Pranešimas - A7-0414/2011Pranešimas
A7-0414/2011

PRANEŠIMAS dėl Taikinimo komiteto vykdant 2012 m. biudžeto sudarymo procedūrą patvirtinto bendro teksto

25.11.2011 - (PE-CONS 00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2020(BUD)) - ***III

Europos Parlamento delegacija Biudžeto derinimo komitete
Pranešėjai:       Francesca Balzani
José Manuel Fernandes

Procedūra : 2011/2020(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0414/2011

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Taikinimo komiteto vykdant 2012 m. biudžeto sudarymo procedūrą patvirtinto bendro teksto

(PE-CONS 00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2020(COD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Taikinimo komiteto patvirtintą bendrą tekstą (PE-CONS 00000/2011 – C7‑0000/2011) ir Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl 2012 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais – visi skirsniai[1] ir joje pateiktus biudžeto pakeitimus,

–    atsižvelgdamas į 2012 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą, kurį Komisija pateikė 2011 m. balandžio 20 d. (COM(2011)0300),

–    atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 25 d. priimtą Tarybos poziciją dėl Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto (13110/2011),

–    atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 17 d., 2011 m. rugsėjo 16 d. ir 2011 m. spalio 25 d. Komisijos pateiktus Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto taisomuosius raštus Nr. 1/2012, Nr. 2/2011 ir Nr. 3/2012,

–    atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–    atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos[2],

–    atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[3],

–    atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[4],

–    atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75d ir 75e straipsnius,

1.  pritaria bendram tekstui, dėl kurio susitarė Taikinimo komitetas ir kurį sudaro visi šie dokumentai:

–   biudžeto eilučių, kurios nepakeistos palyginus su biudžeto projektu arba Tarybos pozicija, sąrašas;

–   suvestinės sumos pagal finansinės programos išlaidų kategorijas;

–   visų biudžeto punktų sumos pagal eilutes;

–   konsoliduotas dokumentas, kuriame pateikiamos visų biudžeto eilučių, pakeistų derinimo metu, sumos ir galutinis tekstas;

2.  patvirtina prie šios rezoliucijos pridėtus Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrus pareiškimus, įtrauktus į bendras išvadas, dėl kurių susitarė Taikinimo komitetas;

3.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad 2012 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas buvo galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią teisėkūros rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms susijusioms institucijoms ir nacionaliniams parlamentams.

  • [1]               Priimti tekstai, P7_TA(2011)0461.
  • [2]               OL L 163, 2007 6 23, p. 17.
  • [3]               OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [4]               OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

PRIEDAS

19.11.2011

2012 m. biudžetas. Bendros išvados.

Šios bendros išvados apima tris skirsnius:

1.  2012 m. biudžetas

2.  2011 m. Biudžetas. Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011.

3.  Bendri pareiškimai

1.        2012 m. biudžetas

1.1.     Biudžeto eilutės, dėl kurių nebediskutuojama

Jei toliau šiose išvadose neteigiama kitaip, visos biudžeto eilutės, kurių nei Taryba, nei Parlamentas nekeitė ir dėl kurių Parlamentas sutiko su Tarybos pakeitimais per jų atitinkamą svarstymą, laikomos patvirtintomis.

Kalbant apie kitus biudžeto punktus, pasakytina, kad Taikinimo komitetas padarė šias išvadas:

1.2.     Horizontalieji klausimai

Decentralizuotos agentūros

Visas decentralizuotoms agentūroms skiriamas ES įnašas 2012 m. (jį sudaro į 2012 m. biudžetą įrašytini asignavimai ir turimos asignuotosios įplaukos, kaip įsipareigojimų asignavimai ir kaip mokėjimų asignavimai) sumažinamas 1 proc., palyginti su biudžeto projektu, pakeistu pagal Taisomąjį raštą Nr. 3/2012. Vis dėlto bendras ES įnašas (įsipareigojimų asignavimais ir mokėjimų asignavimais) nustatomas toks, koks numatytas biudžeto projekte, FRONTEX (1 ir 2 antraštinės dalys), Europos prieglobsčio paramos biuro, Europos bankininkystės institucijos (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EDPPI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) atveju. FRONTEX atveju (3 antraštinė dalis) žr. toliau 1.3 skirsnyje pateiktą informaciją dėl 3a išlaidų kategorijos.

Taigi, palyginti su Komisijos pateiktu biudžeto projektu, iš viso 6,1 mln. eurų sumažinamas ES įnašas šioms decentralizuotoms agentūroms, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje:

mln. EUR

Biudžeto eilutė

Decentralizuotos agentūros pavadinimas

Visas ES įnašas 2012 m. (biudžeto asignavimai ir asignuotosios įplaukos): įsipareigojimų asignavimai

2012 m. biudžetas

Pradinė suma

Pataisyta suma

2012 m. biudžeto sumažinimas

02 03 03

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA). Cheminės medžiagos

p.m.

p.m.

p.m.

02 05 02

Europos GNSS agentūra

10,600

10,494

- 0,106

04 04 03

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

20,590

20,384

- 0,206

04 04 04

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

14,830

14,682

- 0,148

06 02 01

Europos aviacijos saugos agentūra

35,214

34,862

- 0,352

06 02 02

Europos jūrų saugumo agentūra

Kovos su tarša priemonės (06 02 02 03)

53,565

20,000

53,229

20,000

- 0,336

-

06 02 08

Europos geležinkelių agentūra

25,260

25,007

- 0,253

09 02 03

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra

8,420

8,336

- 0,084

09 02 04

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) – Biuras

4,336

4,293

- 0,043

15 02 25

Europos profesinio mokymo plėtros centras

17,610

17,434

- 0,176

17 03 10

Europos vaistų agentūra

Specialiosios išmokos už retuosius vaistus (17 03 10 03)

39,188

4,488

38,841

4,488

- 0,347

-

32 04 10

Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra

7,315

7,242

- 0,073

33 06 03

Europos lyčių lygybės institutas

7,820

7,742

- 0,078

Tarpinė suma

1a išlaidų kategorija

 

