Procedura : 2011/2020(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0414/2011

Teksty złożone :

A7-0414/2011

Debaty :

PV 01/12/2011 - 4
CRE 01/12/2011 - 4

Głosowanie :

PV 01/12/2011 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0521

SPRAWOZDANIE     
PDF 329kWORD 415k
25.11.2011
PE 476.077v02-00 A7-0414/2011

w sprawie wspólnego projektu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej na 2012 r.

(PE-CONS 00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2020(BUD))

European Parliament delegation to the Budgetary Conciliation Committee

Sprawozdawcy:   Francesca Balzani

José Manuel Fernandes

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego projektu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej na 2012 r.

(PE-CONS 00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2020(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy (PE-CONS 00000/2011 – C7-0000/2011) i oświadczenia Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji,

–   uwzględniając rezolucję z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmienionego przez Radę projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 – wszystkie sekcje(1), oraz znajdujące się w nim poprawki budżetowe,

–    uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, przyjęty przez Komisję dnia 20 kwietnia 2011 r. (COM(2011)0300),

–    uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej, przyjęte przez Radę w dniu 25 lipca 2011 r. (13110/2011),

–    uwzględniając listy w sprawie poprawek nr 1/2012, 2/2012 i 3/2012 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, przedstawione przez Komisję odpowiednio w dniach 17 czerwca, 16 września i 25 października 2011 r.,

–    uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–    uwzględniając decyzję Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(2),

–    uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–    uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(4),

–    uwzględniając art. 75d i art. 75e Regulaminu,

1.  zatwierdza wspólny projekt uzgodniony przez komitet pojednawczy, który obejmuje następujące dokumenty:

-    wykaz pozycji niezmienionych w stosunku do projektu budżetu lub stanowiska Rady;

-    zestawienie danych liczbowych według działów ram finansowych;

-    dane liczbowe według pozycji dla wszystkich pozycji w budżecie;

-    scalony dokument zawierający dane liczbowe i ostateczne brzmienie wszystkich pozycji zmienionych w trakcie postępowania pojednawczego;

2.  potwierdza wspólne oświadczenia Parlamentu, Rady i Komisji włączone do wspólnych konkluzji uzgodnionych przez komitet pojednawczy i załączonych do niniejszej rezolucji;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do stwierdzenia, że budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 r. został ostatecznie przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz pozostałym zainteresowanym instytucjom i parlamentom narodowym.

(1)

    Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0461.

(2)

    Dz.U. L 163 z 23.06.07, s. 17.

(3)

    Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(4)

    Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

19.11.2011

Budżet na 2012 rok – wspólne konkluzje

Wspólne konkluzje dotyczą trzech punktów:

1.  Budżet na rok 2012

2.  Budżet na rok 2011 – budżet korygujący 6/2011

3.  Wspólne oświadczenia

1.        Budżet na rok 2012

1.1.     Zamknięte linie budżetowe

W przypadku braku innego stwierdzenia w poniższych konkluzjach wszystkie linie budżetowe niezmienione ani przez Radę, ani przez Parlament oraz te, w których Parlament zaakceptował poprawki Rady podczas odpowiedniego czytania, uznaje się za zatwierdzone.

W związku z pozostałymi liniami budżetowymi komitet pojednawczy doszedł do wniosków, które przedstawiono poniżej.

1.2.     Zagadnienia horyzontalne

Agencje zdecentralizowane

Całkowity wkład UE na rzecz agencji zdecentralizowanych w 2012 r. (obejmujący środki, które mają być ujęte w budżecie na 2012 r., oraz dostępne dochody przeznaczone na określony cel, przy czym dotyczy to zarówno środków na zobowiązania, jak i na płatności) obniża się o 1% w porównaniu z projektem budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek 3/2012. Jednak w przypadku agencji FRONTEX (tytuł 1 i 2), Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych całkowity wkład UE (w środkach na zobowiązania i na płatności) ustala się na poziomie projektu budżetu. W odniesieniu do agencji FRONTEX – Tytuł 3 por. dział 3a w pkt 1.3 poniżej.

W porównaniu z przedstawionym przez Komisję projektem budżetu oznacza to obniżenie wkładu UE na ogólną kwotę 6,1 mln EUR na rzecz następujących agencji zdecentralizowanych, co ilustruje poniższa tabela:

w milionach EUR

Pozycja w budżecie

Nazwa agencji zdecentralizowanej

Całkowity wkład UE w 2012 r. (środki budżetowe i dochody przeznaczone na określony cel): środki na zobowiązania

Budżet na rok 2012

Początkowa kwota

Kwota po zmianach

Obniżenie środków w budżecie na 2012 r.

02 03 03

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) – chemikalia

p.m.

p.m.

p.m.

02 05 02

Agencja Europejskiego GNSS

10,600

10,494

- 0,106

04 04 03

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

20,590

20,384

- 0,206

04 04 04

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

14,830

14,682

- 0,148

06 02 01

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

35,214

34,862

- 0,352

06 02 02

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

w tym środki związane ze zwalczaniem zanieczyszczeń (06 02 02 03)

53,565

20,000

53,229

20,000

- 0,336

-

06 02 08

Europejska Agencja Kolejowa (ERA)

25,260

25,007

- 0,253

09 02 03

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

8,420

8,336

- 0,084

09 02 04

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej – Urząd (BEREC)

4,336

4,293

- 0,043

15 02 25

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

17,610

17,434

- 0,176

17 03 10

Europejska Agencja Leków

w tym sieroce produkty lecznicze (17 03 10 03)

39,188

4,488

38,841

4,488

- 0,347

-

32 04 10

Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

7,315

7,242

- 0,073

33 06 03

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

7,820

7,742

- 0,078

Razem

Dział 1a

 

 

- 2.203

07 03 09

Europejska Agencja Ochrony Środowiska

36,676

36,309

- 0,367

07 03 60

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) – produkty biobójcze

2,756

2,728

- 0,028

07 03 70

Europejska Agencja Chemikaliów – zgoda po uprzednim poinformowaniu

1,470

1,455

- 0,015

11 08 05

Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa

9,310

9,217

- 0,093

Razem

Dział 2

 

 

- 0,502

18 02 11

Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi

20,000

19,800

- 0,200

18 05 02

Europejski Urząd Policji – (EUROPOL)

84,500

83,655

- 0,845

18 05 05

Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

8,536

8,451

- 0,085

18 05 11

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

15,708

15,551

- 0,157

33 02 03

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

20,400

20,196

- 0,204

33 03 02

EUROJUST

33,300

32,967

- 0,333

Razem

Dział 3a

 

 

- 1,824

17 03 03

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

57,300

56,727

- 0,573

17 03 07

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

77,122

76,351

- 0,771

Razem

Dział 3b

 

 

- 1,344

15 02 27

Europejska Fundacja ds. Szkoleń (ETF)

20,247

20,045

- 0,202

Razem

Dział 4

 

 

- 0,202

31 01 09

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

p.m.

Razem

Dział 5

 

 

p.m.

Ogółem

Wpływ netto

 

 

- 6,076

Jeżeli chodzi o wysokość środków, które zostaną ujęte w budżecie na 2012 rok, wspomniane wyżej cięcia środków w poszczególnych artykułach dotyczących agencji zostaną rozdzielone na pozycje budżetowe proporcjonalnie do rangi odnośnych dwóch pozycji budżetowych w projekcie budżetu (wkład do tytułu 1 i 2 oraz wkład do tytułu 3).

Liczbę stanowisk dla wszystkich agencji zdecentralizowanych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek 3/2012.

Agencje wykonawcze

Wkład UE (w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności) oraz liczbę stanowisk dla agencji wykonawczych ustala się na poziomie zaproponowanym w projekcie budżetu z wyjątkiem zamkniętej linii budżetowej dotyczącej wkładu UE na rzecz Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacyjności z programu Marco Polo (06 01 04 32).

Projekty pilotażowe/ działania przygotowawcze

Uzgodniono obszerny pakiet 70 projektów pilotażowych/ działań przygotowawczych, w tym dwa projekty/ działania w sekcji 10 (ESDZ) budżetu, opiewający na kwotę 105,4 mln EUR w środkach na zobowiązania, w tym również wszystkie projekty pilotażowe/ działania przygotowawcze zaproponowane przez Parlament, Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. Jeżeli projekt pilotażowy lub działanie przygotowawcze ma już podstawę prawną, Komisja może wnioskować o przesunięcie środków do odpowiedniej podstawy prawnej, aby ułatwić realizację działania. Ponadto uzgodniono przedstawione w załączniku zmiany w uwagach do budżetu dotyczące projektu pilotażowego „Europejski Instytut Pokoju” w sekcji 10 (ESDZ).

Szczegółowe zasady dotyczące środków na płatności w związku z projektami pilotażowymi i działaniami przygotowawczymi określono poniżej w pkt 1.4.

W ramach tego pakietu przestrzega się w pełni pułapów na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, przewidzianych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym.

1.3.     Działy wydatków w ramach finansowych – środki na zobowiązania(1)

Wziąwszy pod uwagę powyższe konkluzje dotyczące zamkniętych linii budżetowych, agencji oraz projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, komitet pojednawczy uzgodnił, co następuje.

Dział 1a

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, uwzględniając przy tym poprawki do następujących programów i działań:

w milionach EUR

Pozycja w budżecie

Nazwa

Podwyższenie/ obniżenie środków na zobowiązania

Projekt budżetu 2012

Budżet na rok 2012

Różnica

02 02 01

Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji

148.6

156.1

+ 7.5

02 04 01 01

Badanie przestrzeni kosmicznej

250.3

251.3

+ 1.0

02 04 01 02

Badania nad bezpieczeństwem

242.1

243.0

+ 0.9

04 03 04

EURES

19.5

20.6

+ 1.1

04 03 15

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (pozycja już zamknięta)

-

2.7

+ 2.7

08 02 01

Współpraca – ochrona zdrowia

637.2

639.5

+ 2.3

08 03 01

Współpraca – żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia

311.6

312.8

+ 1.2

08 04 01

Współpraca – nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne

499.2

501.0

+ 1.8

08 05 01

Współpraca – energia

166.0

178.3

+ 12.3

08 06 01

Współpraca – środowisko (w tym zmiana klimatu)

279.8

280.9

+ 1.1

08 07 01

Współpraca – transport (w tym aeronautyka)

322.6

323.8

+ 1.2

08 08 01

Współpraca – nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne

92.1

92.4

+ 0.3

08 09 01

Współpraca – mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka (RSFF)

197.3

198.0

+ 0.7

08 10 01

Pomysły

1 547.5

1 564.9

+ 17.4

08 12 01

Możliwości – infrastruktura naukowo-badawcza

50.0

50.2

+ 0.2

08 13 01

Możliwości – badania na rzecz MŚP

238.6

251.2

+ 12.6

08 14 01

Możliwości – regiony wiedzy

20.0

20.1

+ 0.1

08 15 01

Możliwości – potencjał naukowo-badawczy

66.4

66.6

+ 0.2

08 16 01

Możliwości – nauka w społeczeństwie

44.6

44.8

+ 0.2

08 17 01

Możliwości – działania w zakresie współpracy międzynarodowej Pozycja w budżecie Nazwa

32.0

32.1

+ 0.1

08 19 01

Podwyższenie/ obniżenie środków na zobowiązania Projekt budżetu 2012 Budżet na rok 2012 Różnica

13.1

13.1

+ 0.0

09 04 01 01

Możliwości – wsparcie na rzecz spójnego kształtowania polityki badawczej Wsparcie na rzecz współpracy naukowej w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT – współpraca)

1 240.4

1 244.5

+ 4.1

09 05 01

Możliwości – infrastruktura naukowo-badawcza

31.2

31.3

+ 0.1

10 02 01

Działania Wspólnego Centrum Badawczego nienależące do obszaru badań jądrowych

31.4

31.5

+ 0.1

15 02 02

Erasmus Mundus

103.8

105.6

+ 1.9

15 02 22

Uczenie się przez całe życie

1 058.5

1 110.5

+ 52.0

15 07 77

Ludzie

886.4

905.7

+ 19.3

32 04 06

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – inteligentna energia

122.3

129.8

+ 7.5

32 06 01

Badania naukowe – energia

147.6

162.6

+ 15.0

Razem

Podwyższenie środków

 

 

+ 165.0

 

– z tego podwyższenie środków na program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji

 

 

+ 15.0

 

– z tego podwyższenie środków na siódmy program ramowy

 

 

+ 92.0

04 03 07

Analizy, badania i kampanie edukacyjne (pozycja już zamknięta)

4.9

2.2

- 2.7

 

Obniżenie środków na wsparcie (różne linie – pozycja już zamknięta)

 

 

- 0.5

Razem

Obniżenie środków

 

 

- 3.2

Ogółem

Wpływ netto

 

 

+ 161.8

 

Margines w dziale 1a

 

- 50.0

 

Wpływ uzgodnionych podwyżek i cięć środków na zobowiązania na środki na płatności, przedstawiony w powyższych tabelach, wyjaśniono w pkt 1.4.

Instrument elastyczności zostanie uruchomiony na kwotę w wysokości 50,0 mln EUR na rzecz strategii Europa 2020.

Bez uszczerbku dla wspólnego oświadczenia w sprawie finansowania projektu ITER, przedstawionego w pkt 3.4, środki na zobowiązania przeniesione do rezerwy na potrzeby ITER (artykuł 08 20 02) ustala się na poziomie 417,9 mln EUR.

Dział 1b

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym w projekcie budżetu z wyjątkiem linii budżetowej 13 03 31 „Pomoc techniczna i informowanie na temat strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego oraz zwiększanie wiedzy na temat strategii makroregionalnej”, dla której uzgodniono kwotę w wysokości 2,5 mln EUR w środkach na zobowiązania. W rezultacie margines w ramach pułapu wydatków w dziale 1b wynosi 8,4 mln EUR.

Dział 2

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek 3/2012, uwzględniając przy tym poprawki do następujących programów i działań:

w milionach EUR

Pozycja w budżecie

Nazwa

Podwyższenie/ obniżenie środków na zobowiązania

Projekt budżetu 2012

Budżet na rok 2012

Różnica

 

Podniesienie środków na rolnictwo (list w sprawie poprawek 3/2012)

– z tego pomoc dla grup producentów na wstępne pozwolenia (pozycja budżetowa 05 02 08 11)

 

150.0

 

195.0

+ 115.5

+ 45.0

 

Obniżenie środków na rolnictwo (list w sprawie poprawek 3/2012)

 

 

- 201.2

Razem

Obniżenie netto środków na rolnictwo (list w sprawie poprawek 3/2012)

 

 

- 85.7

05 07 01 06

Rozliczenie rachunków

- 69.0

- 200.0

- 131.0

05 02 12 08

Mleko podawane w szkołach

81.0

90.0

+ 9.0

Razem

Wpływ netto zmian

 

 

- 122.0

 

Margines w dziale 2

 

834.2

 

Wpływ uzgodnionych podwyżek i cięć środków na zobowiązania na środki na płatności, przedstawiony w powyższych tabelach, wyjaśniono w pkt 1.4.

Odzwierciedlając porozumienie polityczne osiągnięte w sprawie programów dla osób najbardziej potrzebujących (pozycja budżetowa 05 02 04 01), środki przeznaczone na ten cel – znajdujące się obecnie w rezerwie – przenosi się do odpowiedniej linii budżetowej.

Wszystkie trzy instytucje uzgodniły wspólne oświadczenie, które znajduje się w pkt 3.3.

Dział 3a

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, biorąc przy tym pod uwagę poprawki do następujących programów i działań uwzględniające uzgodnioną między Radą a Parlamentem wysokość środków (zamknięte linie):

w milionach EUR

Pozycja w budżecie

Nazwa

Podwyższenie/ obniżenie środków na zobowiązania

Projekt budżetu 2012

Budżet na rok 2012

Różnica

18 02 03 02

FRONTEX - tytuł 3

50.5

59.5

+ 9.0

18 03 03

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

93.5

102.5

+ 9.0

33 02 05

Daphne

17.5

19.5

+ 2.0

Razem

Podwyższenie środków

 

 

+ 20.0

18 01 04 16

Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami – wydatki na wsparcie (pozycja już zamknięta)

0.3

0.2

- 0.10

33 01 04 01

Prawa podstawowe i obywatelstwo – wydatki na wsparcie (pozycja już zamknięta)

0.35

0.3

- 0.05

33 01 04 03

Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych — wydatki na wsparcie (pozycja już zamknięta)

0.4

0.35

- 0.05

33 01 04 04

Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych — wydatki na wsparcie (pozycja już zamknięta)

0.3

0.25

- 0.05

Razem

Obniżenie środków

 

 

- 0.25

Ogółem

Wpływ netto

 

 

+ 19.75

 

Margines w dziale 3a

 

38.2

 

Wpływ uzgodnionych cięć środków na zobowiązania na środki na płatności, przedstawiony w powyższej tabeli, wyjaśniono w pkt 1.4.

Dział 3b

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, uwzględniając przy tym uzgodnione poprawki do następujących programów i działań:

w milionach EUR

Pozycja w budżecie

Nazwa

Podwyższenie/ obniżenie środków na zobowiązania

Projekt budżetu 2012

Budżet na rok 2012

Różnica

15 05 06

Doroczne imprezy

p.m.

1.5

+ 1.5

15 05 55

Młodzież w działaniu

134.6

139.6

+ 5.0

16 02 02

Działania multimedialne

30.5

31.5

+ 1.0

16 03 04

Partnerski proces komunikowania na temat Europy

12.7

13.0

+ 0.3

Razem

Podwyższenie środków

 

 

+ 7.8

 

Obniżenie środków na wsparcie (różne linie – pozycja już zamknięta)

 

 

- 0.3

Razem

Obniżenie środków

 

 

- 0.3

Ogółem

Wpływ netto

 

 

+ 7.5

 

Margines w dziale 3b

 

1.6

 

Wpływ uzgodnionych podwyżek i cięć środków na zobowiązania na środki na płatności, przedstawiony w powyższych tabelach, wyjaśniono w pkt 1.4.

Dział 4

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek 1/2012 oraz uzgodnionych poprawek do następujących programów i działań:

w milionach EUR

Pozycja w budżecie

Nazwa

Podwyższenie/ obniżenie środków na zobowiązania

Projekt budżetu 2012

Budżet na rok 2012

Różnica

19 08 01 02

ENPI – Palestyna, bliskowschodni proces pokojowy, UNRWA

200.0

200.0

Budżet korygujący 6

19 04 03

Obserwacja wyborów

35.1

38.0

+ 2.9

19 06 01 01

Instrument na rzecz stabilności

225.0

232.8

+ 7.8

19 09 01

Ameryka Łacińska

352.6

364.3

+ 11.7

19 10 01 01

Azja

506.4

520.9

+ 14.5

22 02 07 03

Społeczność Turków cypryjskich

25.0

28.0

+ 3.0

Razem

Podwyższenie środków

 

 

39,9 + budżet korygujący 6

01 03 02

Pomoc makrofinansowa (pozycja już zamknięta)

105.0

95.6

- 9.45

04 06 01

Instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) – zasoby ludzkie

114.2

112.2

- 2.0

05 05 02

Instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) – rozwój obszarów wiejskich

237.5

234.5

- 3.0

05 06 01

Międzynarodowe umowy w dziedzinie rolnictwa (pozycja już zamknięta)

6.5

6.4

- 0.1

07 02 01

Wielostronne przedsięwzięcia w dziedzinie środowiska (pozycja już zamknięta)

2.3

2.2

- 0.1

19 05 01

Uprzemysłowione państwa trzecie (pozycja już zamknięta)

25.0

24.0

- 1.0

19 10 01 02

Afganistan

199.9

198.9

- 1.0

19 11 01

Ocena rezultatów pomocy unijnej, działania następcze i kontrolne (pozycja już zamknięta)

15.6

14.0

- 1.6

19 11 02

Programy informacyjne dla krajów trzecich

12.5

11.5

- 1.0

19 11 03

UE w świecie

5.0

2.5

- 2.5

20 02 01

Zewnętrzne stosunki handlowe (pozycja już zamknięta)

9.8

7.3

- 2.5

20 02 03

Pomoc na rzecz wymiany handlowej – inicjatywy wielostronne (pozycja już zamknięta)

4.5

3.8

- 0.7

21 06 03

Wsparcie dostosowawcze dla krajów objętych protokołem w sprawie cukru

186.4

174.8

- 11.6

21 07 04

Umowy w sprawie określonych towarów (pozycja już zamknięta)

5.9

3.4

-2.5

21 08 01

Ocena rezultatów pomocy unijnej, działania następcze i kontrolne (pozycja już zamknięta)

11.7

9.6

- 2.2

21 08 02

Podnoszenie świadomości w zakresie rozwoju (pozycja już zamknięta)

10.8

9.9

- 0.9

22 02 10 02

Działania informacyjne i komunikacyjne skierowane do państw trzecich

11.0

10.0

- 1.0

23 02 03

Gotowość na wypadek klęsk (pozycja już zamknięta)

35.2

34.8

- 0.4

19 01 04 04

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – wydatki na wsparcie (pozycja już zamknięta)

0.75

0.5

- 0.25

 

Obniżenie przez PE środków na wsparcie (różne linie)

177.3

168.0

- 9.25

Razem

Obniżenie środków

 

 

- 53.0

Ogółem

Wpływ netto

 

 

- 13.1

 

Margines w dziale 4

 

- 150.0

Wpływ uzgodnionych podwyżek i cięć środków na zobowiązania na środki na płatności, przedstawiony w powyższych tabelach, wyjaśniono w pkt 1.4.

Instrument elastyczności zostanie uruchomiony na kwotę w wysokości 150,0 mln EUR na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa. Ponadto uzgodniono koncentrację na wstępie środków na zobowiązania na rzecz Palestyny na rok 2011, o czym mowa w pkt 2.

Dział 5

Jeżeli chodzi o środki i stanowiska w planie zatrudnienia wszystkich zainteresowanych instytucji, zatwierdzono stanowisko Parlamentu Europejskiego. Przyjęto również podwyższenie środków zaproponowane w liście w sprawie poprawek 2/2012. Dodano też kwotę 10,4 mln EUR na świadczenia emerytalne. W rezultacie margines w ramach pułapu wydatków w dziale 5 wynosi 474,4 mln EUR.

1.4.     Środki na płatności

Ogólną kwotę środków na płatności w budżecie na 2012 rok ustalono na poziomie 129 088,043 mln EUR. W ramach ogólnego kompromisu komitet pojednawczy porozumiał się w sprawie wspólnego oświadczenia na temat płatności, które znajduje się w pkt 3.1.

W celu rozdzielenia uzgodnionych cięć środków w stosunku do ogólnego poziomu płatności w porównaniu z projektem budżetu (zmienionym listami w sprawie poprawek) na poszczególne działy i linie budżetowe stosuje się następującą metodologię, aby ogólny kompromis w sprawie zobowiązań przełożył się na odpowiednie płatności oraz aby zrównoważyć ogólny poziom płatności we wszystkich działach:

1.  Punktem wyjścia obliczeń jest ogólny poziom płatności uzgodniony jak powyżej, wyrażający się kwotą 129 088,043 mln EUR w roku 2012.

2.  Następnie zastosowana metoda uwzględnia uzgodniony poziom zobowiązań dotyczących środków niezróżnicowanych.

Zgodnie z definicją poziom środków na zobowiązania dotyczących tego rodzaju wydatków jest równy poziomowi środków na płatności, co nie ulega zmianie na kolejnych etapach.

Poprzez analogię to samo dotyczy agencji zdecentralizowanych, na rzecz których wkład UE w postaci środków na płatności ustala się na poziomie zaproponowanym w pkt 1.2.

3.  Po trzecie, środki na płatności przeznaczone na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze ustala się w sposób następujący:

o sekcja 3 (Komisja): środki na płatności przeznaczone na wszystkie nowe projekty pilotażowe i działania przygotowawcze ustala się na poziomie 50% odpowiednich zobowiązań lub na zaproponowanym poziomie, jeżeli jest on niższy; w przypadku przedłużenia realizowanych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych poziom płatności odpowiada poziomowi określonemu w projekcie budżetu plus 50% odpowiednich nowych zobowiązań lub zaproponowanemu poziomowi, jeżeli jest on niższy;

o sekcja 10 (ESDZ): środki na płatności przeznaczone na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze ustala się na poziomie zaproponowanym przez Parlament Europejski.

4.  Po czwarte, poza zatwierdzonym zwiększeniem i obniżeniem środków na zobowiązania na zróżnicowane wydatki, jak określono w projekcie kompromisowego wniosku do działów ram finansowych powyżej, przyjęto następujące konkretne kwoty środków na płatności:

a.  dział 1a: poziom środków na płatności dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji określa się na 50 mln EUR; poziom środków na płatności na Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej określa się na poziomie uzgodnionym między Radą i Parlamentem (zamknięta linia budżetowa);

b.  dział 2: poziom środków na płatności w ramach międzynarodowych umów w dziedzinie rybołówstwa określa się na poziomie zaproponowanym w piśmie w sprawie poprawek 3/2012;

c.  dział 3b: poziom środków na płatności w ramach dorocznych imprez określa się na poziomie zaproponowanym w stanowisku Parlamentu;

d.  dział 4: poziom środków na płatności w ramach rezerwy na pomoc nadzwyczajną określa się na 90 mln EUR; poziom środków na płatności przeznaczonych na Palestynę określa się na poziomie zaproponowanym w projekcie budżetu; poziom środków na płatności w ramach pomocy makrofinansowej określa się na poziomie uzgodnionym między Radą a Parlamentem (zamknięta linia budżetowa); poziom środków na płatności dla krajów objętych protokołem w sprawie cukru określa się na poziomie uzgodnionym między Radą a Parlamentem (zamknięta linia budżetowa, w środkach na płatności);

5.  Ogólne cięcie w płatnościach, rozdzielone między działy i linie budżetowe jest równorzędne z:

a.  ogólnym poziomem płatności uzgodnionym w pkt 1, pomniejszonym o:

b.  projekt budżetu zmieniony pismami w sprawie poprawek 1/2012, 2/2012 i 3/2012 wraz z wpływem, jaki na płatności mają rozwiązania podjęte w pkt 2–4.

Ogólne zmniejszenie poziomu środków na płatności (5a–5b) rozkłada się następnie na linie budżetowe przeznaczone na zróżnicowane wydatki w ramach działów wydatków, zgodnie z następującym kluczem podziału, który uwzględnia pewne ograniczone wyważenie cięć środków pochodzących się z działu 2 i 4 a przesuniętych celem zasilenia płatności w ramach działu 1a:

a.  dział 1a:  31.00 %;

b.  dział 1b:  38.45 %;

c.  dział 2:    21.25 %;

d.  dział 3a:  1.00 %;

e.  dział 3b:  zero %;

f.  dział 4:    8.30 %.

6.  Bez uszczerbku dla kwot ujętych powyżej w punktach 2–4, cięcia wg działów, jak określono w pkt 5, zostają następnie rozłożone między linie budżetowe, w tym linie zamknięte, w oparciu o wielkość płatności dla poszczególnych linii budżetowych, których one dotyczą w projekcie budżetu zmienionym pismami w sprawie poprawek 1/2012, 2/2012 i 3/2012.

Jako wyjątek od tej zasady proponuje się jednak rozłożyć ogólny poziom cięć w dziale 1b proporcjonalnie do stanowiska Rady, tj. zachować projekt budżetu dla celu konwergencji.

1.5.     Uwagi do budżetu

Wszystkie poprawki tekstowe Parlamentu Europejskiego lub Rady uzgodnione są przy założeniu, że nie mogą one zmienić ani rozszerzyć zakresu istniejącej podstawy prawnej.

1.6.     Nowe linie budżetowe

Z wyjątkiem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych nomenklatura budżetowa w formie zaproponowanej przez Komisję w jej projekcie budżetu oraz pismach w sprawie poprawek pozostanie niezmieniona, chyba że zaznaczono inaczej we wspólnych konkluzjach przyjętych przez komitet pojednawczy lub przyjętych wspólnie przez oba ramiona władzy budżetowej podczas ich odpowiednich czytań (nowy artykuł budżetowy 04 03 15 „Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”).

Zgodzono się na zaproponowane przez Parlament Europejski rozdzielenie artykułu budżetowego 16 03 02 między pozycję 16 03 02 01 (dział 3b) „Działania przedstawicielstw Komisji w zakresie komunikacji” a pozycję budżetową 16 03 02 02 (dział 5) „Europejska przestrzeń publiczna”.

1.7.     Rezerwy

Utrzymano wszystkie rezerwy poddane pod głosowanie w Parlamencie Europejskim. Wysokość rezerwy w linii 26 01 20 (EPSO) została zmniejszona o 50%, podobnie jak rezerw w liniach A4 01 01 i A4 02 01 01.

2.  Budżet na rok 2011

Zatwierdzono projekt budżetu korygującego 6/2011 z następującymi zmianami:

w milionach EUR

Pozycja w budżecie

Nazwa

Podwyższenie/ obniżenie środków na zobowiązania

Projekt budżetu korygującego 6/2011

Różnica

Budżet korygujący 6/2011

04 02 20

EFS – Operacyjna pomoc techniczna

+ 3.25

-

+ 3.25

19 08 01 02

ENPI – Palestyna, bliskowschodni proces pokojowy, UNRWA

+ 60.4

+ 39.6

+ 100.0

21 06 07

Działania towarzyszące w odniesieniu do bananów

-

+ 13.4

+ 13.4

Razem

Podwyższenie środków

+ 63.7

+ 53.0

+ 116.7

01 03 02

Pomoc makrofinansowa

- 51.4

- 53.0

- 104.4

05 06 01

Międzynarodowe umowy w dziedzinie rolnictwa

- 0.1

-

- 0.1

07 11 01

Wielostronne i międzynarodowe umowy w dziedzinie klimatu

- 0.2

-

- 0.2

14 03 03

Międzynarodowe organizacje w dziedzinie podatków i ceł

- 0.1

-

- 0.1

15 02 03

Edukacja i szkolenia zawodowe w krajach trzecich

- 6.3

-

- 6.3

21 07 03

Składka na FAO

- 0.3

-

- 0.3

21 07 04

Umowy w sprawie określonych towarów

- 2.0

-

- 2.0

Razem

Obniżenie środków

- 60.4

- 53.0

- 113.4

Ogółem

Wpływ netto

+ 3.25

-

+ 3.25

w milionach EUR

Pozycja w budżecie

Nazwa

Podwyższenie/ obniżenie środków na platności

Projekt budżetu korygującego 6/2011

Budżet korygujący 6/2011

04 02 17

EFS – Konwergencja

+ 204.0

+ 226.35

04 02 19

ESF – Konkurencyjność regionalna

+ 204.0

+ 226.35

04 02 20

EFS – Operacyjna pomoc techniczna

+ 0.3

+ 0.3

08 04 01

Współpraca – nanonauki, nanotechnologie

+ 82.0

+ 82.0

09 04 01

Współpraca – technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK)

+ 60.0

+ 60.0

Razem

Podwyższenie środków

+ 550.3

+ 595.0

05 04 05 01

Rozwój obszarów wiejskich

p.m.

- 395.0

Razem

Obniżenie środków

p.m.

- 395.0

Ogółem

Wpływ netto

+550.3

+ 200.0

Jak zaproponowała Komisja, obniżenie środków na płatności przeznaczonych na programy rozwoju obszarów wiejskich posłuży temu, by sprostać potrzebom w zakresie zaległych płatności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Zgodnie ze wspólnym oświadczenie w sprawie projektu budżetu korygującego 7/2011 (Europejski Fundusz Solidarności), przyjętym w formie ujętej poniżej w pkt 3.2, kwota w wysokości 38 mln EUR w środkach na płatności ma zostać przesunięta z programów rozwoju obszarów wiejskich na finansowanie środków na płatności przeznaczonych na uruchomienie Europejskiego Funduszu Solidarności, co ilustruje poniższa tabela:

w milionach EUR

Pozycja w budżecie

Nazwa

Podwyższenie/ obniżenie środków na platności

Projekt budżetu korygującego 7/2011

13 06 01

Fundusz Solidarności – państwa członkowskie

+ 38.0

Razem

Podwyższenie środków

+ 38.0

05 04 05 01

Rozwój obszarów wiejskich

- 38.0

Razem

Obniżenie środków

- 38.0

Ogółem

Wpływ netto

0

3.  Wspólne oświadczenia

W ramach porozumienia w sprawie budżetu na 2012 r. oraz zaprezentowanego powyżej projekt budżetu 6/2011, uzgodniono następujące wspólne oświadczenia:

3.1.     Wspólne oświadczenie dotyczące środków na płatności

Uwzględniając podejmowane obecnie w państwach członkowskich działania na rzecz konsolidacji budżetowej, Rada i Parlament Europejski akceptują obniżenie poziomu środków na płatności na rok 2012 w porównaniu z przedstawionym przez Komisję projektem budżetu. Zwracają się do Komisji o zwrócenie się o dodatkowe środki na płatności w budżecie korygującym, gdyby środki zapisane w budżecie na 2012 rok okazały się niewystarczające, aby pokryć wydatki w ramach poddziału 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), poddziału 1b (Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), działu 2 (Gospodarowanie zasobami naturalnymi i ich ochrona), działu 3 (Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość) i działu 4 (UE jako partner globalny).

W szczególności Rada i Parlament Europejski apelują do Komisji, by nie później niż przed końcem września 2012 roku przedstawiła zaktualizowane dane liczbowe dotyczące sytuacji i szacunków odnoszących się do środków na płatności w ramach poddziału 1b (Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia) i rozwoju obszarów wiejskich w ramach działu 2 (Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona) oraz by w razie potrzeby przedłożyła projekt budżetu korygującego.

Rada i Parlament Europejski przyjmą stanowisko w sprawie każdego projektu budżetu korygującego jak najszybciej, tak aby uniknąć wszelkich braków w środkach na płatności. Ponadto Rada i Parlament Europejski zobowiązują się do szybkiego rozpatrywania wszelkich ewentualnych przesunięć środków na płatności, w tym między działami ram finansowych, tak aby jak najlepiej wykorzystać zapisane w budżecie środki na płatności i dostosować je do rzeczywistego wykonania i potrzeb.

3.2.     Wspólne oświadczenie w sprawie projektu budżetu korygującego 7/2011

Rada i Parlament Europejski przyjmują do wiadomości zamiar Komisji co do zaproponowania w dniu 21 listopada 2011 r. projektu budżetu korygującego (PBK 7/2011) dotyczącego uruchomienia Europejskiego Funduszu Solidarności, który zgodnie z przewidywaniami ma opiewać na kwotę 38 mln EUR w środkach na zobowiązania i na płatności. Środki na płatności zostaną przesunięte z programów rozwoju obszarów wiejskich (pozycja budżetowa 05 04 05 01).

Rada i Parlament Europejski dołożą starań, by zająć stanowisko w sprawie projektu budżetu korygującego 7/2011 przed końcem 2011 r., zgodnie ze swoimi odpowiednimi procedurami wewnętrznymi.

3.3.     Wspólne oświadczenie w sprawie środków zapobiegawczych dotyczących przyszłego kryzysu w sektorze owocowo-warzywnym

Kryzys wywołany bakterią E-coli podkreśla zapotrzebowanie na istnienie odpowiedniego mechanizmu reagowania na kryzys rynkowy w UE. W świetle powyższego Rada i Parlament zobowiązują się szybko reagować na wnioski Komisji o przesunięcia środków lub, po zapoznaniu się z zakresem dotyczącym przesunięcia zatwierdzonych środków, o przedstawienie przez Komisję budżetu korygującego w przypadku wyjątkowego kryzysu rynkowego w sektorze owocowo–warzywnym, wymagającego określenia szczególnych środków nadzwyczajnych, jak określono w art. 191 rozporządzenia 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku), w duchu wniosku Komisji, by wyposażyć się w mechanizmy umożliwiające zapobieganie przyszłym kryzysom za pośrednictwem organizacji producentów.

3.4.     Wspólne oświadczenie w sprawie projektu ITER

Parlament Europejski i Rada zgadzają się odbyć posiedzenie trójstronne z udziałem Komisji w środę po południu dnia 23 listopada 2011 r. celem rozpatrzenia kwestii dodatkowych kosztów projektu ITER w latach 2012-2013, by osiągnąć porozumienie przed końcem bieżącego roku.

Parlament Europejski i Rada wzywają Komisję do ułatwienia osiągnięcia porozumienia w sprawie dodatkowych potrzeb w zakresie finansowania projektu ITER przy uwzględnieniu obaw podniesionych przez oba ramiona władzy budżetowej.

Załącznik: zmiana uwag do budżetu:

Projekt pilotażowy – sekcja 10 (ESDZ)

Tekst poddany pod głosowanie, z proponowanymi zmianami WYTŁUSZCZONYMI DRUKIEM

Projekt pilotażowy - Europejski Instytut Pokoju

Opierając się na Unijnej koncepcji wzmocnienia zdolności mediacyjnych i dialogowych UE z 2009 r. tTen projekt pilotażowy ma na celu umożliwienie Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych zbadania wykonalności ustanowienia Europejskiego Instytutu Pokoju. W ramach projektu pilotażowego analiza wykonalności powinna określić istniejące możliwości, w tym również w instytucjach UE, oraz zbadać analizowanie i ocenianie opcji oraz powiązanych kosztów i korzyści celem skutecznego służenia potrzebom UE w zakresie mediacji pokojowych.

Opierając się na podejmowanych wcześniej i obecnie wysiłkach w zakresie Europejskiego Instytutu Pokoju, uwzględniając istniejące analizy, w tym sporządzone przez Parlament Europejski, jak również istniejące biznesplany opracowane w tym celu, ta analiza kosztów i korzyści brałaby pod uwagę takie zagadnienia jak ewentualne ramy instytucjonalne, w tym struktury kosztów, systemy zarządzania i wymogi w zakresie finansowania. W związku z tym należy również opracować różne opcje uwzględniające koszty towarzyszące.

Projekt pilotażowy powinien w szczególności zbadać możliwości optymalizacji potencjału w ramach istniejących zdolności ESDZ, innych instytucji UE, jak unijny Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem, Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony, w ramach państw członkowskich i ich narodowych organów zaangażowanych w mediacje pokojowe, a także innych zainteresowanych stron, zapewniając synergię z nimi. a także z zewnętrznymi rozwiązaniami, takimi Równie ważne jest uwzględnienie zdobytych doświadczeń w zakresie zaprowadzania pokoju w UE, np. w Irlandii Północnej.

Cele EIP powinny opierać się na podstawowych wartościach i celach Unii Europejskiej określonych w traktatach. , szczególnie w art. 3 oraz 21 TUE, i – nie przesądzając wyników analizy wykonalności – mogłyby obejmować: zapobieganie konfliktom zbrojnym i ich rozwiązywanie; zapobieganie konfliktom zbrojnym i ich rozwiązywanie; wspieranie stabilności po sytuacjach konfliktowych; rozwój zdolności UE w zakresie zapobiegania konfliktom, zarządzania kryzysowego i zaprowadzania pokoju.

Ponadto, nNie uprzedzając wyników projektu pilotażowego analizy wykonalności, zadania Europejskiego Instytutu Pokoju mogłyby obejmować doradztwo, badania, i szkolenia. Zadania te mogłyby dotyczyć takich kwestii jak: mediacje i nieformalną dyplomację w celu zapobiegania konfliktom i pokojowe rozwiązywanie konfliktów; zdobyte doświadczenia i sprawdzone praktyki z realizacji odpowiednich misji UE i zarządzania nimi; otworzenie się na szerszą społeczność akademicką, i naukową i na organizacje pozarządowe oraz publiczne poparcie w tych dziedzinach. Analiza wykonalności powinna Projekt pilotażowy powinien się koncentrować zwłaszcza na tym, w jaki sposób ewentualny niezależny instytut mógłby zarówno wzmocnić ESDZ i rozszerzyć możliwości UE w tych dziedzinach oraz zoptymalizować istniejące zasoby, jak i dbać o w ścisłeją koordynacjię z odpowiednimi instytucjami UE.

Działanie przygotowawcze – sekcja 3 (Komisja)

Transgraniczne dziennikarstwo (linia budżetowa 16 02 06)

Na końcu uwag dodano następujący ustęp:

Działanie przygotowawcze “Europejskie dotacje na badania naukowe dotyczące transgranicznego dziennikarstwa śledczego” ma na celu ułatwienie i rozwój transgranicznego gromadzenia informacji dziennikarskich w skali Unii. Zostaną zorganizowane przetargi, których celem będzie wybór wspólnych projektów śledczych o wymiarze transgranicznym lub europejskim przekazanym poprzez perspektywę krajową, regionalną lub lokalną, skupiające dziennikarzy z przynajmniej 2 państw członkowskich. Rezultat wybranego śledztwa dziennikarskiego zostanie opublikowany przynajmniej we wszystkich partycypujących państwach członkowskich.

W tym celu przeprowadzi się badanie wykonalności, aby znaleźć nowe sposoby inicjacji projektu. Badanie musi przyjrzeć się temu, w jaki sposób UE może finansować niezależne, krytyczne dziennikarstwo, gwarantując niezależność informacji.

(1)

    Tabele zbiorcze w tym punkcie, uporządkowane wg działów w ramach finansowych, nie uwzględniają obniżenia środków dla agencji zdecentralizowanych ani uzgodnionego pakietu w sprawie projektów pilotażowych i działań przygotowawczych (por. pkt 1.2).


PROCEDURA

Tytuł

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012

Odsyłacze

PE-CONS xxxxx/2011 – C7‑xxxx/2011 – 2011/2020(BUD)

Przewodniczący delegacji: Przewodniczący

Jerzy Buzek

Komisja przedmiotowo właściwa

  Przewodniczący

BUDG

Alain Lamassoure

Sprawozdawca(y)

Francesca Balzani

José Manuel Fernandes

Rozpatrzone projekty aktów

COM(2011)0300, COM(2011)0372, COM(2011)0576, COM(2011)0698

Data przedstawienia stanowiska PE

26.10.2011

P7_TA(2011)0461

Stanowisko Rady

  Data przyjęcia

13110/2011 – C7‑0247/201125.07.2011

 

Data pisma Rady w sprawie niezatwierdzenia poprawek PE

28.10.2011

Posiedzenia komitetu pojednawczego

8.11.2011

18.11.2011

 

 

Data przyjęcia przez delegację Parlamentu zgodnie z art. 314 ust. 5 TFUE

19.11.2011

Obecni członkowie

Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Carl Haglund, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Judith A. Merkies, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Data osiągnięcia porozumienia w komitecie pojednawczym

19.11.2011

Data decyzji współprzewodniczących o uzgodnieniu wspólnego projektu i przekazaniu go do PE i Rady

19.11.2011

Data złożenia

0.0.0000

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności