Menettely : 2011/2020(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0414/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0414/2011

Keskustelut :

PV 01/12/2011 - 4
CRE 01/12/2011 - 4

Äänestykset :

PV 01/12/2011 - 6.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0521

MIETINTÖ     
PDF 281kWORD 375k
25.11.2011
PE 476.077v02-00 A7-0414/2011

sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä talousarviomenettelyssä 2012

(PE-CONS 00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2020(BUD))

Euroopan parlamentin valtuuskunta talousarviomenettelyn sovittelukomiteassa

Esittelijät: Francesca Balzani

                José Manuel Fernandes

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LIITE
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä talousarviomenettelyssä 2012

(PE-CONS 00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2020(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon sovittelukomitean hyväksymän yhteisen tekstin (PE-CONS 00000/2011 – C7-0000/2011) sekä tähän päätöslauselmaan liitetyt parlamentin, neuvoston ja komission lausumat,

–   ottaa huomioon 26. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2012, kaikki pääluokat(1), sekä siihen tehdyt budjettitarkistukset,

–   ottaa huomioon komission 20. huhtikuuta 2011 hyväksymän esityksen Euroopan unionin varainhoitovuoden 2012 yleiseksi talousarvioksi (KOM(2011)0300),

–   ottaa huomioon neuvoston 25. heinäkuuta 2011 vahvistaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi (13110/2011),

–   ottaa huomioon komission 17. kesäkuuta 2011 esittämän oikaisukirjelmän nro 1/2012, 16. syyskuuta 2011 esittämän oikaisukirjelmän nro 2/2012 ja 25. lokakuuta 2011 esittämän oikaisukirjelmän nro 3/2012 esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2012,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY,Euratom(2),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 d ja 75 e artiklan,

1.  hyväksyy sovittelukomitean hyväksymän yhteisen tekstin, joka muodostuu seuraavista asiakirjoista:

–   luettelo budjettikohdista, joihin ei tehdä muutoksia talousarvioesitykseen tai neuvoston kantaan nähden;

–   numerotiedot rahoituskehyksen otsakkeittain;

–   numerotiedot budjettikohdittain kaikista budjettikohdista;

–   konsolidoitu asiakirja, jossa esitetään kaikkia sovittelun aikana muutettuja budjettikohtia koskevat numerotiedot ja lopullinen teksti;

2.  vahvistaa parlamentin, neuvoston ja komission yhteiset lausumat, jotka sisältyvät tähän päätöslauselmaan liitettyihin sovittelukomitean hyväksymiin yhteisiin päätelmiin;

3.  kehottaa puhemiestä toteamaan Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2012 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, muille asianomaisille toimielimille ja kansallisille parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0461.

(2)

EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

(3)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUVL L 139, 14.6.2006, s. 1.


LIITE

19.11.2011

Talousarvio 2012 – yhteiset päätelmät

Nämä yhteiset päätelmät koskevat seuraavaa kolmea osiota:

1.  Talousarvio 2012

2.  Lisätalousarvio nro 6 vuoden 2011 talousarvioon

3.  Yhteiset lausumat

1.        Talousarvio 2012

1.1.     Ns. suljetut budjettikohdat

Budjettikohdat, joita neuvosto tai parlamentti ei ole muuttanut tai joita koskevat neuvoston tarkistukset parlamentti hyväksyi, vahvistetaan, jollei näistä päätelmistä muuta johdu.

Muista budjettikohdista sovittelukomitea esittää seuraavat päätelmät:

1.2.     Horisontaaliset asiat

Erillisvirastot

Unionin rahoitusosuus erillisvirastoille muodostuu vuoden 2012 talousarvioon otettavista talousarviomäärärahoista sekä käytettävissä olevista käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista maksusitoumus- ja maksumäärärahoina ja sitä vähennetään vuonna 2012 1 prosenttia talousarvioesityksestä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 3/2012. Unionin rahoitusosuus (maksusitoumus- ja maksumäärärahoina) Frontexille (osastot 1 ja 2), Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle (EASO), Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle (EVLEV) sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV) vahvistetaan kuitenkin talousarvioesityksen tasolle. Frontexin tilannetta osastossa 3 kuvataan jäljempänä otsaketta 3 a koskevassa 1.3 kohdassa.

Komission talousarvioesitykseen sisältyvää unionin rahoitusosuutta erillisvirastoille vähennetään kaiken kaikkiaan 6,1 miljoonaa euroa seuraavasti:

miljoonaa euroa

Budjetti-kohta

Erillisvirasto

Unionin kokonaisrahoitusosuus vuonna 2012 (talousarviomäärärahat ja käyttötarkoitukseensa sidotut tulot): maksusitoumusmäärärahat

Talousarvio 2012

Alkuperäinen määrä

Tarkistettu määrä

Vähennys talousarviossa 2012

02 03 03

Kemikaalilainsäädäntö ja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

p.m.

p.m.

p.m.

02 05 02

Euroopan GNSS-virasto (GSA)

10,600

10,494

- 0,106

04 04 03

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (EUROFOUND)

20,590

20,384

- 0,206

04 04 04

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

14,830

14,682

- 0,148

06 02 01

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

35,214

34,862

- 0,352

06 02 02

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

josta saastumisen torjuntatoimet (06 02 02 03)

53,565

20,000

53,229

20,000

- 0,336

-

06 02 08

Euroopan rautatievirasto (ERA)

25,260

25,007

- 0,253

09 02 03

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

8,420

8,336

- 0,084

09 02 04

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC) – Virasto

4,336

4,293

- 0,043

15 02 25

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

17,610

17,434

- 0,176

17 03 10

Euroopan lääkevirasto (EMA)

josta harvinaislääkkeet (17 03 10 03)

