanovena na 50 milionů EUR; výše prostředků na platby pro „Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“ je stanovena na úrovni dohodnuté mezi Radou a Parlamentem („uzavřená“ položka);

b.  okruh 2: výše prostředků na platby pro „Mezinárodní dohody v oblasti rybolovu“ je stanovena na úrovni navržené v návrhu na změnu 3/2012;

c.  okruh 3b: výše prostředků na platby pro „Zvláštní výroční akce“ je stanovena na úrovni navržené v postoji Parlamentu;

d.  okruh 4: výše prostředků na platby pro „Rezervu na pomoc při mimořádných událostech“ je stanovena na 90 milionů EUR; výše prostředků na platby pro „Palestinu“ je stanovena na úrovni navržené v návrhu rozpočtu; výše prostředků na platby pro „Makrofinanční pomoc“ je stanovena na úrovni dohodnuté mezi Radou a Parlamentem („uzavřená“ položka); výše prostředků na platby pro „Země, které jsou stranami protokolu o cukru“ je stanovena na úrovni dohodnuté mezi Radou a Parlamentem („uzavřená“ položka v prostředcích na platby).

5.  Celkové snížení prostředků na platby, které je třeba rozložit mezi okruhy a rozpočtové položky, se rovná:

a.  celkové výši plateb dohodnuté v bodě 1, od níž se odečte

b.  návrh rozpočtu se změnami obsaženými v návrzích na změnu 1/2012, 2/2012 a 3/2012 spolu s dopadem, který budou mít na prostředky na platby kroky provedené podle výše uvedených bodů 2 až 4.

Toto celkové snížení výše prostředků na platby (5a – 5b) se poté rozdělí do všech rozpočtových položek rozlišených výdajů v jednotlivých okruzích výdajů podle níže uvedeného rozdělovacího klíče, který bere v potaz mírné vyvážení škrtů v prostředcích na platby ve prospěch okruhu 1a, a to přesunem těchto prostředků z okruhů 2 a 4:

a.  okruh 1a:            31,00 %;

b.  okruh 1b:            38,45 %;

c.  okruh 2:             21,25 %;

d.  okruh 3a:            1,00 %;

e.  okruh 3b:            0 %;

f.  okruh 4:             8,30 %.

6.  Aniž jsou dotčeny částky vymezené ve výše uvedených bodech 2 až 4, škrty v jednotlivých okruzích vymezené ve výše uvedeném bodě 5 se následně rozloží do jednotlivých rozpočtových položek, včetně „uzavřených“ položek, na základě váhy, kterou mají prostředky na platby v jednotlivých dotčených rozpočtových položkách v návrhu rozpočtu se změnami obsaženými v návrzích na změnu 1/2012, 2/2012 a 3/2012.

Jako výjimka z tohoto pravidla se navrhuje rozdělit celkový škrt v okruhu 1b proporčně k postoji Rady, tj. zachovat návrh rozpočtu u cíle konvergence.

1.5      Rozpočtové poznámky

Všechny změny ve znění poznámek, které provedly Evropský parlament a Rada, jsou odsouhlaseny s tím, že nemohou měnit ani rozšiřovat působnost stávajícího právního základu.

1.6      Nové rozpočtové položky

Pokud není v těchto společných závěrech, na nichž se dohodl dohodovací výbor, uvedeno jinak nebo nevznikla jiná společná dohoda obou složek rozpočtového orgánu v rámci jejich příslušných čtení (nová rozpočtová položka 04 03 15 „Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“), rozpočtová nomenklatura navržená Komisí v jejím návrhu rozpočtu a následných návrzích na změnu zůstává beze změny, s výjimkou pilotních projektů a přípravných akcí.

Rozdělení článku 16 03 02 mezi bod 16 03 02 01 (z okruhu 3b) „Komunikace na úrovni zastoupení Komise“ a bod 16 03 02 02 (z okruhu 5) „Evropské veřejné prostory“, které navrhuje Evropský parlament, je odsouhlaseno.

1.7      Rezervy

Veškeré rezervy, o nichž rozhodl hlasováním Evropský parlament, jsou zachovány. Částka v rezervě v položce 26 01 20 (EPSO) je snížena o 50 %, stejně jako rezervy v položkách A4 01 01 a A4 02 01 01.