 

- 2,203

07 03 09

Europos aplinkos agentūra (EEA)

36,676

36,309

- 0,367

07 03 60

Europos cheminių medžiagų agentūra. Biocidai

2,756

2,728

- 0,028

07 03 70

Europos cheminių medžiagų agentūra. Sutikimas, apie kurį pranešama iš anksto

1,470

1,455

- 0,015

11 08 05

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (BŽKA)

9,310

9,217

- 0,093

Tarpinė suma

2 išlaidų kategorija

 

 

- 0,502

18 02 11

Didelės apimties IT sistemų operacijų valdymo agentūra

20,000

19,800

- 0,200

18 05 02

Europos policijos biuras (EUROPOL)

84,500

83,655

- 0,845

18 05 05

Europos policijos koledžas

8,536

8,451

- 0,085

18 05 11

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

15,708

15,551

- 0,157

33 02 03

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

20,400

20,196

- 0,204

33 03 02

Eurojustas

33,300

32,967

- 0,333

Tarpinė suma

3a išlaidų kategorija

 

 

- 1,824

17 03 03

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

57,300

56,727

- 0,573

17 03 07

Europos maisto saugos tarnyba

77,122

76,351

- 0,771

Tarpinė suma

3b išlaidų kategorija

 

 

- 1,344

15 02 27

Europos mokymo fondas

20,247

20,045

- 0,202

Tarpinė suma

4 išlaidų kategorija

 

 

- 0,202

31 01 09

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras

p.m.

p.m.

p.m.

Tarpinė suma

5 išlaidų kategorija

 

 

p.m.

Iš viso

Galutinis rezultatas

 

 

- 6,076

Kalbant apie asignavimų, įrašytinų į 2012 m. biudžetą dydį, pasakytina, kad nurodytieji atskiroms agentūroms skiriamų lėšų sumažinimai, taikomi biudžeto straipsniui, bus paskirstyti biudžeto punktams pagal atitinkamų dviejų biudžeto punktų lėšų dalies biudžeto projekte proporciją (įnašas pagal 1 ir 2 antraštines dalis ir įnašas pagal 3 antraštinę dalį).

Visų decentralizuotų agentūrų pareigybių skaičius nustatytas toks, kokį Komisija siūlė biudžeto projekte, kaip pakeista pagal Taisomąjį raštą 3/2012.

Vykdomosios agentūros

ES įnašas (įsipareigojimų asignavimais ir mokėjimų asignavimais) ir vykdomosioms įstaigoms skiriamų pareigybių skaičius nustatomi tokie, kokie siūlyti biudžeto projekte, išskyrus biudžeto eilutę, dėl kurios nebediskutuojama, skiriamą ES įnašui į Konkurencingumo ir inovacijų vykdomąją agentūrą pagal „Marco Polo“ programą (06 01 04 32).

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

Susitarta dėl išsamaus 70 bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų rinkinio, įskaitant du projektus ir veiksmus, numatytus biudžeto X skirsnyje (Europos išorės veiksmų tarnyba, EIVT), šiam rinkiniui skiriama 105,4 mln. eurų įsipareigojimų asignavimų suma, įskaitant visus Parlamento, Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos siūlytus bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus. Kai bandomajam projektui ar parengiamajam veiksmui taikomas egzistuojantis teisinis pagrindas, Komisija gali pasiūlyti asignavimus perkelti atitinkamam teisiniam pagrindui siekiant palengvinti to veiksmo įgyvendinimą. Be to, susitarta dėl biudžeto pastabų, susijusių su bandomuoju projektu „Europos taikos institutas“ X skirsnyje (EIVT), pakeitimų, kurie nurodyti priede.

Kalbant apie bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams skiriamus mokėjimų asignavimus pasakytina, kad toliau nurodytame 1.4 skirsnyje numatytos specialios taisyklės.

Šiame rinkinyje visapusiškai atsižvelgiama į Tarpinstituciniame susitarime bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams nustatytas viršutines ribas.

1.3.     Finansinės programos išlaidų kategorijos. Įsipareigojimų asignavimai[1]

Atsižvelgęs į minėtąsias išvadas dėl biudžeto eilučių, dėl kurių nebediskutuojama, dėl agentūrų, bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų, Taikinimo komitetas susitarė dėl šių klausimų:

1a išlaidų kategorija

Nustatyti tokios apimties įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė biudžeto projekte, su toliau nurodytų programų ir veiksmų finansavimo pakeitimais:

mln. EUR

Biudžeto eilutė

Pavadinimas:

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas / sumažinimas

2012 m. BP

2012 m. biudžetas

Skirtumas

02 02 01

Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa – Verslininkystės ir inovacijų programa

148,6

156,1

+ 7,5

02 04 01 01

Kosmoso moksliniai tyrimai

250,3

251,3

+ 1,0

02 04 01 02

Saugumo moksliniai tyrimai

242,1

243,0

+ 0,9

04 03 04

EURES (Europos užimtumo tarnybos)

19,5

20,6

+ 1,1

04 03 15

Europos veiklaus senėjimo metai (jau nebediskutuojama)

-

2,7

+ 2,7

08 02 01

Bendradarbiavimas – Sveikatos priežiūra

637,2

639,5

+ 2,3

08 03 01

Bendradarbiavimas – Maisto produktai, žemės ūkis, žuvininkystė ir biotechnologijos

311,6

312,8

+ 1,2

08 04 01

Bendradarbiavimas – Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos

499,2

501,0

+ 1,8

08 05 01

Bendradarbiavimas. Energetika

166,0

178,3

+ 12,3

08 06 01

Bendradarbiavimas – Aplinka (įskaitant klimato kaitą)

279,8

280,9

+ 1,1

08 07 01

Bendradarbiavimas – Transportas (įskaitant aeronautiką)

322,6

323,8

+ 1,2

08 08 01

Bendradarbiavimas – Socialiniai ekonominiai mokslai ir humanitariniai mokslai

92,1

92,4

+ 0,3

08 09 01

Bendradarbiavimas – Rizikos pasidalijimo finansinė priemonė (RPFP)

197,3

198,0

+ 0,7

08 10 01

Idėjos

1 547,5

1 564,9

+ 17,4

08 12 01

Pajėgumai – Mokslinių tyrimų infrastruktūros

50,0

50,2

+ 0,2

08 13 01

Pajėgumai – Mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirti moksliniai tyrimai

238,6

251,2

+ 12,6

08 14 01

Pajėgumai – Žinių regionai

20,0

20,1

+ 0,1

08 15 01

Pajėgumai – Mokslinių tyrimų potencialas

66,4

66,6

+ 0,2

08 16 01

Pajėgumai –. Mokslas visuomenėje

44,6

44,8

+ 0,2

08 17 01

Pajėgumai – Tarptautinio bendradarbiavimo veikla

32,0

32,1

+ 0,1

Biudžeto eilutė

Pavadinimas:

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas / sumažinimas

2012 m. BP

2012 m. biudžetas

Skirtumas

08 19 01

Pajėgumai – Parama nuosekliam mokslinių tyrimų politikos plėtojimui.

13,1

13,1

+ 0,0

09 04 01 01

Bendradarbiavimo mokslinių tyrimų informacinių ir ryšių technologijų srityje rėmimas (IRT – Bendradarbiavimas)

1 240,4

1 244,5

+ 4,1

09 05 01

Pajėgumai – Mokslinių tyrimų infrastruktūros

31,2

31,3

+ 0,1

10 02 01

Nebranduolinė Jungtinio tyrimų centro veikla

31,4

31,5

+ 0,1

15 02 02

„Erasmus Mundus“

103,8

105,6

+ 1,9

15 02 22

Mokymosi visą gyvenimą programa

1 058,5

1 110,5

+ 52,0

15 07 77

„Žmonės“

886,4

905,7

+ 19,3

32 04 06

Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa – Programa „Pažangi energetika Europai“

122,3

129,8

+ 7,5

32 06 01

Energetikos srities moksliniai tyrimai

147,6

162,6

+ 15,0

Tarpinė suma

Padidinimas

 

 

+ 165,0

 

- Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos asignavimų padidinimas

 

 

+ 15,0

 

- 7-osios bendrosios programos asignavimų padidinimas

 

 

+ 92.0

04 03 07

Apžvalga, studijos ir informacijos sklaida (jau nebediskutuojama)

4,9

2,2

- 2,7

 

Veiklos rėmimo išlaidų sumažinimas (įvairios eilutės, dėl kurių jau nebediskutuojama)

 

 

- 0,5

Tarpinė suma

Sumažinimas

 

 

- 3,2

Iš viso

Galutinis rezultatas

 

 

+ 161,8

 

1a išlaidų kategorijos marža

 

- 50,0

 

Įsipareigojimų asignavimų sutartų mažinimų ir didinimų, nurodytų ką tik pateiktoje lentelėje, poveikis mokėjimų asignavimams paaiškintas toliau pateiktame 1.4 skirsnyje.

Lankstumo priemonė bus panaudota 50 mln. eurų sumą skiriant strategijai „Europa 2020“.

Nepažeidžiant bendro pareiškimo dėl projekto ITER nuostatų, nurodytų toliau pateikiamame 3.4 skirsnyje, į ITER skirtą rezervą įrašytų įsipareigojimų asignavimų (08 20 02 biudžeto straipsnis) nustatyta suma siekia 417,9 mln. eurų.

1b išlaidų kategorija

Įsipareigojimų asignavimai nustatomi tokio dydžio, koks nustatytas biudžeto projekte, išskyrus 13 03 31 biudžeto eilutę „Techninė pagalba ir informacijos apie Europos Sąjungos strategiją, skirtą Baltijos jūros regionui, sklaida bei išsamesnis susipažinimas su makroregionų strategija“, kuriai susitarta skirti 2,5 mln. eurų įsipareigojimų asignavimų sumą. Taigi marža pagal 1b išlaidų kategorijos viršutinę ribą siekia 8,4 mln. eurų.

2 išlaidų kategorija

Nustatyti tokios apimties įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė biudžeto projekte, iš dalies pakeistame Taisomuoju raštu Nr. 3/2012, su toliau nurodytų programų ir veiksmų finansavimo pakeitimais:

mln. EUR

Biudžeto eilutė

Pavadinimas:

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas / sumažinimas

2012 m. BP

2012 m. biudžetas

Skirtumas

 

Asignavimų žemės ūkiui padidinimas Taisomajame rašte Nr. 3/2012

– iš kurio pagalbos gamintojų grupių preliminariam pripažinimui didinimas (05 02 08 01 biudžeto punktas)

 

150,0

 

195,0

+ 115,5

+ 45,0

 

Asignavimų žemės ūkiui sumažinimas Taisomajame rašte Nr. 3/2012

 

 

- 201,2

Tarpinė suma

Grynasis asignavimų žemės ūkiui sumažinimas TR Nr. 3/2012

 

 

- 85,7

05 07 01 06

Sąskaitų patvirtinimas

- 69,0

- 200,0

- 131,0

05 02 12 08

Pienas mokykloms

81,0

90,0

+ 9,0

Tarpinė suma

Galutinis pakeitimų rezultatas

 

 

- 122,0

 

2 išlaidų kategorijos marža

 

834,2

 

Įsipareigojimų asignavimų sutartų mažinimų ir didinimų, nurodytų ką tik pateiktoje lentelėje, poveikis mokėjimų asignavimams paaiškintas toliau pateiktame 1.4 skirsnyje.

Atsižvelgiant į politinį susitarimą, pasiektą „Programų nepasiturinčiųjų asmenų labui“ (05 02 04 01 biudžeto punktas) klausimu, šiuo metu į rezervą įrašyti šiam tikslui skirti asignavimai perkeliami į atitinkamą biudžeto eilutę.

Trys institucijos susitarė dėl 3.3 skirsnyje pateikto bendro pareiškimo.

3a išlaidų kategorija

Nustatyti tokios apimties įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė biudžeto projekte, su toliau nurodytų programų ir veiksmų finansavimo pakeitimais, vadovaujantis suma, dėl kurios susitarė Taryba ir Parlamentas (eilutės, dėl kurių nebediskutuojama):

mln. EUR

Biudžeto eilutė

Pavadinimas:

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas / sumažinimas

2012 m. BP

2012 m. biudžetas

Skirtumas

18 02 03 02

FRONTEX – 3 antraštinė dalis.

50,5

59,5

+ 9,0

18 03 03

Europos pabėgėlių fondas

93,5

102,5

+ 9,0

33 02 05

„Daphne“

17,5

19,5

+ 2,0

Tarpinė suma

Padidinimas

 

 

+ 20,0

18 01 04 16

Terorizmo prevencija, pasirengimas ir terorizmo pasekmių valdymas — Veiklos rėmimo išlaidos (diskusijos jau baigtos)

0,3

0,2

- 0,10

33 01 04 01

Pagrindinės teisės ir pilietybė — Veiklos rėmimo išlaidos (diskusijos jau baigtos)

0,35

0,3

- 0,05

33 01 04 03

Baudžiamoji teisena — Veiklos rėmimo išlaidos (diskusijos jau baigtos)

0,4

0,35

- 0,05

33 01 04 04

Civilinė teisena — Veiklos rėmimo išlaidos (diskusijos jau baigtos)

0,3

0,25

- 0,05

Tarpinė suma

Sumažinimas

 

 

- 0,25

Iš viso

Galutinis rezultatas

 

 

+ 19,75

 

3a išlaidų kategorijos marža

 

38,2

 

Įsipareigojimų asignavimų sutartų mažinimų, nurodytų ką tik pateiktoje lentelėje, poveikis mokėjimų asignavimams paaiškintas toliau pateiktame 1.4 skirsnyje.

3b išlaidų kategorija

Nustatyti tokios apimties įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė biudžeto projekte, su sutartais toliau nurodytų programų ir veiksmų finansavimo pakeitimais:

mln. EUR

Biudžeto eilutė

Pavadinimas:

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas / sumažinimas

2012 m. BP

2012 m. biudžetas

Skirtumas

15 05 06

Specialūs kasmetiniai renginiai

p.m.

1,5

+ 1,5

15 05 55

„Veiklus jaunimas“

134,6

139,6

+ 5,0

16 02 02

Žiniasklaidos veiksmai

30,5

31,5

+ 1,0

16 03 04

Europos komunikacinė partnerystė

12,7

13,0

+ 0,3

Tarpinė suma

Padidinimas

 

 

+ 7,8

 

Veiklos rėmimo išlaidų sumažinimas (įvairios eilutės, dėl kurių diskusijos jau baigtos)

 

 

- 0,3

Tarpinė suma

Sumažinimas

 

 

- 0,3

Iš viso

Galutinis rezultatas

 

 

+ 7,5

 

3b išlaidų kategorijos marža

 

1,6

 

Įsipareigojimų asignavimų sutartų mažinimų ir didinimų, nurodytų ką tik pateiktoje lentelėje, poveikis mokėjimų asignavimams paaiškintas toliau pateiktame 1.4 skirsnyje.

4 išlaidų kategorija

Nustatyti tokios apimties įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė biudžeto projekte, iš dalies pakeistame Taisomuoju raštu Nr. 1/2012, su toliau nurodytų programų ir veiksmų finansavimo pakeitimais:

mln. EUR

Biudžeto eilutė

Pavadinimas:

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas / sumažinimas

2012 m. BP

2012 m. biudžetas

Skirtumas

19 08 01 02

EKPP – Palestina, Artimųjų Rytų taikos procesas, JTPDA

200,0

200,0

AB6

19 04 03

Rinkimų stebėjimas

35,1

38,0

+ 2,9

19 06 01 01

Stabilumo priemonė

225,0

232,8

+ 7,8

19 09 01

Lotynų Amerika

352,6

364,3

+ 11,7

19 10 01 01

Azija

506,4

520,9

+ 14,5

22 02 07 03

Kipro turkų bendruomenė

25,0

28,0

+ 3,0

Tarpinė suma

Padidinimas

 

 

39,9 + TB6

01 03 02

Makrofinansinė pagalba (diskusijos jau baigtos)

105,0

95,6

- 9,45

04 06 01

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė — Žmogiškųjų išteklių vystymas

114,2

112,2

- 2,0

05 05 02

Pasirengimo narystei paramos kaimo plėtrai priemonė

237,5

234,5

- 3,0

05 06 01

Tarptautiniai susitarimai žemės ūkio srityje (diskusijos jau baigtos)

6,5

6,4

- 0,1

07 02 01

Dalyvavimas daugiašalėje aplinkos apsaugos veikloje (diskusijos jau baigtos)

2,3

2,2

- 0,1

19 05 01

Bendradarbiavimas su pramoninėmis trečiosiomis šalimis (diskusijos jau baigtos)

25,0

24,0

- 1,0

19 10 01 02

Afganistanas

199,9

198,9

- 1,0

19 11 01

Rezultatų įvertinimas, tolesnės priemonės ir auditas (diskusijos jau baigtos)

15,6

14,0

- 1,6

19 11 02

Informavimo programos trečiosiomis valstybėms

12,5

11,5

- 1,0

19 11 03

ES vaidmuo pasaulyje

5,0

2,5

- 2,5

20 02 01

Išorės prekybos santykiai (diskusijos jau baigtos)

9,8

7,3

- 2,5

20 02 03

Pagalba prekybai. Daugiašalės iniciatyvos (diskusijos jau baigtos)

4,5

3,8

- 0,7

21 06 03

Parama pertvarkymui cukraus protokolo šalims

186,4

174,8

- 11,6

21 07 04

Susitarimai dėl biržos prekių (diskusijos jau baigtos)

5,9

3,4

-2,5

21 08 01

Rezultatų įvertinimas, tolesnės priemonės ir auditas (diskusijos jau baigtos)

11,7

9,6

- 2,2

21 08 02

Žinių apie vystymosi sritį skatinimas (diskusijos jau baigtos)

10,8

9,9

- 0,9

22 02 10 02

Informavimo ir komunikacijos strategija trečiosioms valstybėms

11,0

10,0

- 1,0

23 02 03

Pasirengimas nelaimėms (diskusijos jau baigtos)

35,2

34,8

- 0,4

19 01 04 04

BUSP — Veiklos rėmimo išlaidos (diskusijos jau baigtos)

0,75

0,5

- 0,25

 

EP veiklos rėmimo išlaidų sumažinimas (įvairios eilutės)

177,3

168,0

- 9,25

Tarpinė suma

Sumažinimas

 

 

- 53,0

Iš viso

Galutinis rezultatas

 

 

- 13,1

 

4 išlaidų kategorijos marža

 

- 150,0

Įsipareigojimų asignavimų sutartų mažinimų ir didinimų, nurodytų ką tik pateiktoje lentelėje, poveikis mokėjimų asignavimams paaiškintas toliau pateiktame 1.4 skirsnyje.

Pagal Lankstumo priemonę Europos kaimynystės politikai bus skirta 150,0 mln. eurų suma. Be to, kaip nurodyta toliau pateiktame 2 skirsnyje, sutarta į laikotarpio pradžią perkelti 2011 m. įsipareigojimų asignavimus Palestinai.

5 išlaidų kategorija

Pritarta Europos Parlamento pozicijai dėl asignavimų ir personalo plano pareigybių visoms institucijoms. Be to, pritarta asignavimų didinimui, pasiūlytam Taisomajame rašte Nr. 2/2012. Taip pat pridėta 10,4 mln. eurų suma pensijoms. Taigi marža pagal 5 išlaidų kategorijos viršutinę išlaidų ribą siekia 474,4 mln. eurų.

1.4.     Mokėjimų asignavimai

2012 m. biudžete numatyta bendra mokėjimų asignavimų suma – 129 088, 043 mln. eurų. Pasiekus bendrą kompromisą, Taikinimo komitetas susitarė dėl toliau 3.1 skirsnyje pateikto bendro pareiškimo.

Siekiant sutartus bendros mokėjimų sumos sumažinimus, palyginti su biudžeto projektu (su pakeitimais taisomuosiuose raštuose), paskirstyti įvairioms išlaidų kategorijoms ir biudžeto eilutėms, kad bendras kompromisas dėl įsipareigojimų būtų paverstas atitinkamais mokėjimų pokyčiais ir bendras mokėjimų lygis būtų subalansuotas įvairiose išlaidų kategorijose, taikoma tokia metodika.

1.  Apskaičiavimų pradžia – pirmiau nurodytu susitarimu numatyta 2012 m. bendra mokėjimų asignavimų suma – 129 088, 043 mln. eurų.

2.  Antra, taikant metodiką atsižvelgiama į sutartą nediferencijuotų įsipareigojimų asignavimų sumą.

Numatyta, kad įsipareigojimų asignavimų šios rūšies išlaidoms suma lygi mokėjimų asignavimų sumai (tam neturi poveikio tolesni veiksmai).

Taikant analogiją, tai galioja decentralizuotoms agentūroms, kurioms skiriamų ES mokėjimų asignavimų sumos pasiūlymas pateiktas pirmiau išdėstytame 1.2 skirsnyje.

3.  Trečia, nustatomi tokie mokėjimų asignavimai bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams:

o III skirsnis (Komisija): nustatoma, kad mokėjimų asignavimai visiems naujiems bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams sudaro 50 proc. atitinkamų įsipareigojimų asignavimų arba siūlomą sumą, jei ji mažesnė; nustatoma, kad mokėjimų asignavimų visiems pratęstiems vykdomiems bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams suma atitinka biudžeto projekte numatytą sumą, pridedant 50 proc. atitinkamų naujų įsipareigojimų asignavimų, arba siūlomą sumą, jei ji mažesnė;

o X skirsnis (EIVT): nustatoma, kad mokėjimų asignavimų bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams suma lygi Europos Parlamento pasiūlytai sumai.

4.  Ketvirta, neskaitant diferencijuotoms išlaidoms skirtų įsipareigojimų asignavimų sutartų didinimų ir mažinimų, nurodytų kompromisinio pasiūlymo projekte ir paskirstytų pagal pirmiau pateiktas finansinės programos išlaidų kategorijas, sutarta dėl tokių konkrečių mokėjimų asignavimų sumų:

a.  1a išlaidų kategorija: mokėjimų asignavimų Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui suma – 50 mln. eurų; mokėjimų asignavimų Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metams suma atitinka Tarybos ir Parlamento sutartą sumą (dėl šios biudžeto eilutės nebediskutuojama);

b.  2 išlaidų kategorija: nustatoma, kad mokėjimų asignavimų tarptautiniams susitarimams žuvininkystės srityje suma tokia, kaip pasiūlyta Taisomajame rašte Nr. 3/2012;

c.  3b išlaidų kategorija: nustatoma, kad mokėjimų asignavimų specialiems kasmetiniams renginiams suma tokia, kaip pasiūlyta Parlamento pozicijoje;

d.  4 išlaidų kategorija: mokėjimų asignavimų Neatidėliotinos pagalbos rezervui suma – 90 mln. eurų; nustatoma, kad Palestinai skirtų mokėjimų asignavimų suma tokia, kaip pasiūlyta biudžeto projekte; mokėjimų asignavimų makrofinansinei pagalbai suma atitinka Tarybos ir Parlamento sutartą sumą (dėl šios biudžeto eilutės nebediskutuojama); mokėjimų asignavimų cukraus protokolo šalims suma atitinka Tarybos ir Parlamento sutartą sumą (dėl šios biudžeto eilutės mokėjimų asignavimų nebediskutuojama).

5.  Bendras mokėjimų asignavimų mažinimas, kuris turi būti paskirstytas įvairioms išlaidų kategorijoms ir biudžeto eilutėms, lygus:

a.  bendrai mokėjimų asignavimų sumai, dėl kurios sutarta pagal pirmiau nurodytą 1 punktą, atimant:

b.  biudžeto projekto (iš dalies pakeisto taisomaisiais raštais Nr. 1/2012, Nr. 2/2012, Nr. 3/2012) sumą, ją suderinant su 2–4 punkte atliktų veiksmų poveikiu mokėjimų asignavimams.

Toliau bendras mokėjimų asignavimų sumažinimas (5a-5b) paskirstomas diferencijuotoms išlaidoms skirtoms biudžeto eilutėms pagal išlaidų kategorijas, vadovaujantis toliau pateikiamu paskirstymu, atsižvelgiant į ribotą mokėjimų asignavimų mažinimų subalansavimą, 2 ir 4 išlaidų kategorijos sąskaita palankų 1a išlaidų kategorijai:

a.  1a išlaidų kategorija:       31,00 proc.;

b.  1b išlaidų kategorija:       38,45 proc.;

c.  2 išlaidų kategorija:         21,25 proc.;

d.  3a išlaidų kategorija:       1,00 proc.;

e.  3b išlaidų kategorija:       0 proc.;

f.  4 išlaidų kategorija:         8,30 proc.

6.  Nekeičiant pirmiau išdėstytuose 2–4 punktuose numatytų sumų, asignavimų mažinimai pagal išlaidų kategorijas, kaip nurodyta pirmiau išdėstytame 5 punkte, toliau paskirstomi biudžeto eilutėms (įskaitant tas, dėl kurių nebediskutuojama) remiantis biudžeto projekte (iš dalies pakeistame taisomaisiais raštais Nr. 1/2012, Nr. 2/2012, Nr. 3/2012).

Vis dėlto, nukrypstant nuo šios taisyklės, siūloma paskirstyti bendrus 1b išlaidų kategorijos asignavimų sumažinimus proporcingai pagal Tarybos poziciją, t. y. išlaikant konvergencijos tikslui skirtas biudžeto projekto sumas.

1.5.     Biudžeto pastabos

Dėl visų Europos Parlamento arba Tarybos priimtų teksto pakeitimų buvo susitarta suprantant, kad negalima keisti ar išplėsti egzistuojančio teisinio pagrindo taikymo srities.

1.6.     Naujos biudžeto eilutės

Jei nepaminėta kitaip bendrose išvadose, dėl kurių susitarė Taikinimo komitetas arba abi biudžeto valdymo institucijos atitinkamų svarstymų metu (naujas biudžeto straipsnis 04 03 15 „Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metai“), biudžeto projekte ir jo taisomuosiuose raštuose Komisijos pasiūlyta biudžeto nomenklatūra liks nepakeista, išskyrus bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus.

Susitarta dėl Europos Parlamento pasiūlyto biudžeto straipsnio 16 03 02 suskaidymo į biudžeto eilutes 16 03 02 01 (3b išlaidų kategorija) „Komisijos atstovybių komunikacijos veikla“ ir 16 03 02 02 (5 išlaidų kategorija) „Europos viešoji erdvė“.

1.7.     Rezervai

Visi rezervai, dėl kurių balsavo Europos Parlamentas, išsaugoti. 26 01 20 (EPSO) biudžeto eilutės rezervo suma sumažinta 50 proc., kaip ir A4 01 01 bei A4 02 01 01 eilučių rezervai.

2.  2011 m. biudžetas

Taisomojo biudžeto Nr. 6/2011 projektas patvirtintas su šiais pakeitimais:

mln. EUR

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas / sumažinimas

TBP 6/2011

Skirtumas

TB 6/2011

04 02 20

ESF – techninė parama veiklai

+ 3,25

-

+ 3,25

19 08 01 02

EKPP – Palestina, Artimųjų Rytų taikos procesas, JTPDA

+ 60,4

+ 39,6

+ 100,0

21 06 07

Prekybos bananais papildomosios priemonės

-

+ 13,4

+ 13,4

Tarpinė suma

Padidinimas

+ 63,7

+ 53,0

+ 116,7

01 03 02

Makrofinansinė pagalba

- 51,4

- 53,0

- 104,4

05 06 01

Tarptautiniai susitarimai žemės ūkio srityje

- 0,1

-

- 0,1

07 11 01

Daugiašaliai ir tarptautiniai susitarimai dėl klimato

- 0,2

-

- 0,2

14 03 03

Tarptautinės organizacijos, veikiančios muitų ir mokesčių srityje

- 0,1

-

- 0,1

15 02 03

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis švietimo ir profesinio mokymo srityje

- 6,3

-

- 6,3

21 07 03

Įnašas į Maisto ir žemės ūkio organizaciją

- 0,3

-

- 0,3

21 07 04

Susitarimai dėl prekių

- 2,0

-

- 2,0

Tarpinė suma

Sumažinimas

- 60,4

- 53,0

- 113,4

Iš viso

Galutinis rezultatas

+ 3,25

-

+ 3,25

mln. EUR

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas / sumažinimas

TBP 6/2011

TB 6/2011

04 02 17

ESF – konvergencija

+ 204,0

+ 226,35

04 02 19

ESF – regioninis konkurencingumas

+ 204,0

+ 226,35

04 02 20

ESF – techninė parama veiklai

+ 0,3

+ 0,3

08 04 01

Bendradarbiavimas – nanomokslai, nanotechnologijos

+ 82,0

+ 82,0

09 04 01

Bendradarbiavimas – informacinės ir ryšių technologijos

+ 60,0

+ 60,0

Tarpinė suma

Padidinimas

+ 550,3

+ 595,0

05 04 05 01

Kaimo plėtra

p.m.

- 395,0

Tarpinė suma

Sumažinimas

p.m.

- 395,0

Iš viso

Galutinis rezultatas

+550,3

+ 200,0

Kaip siūlė Komisija, mokėjimų asignavimai kaimo plėtros programoms sumažinami siekiant patenkinti esamą Europos socialinio fondo (ESF) mokėjimų poreikį.

Pagal bendrą pareiškimą dėl taisomojo biudžeto Nr. 7/2011 projekto (Europos solidarumo fondas), dėl kurio susitarta, kaip nurodyta 3.2 skirsnyje, siekiant finansuoti mokėjimų asignavimus Europos solidarumo fondo lėšų mobilizavimui, iš eilutės „Kaimo plėtros programos“ reikia perkelti 38 mln. eurų mokėjimų asignavimų, kaip parodyta toliau pateiktoje lentelėje.

mln. EUR

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas / sumažinimas

TBP 7/2011

13 06 01

Solidarumo fondas – valstybės narės

+ 38,0

Tarpinė suma

Padidinimas

+ 38,0

05 04 05 01

Kaimo plėtra

- 38,0

Tarpinė suma

Sumažinimas

- 38,0

Iš viso

Galutinis rezultatas

0

3.  Bendri pareiškimai

Sudarant susitarimą dėl 2012 m. biudžeto ir nurodyto TBP 6/2011 buvo susitarta dėl toliau pateiktų bendrų pareiškimų.

3.1.     Bendras pareiškimas dėl mokėjimų asignavimų

Atsižvelgdami į valstybėse narėse toliau dedamas pastangas tęsti fiskalinį konsolidavimą, Taryba ir Europos Parlamentas susitarė dėl mokėjimų asignavimų lygio 2012 m. sumažinimo palyginus su Komisijos pateiktu biudžeto projektu. Komisijos prašoma reikalauti papildomų mokėjimų asignavimų taisomajame biudžete, jeigu į 2012 m. biudžetą įrašytų asignavimų nepakanka išlaidoms pagal 1a išlaidų pakategorę (Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti), 1b išlaidų pakategorę (Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti), 2 išlaidų kategoriją (Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas), 3 išlaidų kategoriją (Pilietybė, laisvė, saugumas ir teisingumas) ir 4 išlaidų kategoriją (ES kaip pasaulinio masto veikėja) padengti.

Visų pirma Taryba ir Europos Parlamentas ragina Komisiją ne vėliau kaip 2012 m. rugsėjo mėn. pabaigoje pateikti naujausius duomenis apie esamą padėtį bei mokėjimų asignavimų pagal 1b išlaidų pakategorę (Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti) ir kaimo plėtros pagal 2 išlaidų kategoriją (Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas) sąmatas, o prireikus – taisomojo biudžeto projektą.

Siekdami išvengti mokėjimų asignavimų trūkumo, Taryba ir Europos Parlamentas kuo skubiau priims poziciją dėl bet kurio taisomojo biudžeto projekto. Be to, Taryba ir Europos Parlamentas įsipareigoja skubiai atlikti visus galimus mokėjimų asignavimų perkėlimus, įskaitant perkėlimus iš vienos finansinės programos kategorijos į kitą, kad į biudžetą įtraukti mokėjimų asignavimai būtų kuo geriau panaudoti ir suderinti su faktiniais mokėjimais ir poreikiais.

3.2.     Bendras pareiškimas dėl Taisomojo biudžeto Nr. 7/2011 projekto

Taryba ir Europos Parlamentas atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą 2011 m. lapkričio 21 d. pristatyti taisomojo biudžeto projektą (TBP 7/2011) dėl Europos solidarumo fondo lėšų, kurios, tikėtina, sieks 38 mln. eurų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, mobilizavimo. Mokėjimų asignavimai bus perkelti iš biudžeto eilutės „Kaimo plėtros programos“ (biudžeto eilutė 05 04 05 01).

Taryba ir Europos Parlamentas, laikydamiesi savo atitinkamų vidaus darbo tvarkos taisyklių, sieks priimti poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 7/2011 projekto iki 2011 m. pabaigos.

3.3.     Bendras pareiškimas dėl būsimų krizių vaisių ir daržovių sektoriuje prevencijos priemonių

Kilus E. coli krizei išryškėjo atitinkamo reagavimo į rinkos krizes ES mechanizmo poreikis. Atsižvelgdami į tai Taryba ir Parlamentas įsipareigoja greitai spręsti klausimą dėl susijusių Komisijos prašymų dėl asignavimų perkėlimo arba, įvertinus nustatytų asignavimų perskirstymo mastą, dėl taisomojo biudžeto, kurį pasiūlys Komisija išskirtinės rinkos krizės vaisių ir daržovių sektoriuje atveju, kai reikia apibrėžti konkrečias priemones, kaip numatyta Reglamento 1234/2007 (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) 191 straipsnyje, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą nustatyti mechanizmą, kad būtų galima užkirsti kelią būsimoms krizėms, susijusioms su gamintojų organizacijomis.

3.4.     Bendras pareiškimas dėl ITER projekto finansavimo

Europos Parlamentas ir Taryba susitarė 2011 m. lapkričio 23 d., trečiadienį, antroje dienos pusėje surengti trišalį dialogą dalyvaujant Komisijai siekiant spręsti papildomų išlaidų ITER projektui 2012–2013 m. klausimą, kad iki metų pabaigos būtų pasiektas susitarimas.

Europos Parlamentas ir Taryba paragino Komisiją sudaryti geresnes sąlygas susitarimo dėl papildomų finansinių poreikių ITER projektui sudarymui atsižvelgiant į abiems biudžeto valdymo institucijoms rūpimus klausimus.

Priedas. Biudžeto pastabų pakeitimai

Bandomasis projektas. X skirsnis (EIVT)

Tekstas, dėl kurio buvo balsuota, su PUSJUODŽIU šriftu pažymėtais pasiūlytais pakeitimais

Bandomasis projektas. Europos taikos institutas

Remiantis 2009 m. ES tarpininkavimo ir dialogo gebėjimų koncepcija, bandomojo projekto paskirtis – Europos išorės veiksmų tarnybai sudaryti galimybes įvertinti, kiek būtų naudinga įsteigti Europos taikos institutą (ETI). Vykdant bandomąjį projektą ir atliekant galimybių tyrimą derėtų išsiaiškinti esamus pajėgumus, įskaitant ES institucijų, ir apsvarstyti, išanalizuoti ir ištirti galimybes, susijusias išlaidas ir naudą siekiant veiksmingai patenkinti ES poreikius vykdant tarpininkavimą dėl taikos.

Remiantis ankstesnėmis ir dabartinėmis ETI pastangomis, atsižvelgiant į atliktus tyrimus, įskaitant ir Europos Parlamento, taip pat šiuo tikslu parengtus verslo planus, kai vykdoma ši sąnaudų ir naudos analizė, būtina apsvarstyti tokius klausimus, kaip galima institucinė sąranga, įskaitant išlaidų struktūras, vadybos sistemas ir finansavimo reikalavimus. Taip pat reikėtų išsiaiškinti su tuo susijusias galimybes, įskaitant susijusias sąnaudas.

Atliekant tyrimą Vykdant bandomąjį projektą ypač reikėtų išnagrinėti galimybes optimaliai pagerinti esamų EIVT, kitų ES institucijų, Europos Sąjungos saugumo studijų instituto, Europos saugumo ir gynybos koledžo, valstybių narių ir jų nacionalinių subjektų, veikiančių tarpininkavimo dėl taikos srityje, taip pat kitų suinteresuotųjų šalių pajėgumų potencialą ir užtikrinti jų sąveiką , taip pat išnagrinėti išorinius sprendimus, pvz., Europos Sąjungos saugumo studijų institutas;. taip pat reikėtų išnagrinėti kitą sukauptą taikos kūrimo Europos Sąjungoje, pvz., Šiaurės Airijoje, patirtį.

ETI tikslai turėtų remtis pagrindinėmis Europos Sąjungos vertybėmis ir tikslais, kaip numatyta sutartyse. ypač SESV 3 ir 21 straipsniuose, ir, nedarydami žalos galimybių tyrimo rezultatams, turėtų apimti: smurtinių konfliktų prevenciją ir sprendimą; stabilumo skatinimą po konfliktų; taip pat ES pajėgumų didinimą konfliktų prevencijos, krizių valdymo ir taikos kūrimo srityse.

Taip pat Nedarant poveikio bandomojo projekto galimybių tyrimo rezultatams, ETI užduotys galėtų apimti konsultacijas, mokslinius tyrimus, ir mokymą, Šios užduotys galėtų būti susijusios su:, tarpininkavimą ir neformalią diplomatiją siekiant konfliktų prevencijos ir taikaus konfliktų sprendimo; sukauptą patirtį ir geriausią praktiką, įgytą vykdant ir valdant susijusias ES misijas, bendradarbiavimą su akademine ir mokslo ir NVO bendruomene bei atstovavimą vešiesiems interesams šiose srityse. Atliekant galimybių tyrimą Vykdant bandomąjį projektą ypač didelis dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kaip galimas savarankiškas institutas galėtų sustiprinti EIVT ir platesnius ES pajėgumus šiose srityse ir optimaliai panaudoti turimus išlaikyti glaudų koordinavimo su susijusiomis ES institucijomis išteklius.

Parengiameji veiksmai. III skirsnis (Komisija)

Tarpvalstybinė žiniasklaida (16 02 06 biudžeto eilutė)

Pastabų pabaigoje pridedama ši dalis:

Įgyvendinant šiuos parengiamuosius veiksmus, kai žurnalistams skiriamos Europos mokslinės tiriamosios veiklos stipendijos, siekiama palengvinti ir plėtoti Sąjungos mastu svarbius žurnalistinius tyrimus, kuriems būdingas tarpvalstybinis aspektas. Bus skelbiami kvietimai teikti pasiūlymus, pagal kuriuos bus atrinkti bendri tyrimo projektai, kuriems būdingas tarpvalstybinis ar Europos aspektas atsižvelgiant į nacionalinę, regiono ar vietos perspektyvą ir kuriuose dalyvaus žurnalistai bent iš dviejų Europos Sąjungos valstybių narių. Atrinkto žurnalistinio tyrimo rezultatai bus paskelbti bent visose projekte dalyvavusiose valstybėse narėse.

Šiuo tikslu bus atliktas įgyvendinamumo tyrimas, kad būtų surasti nauji būdai pradėti šį projektą. Tyrime turi būti ieškoma būdų, kaip, užtikrinant informacijos nepriklausomumą, ES galėtų finansuoti nepriklausomą, kritinę žurnalistiką.

  • [1]               Šiame skirsnyje suvestinės lentelės, sudarytos pagal finansinės programos išlaidų kategorijas, neapima decentralizuotoms agentūroms skiriamų asignavimų sumažinimo ir susitarto bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų rinkinio (žr. anksčiau nurodytą 1.2 skirsnį).

PROCEDŪRA

Pavadinimas

2012 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas

Nuorodos

PE-CONS xxxxx/2011 – C7‑xxxx/2011 – 2011/2020(BUD)

Delegacijos pirmininkas: Pirmininkas

Jerzy Buzek

Atsakingas komitetas

  Pirmininkas

BUDGAlain Lamassoure

 

Pranešėjas (-ai)

Francesca Balzani

José Manuel Fernandes

Svarstyti teisės aktų projektai

COM(2011)0300, COM(2011)0372, COM(2011)0576, COM(2011)0698

EP pozicijos data

26.10.2011

P7_TA(2011)0461

Tarybos pozicija

  Priėmimo data

13110/2011 – C7‑0247/201125.07.2011

 

Tarybos laiško dėl nepritarimo EP pakeitimams data

28.10.2011

Taikinimo komiteto susitikimai

8.11.2011

18.11.2011

 

 

Patvirtinimo EP delegacijoje pagal SESV 314 straipsnio 5 dalį data

19.11.2011

Dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Carl Haglund, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Judith A. Merkies, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Susitarimo Taikinimo komitete data

19.11.2011

Pirmininkų paskelbimo, kad bendras tekstas patvirtintas ir perduotas EP ir Tarybai, data

19.11.2011

Pateikimo data

0.0.0000