39,188

4,488

38,841

4,488

- 0,347

-

32 04 10

Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

7,315

7,242

- 0,073

33 06 03

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

7,820

7,742

- 0,078

Välisumma

Otsake 1 a

 

 

- 2.203

07 03 09

Euroopan ympäristökeskus (EYK)

36,676

36,309

- 0,367

07 03 60

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) – Biosidit

2,756

2,728

- 0,028

07 03 70

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) – Ilmoitettu ennakkosuostumus

1,470

1,455

- 0,015

11 08 05

Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (CFCA)

9,310

9,217

- 0,093

Välisumma

Otsake 2

 

 

- 0,502

18 02 11

Laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto

20,000

19,800

- 0,200

18 05 02

Euroopan poliisivirasto (Europol)

84,500

83,655

- 0,845

18 05 05

Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)

8,536

8,451

- 0,085

18 05 11

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

15,708

15,551

- 0,157

33 02 03

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

20,400

20,196

- 0,204

33 03 02

Eurojust

33,300

32,967

- 0,333

Välisumma

Otsake 3 a

 

 

- 1,824

17 03 03

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)

57,300

56,727

- 0,573

17 03 07

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

77,122

76,351

- 0,771

Välisumma

Otsake 3 b

 

 

- 1,344

15 02 27

Euroopan koulutussäätiö (ETF)

20,247

20,045

- 0,202

Välisumma

Otsake 4

 

 

- 0,202

31 01 09

Käännöskeskus

p.m.

p.m.

p.m.

Välisumma

Otsake 5

 

 

p.m.

Yhteensä

Nettovaikutus

 

 

- 6,076

Vuoden 2012 talousarviomäärärahoissa edellä mainitut yksittäisiin erillisvirastoihin kohdistetut vähennykset näkyvät siten, että momenttien määrärahat jaetaan alamomenteille suhteessa kyseisten kahden kohdan (rahoitusosuus osastoihin 1 ja 2 sekä rahoitusosuus osastoon 3) painoarvoon talousarvioesityksessä.

Erillisvirastojen virkojen määrä asetetaan komission talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 3/2012.

Toimeenpanovirastot

Unionin rahoitusosuus toimeenpanovirastoille (maksusitoumus- ja maksumäärärahoina) ja toimeenpanovirastojen virkojen määrä vahvistetaan talousarvioesityksessä ehdotetulle tasolle lukuun ottamatta Marco Polo ‑ohjelmasta osoitettavaa unionin rahoitusta kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirastolle koskevaa "suljettua" budjettikohtaa (06 01 04 32).

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

Hyväksytään 70 pilottihankkeen ja valmistelutoimen paketti, johon sisältyy kaksi talousarvion pääluokkaan X (Euroopan ulkosuhdehallinto) liittyvää hanketta tai tointa ja jonka maksusitoumusmäärärahat ovat yhteensä 105,4 miljoonaa euroa. Pakettiin kuuluvat kaikki parlamentin, komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon ehdottamat pilottihankkeet tai valmistelutoimet. Jos pilottihankkeessa tai valmistelutoimessa voidaan käyttää jo olemassa olevaa oikeusperustaa, komissio voi toimen täytäntöönpanon helpottamiseksi ehdottaa määrärahasiirtoa kyseiseen oikeusperustaan. Lisäksi hyväksytään liitteessä esitetyt muutokset Euroopan rauhaninstituuttia koskevan budjettikohdan selvitysosaan pääluokassa X (EUH).

Pilottihankkeiden ja valmistelutointen maksumäärärahoihin sovelletaan erityisiä, jäljempänä 1.4 kohdassa määriteltyjä sääntöjä.

Paketissa otetaan täysin huomioon pilottihankkeita ja valmistelutoimia koskevat toimielinten välisen sopimuksen enimmäismäärät.

1.3.     Rahoituskehyksen otsakkeiden mukaan jaotellut menot – maksusitoumusmäärärahat(1)

Sovittelukomitea on ottanut huomioon edempänä olevat "suljettuja" budjettikohtia, erillisvirastoja sekä pilottihankkeita ja valmistelutoimia koskevat päätelmät ja on päättänyt seuraavaa:

Otsake 1 a

Maksusitoumusmäärärahat asetetaan komission talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle seuraaviin ohjelmiin ja toimiin tehtävin muutoksin:

miljoonaa euroa

Budjetti-kohta

Nimike

Maksusitoumusmäärärahojen lisäykset/vähennykset

TE 2012

Talousarvio 2012

Muutos

02 02 01

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma – Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma

148.6

156.1

+ 7.5

02 04 01 01

Avaruustutkimus

250.3

251.3

+ 1.0

02 04 01 02

Turvallisuustutkimus

242.1

243.0

+ 0.9

04 03 04

Eures

19.5

20.6

+ 1.1

04 03 15

Aktiivisen ikääntymisen eurooppalainen teemavuosi (jo suljettu)

-

2.7

+ 2.7

08 02 01

Yhteistyö – Terveys

637.2

639.5

+ 2.3

08 03 01

Yhteistyö – Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia

311.6

312.8

+ 1.2

08 04 01

Yhteistyö – Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat

499.2

501.0

+ 1.8

08 05 01

Yhteistyö – Energia

166.0

178.3

+ 12.3

08 06 01

Yhteistyö – Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos)

279.8

280.9

+ 1.1

08 07 01

Yhteistyö – Liikenne (mukaan luettuna ilmailu)