2.  Rozpočet na rok 2011

Návrh opravného rozpočtu 6/2011 je schválen s těmito změnami:

v mil. EUR

Rozpočtová položka

Název

Zvýšení/snížení prostředků na závazky

NOR 6/2011

Rozdíl

OR 6/2011

04 02 20

ESF – Provozně-technická pomoc

+ 3.25

-

+ 3.25

19 08 01 02

ESP – Palestina, blízkovýchodní mírový proces, UNRWA

+ 60.4

+ 39.6

+ 100.0

21 06 07

Doprovodná opatření týkající se banánů

-

+ 13.4

+ 13.4

Mezisoučet

Zvýšení

+ 63.7

+ 53.0

+ 116.7

01 03 02

Makrofinanční pomoc

- 51.4

- 53.0

- 104.4

05 06 01

Mezinárodní zemědělské dohody

- 0.1

-

- 0.1

07 11 01

Mnohostranné a mezinárodní dohody o klimatu

- 0.2

-

- 0.2

14 03 03

Členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti cel a daní

- 0.1

-

- 0.1

15 02 03

Spolupráce s třetími zeměmi v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

- 6.3

-

- 6.3

21 07 03

Příspěvek organizaci FAO

- 0.3

-

- 0.3

21 07 04

Dohody o surovinách

- 2.0

-

- 2.0

Mezisoučet

Snížení

- 60.4

- 53.0

- 113.4

Celkem

Čistý důsledek změn

+ 3.25

-

+ 3.25

v mil. EUR

Rozpočtová položka

Název

Zvýšení/snížení prostředků na platby

NOR 6/2011

OR 6/2011

04 02 17

ESF – Konvergence

+ 204.0

+ 226.35

04 02 19

ESF – Regionální konkurenceschopnost

+ 204.0

+ 226.35

04 02 20

ESF – Provozně-technická pomoc

+ 0.3

+ 0.3

08 04 01

Spolupráce — Nanovědy, nanotechnologie

+ 82.0

+ 82.0

09 04 01

Spolupráce — Informační a komunikační technologie

+ 60.0

+ 60.0

Mezisoučet

Zvýšení

+ 550.3

+ 595.0

05 04 05 01

Rozvoj venkova

p.m

- 395.0

Mezisoučet

Snížení

p.m

- 395.0

Celkem

Čistý důsledek změn

+550.3

+ 200.0

Jak navrhuje Komise, prostředky získané snížením prostředků na platby v položce „Programy pro rozvoj venkova“ se použijí k pokrytí potřeb v souvislosti s neuhrazenými platbami u Evropského sociálního fondu (ESF).

V souladu se společným prohlášením k návrhu opravného rozpočtu 7/2011 (Evropský fond solidarity) uvedeným v oddílu 3.2 bude částka 38 milionů EUR v prostředcích na platby přesunuta z položky „Programy pro rozvoj venkova“ a doplní prostředky na platby v souvislosti s uvolňováním prostředků z Evropského fondu solidarity, jak znázorňuje následující tabulka:

v mil. EUR

Rozpočtová položka

Název

Zvýšení/snížení prostředků na platby

NOR 7/2011

13 06 01

Fond solidarity – Členské státy

+ 38.0

Mezisoučet

Zvýšení

+ 38.0

05 04 05 01

Rozvoj venkova

- 38.0

Mezisoučet

Snížení

- 38.0

Celkem

Čistý důsledek změn

0

3.  Společná prohlášení

Jako součást výše uvedené dohody o rozpočtu na rok 2012 a NOR 6/2011 byla dohodnuta následující společná prohlášení.

3.1      Společné prohlášení o prostředcích na platby

S ohledem na pokračující úsilí o fiskální konsolidaci v členských státech souhlasí RadaEvropský parlament se snížením výše prostředků na platby na rok 2012 oproti návrhu rozpočtu, který vypracovala Komise. Žádají Komisi, aby formou opravného rozpočtu požádala o další prostředky na platby, pokud prostředky zapsané do rozpočtu na rok 2012 nebudou dostatečné pro pokrytí výdajů v podokruhu 1a (Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost), podokruhu 1b (Soudržnost pro růst a zaměstnanost), okruhu 2 (Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi), okruhu 3 (Občanství, svoboda, bezpečnost a právo) a okruhu 4 (EU jako globální hráč).

Rada a Evropský parlament zejména naléhavě vyzývají Komisi, aby nejpozději do konce září roku 2012 předložila aktualizované údaje o aktuálním stavu a odhadech týkajících se prostředků na platby v podokruhu 1b (Soudržnost pro růst a zaměstnanost) a na rozvoj venkova v rámci okruhu 2 (Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi) a v případě potřeby předložila návrh opravného rozpočtu.

Rada a Evropský parlament zaujmou postoj k jakémukoli návrhu opravného rozpočtu co nejrychleji, aby se zabránilo jakémukoli výpadku v prostředcích na platby. Rada a Evropský parlament se dále zavazují urychleně zpracovat jakýkoli možný převod prostředků na platby, včetně převodů napříč okruhy finančního rámce, aby byly prostředky na platby zapsané do rozpočtu co nejlépe využity a odpovídaly skutečnému plnění a potřebám.

3.2      Společné prohlášení k návrhu opravného rozpočtu 7/2011

Rada a Evropský parlament berou na vědomí záměr Komise předložit dne 21. listopadu 2011 návrh opravného rozpočtu (NOR 7/2011) na uvolnění prostředků z Evropského fondu solidarity, a to podle očekávání ve výši 38 milionů EUR, v prostředcích na závazky i na platby. Prostředky na platby budou přesunuty z položky „Programy na rozvoj venkova“ (bod rozpočtu 05 04 05 01).

Rada a Evropský parlament se vynasnaží zaujmout postoj k návrhu opravného rozpočtu 7/2011 do konce roku 2011, a to v souladu se svými vnitřními postupy.

3.3      Společné prohlášení o preventivních opatřeních vzhledem k budoucím krizím v odvětví ovoce a zeleniny

Krize v souvislosti s bakterií E-coli ukázala potřebu mít odpovídající mechanismus reakce na tržní krizi v EU. S ohledem na tuto skutečnost se Rada a Evropský parlament zavazují, že budou urychleně jednat, pokud Komise v takovéto souvislosti předloží žádost o převod prostředků, nebo – po prozkoumání otázky, zda a v jaké míře je možno přerozdělit již schválené prostředky – ve věci opravného rozpočtu, jehož návrh předloží Komise v případě mimořádné krize na trhu v odvětví ovoce a zeleniny, která vyžaduje přijetí specifických mimořádných opatření ve smyslu článku 191 nařízení 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v duchu návrhu Komise mít k dispozici mechanismy s cílem předejít budoucí krizi prostřednictvím organizací producentů.

3.4      Společné prohlášení o financování projektu ITER

Evropská parlament a Rada se dohodly na schůzce ve formě třístranných rozhovorů za účasti Komise ve středu 23. listopadu 2011 odpoledne – na tomto jednání se budou zabývat otázkou dodatečných nákladů na projekt ITER v letech 2012–2013 a pokusí se dospět k dohodě do konce roku.

Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aby pomohla vytvořit podmínky pro dosažení dohody o dodatečných potřebách finančních prostředků pro projekt ITER a vzala přitom v potaz obavy obou složek rozpočtového orgánu.

Příloha: změna rozpočtových poznámek:

Pilotní projekt – oddíl X (ESVČ)

Odhlasované znění, s navrhovanými změnami TUČNĚ

Pilotní projekt — Ústav EU pro otázky míru

V návaznosti na koncepci z roku 2009 o posílení schopností EU v oblasti dialogu a mediace se tento pilotní projekt má za cíl umožnit Evropské službě pro vnější činnost, aby prozkoumala proveditelnost založení Ústavu EU pro otázky míru. V rámci pilotního projektu by měla studie proveditelnosti zmapovat stávající kapacity, včetně kapacit v rámci orgánů a institucí EU, a prozkoumat zaměří na analýzu a zkoumání možností – a souvisejících nákladů a přínosů –, které budou účinně sloužit potřebám EU při zprostředkovávání mírových jednání.

V návaznosti na předchozí a pokračující úsilí týkající se Ústavu EU pro otázky míru (EIP), s ohledem na existující studie, včetně studií Evropského parlamentu, a také na stávající plány činnosti vypracované pro tento účel by tato analýza nákladů a přínosů měla zvážit takové otázky, jako je např. možné institucionální uspořádání, včetně struktury nákladů, systémy řízení a požadavky na financování. Měla by také v tomto ohledu vypracovat alternativy, včetně souvisejících nákladů.

Studie Pilotní projekt by měl zejména prozkoumat možnosti optimalizace potenciálu stávajících kapacit a zajistit synergie s těmito kapacitami v rámci ESVČ, s ostatními orgány EU, a externími řešeními, jako je Ústavem Evropské unie pro bezpečnostní studia, Evropskou bezpečnostní a obrannou školou, členskými státy a jejich vnitrostátními subjekty, které se zabývají zprostředkováním mírových jednání, a také s dalšími subjekty. a rovněž jiné stávající zkušenosti s budováním míru v EU, např. v Severním Irsku.

Cíle EIP by měly být založeny na základních hodnotách a cílech EU stanovených Smlouvami. zejména v článcích 3 a 21 SEU, a – aniž by předjímaly výsledky studie proveditelnosti – by měly zahrnovat: předcházení násilným konfliktům a jejich řešení; podporu stability po ukončení konfliktů; a rozvoj kapacit EU ve spojitosti s předcházením konfliktům, krizovým řízením a budováním míru.

Úkoly EIP by mohly zahrnovat poradenství, výzkum a vzdělávání, aniž by to – i v tomto případě – mělo vliv na výsledky pilotního projektu studie proveditelnosti, Tyto úkoly by se mohly týkat: zprostředkovací jednání a neformální diplomacii zaměřenou na předcházení konfliktům a na jejich mírové řešení; osvědčené postupy a zkušenosti získané při provádění a řízení relevantních misí EU, oslovení širší akademické a vědecké obce a nevládních organizací a obhajování názorů ve vztahu k veřejnosti v těchto oblastech. Studie proveditelnosti Tento pilotní projekt by se měl soustředit zejména na to, jak by eventuální nezávislý ústav mohl zvýšit kapacity ESVČ, potažmo rozšířit kapacity EU v těchto oblastech, a optimalizovat stávající zdroje a zachovat úzkou v koordinaci s příslušnými orgány EU.

Přípravná akce – oddíl III (Komise)

Přeshraniční zpravodajství (rozpočtová položka 16 02 06)

Na konec poznámek se doplňuje jeden odstavec takto:

Tato přípravná akce, která poskytuje evropské výzkumné granty pro novináře, má umožnit a rozvíjet seriózní přeshraniční investigativní zpravodajství na úrovni EU. Výzvy k předkládání návrhů budou organizovány tak, aby byly vybrány společné investigativní projekty sdružující novináře z minimálně dvou členských států, které budou mít přeshraniční nebo evropský rozměr vyplývající z národního, regionálního nebo místního hlediska. Výsledky vybraných projektů v oblasti investigativní žurnalistiky budou zveřejněny minimálně v každém ze zúčastněných členských států.

Za tímto účelem bude vypracována studie proveditelnosti, aby bylo možno nalézt nové způsoby, jak tento projekt zahájit. Tato studie se musí zabývat způsoby, kterými by EU mohla financovat nezávislé a kritické zpravodajství, přičemž musí být zajištěna nezávislost informací.

  • [1]               Souhrnné tabulky podle okruhů finančního rámce v tomto oddílu neobsahují snížení prostředků pro decentralizované agentury a dohodnutý soubor pilotních projektů a přípravných akcí (viz odd. 1.2).

POSTUP

Název

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012

Referenční údaje

PE-CONS xxxxx/2011 – C7‑xxxx/2011 – 2011/2020(BUD)

Předseda delegace: předseda EP

Jerzy Buzek

Věcně příslušný výbor

Předseda

BUDGAlain Lamassoure

 

Zpravodajové

Francesca Balzani

José Manuel Fernandes

Projednané návrhy aktů

KOM(2011)0300, KOM(2011)0372, KOM(2011)0576, KOM(2011)0698

Datum postoje EP

26.10.2011

P7_TA(2011)0461

Postoj Rady

Datum přijetí

13110/2011 – C7‑0247/201125.07.2011

 

Datum dopisu Rady o neschválení pozměňovacích návrhů Parlamentu

28.10.2011

Schůze dohodovacího výboru

8.11.2011

18.11.2011

 

 

Datum přijetí delegací Parlamentu v souladu s čl. 314 odst. 5 SFEU

19.11.2011

Přítomní členové

Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Carl Haglund, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Judith A. Merkies, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Datum, kdy bylo dosaženo dohody v dohodovacím výboru

19.11.2011

Datum, kdy spolupředsedové konstatovali, že společný návrh byl schválen a předán EP a Radě

19.11.2011

Datum předložení

0.0.0000