322.6

323.8

+ 1.2

08 08 01

Yhteistyö – Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet

92.1

92.4

+ 0.3

08 09 01

Yhteistyö – Riskinjakorahoitusväline

197.3

198.0

+ 0.7

08 10 01

Ideat

1 547.5

1 564.9

+ 17.4

08 12 01

Valmiudet – Tutkimusinfrastruktuurit

50.0

50.2

+ 0.2

08 13 01

Valmiudet – Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus

238.6

251.2

+ 12.6

08 14 01

Valmiudet – Osaavat alueet

20.0

20.1

+ 0.1

08 15 01

Valmiudet – Tutkimuspotentiaali

66.4

66.6

+ 0.2

08 16 01

Valmiudet – Tiede yhteiskunnassa

44.6

44.8

+ 0.2

08 17 01

Valmiudet – Kansainväliset yhteistyötoimet

32.0

32.1

+ 0.1

08 19 01

Valmiudet – Tuki tutkimuspolitiikan yhtenäiselle kehittämiselle

13.1

13.1

+ 0.0

09 04 01 01

Tuki tieto- ja viestintätekniikoiden alan tutkimusyhteistyölle (TVT – Yhteistyö)

1 240.4

1 244.5

+ 4.1

09 05 01

Valmiudet – Tutkimusinfrastruktuurit

31.2

31.3

+ 0.1

10 02 01

Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalaan liittyvät toimet

31.4

31.5

+ 0.1

15 02 02

Erasmus Mundus

103.8

105.6

+ 1.9

15 02 22

Elinikäinen oppiminen

1 058.5

1 110.5

+ 52.0

15 07 77

Ihmiset

886.4

905.7

+ 19.3

32 04 06

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma – Älykäs energiahuolto

122.3

129.8

+ 7.5

32 06 01

Energiaan liittyvä tutkimustoiminta

147.6

162.6

+ 15.0

Välisumma

Lisäykset

 

 

+ 165.0

 

– joista kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan liittyviä lisäyksiä

 

 

+ 15.0

 

– joista tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan liittyviä lisäyksiä

 

 

+ 92.0

04 03 07

Selvitykset, tutkimukset ja tiedotustoimet (jo suljettu)

4.9

2.2

- 2.7

 

Tukimenoihin kohdistuvat vähennykset (useita budjettikohtia – jo suljettu)

 

 

- 0.5

Välisumma

Vähennykset

 

 

- 3.2

Yhteensä

Nettovaikutus

 

 

+ 161.8

 

Otsakkeen 1 a liikkumavara

 

- 50.0

 

Edellä olevassa taulukossa esitettyjen maksusitoumusmäärärahoihin hyväksyttyjen lisäysten ja vähennysten vaikutusta maksumäärärahoihin selitetään jäljempänä 1.4 kohdassa.

Joustovälineestä otetaan käyttöön 50 miljoonaa euroa Eurooppa 2020 -strategiaan.

ITER-varaukseen otetut maksusitoumusmäärärahat (momentti 08 20 02) vahvistetaan 417,9 miljoonaksi euroksi ottaen kuitenkin huomioon jäljempänä 3.4 kohdassa annetun yhteisen lausuman ITER-hankkeen rahoituksesta.

Otsake 1 b

Maksusitoumusmäärärahat vahvistetaan talousarvioesityksessä ehdotetulle tasolle lukuun ottamatta budjettikohtaa 13 03 31 (Tekninen apu Euroopan unionin Itämeren aluetta koskevalle strategialle ja sitä koskeva tiedotus sekä tietämyksen lisääminen makroalueita koskevasta strategiasta), jota varten hyväksyttiin maksusitoumuksia 2,5 miljoonaa euroa. Tämän seurauksena otsakkeen 1 b menojen enimmäismäärään jää 8,4 miljoonaa euroa liikkumavaraa.

Otsake 2

Maksusitoumusmäärärahat vahvistetaan komission talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 3/2012, seuraavia ohjelmia ja toimia koskevin muutoksin:

miljoonaa euroa

Budjetti-kohta

Nimike

Maksusitoumusmäärärahojen lisäykset/vähennykset

TE 2012

Talousarvio 2012

Muutos

 

Lisäys maatalousmäärärahoihin oikaisukirjelmässä nro 3/2012

– josta lisäys tukeen tuottajaryhmille esihyväksyntää varten (budjettikohta 05 02 08 11)

 

150.0

 

195.0

+ 115.5

+ 45.0

 

Vähennys maatalousmäärärahoihin oikaisukirjelmässä nro 3/2012

 

 

- 201.2

Välisumma

Maatalousmäärärahojen nettovähennys oikaisukirjelmässä nro 3/2012

 

 

- 85.7

05 07 01 06

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

- 69.0

- 200.0

- 131.0

05 02 12 08

Koulumaito

81.0

90.0

+ 9.0

Välisumma

Muutosten nettovaikutus

 

 

- 122.0

 

Otsakkeen 2 liikkumavara

 

834.2

 

Edellä olevassa taulukossa esitettyjen maksusitoumusmäärärahoihin hyväksyttyjen lisäysten ja vähennysten vaikutusta maksumäärärahoihin selitetään jäljempänä 1.4 kohdassa.

Koska vähäosaisille tarkoitetuista ohjelmista (alamomentti 05 02 04 01) tehtiin poliittinen sopimus, tarkoitukseen tällä hetkellä varauksessa olevat määrärahat otetaan kyseiseen budjettikohtaan.

Kolme toimielintä hyväksyi 3.3 kohdassa esitetyn yhteisen lausuman.

Otsake 3 a

Maksusitoumusmäärärahat asetetaan komission talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle seuraavia ohjelmia ja toimia koskevin muutoksin, joista neuvosto ja parlamentti ovat sopineet ("suljetut" kohdat)

miljoonaa euroa

Budjetti-kohta

Nimike

Maksusitoumusmäärärahojen lisäykset/vähennykset

TE 2012

Talousarvio 2012

Muutos

18 02 03 02

Frontex – Osasto 3

50.5

59.5

+ 9.0

18 03 03

Euroopan pakolaisrahasto

93.5

102.5

+ 9.0

33 02 05

Daphne

17.5

19.5

+ 2.0

Välisumma

Lisäykset

 

 

+ 20.0

18 01 04 16

Terrorismin ehkäiseminen, torjuntavalmius ja seurausten hallinta – Tukimenot (jo suljettu)

0.3

0.2

- 0.10

33 01 04 01

Perusoikeudet ja kansalaisuus – Tukimenot (jo suljettu)

0.35

0.3

- 0.05

33 01 04 03

Rikosoikeus – Tukimenot (jo suljettu)

0.4

0.35

- 0.05

33 01 04 04

Siviilioikeus – Tukimenot (jo suljettu)

0.3

0.25

- 0.05

Välisumma

Vähennykset

 

 

- 0.25

Yhteensä

Nettovaikutus

 

 

+ 19.75

 

Otsakkeen 3 a liikkumavara

 

38.2

 

Edellä olevassa taulukossa esitettyjen maksusitoumusmäärärahoihin hyväksyttyjen vähennysten vaikutusta maksumäärärahoihin selitetään jäljempänä 1.4 kohdassa.

Otsake 3 b

Maksusitoumusmäärärahat asetetaan komission talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle seuraavia ohjelmia ja toimia koskevin muutoksin:

miljoonaa euroa

Budjetti-kohta

Nimike

Maksusitoumusmäärärahojen lisäykset/vähennykset

TE 2012

Talousarvio 2012

Muutos

15 05 06

Vuosittaiset erityistapahtumat

p.m.

1.5

+ 1.5

15 05 55

Nuorisotoimintaohjelma

134.6

139.6

+ 5.0

16 02 02

Multimediatoimet

30.5

31.5

+ 1.0

16 03 04

Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä

12.7

13.0

+ 0.3

Välisumma

Lisäykset

 

 

+ 7.8

 

Tukimenoihin kohdistuvat vähennykset (useita budjettikohtia – jo suljettu)

 

 

- 0.3

Välisumma

Vähennykset

 

 

- 0.3

Yhteensä

Nettovaikutus

 

 

+ 7.5

 

Otsakkeen 3 b liikkumavara

 

1.6

 

Edellä olevassa taulukossa esitettyjen maksusitoumusmäärärahoihin hyväksyttyjen lisäysten ja vähennysten vaikutusta maksumäärärahoihin selitetään jäljempänä 1.4 kohdassa.

Otsake 4

Maksusitoumusmäärärahat vahvistetaan komission talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2012, seuraavia ohjelmia ja toimia koskevin muutoksin:

miljoonaa euroa

Budjetti-kohta

Nimike

Maksusitoumusmäärärahojen lisäykset/vähennykset

TE 2012

Talousarvio 2012

Muutos

19 08 01 02

ENPI – Palestiina, rauhanprosessi, UNRWA

200.0

200.0

LT6

19 04 03

Vaalitarkkailu

35.1

38.0

+ 2.9

19 06 01 01

Vakautusväline

225.0

232.8

+ 7.8

19 09 01

Latinalainen Amerikka

352.6

364.3

+ 11.7

19 10 01 01

Aasia

506.4

520.9

+ 14.5

22 02 07 03

Kyproksen turkkilainen yhteisö

25.0

28.0

+ 3.0

Välisumma

Lisäykset

 

 

39.9 + LT6

01 03 02

Makrotaloudellinen apu (jo suljettu)

105.0

95.6

- 9.45

04 06 01

IPA – Henkilövoimavarat

114.2

112.2

- 2.0

05 05 02

IPA – Maaseudun kehittäminen

237.5

234.5

- 3.0

05 06 01

Kansainväliset maataloussopimukset (jo suljettu)

6.5

6.4

- 0.1

07 02 01

Osallistuminen monenvälisiin ja kansainvälisiin toimiin ympäristöalalla (jo suljettu)

2.3

2.2

- 0.1

19 05 01

Yhteistyö kolmansien teollisuusmaiden kanssa (jo suljettu)

25.0

24.0

- 1.0

19 10 01 02

Afganistan

199.9

198.9

- 1.0

19 11 01

Tulosten arviointi sekä seuranta- ja tarkastustoimet (jo suljettu)

15.6

14.0

- 1.6

19 11 02

Kolmansiin maihin suunnattavat tiedotusohjelmat

12.5

11.5

- 1.0

19 11 03

Euroopan unioni maailmassa

5.0

2.5

- 2.5

20 02 01

Ulkoiset kauppasuhteet (jo suljettu)

9.8

7.3

- 2.5

20 02 03

Kaupan alan apu – Monenväliset aloitteet (jo suljettu)

4.5

3.8

- 0.7

21 06 03

Sopeutustuki sokeripöytäkirjan maille

186.4

174.8

- 11.6

21 07 04

Perushyödykesopimukset (jo suljettu)

5.9

3.4

-2.5

21 08 01

Tulosten arviointi sekä seuranta- ja tarkastustoimet (jo suljettu)

11.7

9.6

- 2.2

21 08 02

Valistus kehitysyhteistyön alalla (jo suljettu)

10.8

9.9

- 0.9

22 02 10 02

Kolmansiin maihin suunnattu tiedotus ja viestintä

11.0

10.0

- 1.0

23 02 03

Kriisivalmius (jo suljettu)

35.2

34.8

- 0.4

19 01 04 04

YUTP – Tukimenot (jo suljettu)

0.75

0.5

- 0.25

 

EP:n vähennykset tukimenoihin (useita budjettikohtia)

177.3

168.0

- 9.25

Välisumma

Vähennykset

 

 

- 53.0

Yhteensä

Nettovaikutus

 

 

- 13.1

 

Otsakkeen 4 liikkumavara

 

- 150.0

Edellä olevassa taulukossa esitettyjen maksusitoumusmäärärahoihin hyväksyttyjen lisäysten ja vähennysten vaikutusta maksumäärärahoihin selitetään jäljempänä 1.4 kohdassa.

Joustovälineestä otetaan käyttöön 150 miljoonaa euroa Euroopan naapuruuspolitiikkaan. Lisäksi hyväksytään, että Palestiinaa varten otetaan etupainotteisesti käyttöön vuoden 2011 maksusitoumusmäärärahoja jäljempänä olevan 2 kohdan mukaisesti.

Otsake 5

Euroopan parlamentin kanta kaikkien toimielinten talousarviomäärärahoihin ja henkilöstötaulukkoon sisältyviin virkoihin hyväksytään. Lisäksi hyväksytään oikaisukirjelmässä nro 2/2012 ehdotetut lisäykset ja 10,4 miljoonan euron lisäys eläkemäärärahoihin. Näin ollen otsakkeen 5 menojen enimmäismäärässä oleva liikkumavara on 474,4 miljoonaa euroa.

1.4.     Maksumäärärahat

Maksumäärärahoja on vuoden 2012 talousarviossa yhteensä 129 088,043 miljoonaa euroa. Sovittelukomitea hyväksyy jäljempänä 3.1 kohdassa esitetyn yhteisen lausuman maksumäärärahoista osana yleistä kompromissia.

Kun (oikaisukirjelmillä muutettuun) talousarvioesitykseen sovittuja maksumäärärahojen vähennyksiä jaetaan eri otsakkeiden ja budjettikohtien välillä, noudatetaan seuraavaa menetelmää, jolla maksusitoumuksia koskeva yleinen kompromissi muunnetaan vastaaviksi maksuiksi ja maksumäärärahojen kokonaistaso tasapainotetaan otsakkeittain.

1.  Laskennan lähtökohtana ovat edellä tarkoitetut vuodeksi 2012 hyväksytyt kokonaismaksumäärärahat, jotka ovat 129 088,043 miljoonaa euroa.

2.  Seuraavaksi otetaan huomioon jaksottamattomia määrärahoja koskevien sitoumusten hyväksytty taso.

Tällaisissa menoissa maksusitoumusmäärärahojen taso vastaa maksumäärärahojen tasoa, johon seuraavat vaiheet eivät vaikuta.

Tätä sovelletaan vastaavasti erillisvirastoihin, joissa unionin rahoitusosuus maksumäärärahoihin asetetaan edellä 1.2 kohdassa ehdotetulle tasolle.

3.  Kolmanneksi vahvistetaan pilottihankkeiden ja valmistelutoimien maksumäärärahat seuraavasti:

o Pääluokka III (komissio): kaikkien uusien pilottihankkeiden ja valmistelutoimien maksumäärärahat asetetaan 50 prosenttiin vastaavista maksusitoumuksista tai ehdotetulle tasolle, jos se on tätä alhaisempi. Meneillään olevia pilottihankkeita ja valmistelutoimia jatkettaessa maksumäärärahat vahvistetaan talousarvioesityksen tasolle ja niihin lisätään 50 prosenttia vastaavista uusista sitoumuksista tai ne vahvistetaan ehdotetulle tasolle, jos se on tätä alhaisempi.

o Pääluokka X (EUH): pilottihankkeiden ja valmistelutoimien maksumäärärahat asetetaan Euroopan parlamentin ehdottamalle tasolle.

4.  Neljänneksi edellä tarkoitetun rahoituskehyksen otsakkeisiin perustuvan kompromissiehdotuksen mukaan jaksotettuja menoja koskeviin maksusitoumusmäärärahoihin hyväksyttyjen lisäysten ja vähennysten lisäksi sovitaan seuraavista erityisistä maksumäärärahoista:

a.  Otsake 1 a: Euroopan globalisaatiorahaston maksumäärärahat vahvistetaan 50 miljoonaan euroon. Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden maksumäärärahat vahvistetaan neuvoston ja parlamentin hyväksymälle tasolle ("suljettu" budjettikohta).

b.  Otsake 2: Kansainvälisten kalastussopimusten maksumäärärahat asetetaan oikaisukirjelmässä nro 3/2012 ehdotetulle tasolle.

c.  Otsake 3 b: Vuosittaisten erityistapahtumien maksumäärärahat asetetaan parlamentin kannassa ehdotetulle tasolle.

d.  Otsake 4: Hätäapuvarauksen maksumäärärahat asetetaan 90 miljoonaan euroon. Palestiinaa koskevat maksumäärärahat asetetaan talousarvioesityksessä ehdotetulle tasolle. Makrotaloudellisen avun maksumäärärahat asetetaan neuvoston ja parlamentin sopimalle tasolle ("suljettu" budjettikohta). Sokeripöytäkirjan maita koskevat maksumäärärahat asetetaan neuvoston ja parlamentin sopimalle tasolle ("suljettu" budjettikohta, maksumäärärahoina).

5.  Maksumäärärahojen kokonaisvähennys jaetaan otsakkeittain ja budjettikohdittain seuraavasti:

a.  edellä 1 kohdassa tarkoitetusta maksumäärärahojen kokonaismäärästä vähennetään

b.  talousarvioesitys muutettuna oikaisukirjelmillä nro 1/2012, 2/2012 ja 3/2012 ja ottaen huomioon edellä 2–4 kohdissa tarkoitettujen toimien vaikutukset maksumäärärahoihin.

Sen jälkeen tämä maksumäärärahojen yleinen vähennys (5 a – 5 b) jaetaan eri meno-otsakkeiden jaksotettuja menoja koskeviin budjettikohtiin seuraavan jakokaavan mukaisesti, jossa otetaan huomioon maksumäärärahaleikkausten rajallinen tasapainotus otsakkeen 1 a hyväksi otsakkeista 2 ja 4:

a.  Otsake 1 a:         31,00 %

b.  Otsake 1 b:        38,45 %

c.  Otsake 2:           21,25 %

d.  Otsake 3 a:         1,00 %

e.  Otsake 3 b:        0 %

f.  Otsake 4:           8.30 %.

6.  Edellä 2–4 kohdissa tarkoitettuihin määriin kajoamatta edellä 5 kohdassa kuvatut otsakekohtaiset leikkaukset jaetaan eri budjettikohtiin, "suljetut" budjettikohdat mukaan luettuina, ottaen huomioon kunkin yksittäisen budjettikohdan maksumäärärahojen painoarvon talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmillä nro 1/2012, 2/2012 ja 3/2012.

Tästä poikkeuksena ehdotetaan kuitenkin, että otsakkeeseen 1 b tehtävä leikkaus jaetaan suhteessa neuvoston kantaan eli säilytetään lähentymistavoitetta koskeva talousarvioesitys.

1.5.     Selvitysosat

Kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston esittämät tarkistukset selvitysosien teksteihin hyväksytään edellyttäen, että ne eivät vaikuta voimassa olevan oikeusperustan soveltamisalaan eivätkä laajenna sitä.

1.6.     Uudet budjettikohdat

Jollei sovittelukomitean hyväksymistä yhteisistä päätelmistä muuta johdu tai jolleivät budjettivallan käyttäjät käsittelyissään muuta hyväksy (uusi budjettikohta 04 03 15 "Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012"), komission talousarvioesityksessä ja oikaisukirjelmissään ehdottama budjettinimikkeistö säilytetään muuttumattomana pilottihankkeita ja valmistelutoimia lukuun ottamatta.

Euroopan parlamentin ehdottaman momentin 16 03 02 lohkominen alamomentiksi 16 03 02 01 (otsake 3 b) "Komission edustustojen viestintä" ja alamomentiksi 16 03 02 02 (otsake 5) "Eurooppalainen julkinen tila" hyväksytään.

1.7.     Varaukset

Kaikki Euroopan parlamentin hyväksymät varaukset säilytetään. Budjettikohdan 26 01 20 (EPSO) varauksen määrärahoja vähennetään 50 prosentilla, kuten myös varauksia budjettikohdissa A4 01 01 ja A4 02 01 01.

2.  Talousarvio 2011

Lisätalousarvioesitys nro 6/2011 hyväksytään seuraavin muutoksin:

miljoonaa euroa

Budjetti-kohta

Nimike

Maksusitoumusmäärärahojen lisäykset/vähennykset

LTE 6/2011

Muutos

LT 6/2011

04 02 20

ESR – Operatiivinen tekninen apu

+ 3.25

-

+ 3.25

19 08 01 02

ENPI – Palestiina, rauhanprosessi, UNRWA

+ 60.4

+ 39.6

+ 100.0

21 06 07

Banaanialan liitännäistoimenpiteet

-

+ 13.4

+ 13.4

Välisumma

Lisäykset

+ 63.7

+ 53.0

+ 116.7

01 03 02

Makrotaloudellinen apu

- 51.4

- 53.0

- 104.4

05 06 01

Kansainväliset maataloussopimukset

- 0.1

-

- 0.1

07 11 01

Monenväliset ja kansainväliset ilmastosopimukset

- 0.2

-

- 0.2

14 03 03

Kansainväliset vero- ja tullialan järjestöt

- 0.1

-

- 0.1

15 02 03

Koulutusyhteistyö kolmansien maiden kanssa

- 6.3

-

- 6.3

21 07 03

Rahoitusosuus FAO:lle

- 0.3

-

- 0.3

21 07 04

Perushyödykesopimukset

- 2.0

-

- 2.0

Välisumma

Vähennykset

- 60.4

- 53.0

- 113.4

Yhteensä

Nettovaikutus

+ 3.25

-

+ 3.25

miljoonaa euroa

Budjetti-kohta

Nimike

Maksumäärärahojen lisäykset/vähennykset

LTE 6/2011

LT 6/2011

04 02 17

ESR – Lähentyminen

+ 204.0

+ 226.35

04 02 19

ESR – Alueellinen kilpailukyky

+ 204.0

+ 226.35

04 02 20

ESR – Operatiivinen tekninen apu

+ 0.3

+ 0.3

08 04 01

Yhteistyö – Nanotieteet, nanoteknologia

+ 82.0

+ 82.0

09 04 01

Yhteistyö – TVT

+ 60.0

+ 60.0

Välisumma

Lisäykset

+ 550.3

+ 595.0

05 04 05 01

Maaseudun kehittäminen

p.m.

- 395.0

Välisumma

Vähennykset

p.m.

- 395.0

Yhteensä

Nettovaikutus

+550.3

+ 200.0

Komission ehdotuksen mukaisesti maaseudun kehittämisohjelmien maksumäärärahoja vähennetään ja määrä käytetään Euroopan sosiaalirahaston (ESR) jäljellä oleviin maksutarpeisiin.

Kuten 3.2 kohdassa esitetyssä yhteisessä lausumassa lisätalousarvioesityksestä nro 7/2011 (Euroopan solidaarisuusrahasto) todetaan, maaseudun kehittämisohjelmista kohdennetaan 38 miljoonaa euroa maksumäärärahoina uudelleen Euroopan solidaarisuusrahaston käyttöönottoon tarvittaviin maksumäärärahoihin seuraavan taulukon mukaisesti:

miljoonaa euroa

Budjetti-kohta

Nimike

Maksumäärärahojen lisäykset/vähennykset

LTE 7/2011

13 06 01

Solidaarisuusrahasto – Jäsenvaltiot

+ 38.0

Välisumma

Lisäykset

+ 38.0

05 04 05 01

Maaseudun kehittäminen

- 38.0

Välisumma

Vähennykset

- 38.0

Yhteensä

Nettovaikutus

0

3.  Yhteiset lausumat

Seuraavat yhteiset lausumat hyväksytään osana edellä tarkoitettua sopimusta vuoden 2012 talousarviosta ja LTE:stä nro 6/2011:

3.1.     Yhteinen lausuma maksumäärärahoista

Ottaen huomioon jäsenvaltioissa käynnissä olevat julkisen talouden vakauttamistoimet neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät, että maksumäärärahojen tasoa alennetaan vuonna 2012 komission talousarvioesityksestä. Ne kehottavat komissiota pyytämään maksumäärärahojen lisäystä lisätalousarviossa siinä tapauksessa, että varainhoitovuoden 2012 talousarvion määrärahat eivät riitä kattamaan menoja alaotsakkeessa 1 a (kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky), alaotsakkeessa 1 b (kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio), otsakkeessa 2 (luonnonvarojen suojelu ja hallinta), otsakkeessa 3 (kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus) ja otsakkeessa 4 (EU maailmanlaajuisena toimijana).

Erityisesti neuvosto ja Euroopan parlamentti pyytävät komissiota esittämään syyskuun 2012 loppuun mennessä alaotsakkeeseen 1 b (kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio) kuuluvien maksumäärärahojen sekä otsakkeeseen 2 (luonnonvarojen suojelu ja hallinta) kuuluvien maaseudun kehittämistoimien tilannetta ja arvioita koskevat tuoreimmat ajantasaistetut luvut ja esittämään tarvittaessa lisätalousarvioesityksen.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti muodostavat kantansa lisätalousarvioesitykseen mahdollisimman nopeasti, jottei maksumäärärahoihin synny vajetta. Lisäksi neuvosto ja Euroopan parlamentti sitoutuvat käsittelemään nopeasti mahdolliset maksumäärärahasiirrot, myös siirrot rahoituskehyksen otsakkeiden välillä, jotta talousarvioon otetut maksumäärärahat voitaisiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja jotta niitä voitaisiin mukauttaa todellisen käytön ja todellisten tarpeiden perusteella.

3.2.     Yhteinen lausuma lisätalousarvioesityksestä nro 7/2011

Neuvosto ja Euroopan parlamentti panevat merkille, että komission tarkoituksena on esittää 21. marraskuuta 2011 Euroopan solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa koskeva lisätalousarvioesitys (LTE 7/2011), jonka odotetaan olevan määrältään 38 miljoonaa euroa sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina. Maksumäärärahat kohdennetaan uudelleen (alamomentilla 05 04 05 01 olevista) maaseudun kehittämisohjelmien määrärahoista.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti pyrkivät muodostamaan kantansa lisätalousarvioesitykseen nro 7/2011 omia sisäisiä menettelyjään noudattaen ennen vuoden 2011 loppua.

3.3.     Yhteinen lausuma hedelmä- ja vihannesalan tulevien kriisien ehkäisemistoimenpiteistä

E. coli -kriisi on tuonut esiin selvemmin tarpeen kehittää asianmukainen valmiusmekanismi unionin markkinoiden kriisitilanteisiin. Neuvosto ja parlamentti sitoutuvat näin ollen käsittelemään kiireellisesti asiaan liittyvät komission määrärahasiirtoesitykset tai komission esittämän lisätalousarvion sen jälkeen, kun on selvitetty mahdollisuus kohdentaa hyväksytyt määrärahat uudelleen, siinä tapauksessa, että hedelmä- ja vihannesalan markkinoilla syntyy poikkeuksellinen kriisi, joka edellyttää asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 191 artiklassa tarkoitettujen erityisen kiireellisten toimenpiteiden vahvistamista, ottaen huomioon komission ehdotuksen mekanismeista, joilla tulevat kriisit ehkäistäisiin tuottajajärjestöjen avulla.

3.4.     Yhteinen lausuma ITER-hankkeen rahoituksesta

Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat keskiviikkona 23. marraskuuta 2011 iltapäivällä komission kanssa järjestettävästä kolmikantakokouksesta, jossa käsitellään ITER-hankkeesta vuosina 2012–2013 aiheutuvia lisäkustannuksia, ja pyrkivät pääsemään asiasta sopimukseen ennen vuoden loppua.

Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota edistämään sopimusta ITER-hankkeen lisärahoitustarpeista ottaen huomioon budjettivallan käyttäjien asiasta kantaman huolen.

Liite: talousarvion selvitysosien muuttaminen

Pilottihanke pääluokassa X (EUH)

Hyväksytty teksti, johon ehdotetut muutokset on merkitty LIHAVOINNILLA

Pilottihanke — Euroopan rauhaninstituutti

EU:n välitys- ja vuoropuheluvalmiuksien vahvistamista koskevan vuonna 2009 esitetyn toimintaperiaatteen mukaisesti Ppilottihankkeen tarkoituksena on valtuuttaa Euroopan ulkosuhdehallinto tutkimaan, onko Euroopan unionin rauhaninstituutin perustaminen toteuttamiskelpoinen hanke. Pilottihankkeeseen liittyvässä toteutettavuustutkimuksessa olisi kartoitettava olemassa olevat valmiudet, myös unionin toimielinten valmiudet, ja tutkittava analysoida ja tarkastella vaihtoehtoja sekä niihin liittyviä kustannuksia ja hyötyjä, jotta voidaan tukea tehokkaasti EU:n rauhanvälitystarpeita.

Jo toteutettujen ja meneillään olevien Euroopan rauhaninstituuttiin liittyvien toimien perusteella ja ottaen huomioon muun muassa Euroopan parlamentin asiasta tekemät tutkimukset sekä tähän tarkoitukseen kehitetyt liiketoimintasuunnitelmat kyseisessä kustannus-hyötyanalyysissä tarkasteltaisiin muun muassa kysymystä mahdollisesta toimielinjärjestelmästä, kustannusrakenteet, hallintajärjestelmät ja rahoitustarpeet mukaan luettuina. Tässä mielessä olisi myös tarkasteltava eri vaihtoehtoja ja niihin sisältyviä liitännäiskuluja.

Erityisesti tutkimuksessa pilottihankkeessa olisi tarkasteltava, miten Euroopan ulkosuhdehallinnon, unionin muiden toimielinten, ja ulkoiset ratkaisut, kuten Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitoksen, Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian, jäsenvaltioiden ja niissä rauhanvälitykseen osallistuvien kansallisten elinten sekä muiden sidosryhmien olemassa olevat valmiudet voitaisiin hyödyntää optimaalisesti ja miten voitaisiin varmistaa synergia niiden kanssa. ottaen myös huomioon Euroopan unionin sisällä, kuten Pohjois-Irlannissa, rauhanprosesseista aiemmin saadut kokemukset.

Euroopan unionin rauhaninstituutin tavoitteiden olisi perustuttava Euroopan unionin perusarvoihin ja ‑tavoitteisiin sellaisina kuin ne on määritelty perustamissopimuksissa. ja etenkin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 ja 21 artiklassa ja toteutettavuustutkimuksen tuloksia rajoittamatta niihin olisi sisällytettävä väkivaltaisten konfliktien ehkäisy ja ratkaisu sekä konfliktien ehkäisyyn, kriisinhallintaan ja rauhanrakentamiseen liittyvien Euroopan unionin valmiuksien kehittäminen.

Pilottihankkeen toteutettavuustutkimuksen tuloksia rajoittamatta tässäkään tapauksessa Euroopan rauhaninstituutin tehtäviin voisi kuulua neuvonta, tutkimus, ja koulutus, osallistuminen sovitteluun ja epäviralliseen diplomatiaan konfliktien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi rauhanomaisin keinoin, Euroopan unionin operaatioista ja niiden hallinnoinnista saatujen kokemusten ja parhaiden käytäntöjen kerääminen, yhteistyö laajemman akateemisen ja tutkimusyhteisön sekä valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa sekä julkinen vaikuttaminen. Toteutettavuustutkimuksessa Pilottihankkeessa olisi keskityttävä erityisesti siihen, miten mahdollinen riippumaton instituutti voisi sekä vahvistaa Euroopan ulkosuhdehallinnon valmiuksia ja Euroopan unionin yleisiä valmiuksia näillä aloilla että optimoida olemassa olevat resurssit yhteistyössä säilyttää läheisen koordinoinnin asianomaisten Euroopan unionin toimielinten kanssa.

Valmistelutoimi pääluokassa III (komissio)

Kansainvälinen journalismi (budjettikohta 16 02 06)

Selvitysosan loppuun lisätään seuraava kohta:

Tämän journalistien eurooppalaisia tutkimusapurahoja koskevan valmistelutoimen tarkoituksena on helpottaa ja kehittää vakavasti otettavaa rajat ylittävää journalistista tutkimusta unionin tasolla. Kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen avulla valitaan yhteisiä tutkimushankkeita, joihin osallistuu journalisteja vähintään kahdesta jäsenvaltiosta, ja valitaan aihe, jolla on rajat ylittävä tai eurooppalainen ulottuvuus ja jota sitten käsitellään kansallisesta, alueellisesta tai paikallisesta näkökulmasta. Tutkivan journalismin tulokset julkaistaan vähintään kussakin asiaan liittyvässä jäsenvaltiossa.

Tätä varten käynnistetään toteutettavuustutkimus, jolla etsitään uusia tapoja hankkeen alulle panemiseen. Tutkimuksessa on tarkasteltava tapoja, joilla EU:ssa voidaan rahoittaa riippumatonta kriittistä journalismia, samalla kun varmistetaan tiedotuksen riippumattomuus.

(1)

Tässä kohdassa olevat yhteenvetotaulukot rahoituskehyksen otsakkeittain eivät sisällä vähennyksiä erillisvirastojen määrärahoihin eivätkä pilottihankkeita ja valmistelutoimia varten hyväksyttyä pakettia (ks. edellä kohta 1.2).


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2012

Viiteasiakirjat

PE-CONS xxxxx/2011 – C7‑xxxx/2011 – 2011/2020(BUD)

Valtuuskunnan puheenjohtaja: puhemies

Jerzy Buzek

Asiasta vastaava valiokunta

  Puheenjohtaja

BUDG

Alain Lamassoure

Esittelijä(t)

Francesca Balzani

José Manuel Fernandes

Säädösesitykset

KOM(2011)0300, KOM(2011)0372, KOM(2011)0576, KOM(2011)0698

EP:n kanta (pvä)

26.10.2011

P7_TA(2011)0461

Neuvoston kanta

  Hyväksymispäivä

13110/2011 – C7‑0247/201125.07.2011

 

Neuvoston ilmoitus, ettei se hyväksy kaikkia EP:n tarkistuksia (kirjeen pvä)

28.10.2011

Sovittelukomitean kokoukset

8.11.2011

18.11.2011

 

 

Parlamentin valtuuskunnan hyväksyntä SEUT:n 314 art. 5 kohdan mukaisesti (pvä)

19.11.2011

Läsnä olleet jäsenet

Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Carl Haglund, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Judith A. Merkies, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Sopimus sovittelukomiteassa (pvä)

19.11.2011

Puheenjohtajat totesivat yhteisen tekstin hyväksytyksi ja toimittivat sen EP:lle ja neuvostolle (pvä)

19.11.2011

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

0.0.0000

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö